Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

note engineer meetup #3 インフラの現状 / note engineer meetup #3 infra

note engineer meetup #3 インフラの現状 / note engineer meetup #3 infra

インフラの現状について発表します

492da7e022786a647bf0a1efb28db3f8?s=128

Keiji Matsuzaki

June 12, 2019
Tweet

Transcript

 1. note Engineer meetup #3 Πϯϑϥͷ࣮৘ɾվળ 2019೥6݄12೔ (ਫ༵೔) Piece of Cake,

  Inc. https://pieceofcake.connpass.com/event/128607/
 2. noteʹ͍ͭͯ https://note.mu/info/n/nea1b96233fbf

 3. noteʹ͍ͭͯ • Piece of Cake, Inc. ͕ӡӦ • CMS •

  2014೥4݄7೔ʹαʔϏεΛ։࢝ • αʔϏε։࢝౰ॳ͔Βίϯςϯπൢച͕Մೳ • 2019೥1݄30೔MAU(݄ؒΞΫςΟϒϢʔβʔ਺) ͕1000ສಥഁ
 4. ൃදऀ • দ࡚ ܒ࣏ (·͖ͭ͟ ͚͍͡) • Twitter: @xga •

  2019೥1݄6೔ೖࣾ • λϐΦΧ͕࠷ۙϒʔϜ • ໘ന͔ͬͨຊ PIXAR ʪϐΫαʔʫ ੈքҰͷΞχϝʔγϣϯاۀ ͷࠓ·ͰޠΒΕͳ͔͓ͬͨۚͷ࿩ • https://www.amazon.co.jp/dp/B07PQDKFMR/
 5. ΞδΣϯμ • noteͷΠϯϑϥࣄ৘ • Πϯϑϥ͕ར༻͍ͯ͠Δٕज़ • Πϯϑϥઃܭͷݱঢ় • ؾΛ͚͍ͭͯΔ͜ͱɺ΍Βͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱ

 6. noteͷΠϯϑϥ֓ཁਤ Aurora

 7. noteͰ࠾༻͍ͯ͠Δٕज़ S3 2006 EC2 2006 Cloud Front 2008 ALB 2016

  Elastic Beanstalk 2011 Athena 2016 Aurora 2014 packer 2013 ansible 2012 AWS Lambda 2014 Route 53 2010 Cloud Trail 2013 Firebase Analytics 2016 αʔϏε໊শ : ొ৔೥
 8. noteͰ࠾༻͍ͯ͠Δٕज़ • ϦϦʔε͞Ε͔ͯΒ೥݄͕ܦͪɺར༻खஈɺϊ΢ϋ΢͕ڞ༗ ͞Ε͍ͯΔ΋ͷΛओʹར༻͍ͯ͠Δ • ίϯςφٕज़͸ར༻͍ͯ͠ͳ͍ɻ׶͑ͯͰ͸ͳ͘ɺར༻Ͱ͖ ͍ͯͳ͍ɻ • αʔϏεଆ͸Ruby on

  Rails Ͱߏங • ػցֶशଆ͸Python (flask) Ͱߏங • AWSҎ֎ʹ͸firebase analyticsΛར༻
 9. ୲౰ͱͯ͠ٻΊΒΕΔ͜ͱ • ҉໧తͳҙຯͰͷɺαʔϏεอશ໨ඪ͕͋Δ • Πϯϑϥ੔ཧɺυΩϡϝϯτΛى͜͢ • ࠓ͸ɺҎલ͔Β͋ΔΠϯϑϥͷҾ͖ܧ͗ɺ೔ৗۀ຿ • σϓϩΠ࡞ۀ଺Γ΍ҟৗ࣌ݕ஌ͳͲʹ࣌ؒΛׂ͘

 10. (௥ه) ໌֬ͳ୲౰ෆࡏͷ࣌ظ • CTO΍ੲ͔Βࡏ੶͍ͯ͠ΔΤϯδχΞ͕୲౰͍ͯͨ͠ • toBଆ͸ઐ೚୲౰ऀ͕ଘࡏ͍ͯ͠Δ͕toC͸2018೥͍ͬͺ͍ ·ͰෆࡏͰ͋ͬͨ • ૊৫ن໛͕େ͖͘ͳΓɺΤϯδχΞͷ਺͕ଟ͘ͳΔ •

  ୲౰͍ͯ͠ΔαʔϏεࣗମ΋େ͖͘ͳΓ೉͘͠ͳ͖ͬͯͨ
 11. ࡉ͔ͳ΋ͷ͔Β৭ʑ • Rails Update࡞ۀ • SSR (Nuxt.js)ͷج൫Λࡌͤସ͑Δ • AWS Lambda͔ΒElastic

  Beanstalk΁ͷ৐Γ׵͑ • Πϯϑϥઃܭ • ՝୊ɺ໨ඪͷυΩϡϝϯτԽɺ੔ཧ
 12. νΣοΫϦετͰݱঢ়ΛݟΔ • Google͕Φʔϓϯʹ͍ͯ͠ΔSREϨϕϧผνΣοΫϦετ ΛݩʹࠓͷΠϯϑϥ؅ཧঢ়ଶͷ֬ೝΛߦͬͯݟͭΊ௚ͯ͠ ΈΔ

 13. νΣοΫϦετͰݱঢ়ΛݟΔ https://cloudplatform-jp.googleblog.com/2019/02/how-to-start-and-assess-your-sre-journey.html ҎԼͷαΠτܝࡌจষΑΓҾ༻: - ԿΒ͔ͷαʔϏε Ϩϕϧ໨ඪʢSLOʣΛܾΊʢ։ൃɺࣄۀ෦໳ͷҰ෦Ͱͳ͍ ৔߹͸ɺ͜ΕΒͷ෦໳ͷϝϯόʔͱڞಉͰʣɺ΄΅ຖ݄໨ඪΛୡ੒͍ͯ͠Δ͜ ͱ ͪ͜Β͸໨ඪ͸ୡ੒Ͱ͖͍ͯͳ͍ɻ ໨ඪ͸ͳ͘ɺαʔϏεμ΢ϯɾྼԽ࣌ʹରԠ͢Δঢ়ଶͰ͋Δ

 14. νΣοΫϦετͰݱঢ়ΛݟΔ https://cloudplatform-jp.googleblog.com/2019/02/how-to-start-and-assess-your-sre-journey.html ҎԼͷαΠτܝࡌจষΑΓҾ༻: - ඇ೉Λ൐Θͳ͍ো֐ใࠂॻΛه࿥͢ΔΧϧνϟʔ͕͋Δ͜ͱ ͪ͜Β͸໨ඪ͸ୡ੒Ͱ͖͍ͯΔɻ ࣾ಺wikiʹ಺༰Λه࿥͠ɺো֐ใࠂΛ·ͱΊ͍ͯΔɻ
 ໰୊Λ೺Ѳ͍ͯ͠Δਓ͕ؒهࣄΛ࡞੒͠ɺෆ଍͍ͯ͠Δ಺༰Λิ͍߹͏ɻ

 15. νΣοΫϦετͰݱঢ়ΛݟΔ https://cloudplatform-jp.googleblog.com/2019/02/how-to-start-and-assess-your-sre-journey.html ҎԼͷαΠτܝࡌจষΑΓҾ༻: - ຊ൪؀ڥʹ͓͚ΔΠϯγσϯτͷ؅ཧϓϩηε͕࡞ΒΕ͍ͯΔ͜ͱʢ͜Ε͸શ ࣾతͰ͋Δ͜ͱ͕๬·͍͠ʣ ͪ͜Β͸໨ඪ͸ୡ੒Ͱ͖͍ͯͳ͍ɻ ໰୊͕ൃੜͨ͠ࡍͷSlackνϟϯωϧ͕͋Γɺͦ͜ʹू·Δ͜ͱ͸Ͱ͖͍ͯΔɻ
 ใࠂϓϩηε͸Ͱ͖͍ͯΔ͕ɺঢ়ଶݕ஌΍Ҏ্ൃੜ·Ͱ͢΂ͯͷΠϯγσϯτ؅ཧ͸
 ࣋ͪࠐΉ͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯͳ͍ɻཁվળঢ়ଶɻ

 16. Πϯγσϯτ؅ཧ(ྫ) WikiʹهࣄΛॻ͖ى͜͠ɺͳͥൃੜͨ͠ͷ͔ࣄ࣮Λॻ͖ɺ࢒͢

 17. ৼΔ෣͍ํͷ஫ҙ • “ͨΒΕ͹”Λ΍Βͳ͍ • ΋͠ɺ͋ͷͱ͖ɺ͋Ε͕Ͱ͖͍ͯΕ͹ى͖ͳ͔ͬͨ • ྫ) ΋͠ɺ͋ͷͱ͖ࣄલʹΫΤϦͷॻ͖ํΛվળ͍ͯ͠Ε ͹ো֐͸ൃੜ͠ͳ͔ͬͨ

 18. λεΫ؅ཧ(ྫ) TrelloΛར༻͠ɺͲͷ՝୊Λਐߦ͍ͯ͠Δͷ͔ݟ͑ΔΑ͏ʹ͢Δ toB୲౰ͷΤϯδχΞ͕࣮ફ͍ͯ͠Δํ๏Λ౿ऻ͠νʔϜͱͯ͠ܗΛͭ͘Δ

 19. ৼΔ෣͍ํͷ஫ҙ • ࣄۀɾاը΁ͷཧղ • ԿΛߦ͏ͨΊʹɺࠓɺ͜ͷ࡞ۀΛߦ͏ͷ͔ • ͳͥ΍Δͷ͔ɺͱґཔ͞Εͨ࡞ۀͷཧղ͕ͳ͚Ε͹ɺ౤ ೖ͢Δࢿݯ͕ແବʹͳΔ͔΋͠Εͳ͍ • ௐࠪɺઃܭɾ࣮૷ʹֻ͚ͨ࣌ؒ

 20. ՝୊͕͍ͬͺ͍͋Δ • ΠϯϑϥνʔϜͱͯ͠͸్্ • 2019೥5݄͔ΒνʔϜͱͯ͠ಈ͖࢝Ίͨ • νʔϜͱͯ͠՝୊ΛͲ͏ଊ͑Δ͔? • Opsʹඞཁͳίʔυ͸Github্Ͱ؅ཧΛ͞Ε͍ͯΔɻ͔͠͠ɺ self-merge͕ଟ͘νʔϜ಺ͰreviewͰ͖Δঢ়ଶʹ͸ͳ͍ͬͯͳ

  ͍ɻ͜Ε͔Β΍͍ͬͯ͘ɻ • DevOpsΛ໨ࢦ్্͍ͯ͘͠ʹ͋Δ
 21. Worse is worse ʢѱ͍΋ͷ͸ѱ͍ʣ ࢲ͕͜ͷεϩʔΨϯΛ໰୊ʹ͍ͯ͠Δͷ͸ɺݩͷهࣄΛಡΜͰ͍ͳ͔ͬͨΓɺ͋Δ͍͸ಡΜ͚ͩΕͲ΋ͦͷਅҙ Λ๨Εͯ͠·͔ͬͨͦ΋ͦ΋ཧղ͠ͳ͔ͬͨɺͦΜͳਓͨͪʹΑͬͯར༻͞ΕΔΩϟονϑϨʔζʹͳͬͯ͠ ·͍ͬͯΔͱ͜Ζͩɻ͜ͷจ۟͸ΩϟονϑϨʔζͱͯ͠ɺૈѱͳઃܭΛਖ਼౰Խͨ͠Γɺਖ਼͍͜͠ͱΛͤͣʹେ ੎ͷޙΛ௥ͬͨΓɺ͋Δ͍͸ུޠͱͯ͠ɺࣗ෼ͨͪͷސ٬͸അࣛ͗ͯ͢ߴ඼࣭ͳ੡඼ͳͲਖ਼͘͠ධՁ͢Δ͜ͱ΋ Ͱ͖ͳ͍͠ඞཁ΋ͳ͍ͱ͍͏ҙຯͰɺ͠͹͠͹࢖ΘΕΔɻ͜ͷखͷ࿦๏͸͜͏ଓ͘ɻͳͥਖ਼͘͠΍ΔͨΊʹ࣌ؒ Λඅ΍ͨ͠Γ͢ΔΜͩɺ୭΋͕ΈΜͳworse

  is betterͩͱ஌͍ͬͯΔͱ͍͏ͷʹɻސ٬ʹ͸ɺఏڙͰ͖ΔΑΓ΋ ྼ͍ͬͯΔͱ෼͔͍ͬͯΔ΋ͷΛ༩͓͚͑ͯ͹͍͍ɺ൴Βʢ͋ͷແ஌ͳސ٬ͨͪʣ͸ͦΕ͕༏Ε͍ͯΔͱࢥ͏ͩ Ζ͏ɺͱɻ ͜ͷߟ͑ํͷߦ͖ண͘ͱ͜Ζ͸ɺ໾ʹཱͨͳ͍͔ɺ࢖͍ʹ͍͔͘ɺ͋Δ͍͸৴པͰ͖ͳ͍ʢ·ͨ͸͜ ΕΒશ෦Λซͤ࣋ͬͨʣͣ͞Μͳ੡඼ͩɻզʑ͸ސ٬Λઆಘͯ͠ɺ͜Ε͕ιϑτ΢ΣΞͷ͋Δ΂͖࢟ͩͱ৴͡ࠐ ·ͤΔɻͦͯ͠ৼΓ޲͍ͯࣗ෼ͨͪࣗ਎ʹ޲͔͍ɺސ٬͸༏Εͨ΋ͷʹ͓ۚΛ෷͏ؾ͸ͳ͍ͷͩͱ৴͡ࠐ·ͤ Δɻ͔͠͠ɺ͜ͷखͷߟ͑ํΛड͚ೖΕ͍ͯΔ࣌ɺզʑ͸ɺզʑͷސ٬Λ͝·͔͠ɺզʑͷ࡞඼ΛᩫΊ͍ͯΔͷ ͩɻݩͷهࣄ͕ੜΈग़͞Εͨ࣌ɺͦΕ͕ஶऀͷҙਤ͢Δͱ͜Ζͩͬͨͱ͸ɺࢲ͸ࢥΘͳ͍ɻԾʹͦ͏ͩͬͨͱ͠ ͯ΋ɺզʑ͸͜ͷεϩʔΨϯΛ۪͔͘͠ղऍ͢ΔͷΛࢭΊɺͦͯ͠ʢඞͣ͠΋զʑࣗ਎ͷͰ͸ͳ͘ɺސ٬ͷ࣋ͭ ༏ྑ͞ͷج४ʹ͓͍ͯʣຊ౰ʹ༏Εͨιϑτ΢ΣΞΛૹΓग़͠͸͡ΊΔ΂͖ͩɻ http://www.kt.rim.or.jp/~hisashim/waldo/worseisworse.ja.html
 22. ·ͱΊ • ߟ͑Δͷ΋େࣄͩ͠ߦಈ͢Δͷ΋େࣄ • ࠓΛಈ͔͢͜ͱͱɺকདྷಈ͔͢͜ͱͲͪΒ΋େࣄ • αʔϏε։ൃͱ༥߹ͯ͠ಈ͍͍ͯ͘

 23. ͓஌Βͤ https://www.pieceofcake.co.jp/n/n993f77e418ca

 24. ͓஌Βͤ https://www.wantedly.com/companies/pieceofcake/projects

 25. ࢀߟࢿྉ • ݸਓ޲͚ͷ৽ϝσΟΞϓϥοτϑΥʔϜ noteʢϊʔτʣΛ 2014೥4݄7೔(݄)ʹਖ਼ࣜϦϦʔε ͍ͨ͠·͢ʂhttps://www.pieceofcake.co.jp/n/ndc7aa7d3cefd (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔) • noteͷهࣄϨίϝϯυʹ͍ͭͯ

  https://speakerdeck.com/redcap97/notefalseji-shi- rekomendonituite (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔) • AWS 10೥ͷาΈ ~Ԋֵ~ https://aws.amazon.com/jp/aws_history/details/ (࠷ऴӾཡ೔ 2019 ೥6݄10೔) • SREͷݱ৔ʹඞཁͳͷ͸“ࡶ৯ੑ”—ITΠϯϑϥͷ৴པੑΛߴΊΔٕज़ऀͱ͸ https:// japan.zdnet.com/article/35115398/ (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔) • Worse Is Better - աڈΛ஌Γɺະདྷʹඋ͑Δɻٕज़બఆͷ৹ඒ؟ 2019 edition https:// speakerdeck.com/twada/worse-is-better-understanding-the-spiral-of-technologies-2019- edition (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔)
 26. ࢀߟࢿྉ • SRE νʔϜͷධՁʹ໾ཱͭϨϕϧผνΣοΫ Ϧετ https://cloudplatform- jp.googleblog.com/2019/02/how-to-start-and-assess-your-sre-journey.html (࠷ऴӾཡ ೔ 2019೥6݄10೔)

  • packer/CHANGELOG.md https://github.com/hashicorp/packer/blob/master/ CHANGELOG.md (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔) • Ansible Changes By Release https://github.com/ansible/ansible/blob/stable-2.4/ CHANGELOG.md (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔) • ʲ৽ൃදʳAWS ΞϓϦέʔγϣϯϩʔυόϥϯαʔ https://aws.amazon.com/jp/blogs/ news/new-aws-application-load-balancer/ɹ(࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔) • Amazon Web ServicesɺAmazon Athena Λൃද https://aws.amazon.com/jp/about- aws/whats-new/2016/12/introducing-amazon-athena/ (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄11೔)
 27. ࢀߟࢿྉ • Firebase Λ֦ுɺ౷߹ΞϓϦ ϓϥοτϑΥʔϜͱͯ͠ొ৔ https://developers- jp.googleblog.com/2016/05/firebase.html (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄11೔) •

  Worse is worseʢѱ͍΋ͷ͸ѱ͍ʣhttp://www.kt.rim.or.jp/~hisashim/waldo/ worseisworse.ja.html (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄12೔) • noteͷ݄ؒΞΫςΟϒϢʔβʔ਺͕1,000ສਓΛಥഁ͠·ͨ͠ https://note.mu/ info/n/n0b5e8e738451 (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄12೔)
 28. None