Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

note engineer meetup #3 インフラの現状 / note engineer meetup #3 infra

note engineer meetup #3 インフラの現状 / note engineer meetup #3 infra

インフラの現状について発表します

Keiji Matsuzaki

June 12, 2019
Tweet

More Decks by Keiji Matsuzaki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. note Engineer meetup #3
  Πϯϑϥͷ࣮৘ɾվળ
  2019೥6݄12೔ (ਫ༵೔) Piece of Cake, Inc.

  https://pieceofcake.connpass.com/event/128607/

  View Slide

 2. noteʹ͍ͭͯ
  https://note.mu/info/n/nea1b96233fbf

  View Slide

 3. noteʹ͍ͭͯ
  • Piece of Cake, Inc. ͕ӡӦ

  • CMS

  • 2014೥4݄7೔ʹαʔϏεΛ։࢝

  • αʔϏε։࢝౰ॳ͔Βίϯςϯπൢച͕Մೳ

  • 2019೥1݄30೔MAU(݄ؒΞΫςΟϒϢʔβʔ਺) ͕1000ສಥഁ

  View Slide

 4. ൃදऀ
  • দ࡚ ܒ࣏ (·͖ͭ͟ ͚͍͡)

  • Twitter: @xga

  • 2019೥1݄6೔ೖࣾ

  • λϐΦΧ͕࠷ۙϒʔϜ

  • ໘ന͔ͬͨຊ PIXAR ʪϐΫαʔʫ ੈքҰͷΞχϝʔγϣϯاۀ
  ͷࠓ·ͰޠΒΕͳ͔͓ͬͨۚͷ࿩

  • https://www.amazon.co.jp/dp/B07PQDKFMR/

  View Slide

 5. ΞδΣϯμ
  • noteͷΠϯϑϥࣄ৘

  • Πϯϑϥ͕ར༻͍ͯ͠Δٕज़

  • Πϯϑϥઃܭͷݱঢ়

  • ؾΛ͚͍ͭͯΔ͜ͱɺ΍Βͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱ

  View Slide

 6. noteͷΠϯϑϥ֓ཁਤ
  Aurora

  View Slide

 7. noteͰ࠾༻͍ͯ͠Δٕज़
  S3 2006
  EC2 2006
  Cloud Front 2008
  ALB 2016
  Elastic Beanstalk 2011
  Athena 2016
  Aurora 2014
  packer 2013
  ansible 2012
  AWS Lambda 2014
  Route 53 2010
  Cloud Trail 2013
  Firebase Analytics 2016
  αʔϏε໊শ : ొ৔೥

  View Slide

 8. noteͰ࠾༻͍ͯ͠Δٕज़
  • ϦϦʔε͞Ε͔ͯΒ೥݄͕ܦͪɺར༻खஈɺϊ΢ϋ΢͕ڞ༗
  ͞Ε͍ͯΔ΋ͷΛओʹར༻͍ͯ͠Δ

  • ίϯςφٕज़͸ར༻͍ͯ͠ͳ͍ɻ׶͑ͯͰ͸ͳ͘ɺར༻Ͱ͖
  ͍ͯͳ͍ɻ

  • αʔϏεଆ͸Ruby on Rails Ͱߏங

  • ػցֶशଆ͸Python (flask) Ͱߏங

  • AWSҎ֎ʹ͸firebase analyticsΛར༻

  View Slide

 9. ୲౰ͱͯ͠ٻΊΒΕΔ͜ͱ
  • ҉໧తͳҙຯͰͷɺαʔϏεอશ໨ඪ͕͋Δ

  • Πϯϑϥ੔ཧɺυΩϡϝϯτΛى͜͢

  • ࠓ͸ɺҎલ͔Β͋ΔΠϯϑϥͷҾ͖ܧ͗ɺ೔ৗۀ຿

  • σϓϩΠ࡞ۀ଺Γ΍ҟৗ࣌ݕ஌ͳͲʹ࣌ؒΛׂ͘

  View Slide

 10. (௥ه) ໌֬ͳ୲౰ෆࡏͷ࣌ظ
  • CTO΍ੲ͔Βࡏ੶͍ͯ͠ΔΤϯδχΞ͕୲౰͍ͯͨ͠

  • toBଆ͸ઐ೚୲౰ऀ͕ଘࡏ͍ͯ͠Δ͕toC͸2018೥͍ͬͺ͍
  ·ͰෆࡏͰ͋ͬͨ

  • ૊৫ن໛͕େ͖͘ͳΓɺΤϯδχΞͷ਺͕ଟ͘ͳΔ

  • ୲౰͍ͯ͠ΔαʔϏεࣗମ΋େ͖͘ͳΓ೉͘͠ͳ͖ͬͯͨ

  View Slide

 11. ࡉ͔ͳ΋ͷ͔Β৭ʑ
  • Rails Update࡞ۀ

  • SSR (Nuxt.js)ͷج൫Λࡌͤସ͑Δ

  • AWS Lambda͔ΒElastic Beanstalk΁ͷ৐Γ׵͑

  • Πϯϑϥઃܭ

  • ՝୊ɺ໨ඪͷυΩϡϝϯτԽɺ੔ཧ

  View Slide

 12. νΣοΫϦετͰݱঢ়ΛݟΔ
  • Google͕Φʔϓϯʹ͍ͯ͠ΔSREϨϕϧผνΣοΫϦετ
  ΛݩʹࠓͷΠϯϑϥ؅ཧঢ়ଶͷ֬ೝΛߦͬͯݟͭΊ௚ͯ͠
  ΈΔ

  View Slide

 13. νΣοΫϦετͰݱঢ়ΛݟΔ
  https://cloudplatform-jp.googleblog.com/2019/02/how-to-start-and-assess-your-sre-journey.html
  ҎԼͷαΠτܝࡌจষΑΓҾ༻:
  - ԿΒ͔ͷαʔϏε Ϩϕϧ໨ඪʢSLOʣΛܾΊʢ։ൃɺࣄۀ෦໳ͷҰ෦Ͱͳ͍
  ৔߹͸ɺ͜ΕΒͷ෦໳ͷϝϯόʔͱڞಉͰʣɺ΄΅ຖ݄໨ඪΛୡ੒͍ͯ͠Δ͜
  ͱ
  ͪ͜Β͸໨ඪ͸ୡ੒Ͱ͖͍ͯͳ͍ɻ
  ໨ඪ͸ͳ͘ɺαʔϏεμ΢ϯɾྼԽ࣌ʹରԠ͢Δঢ়ଶͰ͋Δ

  View Slide

 14. νΣοΫϦετͰݱঢ়ΛݟΔ
  https://cloudplatform-jp.googleblog.com/2019/02/how-to-start-and-assess-your-sre-journey.html
  ҎԼͷαΠτܝࡌจষΑΓҾ༻:
  - ඇ೉Λ൐Θͳ͍ো֐ใࠂॻΛه࿥͢ΔΧϧνϟʔ͕͋Δ͜ͱ
  ͪ͜Β͸໨ඪ͸ୡ੒Ͱ͖͍ͯΔɻ
  ࣾ಺wikiʹ಺༰Λه࿥͠ɺো֐ใࠂΛ·ͱΊ͍ͯΔɻ

  ໰୊Λ೺Ѳ͍ͯ͠Δਓ͕ؒهࣄΛ࡞੒͠ɺෆ଍͍ͯ͠Δ಺༰Λิ͍߹͏ɻ

  View Slide

 15. νΣοΫϦετͰݱঢ়ΛݟΔ
  https://cloudplatform-jp.googleblog.com/2019/02/how-to-start-and-assess-your-sre-journey.html
  ҎԼͷαΠτܝࡌจষΑΓҾ༻:
  - ຊ൪؀ڥʹ͓͚ΔΠϯγσϯτͷ؅ཧϓϩηε͕࡞ΒΕ͍ͯΔ͜ͱʢ͜Ε͸શ
  ࣾతͰ͋Δ͜ͱ͕๬·͍͠ʣ
  ͪ͜Β͸໨ඪ͸ୡ੒Ͱ͖͍ͯͳ͍ɻ
  ໰୊͕ൃੜͨ͠ࡍͷSlackνϟϯωϧ͕͋Γɺͦ͜ʹू·Δ͜ͱ͸Ͱ͖͍ͯΔɻ

  ใࠂϓϩηε͸Ͱ͖͍ͯΔ͕ɺঢ়ଶݕ஌΍Ҏ্ൃੜ·Ͱ͢΂ͯͷΠϯγσϯτ؅ཧ͸

  ࣋ͪࠐΉ͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯͳ͍ɻཁվળঢ়ଶɻ

  View Slide

 16. Πϯγσϯτ؅ཧ(ྫ)
  WikiʹهࣄΛॻ͖ى͜͠ɺͳͥൃੜͨ͠ͷ͔ࣄ࣮Λॻ͖ɺ࢒͢

  View Slide

 17. ৼΔ෣͍ํͷ஫ҙ
  • “ͨΒΕ͹”Λ΍Βͳ͍

  • ΋͠ɺ͋ͷͱ͖ɺ͋Ε͕Ͱ͖͍ͯΕ͹ى͖ͳ͔ͬͨ

  • ྫ) ΋͠ɺ͋ͷͱ͖ࣄલʹΫΤϦͷॻ͖ํΛվળ͍ͯ͠Ε
  ͹ো֐͸ൃੜ͠ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 18. λεΫ؅ཧ(ྫ)
  TrelloΛར༻͠ɺͲͷ՝୊Λਐߦ͍ͯ͠Δͷ͔ݟ͑ΔΑ͏ʹ͢Δ
  toB୲౰ͷΤϯδχΞ͕࣮ફ͍ͯ͠Δํ๏Λ౿ऻ͠νʔϜͱͯ͠ܗΛͭ͘Δ

  View Slide

 19. ৼΔ෣͍ํͷ஫ҙ
  • ࣄۀɾاը΁ͷཧղ

  • ԿΛߦ͏ͨΊʹɺࠓɺ͜ͷ࡞ۀΛߦ͏ͷ͔

  • ͳͥ΍Δͷ͔ɺͱґཔ͞Εͨ࡞ۀͷཧղ͕ͳ͚Ε͹ɺ౤
  ೖ͢Δࢿݯ͕ແବʹͳΔ͔΋͠Εͳ͍

  • ௐࠪɺઃܭɾ࣮૷ʹֻ͚ͨ࣌ؒ

  View Slide

 20. ՝୊͕͍ͬͺ͍͋Δ
  • ΠϯϑϥνʔϜͱͯ͠͸్্

  • 2019೥5݄͔ΒνʔϜͱͯ͠ಈ͖࢝Ίͨ

  • νʔϜͱͯ͠՝୊ΛͲ͏ଊ͑Δ͔?

  • Opsʹඞཁͳίʔυ͸Github্Ͱ؅ཧΛ͞Ε͍ͯΔɻ͔͠͠ɺ
  self-merge͕ଟ͘νʔϜ಺ͰreviewͰ͖Δঢ়ଶʹ͸ͳ͍ͬͯͳ
  ͍ɻ͜Ε͔Β΍͍ͬͯ͘ɻ

  • DevOpsΛ໨ࢦ్্͍ͯ͘͠ʹ͋Δ

  View Slide

 21. Worse is worse
  ʢѱ͍΋ͷ͸ѱ͍ʣ
  ࢲ͕͜ͷεϩʔΨϯΛ໰୊ʹ͍ͯ͠Δͷ͸ɺݩͷهࣄΛಡΜͰ͍ͳ͔ͬͨΓɺ͋Δ͍͸ಡΜ͚ͩΕͲ΋ͦͷਅҙ
  Λ๨Εͯ͠·͔ͬͨͦ΋ͦ΋ཧղ͠ͳ͔ͬͨɺͦΜͳਓͨͪʹΑͬͯར༻͞ΕΔΩϟονϑϨʔζʹͳͬͯ͠
  ·͍ͬͯΔͱ͜Ζͩɻ͜ͷจ۟͸ΩϟονϑϨʔζͱͯ͠ɺૈѱͳઃܭΛਖ਼౰Խͨ͠Γɺਖ਼͍͜͠ͱΛͤͣʹେ
  ੎ͷޙΛ௥ͬͨΓɺ͋Δ͍͸ུޠͱͯ͠ɺࣗ෼ͨͪͷސ٬͸അࣛ͗ͯ͢ߴ඼࣭ͳ੡඼ͳͲਖ਼͘͠ධՁ͢Δ͜ͱ΋
  Ͱ͖ͳ͍͠ඞཁ΋ͳ͍ͱ͍͏ҙຯͰɺ͠͹͠͹࢖ΘΕΔɻ͜ͷखͷ࿦๏͸͜͏ଓ͘ɻͳͥਖ਼͘͠΍ΔͨΊʹ࣌ؒ
  Λඅ΍ͨ͠Γ͢ΔΜͩɺ୭΋͕ΈΜͳworse is betterͩͱ஌͍ͬͯΔͱ͍͏ͷʹɻސ٬ʹ͸ɺఏڙͰ͖ΔΑΓ΋
  ྼ͍ͬͯΔͱ෼͔͍ͬͯΔ΋ͷΛ༩͓͚͑ͯ͹͍͍ɺ൴Βʢ͋ͷແ஌ͳސ٬ͨͪʣ͸ͦΕ͕༏Ε͍ͯΔͱࢥ͏ͩ
  Ζ͏ɺͱɻ ͜ͷߟ͑ํͷߦ͖ண͘ͱ͜Ζ͸ɺ໾ʹཱͨͳ͍͔ɺ࢖͍ʹ͍͔͘ɺ͋Δ͍͸৴པͰ͖ͳ͍ʢ·ͨ͸͜
  ΕΒશ෦Λซͤ࣋ͬͨʣͣ͞Μͳ੡඼ͩɻզʑ͸ސ٬Λઆಘͯ͠ɺ͜Ε͕ιϑτ΢ΣΞͷ͋Δ΂͖࢟ͩͱ৴͡ࠐ
  ·ͤΔɻͦͯ͠ৼΓ޲͍ͯࣗ෼ͨͪࣗ਎ʹ޲͔͍ɺސ٬͸༏Εͨ΋ͷʹ͓ۚΛ෷͏ؾ͸ͳ͍ͷͩͱ৴͡ࠐ·ͤ
  Δɻ͔͠͠ɺ͜ͷखͷߟ͑ํΛड͚ೖΕ͍ͯΔ࣌ɺզʑ͸ɺզʑͷސ٬Λ͝·͔͠ɺզʑͷ࡞඼ΛᩫΊ͍ͯΔͷ
  ͩɻݩͷهࣄ͕ੜΈग़͞Εͨ࣌ɺͦΕ͕ஶऀͷҙਤ͢Δͱ͜Ζͩͬͨͱ͸ɺࢲ͸ࢥΘͳ͍ɻԾʹͦ͏ͩͬͨͱ͠
  ͯ΋ɺզʑ͸͜ͷεϩʔΨϯΛ۪͔͘͠ղऍ͢ΔͷΛࢭΊɺͦͯ͠ʢඞͣ͠΋զʑࣗ਎ͷͰ͸ͳ͘ɺސ٬ͷ࣋ͭ
  ༏ྑ͞ͷج४ʹ͓͍ͯʣຊ౰ʹ༏Εͨιϑτ΢ΣΞΛૹΓग़͠͸͡ΊΔ΂͖ͩɻ
  http://www.kt.rim.or.jp/~hisashim/waldo/worseisworse.ja.html

  View Slide

 22. ·ͱΊ
  • ߟ͑Δͷ΋େࣄͩ͠ߦಈ͢Δͷ΋େࣄ

  • ࠓΛಈ͔͢͜ͱͱɺকདྷಈ͔͢͜ͱͲͪΒ΋େࣄ

  • αʔϏε։ൃͱ༥߹ͯ͠ಈ͍͍ͯ͘

  View Slide

 23. ͓஌Βͤ
  https://www.pieceofcake.co.jp/n/n993f77e418ca

  View Slide

 24. ͓஌Βͤ
  https://www.wantedly.com/companies/pieceofcake/projects

  View Slide

 25. ࢀߟࢿྉ
  • ݸਓ޲͚ͷ৽ϝσΟΞϓϥοτϑΥʔϜ noteʢϊʔτʣΛ 2014೥4݄7೔(݄)ʹਖ਼ࣜϦϦʔε
  ͍ͨ͠·͢ʂhttps://www.pieceofcake.co.jp/n/ndc7aa7d3cefd (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔)

  • noteͷهࣄϨίϝϯυʹ͍ͭͯ https://speakerdeck.com/redcap97/notefalseji-shi-
  rekomendonituite (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔)

  • AWS 10೥ͷาΈ ~Ԋֵ~ https://aws.amazon.com/jp/aws_history/details/ (࠷ऴӾཡ೔ 2019
  ೥6݄10೔)

  • SREͷݱ৔ʹඞཁͳͷ͸“ࡶ৯ੑ”—ITΠϯϑϥͷ৴པੑΛߴΊΔٕज़ऀͱ͸ https://
  japan.zdnet.com/article/35115398/ (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔)

  • Worse Is Better - աڈΛ஌Γɺະདྷʹඋ͑Δɻٕज़બఆͷ৹ඒ؟ 2019 edition https://
  speakerdeck.com/twada/worse-is-better-understanding-the-spiral-of-technologies-2019-
  edition (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔)

  View Slide

 26. ࢀߟࢿྉ
  • SRE νʔϜͷධՁʹ໾ཱͭϨϕϧผνΣοΫ Ϧετ https://cloudplatform-
  jp.googleblog.com/2019/02/how-to-start-and-assess-your-sre-journey.html (࠷ऴӾཡ
  ೔ 2019೥6݄10೔)

  • packer/CHANGELOG.md https://github.com/hashicorp/packer/blob/master/
  CHANGELOG.md (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔)

  • Ansible Changes By Release https://github.com/ansible/ansible/blob/stable-2.4/
  CHANGELOG.md (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔)

  • ʲ৽ൃදʳAWS ΞϓϦέʔγϣϯϩʔυόϥϯαʔ https://aws.amazon.com/jp/blogs/
  news/new-aws-application-load-balancer/ɹ(࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄10೔)

  • Amazon Web ServicesɺAmazon Athena Λൃද https://aws.amazon.com/jp/about-
  aws/whats-new/2016/12/introducing-amazon-athena/ (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄11೔)

  View Slide

 27. ࢀߟࢿྉ
  • Firebase Λ֦ுɺ౷߹ΞϓϦ ϓϥοτϑΥʔϜͱͯ͠ొ৔ https://developers-
  jp.googleblog.com/2016/05/firebase.html (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄11೔)

  • Worse is worseʢѱ͍΋ͷ͸ѱ͍ʣhttp://www.kt.rim.or.jp/~hisashim/waldo/
  worseisworse.ja.html (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄12೔)

  • noteͷ݄ؒΞΫςΟϒϢʔβʔ਺͕1,000ສਓΛಥഁ͠·ͨ͠ https://note.mu/
  info/n/n0b5e8e738451 (࠷ऴӾཡ೔ 2019೥6݄12೔)

  View Slide

 28. View Slide