Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

note engineer meetup #3 インフラの現状 / note engineer meetup #3 infra

note engineer meetup #3 インフラの現状 / note engineer meetup #3 infra

インフラの現状について発表します

Keiji Matsuzaki

June 12, 2019
Tweet

More Decks by Keiji Matsuzaki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. noteʹ͍ͭͯ • Piece of Cake, Inc. ͕ӡӦ • CMS •

  2014೥4݄7೔ʹαʔϏεΛ։࢝ • αʔϏε։࢝౰ॳ͔Βίϯςϯπൢച͕Մೳ • 2019೥1݄30೔MAU(݄ؒΞΫςΟϒϢʔβʔ਺) ͕1000ສಥഁ
 2. ൃදऀ • দ࡚ ܒ࣏ (·͖ͭ͟ ͚͍͡) • Twitter: @xga •

  2019೥1݄6೔ೖࣾ • λϐΦΧ͕࠷ۙϒʔϜ • ໘ന͔ͬͨຊ PIXAR ʪϐΫαʔʫ ੈքҰͷΞχϝʔγϣϯاۀ ͷࠓ·ͰޠΒΕͳ͔͓ͬͨۚͷ࿩ • https://www.amazon.co.jp/dp/B07PQDKFMR/
 3. noteͰ࠾༻͍ͯ͠Δٕज़ S3 2006 EC2 2006 Cloud Front 2008 ALB 2016

  Elastic Beanstalk 2011 Athena 2016 Aurora 2014 packer 2013 ansible 2012 AWS Lambda 2014 Route 53 2010 Cloud Trail 2013 Firebase Analytics 2016 αʔϏε໊শ : ొ৔೥
 4. ࡉ͔ͳ΋ͷ͔Β৭ʑ • Rails Update࡞ۀ • SSR (Nuxt.js)ͷج൫Λࡌͤସ͑Δ • AWS Lambda͔ΒElastic

  Beanstalk΁ͷ৐Γ׵͑ • Πϯϑϥઃܭ • ՝୊ɺ໨ඪͷυΩϡϝϯτԽɺ੔ཧ
 5. Worse is worse ʢѱ͍΋ͷ͸ѱ͍ʣ ࢲ͕͜ͷεϩʔΨϯΛ໰୊ʹ͍ͯ͠Δͷ͸ɺݩͷهࣄΛಡΜͰ͍ͳ͔ͬͨΓɺ͋Δ͍͸ಡΜ͚ͩΕͲ΋ͦͷਅҙ Λ๨Εͯ͠·͔ͬͨͦ΋ͦ΋ཧղ͠ͳ͔ͬͨɺͦΜͳਓͨͪʹΑͬͯར༻͞ΕΔΩϟονϑϨʔζʹͳͬͯ͠ ·͍ͬͯΔͱ͜Ζͩɻ͜ͷจ۟͸ΩϟονϑϨʔζͱͯ͠ɺૈѱͳઃܭΛਖ਼౰Խͨ͠Γɺਖ਼͍͜͠ͱΛͤͣʹେ ੎ͷޙΛ௥ͬͨΓɺ͋Δ͍͸ུޠͱͯ͠ɺࣗ෼ͨͪͷސ٬͸അࣛ͗ͯ͢ߴ඼࣭ͳ੡඼ͳͲਖ਼͘͠ධՁ͢Δ͜ͱ΋ Ͱ͖ͳ͍͠ඞཁ΋ͳ͍ͱ͍͏ҙຯͰɺ͠͹͠͹࢖ΘΕΔɻ͜ͷखͷ࿦๏͸͜͏ଓ͘ɻͳͥਖ਼͘͠΍ΔͨΊʹ࣌ؒ Λඅ΍ͨ͠Γ͢ΔΜͩɺ୭΋͕ΈΜͳworse

  is betterͩͱ஌͍ͬͯΔͱ͍͏ͷʹɻސ٬ʹ͸ɺఏڙͰ͖ΔΑΓ΋ ྼ͍ͬͯΔͱ෼͔͍ͬͯΔ΋ͷΛ༩͓͚͑ͯ͹͍͍ɺ൴Βʢ͋ͷແ஌ͳސ٬ͨͪʣ͸ͦΕ͕༏Ε͍ͯΔͱࢥ͏ͩ Ζ͏ɺͱɻ ͜ͷߟ͑ํͷߦ͖ண͘ͱ͜Ζ͸ɺ໾ʹཱͨͳ͍͔ɺ࢖͍ʹ͍͔͘ɺ͋Δ͍͸৴པͰ͖ͳ͍ʢ·ͨ͸͜ ΕΒશ෦Λซͤ࣋ͬͨʣͣ͞Μͳ੡඼ͩɻզʑ͸ސ٬Λઆಘͯ͠ɺ͜Ε͕ιϑτ΢ΣΞͷ͋Δ΂͖࢟ͩͱ৴͡ࠐ ·ͤΔɻͦͯ͠ৼΓ޲͍ͯࣗ෼ͨͪࣗ਎ʹ޲͔͍ɺސ٬͸༏Εͨ΋ͷʹ͓ۚΛ෷͏ؾ͸ͳ͍ͷͩͱ৴͡ࠐ·ͤ Δɻ͔͠͠ɺ͜ͷखͷߟ͑ํΛड͚ೖΕ͍ͯΔ࣌ɺզʑ͸ɺզʑͷސ٬Λ͝·͔͠ɺզʑͷ࡞඼ΛᩫΊ͍ͯΔͷ ͩɻݩͷهࣄ͕ੜΈग़͞Εͨ࣌ɺͦΕ͕ஶऀͷҙਤ͢Δͱ͜Ζͩͬͨͱ͸ɺࢲ͸ࢥΘͳ͍ɻԾʹͦ͏ͩͬͨͱ͠ ͯ΋ɺզʑ͸͜ͷεϩʔΨϯΛ۪͔͘͠ղऍ͢ΔͷΛࢭΊɺͦͯ͠ʢඞͣ͠΋զʑࣗ਎ͷͰ͸ͳ͘ɺސ٬ͷ࣋ͭ ༏ྑ͞ͷج४ʹ͓͍ͯʣຊ౰ʹ༏Εͨιϑτ΢ΣΞΛૹΓग़͠͸͡ΊΔ΂͖ͩɻ http://www.kt.rim.or.jp/~hisashim/waldo/worseisworse.ja.html
 6. ࢀߟࢿྉ • ݸਓ޲͚ͷ৽ϝσΟΞϓϥοτϑΥʔϜ noteʢϊʔτʣΛ 2014೥4݄7೔(݄)ʹਖ਼ࣜϦϦʔε ͍ͨ͠·͢ʂhttps://www.pieceofcake.co.jp/n/ndc7aa7d3cefd (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔) • noteͷهࣄϨίϝϯυʹ͍ͭͯ

  https://speakerdeck.com/redcap97/notefalseji-shi- rekomendonituite (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔) • AWS 10೥ͷาΈ ~Ԋֵ~ https://aws.amazon.com/jp/aws_history/details/ (࠷ऴӾཡ೔ 2019 ೥6݄10೔) • SREͷݱ৔ʹඞཁͳͷ͸“ࡶ৯ੑ”—ITΠϯϑϥͷ৴པੑΛߴΊΔٕज़ऀͱ͸ https:// japan.zdnet.com/article/35115398/ (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔) • Worse Is Better - աڈΛ஌Γɺະདྷʹඋ͑Δɻٕज़બఆͷ৹ඒ؟ 2019 edition https:// speakerdeck.com/twada/worse-is-better-understanding-the-spiral-of-technologies-2019- edition (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔)
 7. ࢀߟࢿྉ • SRE νʔϜͷධՁʹ໾ཱͭϨϕϧผνΣοΫ Ϧετ https://cloudplatform- jp.googleblog.com/2019/02/how-to-start-and-assess-your-sre-journey.html (࠷ऴӾཡ ೔ 2019೥6݄10೔)

  • packer/CHANGELOG.md https://github.com/hashicorp/packer/blob/master/ CHANGELOG.md (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔) • Ansible Changes By Release https://github.com/ansible/ansible/blob/stable-2.4/ CHANGELOG.md (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔) • ʲ৽ൃදʳAWS ΞϓϦέʔγϣϯϩʔυόϥϯαʔ https://aws.amazon.com/jp/blogs/ news/new-aws-application-load-balancer/ɹ(࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔) • Amazon Web ServicesɺAmazon Athena Λൃද https://aws.amazon.com/jp/about- aws/whats-new/2016/12/introducing-amazon-athena/ (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄11೔)
 8. ࢀߟࢿྉ • Firebase Λ֦ுɺ౷߹ΞϓϦ ϓϥοτϑΥʔϜͱͯ͠ొ৔ https://developers- jp.googleblog.com/2016/05/firebase.html (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄11೔) •

  Worse is worseʢѱ͍΋ͷ͸ѱ͍ʣhttp://www.kt.rim.or.jp/~hisashim/waldo/ worseisworse.ja.html (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄12೔) • noteͷ݄ؒΞΫςΟϒϢʔβʔ਺͕1,000ສਓΛಥഁ͠·ͨ͠ https://note.mu/ info/n/n0b5e8e738451 (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄12೔)