Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

オープンデータ活用と 「地図の民主化」 基調講演資料

オープンデータ活用と 「地図の民主化」 基調講演資料

愛知大学 中部地方産業研究所 プロジェクト研究「地域におけるオープンデータ活用の可能性と課題」シンポジウム

2022年3月5日 実施
古橋基調講演資料

© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

furuhashlab

March 05, 2022
Tweet

More Decks by furuhashlab

Other Decks in Education

Transcript

 1. Ѫ஌େֶத෦஍ํ࢈ۀݚڀॴϓϩδΣΫτݚڀʮ஍Ҭʹ͓͚ΔΦʔϓϯσʔλ׆༻ͷՄೳੑͱ՝୊ʯγϯϙδ΢Ϝ
  ݹڮେ஍
  ೔ຊ஍ਤֶձ੨ࢁֶӃେֶ$SJTJT.BQQFST+"1"/
  ࡂ֐υϩʔϯٹԉୂ%30/*3%ୂ௕
  ˜NBQPDPODJFSHF $$#:4"
  Φʔϓϯσʔλ׆༻ͱ
  ʮ஍ਤͷຽओԽʯ

  View Slide

 2. IUUQTBN[OUPUZ:E*

  View Slide

 3. ΢ΫϥΠφةػ
  ʙ

  View Slide

 4. ߴ౓ͳ৘ใԽࣾձ͕
  Α͏΍͘౸དྷ͠Α͏ͱ͍ͯ͠Δ
  ೥ʹ
  ࠷ѱͳࣄ͕ى͖͍ͯΔɻ

  View Slide

 5. ΠϯλʔωοτΛܦ༝ͯ͠
  ༷ʑͳ৘ใ͕ੈքதʹ
  ඈͼަ͍ͬͯΔɻ

  View Slide

 6. ༷ʑͳओٛɾओு͕
  ͋Δ͚ΕͲ

  View Slide

 7. Ͳ͏͔ɺ
  ࣗ෼ͷखͰʮ৘ใʯΛೖख͠ɺ
  ෼ੳ͠ɺ൑அ͠ɺߦಈ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

  View Slide

 8. ͜Ε͔Β
  ͓࿩͢Δ಺༰ͷ΄ͱΜͲʹ
  ڞ௨͍ͯ͠Δ͜ͱ͸

  View Slide

 9. ৘ใΛೖख͢Δ
  ʮ؍࡯ྗʯ
  ʹ

  View Slide


 10. 4UFWF$PBTU͕೔ຊʹདྷͨͱ͖ʜ

  View Slide

 11. ʮ0QFO4USFFU.BQ͸
  00%"ϧʔϓΛ
  ͍͔ʹૉૣ͘ճ͔͕͢ॏཁͩʯ
  ൴͸͜͏ݴ͍·ͨ͠ɻ

  View Slide

 12. 00%"MPPQ +PIO#PZE

  IUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ00%"@MPPQ

  View Slide

 13. 00%"MPPQ +PIO#PZE

  IUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ00%"@MPPQ

  View Slide

 14. 00%"MPPQ +PIO#PZE

  IUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ00%"@MPPQ

  View Slide

 15. 00%"MPPQ +PIO#PZE

  IUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ00%"@MPPQ

  View Slide

 16. 00%"MPPQ +PIO#PZE

  IUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ00%"@MPPQ

  View Slide

 17. 00%"MPPQ +PIO#PZE

  IUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ00%"@MPPQ

  View Slide

 18. 00%"Ͱॏཁͳͷ͸
  1MBO͕ͳ͍ͱ͍͏͜ͱɻ

  View Slide

 19. 00%"Ͱॏཁͳͷ͸
  1MBO͕ͳ͍ͱ͍͏͜ͱɻ
  ୤1%$"

  View Slide

 20. ਆಸ઒ݝେ࿨ࢢʮ݈߁౎ࢢ΍·ͱ౎ࢢܭըϚελʔϓϥϯʯୈষ࣮ݱʹ޲͚ͯɺΑΓҾ༻

  IUUQTXXXDJUZZBNBUPMHKQNBUFSJBMfiMFTHSPVQQEG

  View Slide

 21. ਆಸ઒ݝେ࿨ࢢʮ݈߁౎ࢢ΍·ͱ౎ࢢܭըϚελʔϓϥϯʯୈষ࣮ݱʹ޲͚ͯɺΑΓҾ༻

  IUUQTXXXDJUZZBNBUPMHKQNBUFSJBMfiMFTHSPVQQEG

  View Slide

 22. ʮ؍࡯ྗʯΛߴΊΔʹ͸
  ؍࡯ऀΛ૿΍͢

  View Slide

 23. ʮ؍࡯ྗʯΛߴΊΔʹ͸
  ؍࡯ऀΛ૿΍͢
  0CTFSWBUJPOT
  0CTFSWFST

  View Slide

 24. ʮ؍࡯ྗʯΛߴΊΔʹ͸
  ؍࡯ऀΛ૿΍͢
  ˠΫϥ΢υιʔγϯά
  0CTFSWBUJPOT
  0CTFSWFST

  View Slide

 25. IUUQTXXXSFVUFSTDPNXPSMEFVSPQFSVTTJBOHSPVOEGPSDFTNPWFDMPTFSLZJWDPOWPZTUSFUDIFTNJMFTNBYBS

  View Slide

 26. View Slide

 27. ͜ͷӴ੕ը૾͔ΒಡΈऔΕΔ΋ͷ͸ͳΜͰ͔͢ʁ

  View Slide

 28. ͜͜͸Ͳ͜ͳͷ͔ʁ

  View Slide

 29. ͜ͷը૾͸ϑΣΠΫͰ͸ͳ͍ͷ͔ʁ

  View Slide

 30. ຊ౰ʹ࣮ࡏ͢Δͷ͔ʁ

  View Slide

 31. 6λʔϯཱମڮ

  View Slide

 32. View Slide

 33. ೔ࣹͷํ޲

  View Slide

 34. ͜ͷը૾͸ೆ๺͕ٯస͍ͯ͠Δ
  Ӵ੕ը૾Ͱ͋Δɻ

  View Slide

 35. Ͱ͸ɺ(PPHMF&BSUIͰ
  ͜ͷ৔ॴ͕࣮ࡏ͢Δ͔
  ֬ೝͯ͠Έ·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 36. View Slide

 37. 6λʔϯཱମڮ

  View Slide

 38. View Slide

 39. ઌఔͷ6λʔϯཱମڮͱಉ͡ʁ

  View Slide

 40. ͳʹ͔ҧ͏ʁʁʁ

  View Slide

 41. View Slide

 42. 6λʔϯཱମڮ

  View Slide

 43. װ  ೶஍ɾ૲஍
  Տ

  View Slide

 44. װ  ೶஍ɾ૲஍
  Տ

  ๺Λ্ʹճస

  View Slide

 45. ΋͏Ұ౓
  (PPHMF&BSUIΛ֬ೝ

  View Slide

 46. View Slide

 47. װઢಓ࿏
  ೶஍ɾ૲஍

  View Slide

 48. View Slide

 49. ͜ͷ6λʔϯཱମڮ͸
  (PPHMF&BSUIʹ͸
  ܝࡌ͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨ

  View Slide

 50. (PPHMF&BSUIʹ
  ܝࡌ͞Ε͍ͯͨӴ੕ը૾͸
  ೥ࡱӨͷݹ͍΋ͷ

  View Slide

 51. ͜ͷΑ͏ʹ
  ͻͨ͢Β
  Ӵ੕ը૾ͷҐஔΛಛఆ

  View Slide

 52. View Slide

 53. ೔ࣹͷํ޲

  View Slide

 54. ೔ࣹͷํ޲

  View Slide

 55. ೶஍ɾ૲஍

  View Slide

 56. ೶஍ɾ૲஍
  ೶஍ͷ੢ଆʹݐ෺͕഑ஔ

  View Slide

 57. View Slide

 58. ิ଍৘ใlνΣϧχώ΢ͷ੢ଆz

  View Slide

 59. View Slide

 60. ੢ଆʹݐ෺ɺ౦ଆʹ೶஍

  View Slide

 61. View Slide

 62. View Slide

 63. View Slide

 64. ஍ཧֶతͳ
  ෼ੳํ๏Λ૊Έ߹ΘͤΔ͜ͱͰ
  ৔ॴΛಛఆ

  View Slide

 65. ͜ΕΒͷ൑அͱ
  Ґஔิਖ਼ʢδΦϦϑΝϨϯεʣ
  Λߦ͍
  ,.;ϑΝΠϧΛ
  (JU)VCʹެ։ɻ

  View Slide

 66. ͳͥ,.;ϑΝΠϧͳͷ͔ʁ

  View Slide

 67. ͳͥ,.;ϑΝΠϧͳͷ͔ʁ
  (PPHMF&BSUIͰ࡞੒ɾӾཡՄೳ

  ෳ਺ͷϑΝΠϧʹ෼཭͞Εͣɺ̍ͭͷ;*1ѹॖ͞
  Εͨύοέʔδʹͳ͍ͬͯΔɻˠड͚౉͠ʹᴥᴪ͕
  ੜ͡ʹ͍͘ˍϑΝΠϧαΠζѹॖલఏ
  ,.-ͷ࢓༷ͱͯ͠؆қδΦϦϑΝϨϯεఆٛՄ
  ೳʢ##09ʴ3PUBUJPOʣ

  View Slide

 68. IUUQTHJUIVCDPNNBQDPODJFSHF6LSBJOFEBUB

  View Slide

 69. ͳͥ(JU)VCͳͷ͔ʁ

  View Slide

 70. ͳͥ(JU)VCͳͷ͔ʁ
  ެ։ઃఆͰ͋Ε͹ແঈͰແظݶͰར༻Մೳ

  σʔλ഑ஔ͚ͩͰͳ͘λεΫ؅ཧ΍σΟεΧο
  γϣϯ΋ߦ͑Δ
  ֎෦ͷڠྗऀ͕ఏҊʢ1VMM3FRVFTUʣΛߦ͑Δ

  View Slide

 71. ಉ࣌ʹ
  5XJUUFS 'BDFCPPL౳Ͱ
  ৘ใެ։

  View Slide

 72. IUUQTUXJUUFSDPNNBQDPODJFSHFTUBUVT

  View Slide

 73. ଉΛٵ͏Α͏ʹ
  (JU)VCͱ5XJUUFS
  ͸࢖͏΋ͷɻ

  View Slide

 74. ͢Δͱ
  ࣗવͱ஥͕ؒू·Γ·͢ɻ

  View Slide

 75. IUUQTUXJUUFSDPNIXUOWTUBUVT

  View Slide

 76. IUUQTHJUIVCDPNNBQDPODJFSHF6LSBJOFEBUBQVMMT RJT"QSJT"DMPTFE

  View Slide

 77. େࣄͳ͜ͱͳͷͰ
  ܁Γฦ͠·͢ɻ

  View Slide

 78. ଉΛٵ͏Α͏ʹ
  (JU)VCͱ5XJUUFS
  ͸࢖͏΋ͷɻ

  View Slide

 79. ެ։ͨ͠σʔλ͸

  View Slide

 80. (PPHMF&BSUIͰ
  ϓϩοτͰ͖Δ͜ͱͰ
  ༷ʑͳ෼ੳʹͭͳ͕Δ

  View Slide

 81. ΩʔϑʢΩΤϑʣͷத৺෦·Ͱ
  Ͳͷ͘Β͍ͷڑ཭ͳͷ͔ʁ

  View Slide

 82. View Slide

 83. View Slide

 84. ৑௕ੑΛ֬อ͢ΔͨΊ

  View Slide

 85. $&4*6.JPOͰ΋ެ։

  View Slide

 86. View Slide

 87. ଞʹ΋

  View Slide

 88. ৴པͷ͓͚Δ
  :PV5VCF-JWFΧϝϥΛ
  ΢Σϒ஍ਤʹల։͢Δ
  ׆ಈ

  View Slide

 89. IUUQTUXJUUFSDPNOBHJYTUBUVT

  View Slide

 90. IUUQTOBHJYHJUIVCJPVLSBJOFMJWFDBNT

  View Slide

 91. ආ೉ຽͷࢧԉΛ
  ΑΓεϜʔζʹߦ͏ͨΊͷ
  ΢ΫϥΠφࠃڥ෇ۙ
  0QFO4USFFU.BQۓٸϚοϐϯά

  View Slide

 92. IUUQTMJOLNFEJVNDPN)/7JK'/YOC

  View Slide

 93. Ͳ͏͔ɺ
  ࣗ෼ͷखͰʮ৘ใʯΛೖख͠ɺ
  ෼ੳ͠ɺ൑அ͠ɺߦಈ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

  View Slide

 94. ͦͷͨΊʹ
  ʮ؍࡯ྗʯ
  Λ
  ݚ͗੅·͍ͤͯͩ͘͞ɻ

  View Slide

 95. ͔͜͜Βຊ୊Ͱ͢ɻ

  View Slide

 96. վΊͯʜ
  ࣗݾ঺հ

  View Slide

 97. ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)*
  !NBQDPODJFSHF

  View Slide

 98. ஍ਤ԰

  View Slide

 99. ஍ਤ԰
  υϩʔϯ΋ඈ͹ͤΔ

  View Slide

 100. ஍ٿࣾձڞੜֶ෦ʛडݧੜԠԉϜʔϏʔ

  IUUQTZPVUVCFOY"G-VPGZ"

  View Slide

 101. View Slide

 102. IUUQTGVSVIBTIJMBCHJUIVCJP6/[email protected])[email protected]%SPOF

  View Slide

 103. ͍֮͑ͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 104. (PPHMF.BQT͕
  ͜ͷੈʹొ৔ͨ͠ͱ͖ɻ

  View Slide

 105. ೥݄(PPHMF.BQT
  ೥݄(PPHMF&BSUI

  View Slide

 106. ͦΕ·Ͱͷ
  ஍ཧ৘ใγεςϜʢ(*4ʣͷ
  ֓೦͕େ͖͘มΘΓ·ͨ͠ɻ

  View Slide

 107. (PPHMF.BQT&BSUI͕༩͑ͨΠϯύΫτ
  ϑϦʔϛΞϜϞσϧ
  ஍ٿ͸ؙ͍ͱ࠶ఆٛʢ4QIFSJDBM&BSUIʣ
  9:;λΠϧϓϩτίϧΛσϑΝΫτԽ
  ,.-ͷΦʔ
  ϓϯελϯμʔυԽ

  ϒϥ΢βυϦϒϯ

  View Slide

 108. 2016
  (PPHMF.BQT&BSUIͷมભʢ೥ʣ
  ɹ˜NBQDPODJFSHF $$#:4"

  View Slide

 109. ҰํͰ
  (PPHMF.BQT&BSUIͰ΋
  Ͱ͖ͳ͍น

  View Slide

 110. ֨ೲ͍ͯ͠Δ
  ஍ཧۭؒ৘ใσʔλͷ
  Φʔ
  ϓϯԽ

  View Slide

 111. ୭Ͱ΋ࣗ༝ʹ
  ڐ୚ෆཁͰ
  ঎༻ར༻Մೳ
  0QFO

  View Slide

 112. ͦ͜Ͱ
  ೥ʹࢀըͨ͠ͷ͕
  0QFO4USFFU.BQ
  ͱ͍͏׆ಈ

  View Slide

 113. 0QFO4USFFU.BQ
  5IF'SFF8JLJ8PSME.BQ

  View Slide

 114. View Slide

 115. View Slide

 116. ೥ͷ0QFO4USFFU.BQ౦ژӺपล

  View Slide

 117. ೥ͷ0QFO4USFFU.BQ౦ژӺपล

  View Slide

 118. ೥ͷ0QFO4USFFU.BQ౦ژӺपล

  View Slide

 119. IUUQTEFNPGNBQDPNMBUMPO[PPNDBNFSBUIFUBDBNFSBQIJ

  View Slide

 120. 8.4M
  Num. of Unique OSM User Accounts

  View Slide

 121. 8,363,447 mappers in the world
  ( 2022/1/20 )

  http://osmstats.neis-one.org/

  View Slide

 122. ஍ਤͷຽओԽ

  View Slide

 123. ঎༻ར༻Մೳͳ
  0%C-ϥΠηϯε

  View Slide

 124. 0QFO4USFFU.BQͷೋ࣍ར༻ྫ
  ɹ˜NBQDPODJFSHF $$#:4"

  View Slide

 125. !""#$%&&'''()*+,-../(+.0&*1*0,(."$2/3.$"$&45567897:8994985;#<=,)>$".=1

  View Slide

 126. Screenshot by Katsuyuki Sakanoshita

  View Slide

 127. IUUQTOFXTNZOBWJKQBSUJDMF

  View Slide


 128. $SJTJT.BQQJOH
  Y
  7(*7PMVOUFFSFE
  (FPHSBQIJD*OGPSNBUJPO
  (PPEDIJME

  +FTTJDB)FJO[FMNBO

  View Slide

 129. http://vimeo.com/9182869

  View Slide

 130. View Slide

 131. #FGPSF

  View Slide

 132. "GUFS

  View Slide

 133. View Slide

 134. 4BUFMMJUFJNBHFT
  "FSJBM1IPUPT
  1MBOF%SPOF

  1BQFSNBQT
  POMZPQFODPOUFOUT

  (142;44
  Sources

  View Slide

 135. 2011.3.11 in Japan

  View Slide

 136. https://izuoshima26.crowdmap.com/

  View Slide

 137. View Slide

 138. Photo by Noriyuki Hayashi

  View Slide

 139. IUUQXXXDBTHPKQKQIPVEPVQEGDIJ[VQEG
  Damaged Map 5ZQIPPO:PMBOEB)BJZBO

  View Slide

 140. View Slide

 141. IUUQXXXFDPOPNJTUDPNOFXTJOUFSOBUJPOBMSJDIDPVOUSJFTBSFEFMVHFEEBUBEFWFMPQJOHPOFTBSFTVffFSJOHESPVHIU

  View Slide

 142. IUUQXXXFDPOPNJTUDPNOFXTJOUFSOBUJPOBMSJDIDPVOUSJFTBSFEFMVHFEEBUBEFWFMPQJOHPOFTBSFTVffFSJOHESPVHIU

  View Slide

 143. IUUQPTNUPXOTFOEKFOOJOHTDPNOFQBM
  OpenStreetMap response to the
  April 25 Earthquake in Nepal

  View Slide

 144. IUUQQJFS[FOEFWPQFOTUSFFUNBQPSHIPUMFBflFU04.$PNQBSFCFGPSFBGUFSIUNM

  View Slide

 145. IUUQUBTLTIPUPTNPSHQSPKFDU
  ۽ຊ ӹ৓ொΫϥΠγεϚοϐϯάλεΫ

  View Slide

 146. ൃࡂલ

  View Slide

 147. ൃࡂޙ

  View Slide

 148. Ѩોେڮपลͷ౔࠭ࡂ֐
  IUUQXXXPQFOTUSFFUNBQPSHFEJU FEJUPSJENBQ

  View Slide

 149. ՝୊͸ɺൃࡂޙͷ
  ਝ଎ͳߤۭࣸਅͷೖखɻ

  View Slide

 150. View Slide

 151. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  Active mappers in Tokyo area

  View Slide

 152. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  Active mappers in Tokyo area

  View Slide

 153. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  Active mappers in Tokyo area

  View Slide

 154. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  Active mappers in Tokyo area

  View Slide

 155. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  Active mappers in Tokyo area

  View Slide

 156. 063(0"-
  IPVST
  ʢ஍਒ൃࡂޙʣ

  View Slide

 157. ߤۭࣸਅͷຽओԽ

  View Slide

 158. ࣄલͷࡂ֐ڠఆక͕݁
  ਝ଎ͳۭࡱͱ
  ࣏ࣗମ࿈ܞʹͭͳ͕Δɻ

  View Slide

 159. View Slide

 160. View Slide

 161. /10૊৫ͱͯ͠
  ࣏ࣗମͱࡂ֐ڠఆక݁
  ೥݄ݱࡏ

  https://github.com/crisismappersjapan/agreement4dronebird_CMJxLGOV

  View Slide

 162. શࠃ࣏ࣗମͱࡂ֐ڠఆక݁ʢ೥݄ݱࡏʣ
  https://github.com/crisismappersjapan/agreement4dronebird_CMJxLGOV

  View Slide

 163. Odawara, Kanagawa, Japan, 2020

  View Slide

 164. Inagi, Tokyo, Japan, 2021

  View Slide


 165. ୆෩߸ ߸ඃࡂ஍Ͱ
  ໿ฏํΩϩΛۭࡱɻ

  View Slide

 166. ɹ© DRONEBIRD/CrisisMappers Japan, CC BY 4.0
  https://github.com/dronebird/oam_kanagawa20191014sagamihara00
  ૬໛ݪࢢ྘۠ ೥݄೔

  View Slide

 167. ɹ© DRONEBIRD/CrisisMappers Japan, CC BY 4.0
  https://github.com/dronebird?q=kimitsu
  ܅௡ࢢ ೥݄೔

  View Slide

 168. ೥݄೔
  ೤ւ౔࠭ࡂ֐

  View Slide

 169. ೤ւࢢͱ͸
  ࡂ֐ڠఆ͸క͍݁ͯ͠ͳ͍ɻ

  View Slide

 170. ౰೔ͷؾ৅৚݅͸
  ௨ৗͷυϩʔϯ͸
  ӡ༻೉͍͠ɻ
  ʢશఱީܕυϩʔϯ͕ඞཁʣ

  View Slide

 171. ؔ܎ऀ͔Β
  l੩Ԭ఺܈αϙʔτνʔϜʹ
  ੠Λ͔͚ΒΕΔɻ

  View Slide

 172. IUUQXXXQSFGTIJ[VPLBKQBMMLJTIBOTGDECGEGFBFDFFBCD 0QFO%PDVNFOU

  View Slide

 173. ࠷ऴతʹ
  l੩Ԭ఺܈αϙʔτνʔϜz
  ͱͯ͠
  ໊ࢀՃɻ

  View Slide

 174. View Slide

 175. View Slide

 176. View Slide


 177. ݄
  ೔ʹ
  ੩Ԭݝ͕υϩʔϯʹΑΔ
  ಈըࡱӨ

  View Slide


 178. ݄
  ೔ʹ
  ੩Ԭ఺܈αϙʔτνʔϜ͕
  ղੳॲཧΛ࣮ࢪ

  View Slide

 179. ݄
  ೔ޕલʹ
  ΦϧιϞβΠΫը૾ͳͲ
  ϑΥτάϥϝτϦղੳ݁ՌΛ
  ڞ༗४උ

  View Slide

 180. View Slide

 181. ݄
  ೔ޕޙʹ
  (ۭؒ৘ใηϯλʔ্Ͱެ։ɻ
  ˍ

  View Slide

 182. IUUQTXXXHFPTQBUJBMKQDLBOEBUBTFUBUBNJJ[VTBOTIJ[VPLBQSFG

  View Slide

 183. IUUQTYWJFXCPTBJHPKQWJFXJOEFYIUNM BQQJEGGGGDECCCFBGBG

  View Slide

 184. ΦʔϓϯσʔλԽ͞ΕͨσʔλΛ
  ੩Ԭ఺܈αϙʔτνʔϜ͕
  ࣍ʑͱ෼ੳɺମੵܭࢉͳͲ
  ఆྔԽ͞Εͨ৘ใͱͯ͠
  ੩ԬݝʹϑΟʔυόοΫ

  View Slide

 185. IUUQTHJUIVCDPNDSJTJTNBQQFSTKBQBOBUBNJJ[VTBOWTIJ[[email protected]

  View Slide

 186. IUUQTDSJTJTNBQQFSTKBQBOHJUIVCJPBUBNJJ[VTBOWTIJ[[email protected]

  View Slide

 187. ੩Ԭ఺܈αϙʔτνʔϜ͕
  ػೳͨ͠ཧ༝
  ීஈ͔ΒͷίϛϡχςΟ׆ಈ
  0QFOCZ%FGBVMUͷจԽ
  4/4ʹΑΔޮ཰తͳӡ༻

  View Slide

 188. ൓ল఺
  ΋ͬͱૣ͘ެ։Ͱ͖ͨ͸ͣɻ
  ൃࡂ೔౰೔ʹެ։͢ΔͨΊͷ࢈׭ֶͷࡂ
  ֐ରԠίϛϡχςΟ࿈ܞɻ
  ఆྔ෼ੳͷܭࢉख๏΋Φʔ
  ϓϯԽ
  Φʔ
  ϓϯͳσδλϧπΠϯσʔλͷ֦ॆ

  View Slide

 189. IUUQTUPHFUUFSDPNMJ

  View Slide

 190. ೉೾෭஌ࣄ
  ʮΦʔϓϯσʔλͷॏཁੑɻࢲࣗ਎ɺ࣌୅͕ม
  Θͬͨͳͱ௧ײɻ࣌ؒͰग़ͯ͘ΔɻϔϦඈ
  ΂ͳ͍͔Βυϩʔϯۭࡱͯ͠σʔλղੳ࣌ؒ
  ͰݟΒΕΔɻͦΕΛݝி૊৫Ͱແ͘֎ͷํʑ
  ͕αϙʔτͯ͠Լ͞ΔɻσʔλΛΦʔϓϯʹ͠
  ͯɺ͜Μͳࣄ͕ग़དྷΔͱ΍ͬͯԼ͞Δํʑ
  ͍ͬͺ͍ɻʯ

  View Slide

 191. ೉೾෭஌ࣄ
  ʮΦʔϓϯσʔλͷॏཁੑɻࢲࣗ਎ɺ࣌୅͕
  มΘͬͨͳͱ௧ײɻ࣌ؒͰग़ͯ͘ΔɻϔϦ
  ඈ΂ͳ͍͔Βυϩʔϯۭࡱͯ͠σʔλղੳ࣌
  ؒͰݟΒΕΔɻͦΕΛݝி૊৫Ͱແ͘֎ͷ
  ํʑ͕αϙʔτͯ͠Լ͞ΔɻσʔλΛΦʔϓ
  ϯʹͯ͠ɺ͜Μͳࣄ͕ग़དྷΔͱ΍ͬͯԼ͞Δ
  ํʑ͍ͬͺ͍ɻʯ

  View Slide

 192. ຊ౰ͷҙຯͰͷ
  ɹʮ0QFOCZ%FGBVMUʯ
  ࣾձ

  View Slide

 193. ͜Ε͔Βͷ
  ஍ਤ͸Ͳ͏ͳΔ͔ʁ

  View Slide

 194. Φʔ
  ϓϯͳ
  σδλϧπΠϯ

  View Slide

 195. σδλϧπΠϯ͸.JDIBFM(SJFWFT ϛγΨϯେֶ
  ͕ఏএͨ֓͠೦
  0SJHJOTPGUIF%JHJUBM5XJO$PODFQU

  [email protected]@[email protected]@%[email protected]@$PODFQU

  View Slide

 196. ΋ͱ΋ͱ੡଄ۀͰൃୡͨ֓͠೦͕
  ౎ࢢʹ֦ு͞Εͨ

  View Slide

 197. IUUQTXXXEJHJUBMTFSWJDFNFUSPUPLZPMHKQTPDJFUZEJHJUBMUXJOIUNM

  View Slide


 198. 198
  https://www.mlit.go.jp/plateau/learning/

  View Slide

 199. (PPHMF&BSUIͱ

  Կ͕ҧ͏ͷ͔ʁ

  View Slide

 200. ʮσδλϧπΠϯ͸
  ηϚϯςΟοΫʯ

  View Slide


 201. 201
  https://www.mlit.go.jp/plateau/learning/

  View Slide

 202. (PPHMF&BSUI͸

  ྺ࢙తʹ͸

  lσδλϧΞʔεzͷܥේ
  ͕ͩ
  ηϚϯςΟοΫલఏͰ͸ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 203. "MCFSU"SOPME(PSF+S
  IUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ"[email protected](PSF

  View Slide

 204. IUUQXXX[IBOQJOHMJVPSHSFTFBSDIUFSSBJOWJT%JHJUBM&BSUIQEG

  View Slide

 205. ϝλσʔλͱ͸ɺzσʔλʹؔ͢ΔσʔλͰ͋Δɻը૾΍ͦͷଞͷδΦϦ
  ϑΝϨϯε৘ใΛ༗ޮʹ׆༻͢ΔͨΊʹɺ໊લɺ৔ॴɺ࡞ऀιʔεɺ೔෇ɺ
  σʔλܗࣜɺղ૾౓ͳͲΛ஌Δඞཁ͕͋Δ͔΋͠Ε·ͤΜɻ࿈๜஍ཧσʔλ
  ҕһձ '(%$
  ͸ɺ࢈ۀք΍भɾࢢொଜͱڠྗ͠߹͍ͳ͕Βɺϝλσʔλͷ
  ࣗओతͳඪ४Λ։ൃ͢ΔͨΊʹɺ஍ํ࣏ࣗମ΋ࢀՃ͍ͯ͠·͢ɻ
  IUUQXXX[IBOQJOHMJVPSHSFTFBSDIUFSSBJOWJT%JHJUBM&BSUIQEG

  View Slide

 206. .FUBWFSTF
  ϝλόʔε
  %JHJUBM5XJO
  σδλϧπΠϯ
  %JHJUBM&BSUI
  σδλϧΞʔε
  3FBM 7JSUVBM
  Կ౓Ͱ΋ࣦഊͰ͖ΔγϛϡϨʔγϣϯ؀ڥ
  աڈͱݱࡏͷ஍ٿΛ࠶ݱ
  σδλϧ஍ٿ্ّͰՄࢹԽ
  ΦϯϥΠϯͰՄࢹԽΛڞ༗
  δΦηϯτϦοΫ
  ΞόλʔΦϦΤϯςου
  ʢΤΰηϯτϦοΫʣ
  73ۭ͕ؒલఏɻϦΞϧۭؒ΁ͷ֦ுՄೳʢY3ʣ
  %͸ϚετͰ͸ͳ͍
  ෳ਺ʢଟਓ਺ʣͷϢʔβʔͱަྲྀ
  ηϚϯςΟοΫͳࡾ࣍ݩۭؒϞσϧ
  ݱ࣮ੈք΁ͷϑΟʔυόοΫ
  ΤΰηϯτϦοΫཁૉॏࢹ
  ਓؒͷײ֮ʢޒײʣ࠶ݱੑΛॏࢹ
  σδλϧπΠϯͱͷ࿈ܞՄೳ
  ϦΞϧͳ஍ཧۭؒ৘ใ
  ϦΞϧۭؒʹର͢Δ
  ϑΟʔυόοΫ
  ݱ࣮ੈքͷ
  ϞσϧԽ

  View Slide


 207. 207
  https://www.mlit.go.jp/plateau/learning/

  View Slide


 208. 208
  https://www.mlit.go.jp/plateau/learning/
  ڠௐྖҬ
  0QFO%BUB

  View Slide


 209. 209
  https://www.mlit.go.jp/plateau/learning/
  ڝ૪ྖҬ
  1SPQSJFUBSZ

  View Slide


 210. 210
  https://www.mlit.go.jp/plateau/learning/

  View Slide

 211. IUUQTJOGPUPLZPEJHJUBMUXJONFUSPUPLZPMHKQ

  View Slide

 212. IUUQTXXXNMJUHPKQQMBUFBV

  View Slide

 213. 1SPKFDU1-"5&"6
  ΋
  ౦ژ౎σδλϧπΠϯ
  ΋
  Φʔ
  ϓϯσʔλ

  View Slide

 214. ͔͠͠

  View Slide

 215. ࠓͷ೔ຊ͸
  ʮΦʔ
  ϓϯσʔλʯ
  ఏڙऀ͕
  ʮߦ੓ʯଆʹภΓ͍͗ͯ͢Δɻ

  View Slide

 216. ࢈ɾ׭ɾֶɾࢢຽ
  ͦΕͧΕ͕ؔΘΔ
  όϥϯε͕େࣄ

  View Slide

 217. View Slide

 218. View Slide

 219. View Slide

 220. View Slide

 221. େࣄͳ͜ͱͳͷͰ܁Γฦ͠·͕͢
  ࢈ɾ׭ɾֶɾࢢຽ
  ͦΕͧΕ͕ؔΘΔ
  όϥϯε͕େࣄ

  View Slide

 222. ྫ͑͹
  04.ͷ৔߹

  View Slide

 223. اۀ͔Βͷ
  ίϯτϦϏϡʔτ͕
  େ͖ͳݪಈྗʹͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 224. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View Slide

 225. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View Slide

 226. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View Slide

 227. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View Slide

 228. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View Slide

 229. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View Slide

 230. େن໛ʹϑϦʔϥΠυͯ͠
  ߩݙ͍ͯ͠ͳ͍ͷ͸
  /JBOUJD͚ͩ

  View Slide

 231. IUUQTNFEJVNDPNGVSVIBTIJMBCTIPXUIFOJBOUJDflBHBCFEDFB

  View Slide

 232. େࣄͳ͜ͱͳͷͰ܁Γฦ͠·͕͢
  ࢈ɾ׭ɾֶɾࢢຽ
  ͦΕͧΕ͕ؔΘΔ
  όϥϯε͕େࣄ

  View Slide

 233. View Slide

 234. ݴ͏͚ͩͰ͸
  આಘྗ͕ͳ͍ͷͰʜ

  View Slide

 235. ετϦʔτϏϡʔͷ
  ຽओԽ
  ΍͍ͬͯ·͢ɻ

  View Slide

 236. ετϦʔτϏϡʔͱ͍͑͹

  View Slide

 237. View Slide

 238. Ͱ΋
  ✘঎༻ར༻
  ✘ೋ࣍ར༻

  View Slide

 239. ΋ͬͱࣗ༝ʹ࢖͑Δ
  ετϦʔτϏϡʔ
  ͕
  ͋ͬͯ΋Α͍Ͱ͸ͳ͍͔

  View Slide

 240. View Slide

 241. Φʔ
  ϓϯσʔλͳͷͰ
  ✔঎༻ར༻
  ✔ೋ࣍ར༻

  View Slide

 242. https://www.mapillary.com/360

  View Slide

 243. IUUQTXXXNBQJMMBSZDPN

  View Slide

 244. https://www.mapillary.com/app/?lat=35.56668611111112&lng=139.40266666666668&z=17&menu=false&pKey=rPaB0BhwRTpy_7Z6k31oBw&focus=photo&x=0.5097002855874749&y=0.3226481104316623&zoom=0

  View Slide

 245. https://www.mapillary.com/app/?pKey=H8wioIgoZFucPG2B9un4zg&focus=photo&lat=34.772989&lng=138.015962&z=17

  View Slide

 246. View Slide

 247. 1.7B
  Num. of Street-level imageries.
  https://www.mapillary.com
  ( 2021/9/8 )

  View Slide

 248. https://www.mapillary.com/app/

  View Slide

 249. https://www.mapillary.com/app/

  View Slide

 250. https://www.mapillary.com/app/

  View Slide

 251. https://www.mapillary.com/app/

  View Slide

 252. 1.8M
  Num. of Street-level imageries by @mapconcierge
  https://www.mapillary.com
  ( 2022/2/17 )

  View Slide

 253. ϑΥτάϥϝτϦʹΑΔ
  ౎ࢢͷࡾ࣍ݩԽ

  View Slide

 254. http://blog.mapillary.com/update/2016/09/27/mapillary-joins-berkeley-deepdrive.html

  View Slide

 255. .- ػցֶश

  ʹΑΔը૾ࣝผ

  View Slide

 256. http://blog.mapillary.com/update/2016/09/27/mapillary-joins-berkeley-deepdrive.html

  View Slide

 257. View Slide

 258. IUUQTXXXNBQJMMBSZDPNBQQ
  MBUMOH[Q,FZYZ[PPN

  View Slide

 259. IUUQTXXXNBQJMMBSZDPNBQQ
  MBUMOH[Q,FZYZ[PPN

  View Slide

 260. ϝΠϯετϦʔτ͸σʔλ͕
  ཷ·͖͕ͬͯͨ
  ࿏஍ཪ͸े෼ʹ
  ΧόʔͰ͖͍ͯͳ͍ɻ

  View Slide

 261. %ͷ఺܈σʔλ͸
  ϝΠϯετϦʔτ͚ͩͰ΋
  ͜ͷ͘Β͍ੜ੒Մೳ

  View Slide

 262. IUUQTXXXNBQJMMBSZDPNBQQ MBUMOH[NFOVGBMTFQ,FZGPDVTQIPUPY*OfiOJUZZ*OfiOJUZ[PPN

  View Slide

 263. ిಈόΠΫͰ
  ौ୩ͷ࿏஍ཪΛ
  ܭଌதɻ

  View Slide

 264. View Slide

 265. View Slide

 266. View Slide

 267. ֵ ৽ ٕ ज़ ͱ ࣾ ձ ڞ ૑ ݚ ڀ ॴ
  J545*OTUJUVUFGPS5FDIOPMPHJDBM4PDJBM5SBOTGPSNBUJPO

  View Slide


 268. .BQJMMBSZ͕
  'BDFCPPLʹങऩ͞Ε͕ͨ

  View Slide

 269. Ҿ͖ଓ͖
  ࡱӨσʔλ͸
  Φʔ
  ϓϯσʔλͱͯ͠
  ͢΂ͯެ։

  View Slide

 270. ετϦʔτϏϡʔͷຽओԽ

  View Slide

 271. ͜ͷσʔλ͔Β
  σδλϧπΠϯσʔλΛ
  ߋ৽Ͱ͖ΔͷͰ͸ʁ

  View Slide

 272. ࢢຽࢀՃܕʹΑΔ
  σδλϧπΠϯ
  σʔλߋ৽
  ϓϩηεྫ

  View Slide


 273. 273

  View Slide

 274. View Slide

 275. ࠷ޙʹʜ

  View Slide

 276. ౎ࢢͷࡾ࣍ݩ஍ਤͷ
  ඞཁੑ

  View Slide

 277. lզʑ͸ɺೋ࣍ݩ஍ਤͰ΋
  े෼΍ͬͯ͜Εͨz

  View Slide

 278. ఻౷తͳ(*4͸
  ࣍ݩ஍ਤPS࣍ݩ஍ਤͰ
  ౎ࢢΛ၆ᛌ͖ͯͨ͠

  View Slide

 279. ຊ౰ʹ
  ࡾ࣍ݩ஍ਤ͸ඞཁͳͷͩΖ͏͔ʁ

  View Slide

 280. %PS
  %
  ˣ
  %
  ͷϝϦοτ͸
  ͦΕ΄Ͳଟ͘͸ͳ͍

  View Slide

 281. Ή͠ΖɺۭؒΛۉҰͳ৚݅Ͱ
  ෼ੳ͢Δʹ͸
  όΠΞεͷ͔͔Βͳ͍
  %ͷ΄͏͕޲͍͍ͯΔ৔߹͕ଟ͍

  View Slide

 282. &HPDFOUSJD
  ΤΰηϯτϦοΫ
  ਓؒ໨ઢʢ'17 517ʜʣ
  (FPDFOUSJD
  δΦηϯτϦοΫ
  ஍ਤ໨ઢ Φϧι ௚Լࢹ

  +"-FWJOF $.,PU[
  /&"5rOPOFYFSDJTFBDUJWJUZUIFSNPHFOFTJTrFHPDFOUSJDHFPDFOUSJDFOWJSPONFOUBMGBDUPSTWTCJPMPHJDBMSFHVMBUJPO

  View Slide

 283. &HPDFOUSJD
  ΤΰηϯτϦοΫ
  (FPDFOUSJD
  δΦηϯτϦοΫ
  +"-FWJOF $.,PU[
  /&"5rOPOFYFSDJTFBDUJWJUZUIFSNPHFOFTJTrFHPDFOUSJDHFPDFOUSJDFOWJSPONFOUBMGBDUPSTWTCJPMPHJDBMSFHVMBUJPO
  ࠓ·Ͱͷ(*4ͷΞϓϩʔν

  View Slide

 284. &HPDFOUSJD
  ΤΰηϯτϦοΫ
  (FPDFOUSJD
  δΦηϯτϦοΫ
  +"-FWJOF $.,PU[
  /&"5rOPOFYFSDJTFBDUJWJUZUIFSNPHFOFTJTrFHPDFOUSJDHFPDFOUSJDFOWJSPONFOUBMGBDUPSTWTCJPMPHJDBMSFHVMBUJPO
  σδλϧπΠϯ͸ͪ͜Β͕ಘҙ

  View Slide

 285. ΤΰηϯτϦοΫͳ
  ۭؒͷଊ͑ํ
  ʲ࣮ྫʳ

  View Slide

 286. ˜ελδΦδϒϦ lৗࣝͷൣғ಺zϥΠηϯε
  IUUQTXXXHIJCMJKQXPSLTDIJIJSPGSBNFHJEQJE

  View Slide

 287. ˜ελδΦδϒϦ lৗࣝͷൣғ಺zϥΠηϯε
  IUUQTXXXHIJCMJKQXPSLTDIJIJSPGSBNFHJEQJE

  View Slide

 288. ˜ελδΦδϒϦ lৗࣝͷൣғ಺zϥΠηϯεݹڮՃච
  IUUQTXXXHIJCMJKQXPSLTDIJIJSPGSBNFHJEQJE

  View Slide

 289. ˜%"*,*.JOUΑΓҾ༻

  IUUQEBJLJTMNBNFDPNFIUNM
  δΦηϯτϦοΫͳ༉԰
  9 : ; "UUSJCVUJPO

  View Slide

 290. ˜%"*,*.JOUΑΓҾ༻ ݹڮՃච

  IUUQEBJLJTMNBNFDPNFIUNM
  δΦηϯτϦοΫͳ༉԰
  9 : ; "UUSJCVUJPO

  View Slide

 291. δΦηϯτϦοΫͳ
  φϏͩͱ
  ઍਘ͸佂但ͷͱ͜Ζʹ
  ḷΓண͚ͳ͔ͬͨՄೳੑ͕ߴ͍

  View Slide

 292. ٶ࡚ॣ͸
  δΦηϯτϦοΫͳφϏͰ͸ͳ͘
  ؍٬͕ཧղ͠΍͍͢
  ΤΰηϯτϦοΫͳදݱΛ
  બΜͩͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔

  View Slide

 293. 1-"5&"6ͷར༻ࣄྫ΋
  ΤΰηϯτϦοΫͳࢹ఺͕ଟ͍
  IUUQTUXJUUFSDPN.JUBNB4BLVNBSVTUBUVT IUUQTUXJUUFSDPNOPSJUTVOFUTVOFTUBUVT
  IUUQTQSUJNFTKQNBJOIUNMSEQIUNM
  IUUQTQSUJNFTKQNBJOIUNMSEQIUNM IUUQTXXXNMJUHPKQQMBUFBVOFXTFSWJDF
  IUUQTXXXNMJUHPKQQMBUFBVOFXTFSWJDF

  View Slide

 294. IUUQTOFXTNZOBWJKQBSUJDMF

  View Slide

 295. ౎ࢢͷࡾ࣍ݩ஍ਤ͕࣋ͭՁ஋Λ
  Ҿ͖ग़͢ʹ͸
  ΤΰηϯτϦοΫʹ
  ౎ࢢΛ਍Δࢹ఺͕
  ॏཁͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔

  View Slide

 296. ΤΰηϯτϦοΫ͸
  ਓ͚ؒͩͰ͸ͳ͘
  ແਓػʢυϩʔϯʣΛؚΊͨ
  ϞϏϦςΟશൠʹ΋
  ౰ͯ͸·Δ

  View Slide

 297. ਓؒओମͷ
  ΤΰηϯτϦοΫͳ
  ࡾ࣍ݩ஍ਤσʔλ׆༻Λ
  ͥͻ
  Έͳ͞Μͱ࡞͍͖͍ͬͯͨʂ

  View Slide

 298. ֶੜͷΈͳ͞Μʹ
  ఻͍͑ͨ͜ͱ

  View Slide

 299. ࠓɺੈքͰى͖͍ͯΔ͜ͱʹ
  ൵؍ͤͣ

  View Slide

 300. Ͳ͏͔ɺ
  ࣗ෼ͷखͰʮ৘ใʯΛೖख͠ɺ
  ෼ੳ͠ɺ൑அ͠ɺߦಈ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

  View Slide

 301. ೔ຊதɾੈքத
  ͢΂ͯͷਓ͕ҏೳ஧ܟͰ͋Δ࣌୅ɻ

  View Slide

 302. ஍ཧۭؒ৘ใ͸
  ಟͰ΋͋Γༀʹ΋ͳΔɻ

  View Slide

 303. ͦΕͰ΋ɺ
  ਖ਼͘͠஍ཧۭؒ৘ใΛ
  ࢖͏ਓୡ͕૿͑Δ͜ͱͰ

  View Slide

 304. ੈք͸΋ͬͱ
  ྑ͘ͳΔͱ৴ͯ͡·͢ɻ

  View Slide

 305. Ұԯ૯ҏೳԽ

  View Slide

 306. ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)*
  !NBQDPODJFSHF
  ͍ͭ΋ΑΓ
  આڭषͯ͘͢Έ·ͤΜʜPS[

  View Slide