$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

20230725 津田塾大学 地理情報システム入門 #01

20230725 津田塾大学 地理情報システム入門 #01

津田塾大学 地理情報システム入門
2023-07-25 実施

© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

Taichi FURUHASHI

July 25, 2023
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Education

Transcript

 1. !NBQDPODJFSHF
  ݹڮɹେ஍
  ஍ཧ৘ใγεςϜೖ໳
  ʙ஍ਤΛ࡞ͬͯΈΔʙ
  ௡ాक़େֶ஍ཧ৘ใγεςϜೖ໳

  View Slide

 2. ݹڮݚڀࣨ
  ຊतۀͷ಺༰Λ
  ࣗ༝ʹͭͿ΍͍ͯ0,Ͱ͢ɻ

  View Slide

 3. ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)*
  !NBQDPODJFSHF

  View Slide

 4. IUUQTXXXBPZBNBBDKQGBDVMUZHTD
  ஍ ٿ ࣾ ձ ڞ ੜ ֶ

  View Slide

 5. IUUQTBN[OUPUZ:E*

  View Slide

 6. ஍ਤ԰

  View Slide

 7. ஍ਤ԰
  υϩʔϯ΋ඈ͹ͤΔ

  View Slide

 8. ஍ٿࣾձڞੜֶ෦ʛडݧੜԠԉϜʔϏʔ

  IUUQTZPVUVCFOY"G-VPGZ"

  View Slide

 9. View Slide

 10. IUUQTZPVUVCFOY"G-VPGZ"

  View Slide

 11. IUUQTGVSVIBTIJMBCHJUIVCJP6/75@)BDLBUIPO@%SPOF

  View Slide

 12. ݪ؂ಜͱ͍͑͹

  View Slide

 13. ശࠜӺ఻

  View Slide

 14. ശࠜӺ఻ͷ࠷େݟͤ৔

  View Slide

 15. ശࠜӺ఻ͷ࠷େݟͤ৔
  lԟ࿏̑۠ࢁొΓz

  View Slide

 16. ࠷ઌ୺ͷࡾ࣍ݩ஍ਤͰ
  ശࠜӺ఻Λ
  ΋ͬͱ
  ໘ന͘Ͱ͖ͳ͍͔ʁ

  View Slide

 17. ശࠜӺ఻
  %
  IUUQTOBHJYHJUIVCJPIBLPOFFLJEFO

  View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. 57஍ਤ͕
  ࠷ߴͷΤϯλϝ

  View Slide

 21. ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)*
  !NBQDPODJFSHF

  View Slide

 22. ͯ͞

  View Slide

 23. ͜ͷतۀͷಛ௃

  View Slide

 24. ՝୊ఏग़͕͢΂ͯʂ

  View Slide

 25. ՝୊ఏग़ʹग़੮
  ͱ͠·͢ɻ

  View Slide

 26. ࢼݧͳ͠ɻ
  ࠷ऴ՝୊͋Γɻ

  View Slide

 27. ͦΕͱ
  େࣄͳ͜ͱʜ

  View Slide

 28. *OUFSOFU&YQMPSFS *&

  ࢖༻ېࢭʂ
  9

  View Slide

 29. Ϟμϯ΢Σϒϒϥ΢β
  ͕
  ੈքͷৗࣝ
  Firefox Chrome Safari Edge Chromium

  View Slide

 30. *&ʹىҼ͢Δ
  τϥϒϧ͸
  ରԠ͠·ͤΜʂ
  ͦͷͨΊʹ࣌ؒΛׂ͘͜ͱ͸ɺଞͷֶੜʹ΋໎࿭Ͱ͢ɻ

  View Slide

 31. https://japanese.engadget.com/2019/02/08/internet-explorer-ie/

  View Slide

 32. ϚΠΫϩιϑτ΋
  ࢖༻தࢭΛ
  ཁ๬ͯ͠·͢ɻ

  View Slide

 33. Θ͔Βͳ͍
  ݴ༿͸
  ੵۃతʹάάΔ

  View Slide

 34. άάϨΧε
  ʹ͸
  ୯Ґ͋͛·ͤΜɻ

  View Slide

 35. άάϨΧεͬͯʁ

  View Slide

 36. http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9
  ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5

  View Slide

 37. http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9
  ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5

  View Slide

 38. http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9 ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5

  View Slide

 39. http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9 ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5

  View Slide

 40. ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5
  http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9

  View Slide

 41. ଞਓͷఏग़෺͸
  ࢀߟʹ͢Δɻ
  ࣗ෼ͷఏग़෺ͱ
  ൺֱ͢Δɻ

  View Slide

 42. ͦΕͰ΋
  Θ͔Βͳ͍
  ͜ͱ͸
  ԕྀͳ࣭͘໰ʂ

  View Slide

 43. तۀ಺
  ίϛϡχέʔγϣϯ
  πʔϧ

  View Slide

 44. View Slide

 45. ·ͣɺ

  View Slide

 46. ͜ͷϑΥʔϜʹొ࿥
  https://
  goo.gl/6eoXFq

  View Slide

 47. https://
  goo.gl/6eoXFq

  View Slide

 48. ͦͯ͠

  View Slide

 49. ͜ͷतۀதʹ
  4MBDLʹϩάΠϯ
  Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δɻ

  View Slide

 50. Ҏ߱ɺҎԼͷ63-ͰຖճϩάΠϯɻ

  IUUQT
  GVSVIBTIJMBCTMBDLDPN

  View Slide

 51. IUUQT
  GVSVIBTIJMBCTMBDLDPN
  UTVEBHJTνϟϯωϧ

  View Slide

 52. ࣭໰͸
  4MBDLतۀνϟϯωϧ
  ܦ༝Ͱड͚·͢ɻ
  तۀνϟϯωϧ͸UTVEBHJT
  %.Ͱͷ࣭໰͸ݪଇېࢭɻ
  ࣗ෼ͷΘ͔Βͳ͍͜ͱ͸ΈΜͳ΋Θ͔Βͳ͍ɻ

  View Slide

 53. ΋͏Ұͭ
  ॏཁͳ͜ͱɻ

  View Slide

 54. ύʔϚϦϯΫ
  1FSNBMJOL

  View Slide

 55. ఏग़෺͸
  1FSNBMJOLͰ
  ఏग़͢Δ͜ͱ͕
  ଟ͍Ͱ͢ɻ

  View Slide

 56. ΍ΓํΛ
  ࠓ೔͔ͬ͠ΓֶΜͰ

  View Slide

 57. ຖճඞͣ
  ՝୊Λఏग़
  ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  ʢక੾ա͗ͯ΋ఘΊͳ͍ʣ

  View Slide

 58. ࠓ೔ͷ՝୊ɿ

  View Slide

 59. l஍ਤΛඳ͜͏z

  View Slide

 60. (*4
  (FPHSBQIJD
  *OGPSNBUJPO
  4ZTUFN
  ஍ ཧ ৘ ใ γ ε ς Ϝ

  View Slide

 61. ίϯϐϡʔλʔͰ
  ஍ਤΛඳ͘

  View Slide

 62. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%86%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0
  Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0

  View Slide

 63. ೥୅

  View Slide

 64. $(*4

  View Slide

 65. https://en.wikipedia.org/wiki/Canada_Geographic_Information_System
  Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0

  View Slide

 66. Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_National_Map

  View Slide

 67. "SD(*4

  View Slide

 68. https://www.esrij.com/products/arcgis/

  View Slide

 69. 2(*4

  View Slide

 70. https://www.qgis.org/

  View Slide

 71. ͜ͷतۀͰ͸
  Ұൠతͳ
  (*4͕
  ࢖͑ΔΑ͏ʹͳΔɻ

  View Slide

 72. ͔͠΋
  ϒϥ΢βͱ
  εϚϗͷΈ

  View Slide

 73. 0QFO4USFFU.BQ
  04.

  View Slide

 74. ࠓ೔͸04.Λ
  ࢖͍·͢ɻ

  View Slide

 75. ࠓ೔ͷ՝୊ɿ

  View Slide

 76. খฏΩϟϯύε
  पลͷ
  ݐ෺஍ਤΛ
  ඳ͘ɻ

  View Slide

 77. Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_National_Map

  View Slide

 78. Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_National_Map
  Buildings

  View Slide

 79. 04.ΞΧ΢ϯτ࡞੒
  https://www.openstreetmap.org/user/new

  View Slide

 80. খฏݐ෺λεΫ
  https://tasks.teachosm.org/projects/1549

  View Slide

 81. ਓɺ
  ࠷௿λεΫϝογϡ
  Λ
  $PNQMFUF

  View Slide

 82. 5FBDI04.
  5BTLJOH.BOBHFS
  ͷ
  6TFS1SP
  fi
  MFΛ
  4MBDLʹఏग़

  View Slide

 83. https://tasks.teachosm.org/users/OSMΞΧ΢ϯτ໊
  6TFS1SP
  fi
  MFͬͯԿʁ

  View Slide

 84. IUUQTUBTLTUFBDIPTNPSHVTFST."1DPODJFSHF
  ݹڮͷΞΧ΢ϯτ
  ."1DPODJFSHF
  ͷ৔߹

  View Slide

 85. IUUQTUBTLTUFBDIPTNPSHVTFST͋ͳͨͷ04.ΞΧ΢ϯτ
  ݹڮͷΞΧ΢ϯτ
  ."1DPODJFSHF
  ͷ৔߹

  View Slide

 86. %&.0

  View Slide

 87. ΋͏ͻͱͭͷ
  ࠓ೔ͷ՝୊ɿ

  View Slide

 88. 04.ͬͯ
  Ͳ͜Ͱ࢖ΘΕ͍ͯΔͷʁ

  View Slide

 89. View Slide

 90. View Slide

 91. View Slide

 92. ݐ෺

  View Slide

 93. ݐ෺
  ਫҬ

  View Slide

 94. ݐ෺
  ਫҬ
  าಓ

  View Slide

 95. ंಓ
  ݐ෺
  ਫҬ
  าಓ

  View Slide

 96. 1PLFNPO(0
  -WҎ্

  ίΠΩϯάΛ̍ඖั·͑Δ

  View Slide

 97. View Slide

 98. View Slide

 99. ͦΕͧΕͷ
  εΫϦʔϯγϣοτΛ
  4MBDLʹ
  ఏग़ʂ

  View Slide

 100. CZNBQDPODJFSHF04.DPOUSJCVUPST
  Ұԯ૯ҏೳԽ
  !NBQDPODJFSHF

  View Slide