Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Laravel Offline Sharing (March 2023) at Ho Chi Minh City, Vietnam

Laravel Offline Sharing (March 2023) at Ho Chi Minh City, Vietnam

Dinh Quoc Han

March 25, 2023
Tweet

More Decks by Dinh Quoc Han

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Laravel Việt Nam - 19 Tháng 3, 2023 Laravel Offline

  Sharing Hồ Chí Minh, Việt Nam
 2. Lịch trình sự kiện • TechTalk 😎 • Các cấu

  trúc thường gặp khi triển khai ứng dụng trên Laravel • Những cách triển khai nghiệp vụ logic phổ biến trên Laravel • Triển khai dynamic route trong Laravel • … • Beer Party 🥳
 3. - một ai đó đã từng nói vậy và tôi

  thấy nó đúng “Controller không nên chứa bất kỳ nghiệp vụ logic nào.”
 4. $userService->create($userStoreRequest); “Đại khái là gom cụm tính năng của 1

  thằng vô 1 lớp.” $userService->update($currentUser, $userUpdateRequest);