Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Municipi i tecnologia: on som i futurs possibles

Municipi i tecnologia: on som i futurs possibles

Dario Castañé de Pirates de Catalunya explicarà la seva visió de la situació actual tecnològica als nostres municipis, arran de la seva experiència com regidor i informàtic, respondrà la pregunta "Estan les nostres dades segures als Ajuntaments?" i exposarà possibles alternatives per assolir la sobirania tecnològica plena i fer front als reptes del futur.

Dario Castañé

February 18, 2016
Tweet

More Decks by Dario Castañé

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Dario Castañé - - @im_dario M U N I C

  I P I I T E C N O L O G I A O N S O M I F U T U R S P O S S I B L E S
 2. Experiència professional: > 2006 Experiència institucional: > maig 2015 Cada

  municipi és un món Don't panic A D V E R T È N C I A
 3. Problemes tecnològics actuals als nostres municipis Què podem fer-hi avui

  per corregir-los? I quins futurs podem construir? D E Q U È P A R L A R E M A V U I ?
 4. El somnambulisme [...] caracteritza la política tecnològica de l'esquerra, dreta

  i centre, sent el silenci la seva manera distintiva de parlar. - Langdon Winner, 1978
 5. Programari privatiu i formats tancats Comunicacions, dispositius i infraestructures poc

  segures Enginyeria social Ús pobre de les TIC P R O B L E M E S A C T U A L S
 6. Tot per correu electrònic Negociacions per WhatsApp Dispositius mòbils: desactualitzats

  de fàbrica Webs amb xifrat feble: 9 de cada 10 ajuntaments afectats (Sophos, 2015) C O M U N I C A C I O N S , D I S P O S I T I U S I I N F R A E S T R U C T U R E S I N S E G U R E S
 7. E N G I N Y E R I A

  S O C I A L
 8. Després de milions d'euros invertits: 23è al rànking d'e-gov de

  l'ONU Dispersió de serveis, redundància i poca reutilització Ú S P O B R E D E L E S T I C
 9. Migració a programari lliure Ús de ormats oberts: Open Data

  Més inversió en seguretat TIC Auditories tècniques externes Aplicació de pràctiques d'Open Gov Millor formació als funcionaris Q U È P O D E M F E R - H I A V U I ?
 10. # P R E S S I N G A

  J U N T A M E N T
 11. 1984 de les corporacions Descentralització Q U I N S

  F U T U R S P O D E M C O N S T R U I R ?
 12. Dario Castañé - - [email protected] - - @im_dario Codi font

  a https://github.com/imdario/sobtec2016 G R À C I E S ! A P M ?