Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Repro今昔物語 〜CRM編〜

Edward Fox
September 29, 2017

Repro今昔物語 〜CRM編〜

Repro Beer Bash#1
2017/09/29

Edward Fox

September 29, 2017
Tweet

More Decks by Edward Fox

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Reproࠓੲ෺ޠ ~CRMฤ~
  CLOSER & EDWARD FOX
  @Repro Beer Bash #1 2017/09/29

  View Slide

 2. ReproͷCRMػೳͷ
  1. ͜Ε·Ͱ
  2. ͍·
  3. ͜Ε͔Β
  Λ঺հ͠·͢

  View Slide

 3. closer
  Eido Nabeshima
  - Repro։ൃਞͷ
  ௕࿝!
  - Ruby, Golang, Elixir

  View Slide

 4. edwardkenfox
  Edward Fox
  - ϑϩϯτΤϯυ԰͞Μ
  -
  ϒϥ΢βେ޷͖

  View Slide

 5. 1. ͜Ε·Ͱ

  View Slide

 6. ~
  2015೥ॳՆ~

  View Slide

 7. ϓογϡ௨஌
  ϦϦʔε

  View Slide

 8. https://youtu.be/wuUOs3s-tZU

  View Slide

 9. ૉ๿ͳ௨஌ػೳ

  View Slide

 10. ΄Ͳͳͯ͘͠

  View Slide

 11. ~
  2015೥൩Ն~

  View Slide

 12. ΞϓϦ಺
  ϝοηʔδ
  ϦϦʔε

  View Slide

 13. https://youtu.be/qYtrSvkxk3Q

  View Slide

 14. ૉ๿ͳϝοηʔδ

  View Slide

 15. 2. ͍·

  View Slide

 16. ~
  2017೥ळ~

  View Slide

 17. આ໌ෆཁͰ͢ΑͶʁ
  ʢΉ͠Ζฉ͖͍ͨ͜ͱ͋Δʁʣ

  View Slide

 18. https://youtu.be/EOktE00o1_o

  View Slide

 19. https://youtu.be/bCM5_44SPPo

  View Slide

 20. 3. ͜Ε͔Β

  View Slide

 21. ։ൃத΋͘͠͸
  ։ൃ༧ఆͷػೳ

  View Slide

 22. ϓογϡAPI ڧԽ

  View Slide

 23. ϓογϡͱ
  ΞϓϦ಺ϝοηʔδ
  ಉ࣌࡞੒

  View Slide

 24. One more thing…?

  View Slide

 25. ͦΕ͸͜Ε͔Β

  View Slide

 26. ະདྷΛ͍ͬ͠ΐʹ
  ࡞Γ·͠ΐ͏

  View Slide

 27. Fin.

  View Slide