Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Jak psát testy na REST API

Jak psát testy na REST API

Jak spát hezké REST API, tak aby bylo dobře testovatelné a jak pak psát testy na takové API.

Filip Procházka

October 20, 2018
Tweet

More Decks by Filip Procházka

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Jak psát testy
  na REST API
  @ProchazkaFilip

  View Slide

 2. Co si povíme
  ● Jak vypadá naše api (Java + Spring)
  ● Out-of-Container vs End-to-End
  ● Design first?
  ● Spring MVC Test Framework
  ● Spring REST Docs
  ● Jaké testy psát

  View Slide

 3. Jak vypadá naše api (Java + Spring)
  Abych mohl testovat, musím mít dobře testovatelné api

  View Slide

 4. Jak vypadá naše api (Java + Spring): Testovatelné
  ● Typovost
  ○ Value Objecty
  ○ Mapování na VO vs na Entity
  ○ IN -> Scalar -> VO
  ○ OUT -> VO
  ● Striktnost
  ○ Přijímat pouze jeden jasně definovaný formát
  ■ Email není lowercase => 400
  ■ Špatný formát data => 400
  ● Automatizace

  View Slide

 5. Jak vypadá naše api (Java + Spring)
  ● Spring MVC
  ○ Custom argument resolvers
  ○ Custom error handling
  ■ Obecná struktura na chyby
  ● Hibernate Validator
  ● Jackson

  View Slide

 6. View Slide

 7. @PostMapping("/users/{userId}/product-groups")
  public ResponseEntity createProductGroup(
  final AccessToken accessToken,
  final Pageable pageable,
  final ClientInfo clientInfo,
  @PathVariable
  @AssertUuid
  final String userId,
  @RequestBody
  @Valid
  final CreateProductGroupRequest createRequest
  )

  View Slide

 8. public static final class CreateProductGroupRequest {
  @NotNull
  @NotBlank
  private String name;
  @AssertEnumValue(value = CustomerSubscriptionSystemModuleSerializable.class)
  private String module;
  @AssertEnumValue(value = ProductGroupTypeSerializable.class)
  private String type;
  @Valid
  private CreateProductGroupRequest.ParentRequest parent;
  @Valid
  private CreateProductGroupRequest.TemplateRequest template;

  View Slide

 9. public ProductGroupType toProductGroupType()
  {
  return Optional.ofNullable(type)
  .map(ProductGroupTypeSerializable::forValue)
  .map(ProductGroupTypeSerializable::toGroupType)
  .orElse(null);
  }

  View Slide

 10. ProductGroupResult productGroup = productGroupFacade.createProductGroup(
  accessToken,
  UUID.fromString(userId),
  createRequest.getName(),
  createRequest.toProductGroupType(),
  createRequest.toSystemModule(),
  createRequest.toParentId(),
  createRequest.toTemplateId()
  );
  return new ResponseEntity<>(
  new WrappedProductGroupResponse(
  productGroupResponseFactory.getProductGroup(productGroup)
  ),
  HttpStatus.CREATED
  );

  View Slide

 11. public static final class ProductGroupResponse {
  private UUID id;
  private String name;
  private ProductGroupTypeSerializable type;
  private CustomerSubscriptionSystemModuleSerializable module;
  private ParentResponse parent;
  // ...
  public static final class ParentResponse {
  private UUID id;
  private String name;
  // ...
  }
  }

  View Slide

 12. try {
  // …
  } catch (AccessTokenDoesNotHaveAccessToUserException | UserNotFoundException e) {
  throw userResponseFactory.buildUserNotFound(e);
  } catch (ProductGroupParentNotFoundException e) {
  throw productGroupResponseFactory.buildProductGroupParentNotFound(e);
  } catch (ProductGroupTemplateNotFoundException e) {
  throw productGroupResponseFactory.buildProductGroupTemplateNotFound(e);
  } catch (CustomerDoesNotHaveSubscriptionForSystemModuleException e) {
  throw productGroupResponseFactory
  .buildCustomerDoesNotHaveSubscriptionForSystemModule(e);
  }

  View Slide

 13. public UnprocessableEntityException buildCustomerDoesNotHaveSubscriptionForSystemModule(
  final CustomerDoesNotHaveSubscriptionForSystemModuleException e
  )
  {
  Set availableModules = e.getAvailableModules().stream()
  .map(CustomerSubscriptionSystemModuleSerializable::fromSystemModule)
  .collect(Collectors.toSet());
  return UnprocessableEntityException.builder()
  .withCode(ErrorCode.PRODUCT_GROUP_CUSTOMER_DOES_NOT_HAVE_SUBSCRIPTION_FOR_SYSTEM_MODULE)
  .withTitle("Customer does not have subscription for the system module")
  .withDetails(String.format(
  "Available modules are: %s",
  availableModules.stream()
  .map(CustomerSubscriptionSystemModuleSerializable::getValue)
  .collect(Collectors.joining(", "))
  ))
  .addMeta("availableModules", availableModules)
  .build(e);
  }

  View Slide

 14. public enum ErrorCode
  {
  CUSTOMER_LOCKED("customer-locked"),
  INTERNAL_SERVER_ERROR("internal-server-error"),
  PRODUCT_NOT_FOUND("product-not-found"),
  USER_NOT_FOUND("user-not-found");
  private final String code;
  ErrorCode(final String code) { this.code = code; }
  @JsonValue
  public String getCode() { return code; }
  @Override
  public String toString() { return code; }
  }

  View Slide

 15. {
  "errors" : [ {
  "code" : "request-validation-error",
  "title" : "Invalid Request",
  "details" : "Unrecognizable query parameter",
  "source" : {
  "parameter" : "filter-wtf"
  }
  }, {
  "code" : "request-validation-error",
  "title" : "Invalid Request",
  "details" : "Parameter must be greater than or equal to 1",
  "source" : {
  "parameter" : "perPage"
  }
  }, {
  "code" : "request-validation-error",
  "title" : "Invalid Request",
  "details" : "Field must not be blank",
  "source" : {
  "pointer" : "/password"
  }
  } ]
  }

  View Slide

 16. Out-of-Container vs End-to-End
  (MockServer vs Full HTTP server)

  View Slide

 17. Out-of-Container vs End-to-End
  ● Whitebox vs Blackbox
  ● Asserts
  ○ Internal state of the API
  ● Mocking services
  ○ Locking
  ○ Faking responses from 3rd party
  ■ Payment gateway API

  View Slide

 18. Design first?

  View Slide

 19. Design first
  ● Tools
  ○ Blueprint, OpenAPI, ...
  ○ Dredd
  ● Contract testing
  ○ Není náhrada za integrační testy
  ● “Tužka a papír”
  ○ Načrtnu strukturu happy path
  ○ Vypíšu seznam (bussines) chybových stavů

  View Slide

 20. Spring MVC Tests

  View Slide

 21. Spring MVC Test Framework
  ● Integruje Spring s testovacími FW
  ● Zkratky, utility, …

  View Slide

 22. Spring MVC Tests (v podání Cogvio)
  ● Start PostgreSQL + ElasticSearch v Docker Containeru
  ● Schema
  ● Fixtures
  ○ Naplní PostgreSQL
  ○ Naplní ElasticSearch
  ● Snapshot databáze
  ○ CREATE DATABASE … WITH TEMPLATE …

  View Slide

 23. CreateProductGroupRequest createRequest = new CreateProductGroupRequest(
  "Foo", // name
  null, // module
  ProductGroupTypeSerializable.PRODUCT_LIST,
  null, // parent
  null // template
  );
  performRequest(
  post("/v1/users/{userId}/product-groups", userId)
  .content(toJson(createRequest))
  .with(accessToken(UserFixtures.bfuPepaAccessToken)))
  .andExpect(status().isCreated())
  .andExpect(content().contentType(MediaType.APPLICATION_JSON_UTF8))
  .andExpect(jsonPath("$.productGroup.name").value("Foo"))
  .andExpect(jsonPath("$.productGroup.productsCount").value(0))
  .andExpect(jsonPath("$.productGroup.parent").isEmpty());

  View Slide

 24. Mockito.doThrow(new ProductGroupLockedException(groupId, userId,
  new PersistenceException("mock")
  ))
  .when(productGroupRepository)
  .getProductGroupForUpdate(
  ArgumentMatchers.any(UUID.class),
  ArgumentMatchers.any(UUID.class)
  );
  performRequest(
  put("/v1/users/{userId}/product-groups/{groupId}", userId, groupId)
  .content(toJson(new UpdateProductGroupRequest("Maxitrol")))
  .with(accessToken(UserFixtures.bfuPepaAccessToken)))
  .andExpect(status().isConflict())
  .andExpect(content().contentType(MediaType.APPLICATION_JSON_UTF8));

  View Slide

 25. Spring REST Docs

  View Slide

 26. Spring REST Docs
  ● Spring MVC Test Framework
  ● Nahrává z testů
  ○ Reálnou komunikaci
  ○ Dokumentaci
  ○ Validační annotace
  ● Renderuje

  View Slide

 27. http-request.adoc
  [source,http,options="nowrap"]
  ----
  POST /v1/users/4482f319-dd3a-4a08-9d35-279c90041f6e/product-groups HTTP/1.1
  Content-Type: application/json;charset=UTF-8
  Accept: application/json
  Authorization: Bearer d4b084e5-66d3-40ff-b2b4-1dd2a8cdccd0
  {
  "name" : "Foo",
  "module" : null,
  "type" : "group",
  "parent" : null,
  "template" : null
  }
  ----

  View Slide

 28. http-response.adoc
  [source,http,options="nowrap"]
  ----
  HTTP/1.1 201 Created
  Content-Type: application/json;charset=UTF-8
  Content-Length: 537
  {
  "productGroup" : {
  "id" : "b511a54a-c7fe-4c5e-931e-0c7c80e3586c",
  "name" : "Foo",
  "type" : "group",
  "module" : null,
  "parent" : null,
  "productsCount" : 0
  }
  }
  ----

  View Slide

 29. document(pathParameters(
  guidParameter("userId", "Id of the relevant user"),
  parameterWithName(ProductGroupController.FILTER_PARENT_GROUP_PARAM)
  .description("Search in the relevant parent product group")
  ));

  View Slide

 30. path-parameters.adoc
  .Path parameters
  * `userId`: `9b4917db-0b88-4954-8e52-43c7e96c24ab` (`UUID`) - Id of the relevant user
  * `groupId`: `44a0decf-bd9c-4bd1-bc87-b7a5f1272d3d` (`UUID`) - Id of the requested products group

  View Slide

 31. index.adoc
  === GET /v1/users/{userId}/product-groups
  Outputs all the product groups of given user.
  include::{snippets}/product-group-controller-test/list-product-groups/1/path-parameters.adoc[]
  include::{snippets}/product-group-controller-test/list-product-groups/1/request-parameters.adoc[]
  ==== 200 Successful fetch
  include::{snippets}/product-group-controller-test/list-product-groups/1/http-request.adoc[]
  *Response*
  include::{snippets}/product-group-controller-test/list-product-groups/1/http-response.adoc[]

  View Slide

 32. View Slide

 33. document(requestFields(
  payloadField("name", String.class, "Name of the product group",
  describeFieldConstraints(CreateProductGroupRequest.class, "name")),
  payloadField("type", String.class, "Type of the group",
  describeFieldConstraints(CreateProductGroupRequest.class, "type")),
  payloadField("module", String.class, "System module for the group",
  describeFieldConstraints(CreateProductGroupRequest.class, "module")),
  payloadField("parent", Object.class, "Parent group",
  describeFieldConstraints(CreateProductGroupRequest.class, "parent")),
  payloadField("template", Object.class, "Template group (for copying)",
  describeFieldConstraints(CreateProductGroupRequest.class, "template")),
  payloadField("template.id", UUID.class, "Id of template group",
  describeFieldConstraints(CreateProductGroupRequest.ParentRequest.class, "id"))
  ));

  View Slide

 34. request-fields.adoc
  .Request body fields
  |===
  |Path|Type|Description|Constraints
  |`name`
  |String
  |Name of the product group
  |Must not be blank. Must not be null.
  |`type`
  |String
  |Type of the group
  |Value must be one of [`product-list`, `group`].

  View Slide

 35. index.adoc
  === POST /v1/users/{userId}/product-groups
  Creates a new product group.
  include::{snippets}/product-group-controller-test/create-product-group/1/path-parameters.adoc[]
  include::{snippets}/product-group-controller-test/create-product-group/1/request-fields.adoc[]
  ==== 201 Successful create
  include::{snippets}/product-group-controller-test/create-product-group/1/http-request.adoc[]
  *Response*
  include::{snippets}/product-group-controller-test/create-product-group/1/http-response.adoc[]

  View Slide

 36. View Slide

 37. Jaké testy psát

  View Slide

 38. Jaké testy psát
  ● Happy path
  ● All the errors
  ● Some edge cases?

  View Slide

 39. @ProchazkaFilip

  View Slide