Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

jjug ccc 2017 spring ccc_g1

jjug ccc 2017 spring ccc_g1

yuichiro umezawa

May 19, 2017
Tweet

More Decks by yuichiro umezawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ඇػೳཁ݅ͱ4QSJOH#PPU
  ++6($$$4QSJOH
  DDD@H

  View Slide

 2. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ໨࣍ͱΰʔϧ
  w ໨࣍
  w ࣗݾ঺հ
  w ඇػೳཁ݅ͱ͸
  w 4QSJOH#PPU"DUVBUPS
  w 4QSJOH4FDVSJUZ0UIFST
  w ·ͱΊ
  w ΰʔϧ
  w ඇػೳཁ݅ͷ೉͠͞ͱରԠͷίπΛ஌Δ
  w εʔπͱςοΫͷڮ౉͠

  View Slide

 3. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ࣗݾ঺հ
  w കᖒ༤Ұ࿠ ͏Ί͟ΘΏ͏͍ͪΖ͏

  w ͕Δ͕΂ !HBSCBHFUPXO

  w גࣜձࣾ%54
  w 4*FS
  w ೥݄ೖࣾ
  w ೥݄ҟಈ
  w डୗ։ൃˠݚڀ։ൃɾٕज़ࢧԉ
  w ՝֎׆ಈ
  w 1MBZ'SBNFXPSLؔ࿈ͰدߘɺొஃͳͲ
  w ͨ·ʹυϥϜΛୟ͘

  View Slide

 4. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁ݅ͱ͸

  View Slide

 5. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁ݅ͱ͸

  ඇػೳཁ݅(Non-functional requirement)ͱ͸ɺγεςϜઃܭ΍৘ใγε
  ςϜ։ൃ্ͷཁٻ෼ੳʹ͓͍ͯɺཁ݅ɺγεςϜཁ݅ͱ͍ͬͨػೳ໘Ҏ
  ֎ͷશൠΛࢦ͢ɻ
  ػೳཁ݅Λ࣮૷͢ΔͨΊͷઃܭ͕γεςϜઃܭͰ͋Γɺඇػೳཁ݅Λ࣮
  ૷͢ΔͨΊͷઃܭ͕γεςϜΞʔΩςΫνϟͱͳΔɻ
  ޿ٛʹ͸ɺػೳཁ݅ͱ͸γεςϜ͕ಈ࡞͢Δ಺༰ʹ͍ͭͯఆٛ͠ɺඇػ
  ೳཁ݅ͱ͸γεςϜ͕ಈ࡞͢Δํ๏Λఆٛ͢Δͱݴ͑Δɻ
  (ུ)
  ඇػೳཁ݅͸ɺγεςϜͷશମతͳಛੑͱͯ͠ɺ։ൃϓϩδΣΫτ͕੒
  ޭ͔ࣦͨ͠ഊ͔ͨ͠Ͳ͏͔ͷࢦඪͱͯ͠΋ར༻͞ΕΔɻ
  https://ja.wikipedia.org/wiki/ඇػೳཁ݅

  View Slide

 6. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁ݅ͱ͸

  http://cloudeo.jp/word/glossary/function_nonfunction.html

  View Slide

 7. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁ݅ͱ͸

  http://cloudeo.jp/word/glossary/function_nonfunction.html

  View Slide

 8. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁ݅ͱ͸

  ࢲ͸ɺඇػೳͱ͍͏༻ޠ͕޷͖Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ
  ͜ͷ༻ޠ͕ࣔ͢Ұ෦ͷ໘͸࣮ࡍʹ͸ͱͯ΋ػೳ
  తʹࢥ͑·͢ɻ
  ಉ྅ͷҰਓSarah Taraporewalla ͸ɺ୅ΘΓʹ
  ػೳԣஅཁ݅ʢCFRɿCross-Functional
  Requirementsʣͱ͍͏༻ޠΛ࡞Γग़͠·ͨ͠ɻ
  ࢲ͸͜ͷදݱͷํ͕ͣͬͱ޷͖Ͱ͢ɻͪ͜Βͷ
  ํ͕ɺγεςϜͷৼΔ෣͍͸࣮͸ଟ͘ͷԣஅత
  ͳॲཧͷ݁Ռͱͯ͠ॳΊͯݱΕΔͱ͍͏ࣄ࣮Λ
  Α͘ද͍ͯ͠·͢ɻ
  https://www.oreilly.co.jp/books/9784873117607/

  View Slide

 9. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁ݅ͱ͸
  w ඇػೳཁ݅ఆٛ͸Ή͔͍ͣ͠
  w ྫ
  ࣗಈंͷߪೖΛߟ͑Δ
  w ར༻࣌ؒˠ
  w ࠷ߴ଎౓ˠ
  w ৐ंఆһˠ
  w αϙʔτɾΞϑλʔέΞˠ
  w ౪೉ରࡦˠ
  w ೩අˠ
  w FUDˠ

  View Slide

 10. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁ݅ͱ͸
  w ඇػೳཁ݅ఆٛ͸Ή͔͍ͣ͠
  w ྫ
  ࣗಈंͷߪೖΛߟ͑Δ
  w ར༻࣌ؒˠ͍ͭͰ΋޷͖ͳͱ͖ʹ৐Γ͍ͨʂ
  w ࠷ߴ଎౓ˠ
  w ৐ंఆһˠ
  w αϙʔτɾΞϑλʔέΞˠ
  w ౪೉ରࡦˠ౪·ΕΔͷ͸ઈରʹࠔΔʂ
  w ೩අˠ
  w FUDˠ

  ઈରʹৡΕͳ͍
  ͱࢥ͍ࠐΜͰ͍Δ

  ཁٻ

  View Slide

 11. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁ݅ͱ͸
  w ඇػೳཁ݅ఆٛ͸Ή͔͍ͣ͠
  w ྫ
  ࣗಈंͷߪೖΛߟ͑Δ
  w ར༻࣌ؒˠ͍ͭͰ΋޷͖ͳͱ͖ʹ৐Γ͍ͨʂ
  w ࠷ߴ଎౓ˠLNI
  w ৐ंఆһˠਓ
  w αϙʔτɾΞϑλʔέΞˠ
  w ౪೉ରࡦˠ౪·ΕΔͷ͸ઈରʹࠔΔʂ
  w ೩අˠ
  w FUDˠ

  ۩ମతͳ Α͏ʹݟ͑Δ

  ཁٻ

  View Slide

 12. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁ݅ͱ͸
  w ඇػೳཁ݅ఆٛ͸Ή͔͍ͣ͠
  w ྫ
  ࣗಈंͷߪೖΛߟ͑Δ
  w ར༻࣌ؒˠ͍ͭͰ΋޷͖ͳͱ͖ʹ৐Γ͍ͨʂ
  w ࠷ߴ଎౓ˠLNI
  w ৐ंఆһˠਓ
  w αϙʔτɾΞϑλʔέΞˠ΋ͪΖΜॆ࣮͍ͯ͠Δ΄͏͕
  w ౪೉ରࡦˠ౪·ΕΔͷ͸ઈରʹࠔΔʂ
  w ೩අˠͦͦ͜͜ྑ͚Ε͹
  w FUDˠ

  අ༻ରޮՌΛ۩ମతʹ
  ΠϝʔδͰ͖ͳ͍߲໨

  View Slide

 13. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁ݅ͱ͸
  w ඇػೳཁ݅ఆٛ͸Ή͔͍ͣ͠
  w ྫ
  ࣗಈंͷߪೖΛߟ͑Δ
  w ར༻࣌ؒˠ͍ͭͰ΋޷͖ͳͱ͖ʹ৐Γ͍ͨʂ
  w ࠷ߴ଎౓ˠLNI
  w ৐ंఆһˠਓ
  w αϙʔτɾΞϑλʔέΞˠ΋ͪΖΜॆ࣮͍ͯ͠Δ΄͏͕
  w ౪೉ରࡦˠ౪·ΕΔͷ͸ઈରʹࠔΔʂ
  w ೩අˠͦͦ͜͜ྑ͚Ε͹
  w FUDˠͦͷଞʹݕ౼͢΂͖ࣄ߲͸ʁ

  ͦ΋ͦ΋ݕ౼͢΂͖
  ߲໨͕Α͘෼͔Βͳ͍

  View Slide

 14. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁٻάϨʔυ

  https://www.ipa.go.jp/files/000005076.pdf

  View Slide

 15. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁٻάϨʔυ

  View Slide

 16. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁٻάϨʔυ

  View Slide

 17. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁٻάϨʔυ

  View Slide

 18. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁٻάϨʔυ

  View Slide

 19. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁٻάϨʔυ

  View Slide

 20. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁٻάϨʔυ

  View Slide

 21. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁٻάϨʔυ
  w ϞσϧγεςϜΛબΜͰ֤߲໨ͷϨϕϧΛௐઅ͢Δ
  w ྫ
  ࣗಈंͷߪೖΛߟ͑Δ
  w ར༻࣌ؒˠ͍ͭͰ΋޷͖ͳͱ͖ʹ৐Γ͍ͨʂ
  w ࠷ߴ଎౓ˠLNI
  w ৐ंఆһˠਓ
  w αϙʔτɾΞϑλʔέΞˠ΋ͪΖΜॆ࣮͍ͯ͠Δ΄͏͕
  w ౪೉ରࡦˠ౪·ΕΔͷ͸ઈରʹࠔΔʂ
  w ೩අˠͦͦ͜͜ྑ͚Ε͹
  w FUDˠͦͷଞʹݕ౼͢΂͖ࣄ߲͸ʁ

  View Slide

 22. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁٻάϨʔυ
  w ϞσϧγεςϜΛબΜͰ֤߲໨ͷϨϕϧΛௐઅ͢Δ
  w ྫ
  ࣗಈंͷߪೖΛߟ͑Δ
  w ར༻࣌ؒˠฏ೔னؒ ʙ
  ͸ར༻͠ͳ͍
  w ࠷ߴ଎౓ˠLNI
  w ৐ंఆһˠਓ
  w αϙʔτɾΞϑλʔέΞˠ΋ͪΖΜॆ࣮͍ͯ͠Δ΄͏͕
  w ౪೉ରࡦˠ԰಺றं৔ʴϋϯυϧϩοΫ
  w ೩අˠͦͦ͜͜ྑ͚Ε͹
  w FUDˠͦͷଞʹݕ౼͢΂͖ࣄ߲͸ʁ

  ݱ࣮తͳϨϕϧʹ
  ௐઅͨ͠ཁٻ

  View Slide

 23. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁٻάϨʔυ
  w ϞσϧγεςϜΛબΜͰ֤߲໨ͷϨϕϧΛௐઅ͢Δ
  w ྫ
  ࣗಈंͷߪೖΛߟ͑Δ
  w ར༻࣌ؒˠฏ೔னؒ ʙ
  ͸ར༻͠ͳ͍
  w ࠷ߴ଎౓ˠLNI ۓٸ࣌ͷΈLNI

  w ৐ंఆһˠਓ
  w αϙʔτɾΞϑλʔέΞˠ΋ͪΖΜॆ࣮͍ͯ͠Δ΄͏͕
  w ౪೉ରࡦˠ԰಺றं৔ʴϋϯυϧϩοΫ
  w ೩අˠͦͦ͜͜ྑ͚Ε͹
  w FUDˠͦͷଞʹݕ౼͢΂͖ࣄ߲͸ʁ

  ݕ౼ͷ݁Ռɺௐઅͨ͠ཁٻ

  View Slide

 24. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁٻάϨʔυ
  w ϞσϧγεςϜΛબΜͰ֤߲໨ͷϨϕϧΛௐઅ͢Δ
  w ྫ
  ࣗಈंͷߪೖΛߟ͑Δ
  w ར༻࣌ؒˠฏ೔னؒ ʙ
  ͸ར༻͠ͳ͍
  w ࠷ߴ଎౓ˠLNI ۓٸ࣌ͷΈLNI

  w ৐ंఆһˠਓ
  w αϙʔτɾΞϑλʔέΞˠ΋ͪΖΜॆ࣮͍ͯ͠Δ΄͏͕
  w ౪೉ରࡦˠ԰಺றं৔ʴϋϯυϧϩοΫ
  w ೩අˠͦͦ͜͜ྑ͚Ε͹
  w FUDˠͦͷଞʹݕ౼͢΂͖ࣄ߲͸ʁ

  ݕ౼ͷ݁Ռɺௐઅͷඞཁ͕
  ແ͔ͬͨཁٻ

  View Slide

 25. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁٻάϨʔυ
  w ϞσϧγεςϜΛબΜͰ֤߲໨ͷϨϕϧΛௐઅ͢Δ
  w ྫ
  ࣗಈंͷߪೖΛߟ͑Δ
  w ར༻࣌ؒˠฏ೔னؒ ʙ
  ͸ར༻͠ͳ͍
  w ࠷ߴ଎౓ˠLNI ۓٸ࣌ͷΈLNI

  w ৐ंఆһˠਓ
  w αϙʔτɾΞϑλʔέΞˠֹ݄̋ઍԁͷอݥʹՃೖ
  w ౪೉ରࡦˠ԰಺றं৔ʴϋϯυϧϩοΫ
  w ೩අˠLNὙҎ্
  w FUDˠͦͷଞʹݕ౼͢΂͖ࣄ߲͸ʁ

  අ༻ରޮՌΛ۩ମతʹ
  Πϝʔδܾͯ͠ఆͨ͠ཁٻ

  View Slide

 26. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁٻάϨʔυ
  w ϞσϧγεςϜΛબΜͰ֤߲໨ͷϨϕϧΛௐઅ͢Δ
  w ྫ
  ࣗಈंͷߪೖΛߟ͑Δ
  w ར༻࣌ؒˠฏ೔னؒ ʙ
  ͸ར༻͠ͳ͍
  w ࠷ߴ଎౓ˠLNI ۓٸ࣌ͷΈLNI

  w ৐ंఆһˠਓ
  w αϙʔτɾΞϑλʔέΞˠֹ݄̋ઍԁͷอݥʹՃೖ
  w ౪೉ରࡦˠ԰಺றं৔ʴϋϯυϧϩοΫ
  w ೩අˠLNὙҎ্
  w ೩ྉλϯΫ༰ྔˠὙҎ্
  w ഉؾྔˠ DDʙ DD

  ౰ॳ͸ݕ౼͔Β࿙Ε͍ͯͨ
  ߲໨

  View Slide

 27. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  w ඇػೳཁ߲݅໨Λͭͷେ߲໨ɺͷத߲໨ʹ෼ྨ

  େ߲໨ த߲໨
  Մ༻ੑ ܧଓੑɺ଱ো֐ੑɺࡂ֐ରࡦɺճ෮ੑ
  ੑೳɾ֦ுੑ ۀ຿ॲཧྔɺੑೳ໨ඪ஋ɺϦιʔε֦ுੑɺੑೳ඼࣭อূ
  ӡ༻ɾอकੑ
  ௨ৗӡ༻ɺอकӡ༻ɺো֐࣌ӡ༻ɺӡ༻؀ڥɺαϙʔτମ੍ɺͦͷଞӡ༻
  ؅ཧํ਑
  Ҡߦੑ Ҡߦ࣌ظɺҠߦํࣜɺҠߦର৅ʢػثʣɺҠߦର৅ʢσʔλʣɺҠߦܭը
  ηΩϡϦςΟ
  લఏ৚݅ɾ੍໿৚݅ɺηΩϡϦςΟϦεΫରԠɺηΩϡϦςΟ਍அɺ
  ηΩϡϦςΟϦεΫ؅ཧɺΞΫηεɾར༻੍ݶɺσʔλͷൿಗɺ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹɺωοτϫʔΫରࡦɺϚϧ΢ΣΞରࡦɺWebରࡦ
  ؀ڥɾ
  Τίϩδʔ
  γεςϜ੍໿/લఏ৚݅ɺγεςϜಛੑɺద߹ن֨ɺػࡐઃஔ؀ڥ৚݅ɺ
  ؀ڥϚωδϝϯτ
  ඇػೳཁٻάϨʔυ

  View Slide

 28. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁ݅ͱ4QSJOH#PPU
  w ඇػೳཁ݅ͷҰ෦͸ϑϨʔϜϫʔΫ΍ϥΠϒϥϦͰରԠͰ͖Δ

  େ߲໨ த߲໨
  Մ༻ੑ ܧଓੑɺ଱ো֐ੑɺࡂ֐ରࡦɺճ෮ੑ
  ੑೳɾ֦ுੑ ۀ຿ॲཧྔɺੑೳ໨ඪ஋ɺϦιʔε֦ுੑɺੑೳ඼࣭อূ
  ӡ༻ɾอकੑ
  ௨ৗӡ༻ɺอकӡ༻ɺো֐࣌ӡ༻ɺӡ༻؀ڥɺαϙʔτମ੍ɺͦͷଞӡ༻
  ؅ཧํ਑
  Ҡߦੑ Ҡߦ࣌ظɺҠߦํࣜɺҠߦର৅ʢػثʣɺҠߦର৅ʢσʔλʣɺҠߦܭը
  ηΩϡϦςΟ
  લఏ৚݅ɾ੍໿৚݅ɺηΩϡϦςΟϦεΫରԠɺηΩϡϦςΟ਍அɺ
  ηΩϡϦςΟϦεΫ؅ཧɺΞΫηεɾར༻੍ݶɺσʔλͷൿಗɺ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹɺωοτϫʔΫରࡦɺϚϧ΢ΣΞରࡦɺWebରࡦ
  ؀ڥɾ
  Τίϩδʔ
  γεςϜ੍໿/લఏ৚݅ɺγεςϜಛੑɺద߹ن֨ɺػࡐઃஔ؀ڥ৚݅ɺ
  ؀ڥϚωδϝϯτ
  Spring Cloud
  (ຊηογϣϯର৅֎)

  View Slide

 29. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁ݅ͱ4QSJOH#PPU
  w ඇػೳཁ݅ͷҰ෦͸ϑϨʔϜϫʔΫ΍ϥΠϒϥϦͰରԠͰ͖Δ

  େ߲໨ த߲໨
  Մ༻ੑ ܧଓੑɺ଱ো֐ੑɺࡂ֐ରࡦɺճ෮ੑ
  ੑೳɾ֦ுੑ ۀ຿ॲཧྔɺੑೳ໨ඪ஋ɺϦιʔε֦ுੑɺੑೳ඼࣭อূ
  ӡ༻ɾอकੑ
  ௨ৗӡ༻ɺอकӡ༻ɺো֐࣌ӡ༻ɺӡ༻؀ڥɺαϙʔτମ੍ɺͦͷଞӡ༻
  ؅ཧํ਑
  Ҡߦੑ Ҡߦ࣌ظɺҠߦํࣜɺҠߦର৅ʢػثʣɺҠߦର৅ʢσʔλʣɺҠߦܭը
  ηΩϡϦςΟ
  લఏ৚݅ɾ੍໿৚݅ɺηΩϡϦςΟϦεΫରԠɺηΩϡϦςΟ਍அɺ
  ηΩϡϦςΟϦεΫ؅ཧɺΞΫηεɾར༻੍ݶɺσʔλͷൿಗɺ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹɺωοτϫʔΫରࡦɺϚϧ΢ΣΞରࡦɺWebରࡦ
  ؀ڥɾ
  Τίϩδʔ
  γεςϜ੍໿/લఏ৚݅ɺγεςϜಛੑɺద߹ن֨ɺػࡐઃஔ؀ڥ৚݅ɺ
  ؀ڥϚωδϝϯτ
  Spring Boot
  Actuator

  View Slide

 30. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ඇػೳཁ݅ͱ4QSJOH#PPU
  w ඇػೳཁ݅ͷҰ෦͸ϑϨʔϜϫʔΫ΍ϥΠϒϥϦͰରԠͰ͖Δ

  େ߲໨ த߲໨
  Մ༻ੑ ܧଓੑɺ଱ো֐ੑɺࡂ֐ରࡦɺճ෮ੑ
  ੑೳɾ֦ுੑ ۀ຿ॲཧྔɺੑೳ໨ඪ஋ɺϦιʔε֦ுੑɺੑೳ඼࣭อূ
  ӡ༻ɾอकੑ
  ௨ৗӡ༻ɺอकӡ༻ɺো֐࣌ӡ༻ɺӡ༻؀ڥɺαϙʔτମ੍ɺͦͷଞӡ༻
  ؅ཧํ਑
  Ҡߦੑ Ҡߦ࣌ظɺҠߦํࣜɺҠߦର৅ʢػثʣɺҠߦର৅ʢσʔλʣɺҠߦܭը
  ηΩϡϦςΟ
  લఏ৚݅ɾ੍໿৚݅ɺηΩϡϦςΟϦεΫରԠɺηΩϡϦςΟ਍அɺ
  ηΩϡϦςΟϦεΫ؅ཧɺΞΫηεɾར༻੍ݶɺσʔλͷൿಗɺ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹɺωοτϫʔΫରࡦɺϚϧ΢ΣΞରࡦɺWebରࡦ
  ؀ڥɾ
  Τίϩδʔ
  γεςϜ੍໿/લఏ৚݅ɺγεςϜಛੑɺద߹ن֨ɺػࡐઃஔ؀ڥ৚݅ɺ
  ؀ڥϚωδϝϯτ
  Spring Security
  & Others

  View Slide

 31. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  Spring Boot Actuator

  (͜͜·Ͱ10෼ͳΒΑ͍ϖʔε)

  View Slide

 32. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  4QSJOH#PPU"DUVBUPS
  w ӡ༻ɾอकੑʹؔ͢Δཁ݅ͱ4QSJOH#PPU"DUVBUPS

  େ߲໨ த߲໨
  Մ༻ੑ ܧଓੑɺ଱ো֐ੑɺࡂ֐ରࡦɺճ෮ੑ
  ੑೳɾ֦ுੑ ۀ຿ॲཧྔɺੑೳ໨ඪ஋ɺϦιʔε֦ுੑɺੑೳ඼࣭อূ
  ӡ༻ɾอकੑ
  ௨ৗӡ༻ɺอकӡ༻ɺো֐࣌ӡ༻ɺӡ༻؀ڥɺαϙʔτମ੍ɺͦͷଞӡ༻
  ؅ཧํ਑
  Ҡߦੑ Ҡߦ࣌ظɺҠߦํࣜɺҠߦର৅ʢػثʣɺҠߦର৅ʢσʔλʣɺҠߦܭը
  ηΩϡϦςΟ
  લఏ৚݅ɾ੍໿৚݅ɺηΩϡϦςΟϦεΫରԠɺηΩϡϦςΟ਍அɺ
  ηΩϡϦςΟϦεΫ؅ཧɺΞΫηεɾར༻੍ݶɺσʔλͷൿಗɺ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹɺωοτϫʔΫରࡦɺϚϧ΢ΣΞରࡦɺWebରࡦ
  ؀ڥɾ
  Τίϩδʔ
  γεςϜ੍໿/લఏ৚݅ɺγεςϜಛੑɺద߹ن֨ɺػࡐઃஔ؀ڥ৚݅ɺ
  ؀ڥϚωδϝϯτ
  w ӡ༻࣌ؒ
  w όοΫΞοϓ
  w ӡ༻؂ࢹ
  w ࣌ࠁಉظ
  Spring Boot
  Actuator
  w ܭըఀࢭ
  w ӡ༻ෛՙܰݮ
  w ύονద༻ϙϦγʔ
  w ׆ੑอक
  w ఆظอकස౓
  w ༧๷อकϨϕϧ

  View Slide

 33. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  4QSJOH#PPU"DUVBUPS
  w ӡ༻ɾอकੑʹؔ͢Δཁ݅ͱ4QSJOH#PPU"DUVBUPS

  େ߲໨ த߲໨
  Մ༻ੑ ܧଓੑɺ଱ো֐ੑɺࡂ֐ରࡦɺճ෮ੑ
  ੑೳɾ֦ுੑ ۀ຿ॲཧྔɺੑೳ໨ඪ஋ɺϦιʔε֦ுੑɺੑೳ඼࣭อূ
  ӡ༻ɾอकੑ
  ௨ৗӡ༻ɺอकӡ༻ɺো֐࣌ӡ༻ɺӡ༻؀ڥɺαϙʔτମ੍ɺͦͷଞӡ༻
  ؅ཧํ਑
  Ҡߦੑ Ҡߦ࣌ظɺҠߦํࣜɺҠߦର৅ʢػثʣɺҠߦର৅ʢσʔλʣɺҠߦܭը
  ηΩϡϦςΟ
  લఏ৚݅ɾ੍໿৚݅ɺηΩϡϦςΟϦεΫରԠɺηΩϡϦςΟ਍அɺ
  ηΩϡϦςΟϦεΫ؅ཧɺΞΫηεɾར༻੍ݶɺσʔλͷൿಗɺ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹɺωοτϫʔΫରࡦɺϚϧ΢ΣΞରࡦɺWebରࡦ
  ؀ڥɾ
  Τίϩδʔ
  γεςϜ੍໿/લఏ৚݅ɺγεςϜಛੑɺద߹ن֨ɺػࡐઃஔ؀ڥ৚݅ɺ
  ؀ڥϚωδϝϯτ
  w ӡ༻࣌ؒ
  w όοΫΞοϓ
  w ӡ༻؂ࢹ
  w ࣌ࠁಉظ
  w ܭըఀࢭ
  w ӡ༻ෛՙܰݮ
  w ύονద༻ϙϦγʔ
  w ׆ੑอक
  w ఆظอकස౓
  w ༧๷อकϨϕϧ
  Spring Boot
  Actuator

  View Slide

 34. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  4QSJOH#PPU"DUVBUPSͱ͸
  w l1SPEVDUJPOSFBEZGFBUVSFTz
  w )551·ͨ͸+.9ͰΞϓϦέʔγϣϯΛϞχλϦϯάɺ؅ཧ
  w 4QSJOH#PPU͔Β44)͸ඇਪ঑
  w 4QSJOH.7$্Ͱಈ࡞
  w ؆୯Πϯετʔϧ
  w ߴ͍ΧελϚΠζੑͱ֦ுੑ

  View Slide

 35. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  4QSJOH#PPU"DUVBUPSͱ͸
  w Πϯετʔϧ͸ґଘੑΛ௥Ճ͢Δ͚ͩ


  org.springframework.boot
  spring-boot-starter-actuator

  EndpointHandlerMapping : Mapped "{[/beans || /beans.json],methods=[GET],produces=[a
  EndpointHandlerMapping : Mapped "{[/loggers/{name:.*}],methods=[GET],produces=[appl
  EndpointHandlerMapping : Mapped "{[/loggers/{name:.*}],methods=[POST],consumes=[app
  EndpointHandlerMapping : Mapped "{[/loggers || /loggers.json],methods=[GET],produce
  EndpointHandlerMapping : Mapped "{[/metrics/{name:.*}],methods=[GET],produces=[appl
  EndpointHandlerMapping : Mapped "{[/metrics || /metrics.json],methods=[GET],produce
  EndpointHandlerMapping : Mapped "{[/dump || /dump.json],methods=[GET],produces=[app
  EndpointHandlerMapping : Mapped "{[/auditevents || /auditevents.json],methods=[GET]
  EndpointHandlerMapping : Mapped "{[/health || /health.json],methods=[GET],produces=
  EndpointHandlerMapping : Mapped "{[/info || /info.json],methods=[GET],produces=[app
  EndpointHandlerMapping : Mapped "{[/env/{name:.*}],methods=[GET],produces=[applicat
  EndpointHandlerMapping : Mapped "{[/env || /env.json],methods=[GET],produces=[appli
  EndpointHandlerMapping : Mapped "{[/mappings || /mappings.json],methods=[GET],produ
  EndpointHandlerMapping : Mapped "{[/heapdump || /heapdump.json],methods=[GET],produ
  EndpointHandlerMapping : Mapped "{[/configprops || /configprops.json],methods=[GET]
  EndpointHandlerMapping : Mapped "{[/trace || /trace.json],methods=[GET],produces=[a
  EndpointHandlerMapping : Mapped "{[/autoconfig || /autoconfig.json],methods=[GET],p
  ΤϯυϙΠϯτ͕
  ଟ਺௥Ճ͞ΕΔ

  View Slide

 36. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  4QSJOH#PPU"DUVBUPSͱ͸

  ௥Ճ͞ΕͨΤϯυϙΠϯτʹ
  )551ͰΞΫηε͢Δͱ
  ֤छ৘ใΛ+40/ͰऔಘͰ͖Δ

  View Slide

 37. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  4QSJOH#PPU"DUVBUPSͱ͸

  +40/7JFXϓϥάΠϯͳͲͰ
  ੔ܗͯ͠ݕࡧ͢Δͱݟқ͍

  View Slide

 38. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  4QSJOH#PPU"DUVBUPSͱ͸

  $ curl localhost:8080/configprops \
  > | jq .dataSource.properties.poolProperties
  {
  "dbProperties": {
  "user": "sa",
  "password": "******"
  },
  "url": “jdbc:h2:mem:testdb;DB_CLOSE_DELAY=-1;DB_CLOSE_ON...
  "driverClassName": "org.h2.Driver",
  "defaultAutoCommit": null,
  "defaultReadOnly": null,
  "defaultTransactionIsolation": -1,
  "defaultCatalog": null,
  "connectionProperties": null,
  "initialSize": 10,
  "maxActive": 100,
  "maxIdle": 100,
  "maxWait": 3000,
  ...
  DVSMͰΞΫηεͯ͠KRͰ੔ܗɺ
  ϑΟϧλͯ͠΋ྑ͍

  View Slide

 39. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ઃఆ
  w "DUVBUPSશମͷઃఆ
  w BQQMJDBUJPOQSPQFSUJFTʹlNBOBHFNFOUzͰઃఆ

  # ઀ଓΛड͚෇͚ΔΞυϨεͱϙʔτ൪߸
  management.address=127.0.0.1
  management.port=9999
  # Actuatorͷϧʔτύε
  management.context-path=/ops
  # ActuatorͷηΩϡϦςΟઃఆΛແޮʹ͢Δ
  # ΞυϨε΍ϙʔτ൪߸ͰηΩϡϦςΟ͕֬อͰ͖͍ͯΔ৔߹ͷΈઃఆ͢Δ͜ͱ
  management.security.enabled=false
  # ActuatorʹΞΫηεͰ͖Δϩʔϧ
  # Spring Boot 1.5͔ΒσϑΥϧτ͸'ACTUATOR'ʹมߋ
  #management.security.roles=ADMIN

  View Slide

 40. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ઃఆ
  w ΤϯυϙΠϯτ͝ͱͷઃఆ
  w BQQMJDBUJPOQSPQFSUJFTʹlFOEQPJOUT\JE^zͰઃఆ

  # ࢦఆͨ͠ΤϯυϙΠϯτΛ༗ޮ/ແޮʹ͢Δ
  endpoints.shutdown.enabled=true
  # ࢦఆͨ͠ΤϯυϙΠϯτΛೝূཁ/ෆཁʹ͢Δ
  endpoints.health.sensitive=false
  # ࢦఆͨ͠ΤϯυϙΠϯτͷIDΛมߋ͢Δ
  endpoints.dump.id=threaddump
  # idΛলུͯ͢͠΂ͯͷΤϯυϙΠϯτΛҰׅઃఆ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δ
  #endpoints.enabled=false

  View Slide

 41. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  &OEQPJOUT

  View Slide

 42. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  &OEQPJOUT

  ຊηογϣϯͷઆ໌ର৅

  View Slide

 43. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  BVEJUFWFOUT
  w 4QSJOH4FDVSJUZ͕ൃߦͨ͠ೝূɾೝՄΠϕϯτ
  w ϝϞϦʹ஝ੵ͞ΕͨΠϕϯτΛશ݅දࣔ

  $ curl localhost:9999/ops/auditevents | jq '.events[0]'
  {
  "timestamp": "2017-05-07T14:24:01+0000",
  "principal": "anonymousUser",
  "type": "AUTHORIZATION_FAILURE",
  "data": {
  "details": {
  "remoteAddress": "0:0:0:0:0:0:0:1",
  "sessionId": null
  },
  "type":
  “org.springframework.security.access.AccessDeniedException",
  "message": "Access is denied"
  }
  }

  View Slide

 44. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  BVEJUFWFOUT
  w ϦΫΤετύϥϝʔλͰϑΟϧλϦϯά
  w QSJODJQBM ೝূϢʔβ

  w BGUFS Πϕϯτൃੜ೔࣌

  w UZQF Πϕϯτछผ


  $ curl http://localhost:9999/ops/auditevents\
  > \?principal=admin\
  > \&after=2017-05-07T12%3A00%3A00%2B0000\
  > \&type=AUTHENTICATION_FAILURE | jq '.events[0]'
  {
  "timestamp": "2017-05-07T14:24:13+0000",
  "principal": "admin",
  "type": "AUTHENTICATION_FAILURE",
  ...
  }
  bBENJO`Ϣʔβ͕
  Ҏ߱ʹ
  ೝূࣦഊͨ͠ΠϕϯτΛநग़

  View Slide

 45. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  IFBMUI
  w ΞϓϦέʔγϣϯ΍ϛυϧ΢ΣΞͷࢮ׆؂ࢹ
  w σϑΥϧτͰ֤छ3%#.4 3BCCJU.2 3FEJTͳͲʹରԠ
  w ಠࣗʹ؂ࢹ߲໨Λ௥Ճ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δ

  $ curl localhost:9999/ops/health | jq .
  {
  "status": "UP",
  "diskSpace": {
  "status": "UP",
  "total": 250140434432,
  "free": 26348904448,
  "threshold": 10485760
  },
  "db": {
  "status": "UP",
  "database": "H2",
  "hello": 1
  }
  }
  ࢮ׆؂ࢹํ๏͸੡඼ґଘͰɺ
  )ͷ৔߹͸l4&-&$5zΛ
  ౤͛Δ
  σϑΥϧτ͸TFOTJUJWFUSVFͳͷͰ
  ະೝূঢ়ଶͰ͸ΞϓϦέʔγϣϯ
  TUBUVTͷΈදࣔ͞ΕΔ

  View Slide

 46. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  JOGP
  w σϑΥϧτ͸Կ΋දࣔ͞Εͳ͍
  w BQQMJDBUJPOQSPQFSUJFTʹlJOGPz͕͋Ε͹දࣔ
  w l!!ͰQPNYNMͷ಺༰ΛࢦఆͰ͖Δ
  w l\^ͰγεςϜϓϩύςΟͷ಺༰ΛࢦఆͰ͖Δ

  [email protected]@
  [email protected]@
  info.app.os_name=${os.name}
  info.app.misc=xxx
  $ curl localhost:9999/ops/info | jq '.app'
  {
  "version": "0.0.1-SNAPSHOT",
  "name": "ccc-g1",
  “os_name”: "Mac OS X",
  "misc": "xxx"
  }

  View Slide

 47. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  JOGP
  w HJUQSPQFSUJFT͕͋Ε͹දࣔ
  w HJUDPNNJUJEQMVHJOΛQPNYNMʹ௥Ճ͢Δ  pl.project13.maven
  git-commit-id-plugin


  $ curl localhost:9999/ops/info | jq '.git'
  {
  "commit": {
  "time": 1493972299000,
  "id": "b2c28ef"
  },
  "branch": "master"
  }
  ΞϓϦέʔγϣϯͷϒϥϯν΍
  ίϛοτ*%͕දࣔ͞ΕΔ

  View Slide

 48. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  JOGP
  w .&5"*/'CVJMEJOGPQSPQFSUJFT͕͋Ε͹දࣔ
  w TQSJOHCPPUCVJMEJOGPΰʔϧΛ࣮ߦ͢Δ

  $ curl localhost:9999/ops/info | jq '.build'
  {
  "version": "0.0.1-SNAPSHOT",
  "artifact": "ccc-g1",
  "name": "ccc-g1",
  "group": "com.example",
  "time": 1494213456000
  }
  $ mvn spring-boot:build-info
  (snip)
  $ ls target/classes/META-INF
  build-info.properties
  ΞϓϦέʔγϣϯͷόʔδϣϯ΍
  Ϗϧυ͕ͨ࣌ؒ͠දࣔ͞ΕΔ

  View Slide

 49. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  MPHHFST
  w ϩάϨϕϧΛ֬ೝͰ͖Δ
  w l\OBNF^zͰ໊લΛࢦఆͯ֬͠ೝ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δ

  $ curl localhost:9999/ops/loggers/\
  > org.springframework.security | jq .
  {
  "configuredLevel": null,
  "effectiveLevel": "INFO"
  }
  $ curl localhost:9999/ops/loggers | jq '.loggers'
  {
  "ROOT": {
  "configuredLevel": "INFO",
  "effectiveLevel": "INFO"
  },
  ...
  } 4QSJOH4FDVSJUZͷ
  ϩάϨϕϧ͸*/'0

  View Slide

 50. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  MPHHFST
  w 4QSJOH#PPU͔Βӡ༻தʹϩάϨϕϧͷมߋ͕Մೳʹʂ

  $ curl -X POST \
  > -H 'Content-Type: application/json' \
  > -d '{"configuredLevel":"DEBUG"}' \
  > localhost:9999/ops/loggers/\
  > org.springframework.security
  ...
  o.s.s.w.a.AnonymousAuthenticationFilter : Populated SecurityContextHo
  o.s.security.web.FilterChainProxy : / at position 10 of 13 in a
  o.s.security.web.FilterChainProxy : / at position 11 of 13 in a
  o.s.security.web.FilterChainProxy : / at position 12 of 13 in a
  o.s.security.web.FilterChainProxy : / at position 13 of 13 in a
  o.s.s.w.u.matcher.AntPathRequestMatcher : Request 'GET /' doesn't mat
  o.s.s.w.u.matcher.AntPathRequestMatcher : Checking match of request :
  o.s.s.w.u.matcher.AntPathRequestMatcher : Checking match of request :
  o.s.s.w.a.i.FilterSecurityInterceptor : Secure object: FilterInvoca
  o.s.s.w.a.i.FilterSecurityInterceptor : Previously Authenticated: o
  o.s.s.access.vote.AffirmativeBased : Voter: org.springframework.
  o.s.s.w.a.ExceptionTranslationFilter : Access is denied (user is a
  ...
  4QSJOH4FDVSJUZͷϩάϨϕϧΛ
  %(ʹมߋ͢Δͱେྔʹϩά͕
  ग़ྗ͞Εͯศར

  MPHHFS໊Λࢦఆͯ͠
  ϩάϨϕϧΛ+40/Ͱ
  1045͢Δ

  View Slide

 51. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  NFUSJDT
  w $16ɺϝϞϦɺεϨουͳͲͷϝτϦΫε৘ใ

  $ curl localhost:9999/ops/metrics | jq .
  {
  "mem": 463639,
  "mem.free": 283297,
  "processors": 2,
  "instance.uptime": 1234698,
  "uptime": 1252089,
  "systemload.average": 5.4296875,
  "heap.committed": 385024,
  "heap.init": 65536,
  "heap.used": 101726,
  "heap": 932352,
  "nonheap.committed": 87360,
  "nonheap.init": 2496,
  "nonheap.used": 84960,
  ...
  }

  View Slide

 52. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  NFUSJDT
  w &YQPSUFSΛ࣮૷ͯ͠3FEJT΍4UBUT%ʹΤΫεϙʔτͰ͖Δ
  w σϑΥϧτͰ.#FBO&YQPSUFS͕༗ޮ

  View Slide

 53. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  USBDF
  w ௚ۙ݅ͷΞΫηεϩά

  $ curl localhost:9999/ops/trace | jq '.[0]'
  {
  "timestamp": 1494175457526,
  "info": {
  "method": "GET",
  "path": "/",
  "headers": {
  "request": {
  "host": “localhost:8080",
  ...
  },
  "response": {
  ...
  "status": "200"
  }
  }
  }
  }

  View Slide

 54. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ͦͷଞ
  w ։ൃ޻ఔ
  w BVUPDPOpHˠ4QSJOH#PPU͕ࣗಈతʹߦͬͨઃఆ৘ใ
  w CFBOTˠ%*ίϯςφʹొ࿥͞Εͨ#FBOͷҰཡ
  w QSPQDPOpHTˠΞϓϦέʔγϣϯͷઃఆ৘ใ
  w ӡ༻ɾอक޻ఔ
  w EVNQˠεϨουμϯϓ
  w IFBQEVNQˠώʔϓμϯϓΛμ΢ϯϩʔυͰ͖Δ
  w MPHpMFˠϩάϑΝΠϧΛμ΢ϯϩʔυͰ͖Δ
  w NBQQJOHTˠϦΫΤετϚοϐϯάҰཡ

  (͜͜·Ͱ20෼ͳΒΑ͍ϖʔε)

  View Slide

 55. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  &OEQPJOUΛ௥Ճ͢Δ
  w ಠࣗͷΤϯυϙΠϯτΛ௥Ճ͢Δ

  // package and imports...
  @Component
  public class CustomEndpoint
  implements Endpoint> {
  @Override
  public String getId() { return "custom"; }
  @Override
  public boolean isEnabled() { return true; }
  @Override
  public boolean isSensitive() { return true; }
  @Override
  public List invoke() {
  return Arrays.asList("one", "two", "three");
  }
  }
  &OEQPJOU5Λ࣮૷͢Δ
  μϛʔͷ࣮૷ྫɻ
  ࣮ࡍ͸%*ίϯςφ΍σʔλϕʔε
  ͔Β஋Λऔಘͯ͠ฦ͢

  View Slide

 56. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  &OEQPJOUΛ௥Ճ͢Δ
  w ࣗಈతʹݕग़͞ΕͯΤϯυϙΠϯτʹ௥Ճ͞ΕΔ

  $ curl localhost:9999/ops/custom | jq .
  [
  "one",
  "two",
  "three"
  ]
  ...
  EndpointHandlerMapping : Mapped “{[/ops/loggers/{name:.*}],methods
  EndpointHandlerMapping : Mapped “{[/ops/loggers/{name:.*}],methods
  EndpointHandlerMapping : Mapped “{[/ops/loggers || /loggers.json],
  EndpointHandlerMapping : Mapped “{[/ops/custom || /custom.json],me
  EndpointHandlerMapping : Mapped “{[/ops/trace || /trace.json],meth
  EndpointHandlerMapping : Mapped “{[/ops/actuator || /actuator.json
  EndpointHandlerMapping : Mapped “{[/ops/heapdump || /heapdump.json
  ...

  View Slide

 57. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  &OEQPJOUΛ֦ு͢Δ
  w طଘͷΤϯυϙΠϯτΛ֦ு͢Δ

  // package and imports...
  @Component
  public class MappingsMvcEndpoint extends EndpointMvcAdapter {
  private final RequestMappingEndpoint delegate;
  public MappingsMvcEndpoint(
  RequestMappingEndpoint delegate) {
  super(delegate);
  this.delegate = delegate;
  }
  @GetMapping("html")
  public ModelAndView html() {
  Map result = delegate.invoke();
  return new ModelAndView("mappings", "result", result);
  }
  }
  طଘͷΤϯυϙΠϯτʹॲཧΛ
  ҕৡ͠ɺ݁ՌΛՃ޻ɾදࣔ͢Δ
  &OEQPJOU.WD"EBQUFSΛ
  ܧঝ͢Δ

  View Slide

 58. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  &OEQPJOUΛ֦ு͢Δ

  View Slide

 59. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  &OEQPJOUΛ֦ு͢Δ
  w ΤΫηϧΤϯυϙΠϯτ


  org.apache.poi
  poi-ooxml
  3.16

  @GetMapping("xlsx")
  public ModelAndView xlsx() {
  return new ModelAndView(new AbstractXlsxView() {
  @Override
  protected void buildExcelDocument(
  Map model, Workbook workbook,
  HttpServletRequest request,
  HttpServletResponse response) throws Exception {
  // (snip)
  }
  });
  }
  PSHTQSJOHGSBNFXPSLXFCTFSWMFU
  WJFXEPDVNFOU"CTUSBDU9MTY7JFX
  Λ࡞ͬͯฦ͢

  View Slide

 60. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  &OEQPJOUΛ֦ு͢Δ

  View Slide

 61. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  4QSJOH#PPU"DUVBUPS·ͱΊ
  w l1SPEVDUJPOSFBEZGFBUVSFTz
  w )551·ͨ͸+.9ͰΞϓϦέʔγϣϯΛϞχλϦϯάɺ؅ཧ
  w ؆қͳӡ༻ɾอकʹ࠷ద
  w ։ൃʹ΋༗༻
  w ؆୯Πϯετʔϧ
  w ґଘੑΛ௥Ճ͢Δ͚ͩ
  w ߴ͍ΧελϚΠζੑͱ֦ுੑ
  w BQQMJDBUJPOQSPQFSUJFTͰॊೈʹઃఆ
  w ΤϯυϙΠϯτͷ௥Ճɺ֦ு΋Մೳ

  View Slide

 62. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  4QSJOH4FDVSJUZ
  0UIFST

  (͜͜·Ͱ25෼ͳΒΑ͍ϖʔε)
  (ਫΛҿΉ)

  View Slide

 63. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  4QSJOH4FDVSJUZ0UIFST
  w ηΩϡϦςΟʹؔ͢Δཁ݅ͱ4QSJOH4FDVSJUZͦͷଞ

  େ߲໨ த߲໨
  Մ༻ੑ ܧଓੑɺ଱ো֐ੑɺࡂ֐ରࡦɺճ෮ੑ
  ੑೳɾ֦ுੑ ۀ຿ॲཧྔɺੑೳ໨ඪ஋ɺϦιʔε֦ுੑɺੑೳ඼࣭อূ
  ӡ༻ɾอकੑ
  ௨ৗӡ༻ɺอकӡ༻ɺো֐࣌ӡ༻ɺӡ༻؀ڥɺαϙʔτମ੍ɺͦͷଞӡ༻
  ؅ཧํ਑
  Ҡߦੑ Ҡߦ࣌ظɺҠߦํࣜɺҠߦର৅ʢػثʣɺҠߦର৅ʢσʔλʣɺҠߦܭը
  ηΩϡϦςΟ
  લఏ৚݅ɾ੍໿৚݅ɺηΩϡϦςΟϦεΫରԠɺηΩϡϦςΟ਍அɺ
  ηΩϡϦςΟϦεΫ؅ཧɺΞΫηεɾར༻੍ݶɺσʔλͷൿಗɺ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹɺωοτϫʔΫରࡦɺϚϧ΢ΣΞରࡦɺWebରࡦ
  ؀ڥɾ
  Τίϩδʔ
  γεςϜ੍໿/લఏ৚݅ɺγεςϜಛੑɺద߹ن֨ɺػࡐઃஔ؀ڥ৚݅ɺ
  ؀ڥϚωδϝϯτ
  Spring Security
  & Others

  View Slide

 64. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  4QSJOH4FDVSJUZ0UIFST
  w ΞΫηεɾར༻੍ݶ

  େ߲໨ த߲໨
  Մ༻ੑ ܧଓੑɺ଱ো֐ੑɺࡂ֐ରࡦɺճ෮ੑ
  ੑೳɾ֦ுੑ ۀ຿ॲཧྔɺੑೳ໨ඪ஋ɺϦιʔε֦ுੑɺੑೳ඼࣭อূ
  ӡ༻ɾอकੑ
  ௨ৗӡ༻ɺอकӡ༻ɺো֐࣌ӡ༻ɺӡ༻؀ڥɺαϙʔτମ੍ɺͦͷଞӡ༻
  ؅ཧํ਑
  Ҡߦੑ Ҡߦ࣌ظɺҠߦํࣜɺҠߦର৅ʢػثʣɺҠߦର৅ʢσʔλʣɺҠߦܭը
  ηΩϡϦςΟ
  લఏ৚݅ɾ੍໿৚݅ɺηΩϡϦςΟϦεΫରԠɺηΩϡϦςΟ਍அɺ
  ηΩϡϦςΟϦεΫ؅ཧɺΞΫηεɾར༻੍ݶɺσʔλͷൿಗɺ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹɺωοτϫʔΫରࡦɺϚϧ΢ΣΞରࡦɺWebରࡦ
  ؀ڥɾ
  Τίϩδʔ
  γεςϜ੍໿/લఏ৚݅ɺγεςϜಛੑɺద߹ن֨ɺػࡐઃஔ؀ڥ৚݅ɺ
  ؀ڥϚωδϝϯτ
  Spring Security
  & Others
  w ೝূػೳ
  w ར༻੍ݶ
  w ؅ཧํ๏

  View Slide

 65. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  4QSJOH4FDVSJUZ0UIFST
  w ΞΫηεɾར༻੍ݶ

  େ߲໨ த߲໨
  Մ༻ੑ ܧଓੑɺ଱ো֐ੑɺࡂ֐ରࡦɺճ෮ੑ
  ੑೳɾ֦ுੑ ۀ຿ॲཧྔɺੑೳ໨ඪ஋ɺϦιʔε֦ுੑɺੑೳ඼࣭อূ
  ӡ༻ɾอकੑ
  ௨ৗӡ༻ɺอकӡ༻ɺো֐࣌ӡ༻ɺӡ༻؀ڥɺαϙʔτମ੍ɺͦͷଞӡ༻
  ؅ཧํ਑
  Ҡߦੑ Ҡߦ࣌ظɺҠߦํࣜɺҠߦର৅ʢػثʣɺҠߦର৅ʢσʔλʣɺҠߦܭը
  ηΩϡϦςΟ
  લఏ৚݅ɾ੍໿৚݅ɺηΩϡϦςΟϦεΫରԠɺηΩϡϦςΟ਍அɺ
  ηΩϡϦςΟϦεΫ؅ཧɺΞΫηεɾར༻੍ݶɺσʔλͷൿಗɺ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹɺωοτϫʔΫରࡦɺϚϧ΢ΣΞରࡦɺWebରࡦ
  ؀ڥɾ
  Τίϩδʔ
  γεςϜ੍໿/લఏ৚݅ɺγεςϜಛੑɺద߹ن֨ɺػࡐઃஔ؀ڥ৚݅ɺ
  ؀ڥϚωδϝϯτ
  Spring Security
  & Others
  w ೝূػೳ
  w ύεϫʔυॳظԽ
  w ύεϫʔυϙϦγʔ
  w ύεϫʔυޡೖྗ๷ࢭ
  w ύεϫʔυ༗ޮظݶ
  w ύεϫʔυੈ୅؅ཧ
  w ΞΧ΢ϯτϩοΫ
  w ΞΧ΢ϯτແޮԽ
  w FUD
  w ར༻੍ݶ
  w ؅ཧํ๏
  ຊηογϣϯͷઆ໌ൣғ

  View Slide

 66. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ΞΫηεɾར༻੍ݶ ύεϫʔυϙϦγʔ

  w lจࣈҎ্ɺେখ਺ࣈΛͦΕͧΕจࣈҎ্zΈ͍ͨͳΞϨ

  http://www.passay.org/

  View Slide

 67. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ΞΫηεɾར༻੍ݶ ύεϫʔυϙϦγʔ

  w ґଘੑΛ௥Ճͯ͠ΞϊςʔγϣϯΛ࡞Δ


  org.passay
  passay
  1.2.0

  // package and imports...
  @Documented
  @Retention(RUNTIME)
  @Target(FIELD)
  @Constraint(validatedBy = PasswordConstraintValidator.class)
  public @interface ValidPassword {
  String message() default "Invalid Password";
  Class>[] groups() default {};
  Class extends Payload>[] payload() default {};
  }
  ۩ମతͳݕূॲཧ͸1BTTBZͰ
  ࣮૷͢Δ

  View Slide

 68. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ΞΫηεɾར༻੍ݶ ύεϫʔυϙϦγʔ

  w ۩ମతͳݕূॲཧ͸ϧʔϧΛ૊Έ߹Θͤͯ࡞Δ

  // package and imports...
  import static org.passay.EnglishCharacterData.*;
  public class PasswordConstraintValidator implements
  ConstraintValidator {
  // (snip)
  @Override
  public boolean isValid(String password,
  ConstraintValidatorContext context) {
  PasswordValidator validator =
  new PasswordValidator(Arrays.asList(
  new LengthRule(8),
  new CharacterRule(UpperCase, 1),
  new CharacterRule(LowerCase, 1),
  new CharacterRule(Digit, 1)));
  RuleResult result =
  validator.validate(new PasswordData(password));
  // (snip)
  }
  จࣈҎ্ɺ
  େจࣈɺখจࣈɺ਺ࣈ
  ͦΕͧΕจࣈҎ্

  View Slide

 69. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ΞΫηεɾར༻੍ݶ ύεϫʔυϙϦγʔ

  w ϑΥʔϜʹద༻ͯ͠ίϯτϩʔϥͰར༻͢Δ

  // package and imports...
  public class PasswordForm {
  @ValidPassword
  private String password;
  // getters/setters...
  }
  ϙϦγʔΛద༻͍ͨ͠ϑΟʔϧυΛ
  ࡞੒ͨ͠ΞϊςʔγϣϯͰ஫ऍ͢Δ
  // package and imports...
  @Controller
  public class PasswordController {
  // (snip)
  @PostMapping("update")
  String update(@Validated PasswordForm form,
  BindingResult result) {
  if (result.hasErrors()) { ... }
  // (snip)
  }
  }
  l!7BMJEBUFEzͰೖྗ஋ͷଥ౰ੑΛ
  ݕূ͢Δ

  View Slide

 70. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ΞΫηεɾར༻੍ݶ ύεϫʔυϙϦγʔ

  w εΫϦʔϯγϣοτషΔ

  View Slide

 71. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ΞΫηεɾར༻੍ݶ ύεϫʔυޡೖྗ๷ࢭ

  w l֬ೝ༻ύεϫʔυ͕Ұக͠·ͤΜz͍ͬͯ͏ΞϨ
  w ૬ؔνΣοΫ༻ΞϊςʔγϣϯΛ5&3"40-6/" ˞
  ͕ఏڙ
  w ͔Β.BWFO$FOUSBMʹΞοϓϩʔυ͞Ε͍ͯΔͷͰɹ
  ґଘੑΛ௥Ճ͢Δ͚ͩͰར༻Ͱ͖Δ


  org.terasoluna.gfw
  terasoluna-gfw-validator
  5.3.0.RELEASE

  ※ TERASOLUNAʢςϥιϧφʣ͸ɺNTTσʔλ͕ఏڙ͢ΔʮϑϨʔϜϫʔΫʯɺʮ։ൃϓϩηεʯɺʮϓϩ
  δΣΫτ؅ཧʯͳͲͷٕज़΍ϊ΢ϋ΢Λ૊߹ͤɺ γεςϜ։ൃΛแׅతʹαϙʔτ͢ΔιϦϡʔγϣϯ
  http://terasolunaorg.github.io

  View Slide

 72. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ΞΫηεɾར༻੍ݶ ύεϫʔυޡೖྗ๷ࢭ

  w ΫϥεΛl!$PNQBSFzͰ஫ऍ͢Δ
  w lMFGUz lSJHIUzʹ૬ؔνΣοΫ͢Δ߲໨໊Λࢦఆ͢Δ
  w lPQFSBUPSzʹνΣοΫ಺༰Λࢦఆ͢Δ
  w lNFTTBHFzʹΤϥʔϝοηʔδΛࢦఆ͢Δ

  // package and imports...
  import
  org.terasoluna.gfw.common.validator.constraints.Compare;
  @Compare(left = "password", right = “password2",
  operator = Compare.Operator.EQUAL,
  message = "passwords do not match!”)
  public class PasswordForm {
  @ValidPassword
  private String password;
  private String password2;
  // getters/setters...
  }

  View Slide

 73. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ΞΫηεɾར༻੍ݶ ύεϫʔυޡೖྗ๷ࢭ


  View Slide

 74. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ΞΫηεɾར༻੍ݶ ΞΧ΢ϯτϩοΫ

  w lೝূࣦഊ࿈ଓճͰΞΧ΢ϯτϩοΫzΈ͍ͨͳΞϨ
  w 4QSJOH'SBNFXPSL͸l!&WFOU-JTUFOFSzͰ༷ʑͳΠϕϯτΛ
  ϋϯυϦϯάͰ͖Δ
  w 4QSJOH4FDVSJUZͷΞΧ΢ϯτʹ͸ҎԼͷঢ়ଶΛઃఆͰ͖Δɻ
  GBMTFͷ৔߹͸ೝূʹࣦഊ͢Δ
  w ΞΧ΢ϯτ͸༗ޮظݶ͕੾Ε͍ͯͳ͍͔
  w ΞΧ΢ϯτ͸ϩοΫ͞Ε͍ͯͳ͍͔
  w ύεϫʔυ͸༗ޮظݶ͕੾Ε͍ͯͳ͍͔
  w ΞΧ΢ϯτ͸༗ޮ͔

  View Slide

 75. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ΞΫηεɾར༻੍ݶ ΞΧ΢ϯτϩοΫ

  w ೝূࣦഊճ਺Λ࣋ͭΞΧ΢ϯτͱ໊લͰݕࡧͰ͖ΔϦϙδτϦ

  // package and imports...
  @Entity
  public class Account {
  @Id @GeneratedValue(strategy = AUTO)
  private Integer id;
  private String username;
  private String password;
  private int loginFailureTimes;
  private String authorities;
  // other fields, getters/setters...
  }
  // package and imports...
  public interface AccountRepository extends
  JpaRepository {
  Account findByUsername(String username);
  }

  View Slide

 76. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ΞΫηεɾར༻੍ݶ ΞΧ΢ϯτϩοΫ

  w ೝূΠϕϯτΛϋϯυϦϯά͢Δ

  // package and imports...
  @Component
  public class AuthenticationEventListeners {
  // fields and constructor...
  @EventListener
  public void handle(
  AuthenticationFailureBadCredentialsEvent e) {
  Account account =
  accountRepository.findByUsername(
  (String) e.getAuthentication().getPrincipal());
  if (account == null) { return; }
  account.setLoginFailureTimes(
  account.getLoginFailureTimes() + 1);
  accountRepository.save(account);
  }
  }
  l!&WFOU-JTUFOFSzͰ஫ऍͯ͠
  Ҿ਺ʹࢦఆͨ͠ܕͷΠϕϯτΛ
  ϋϯυϦϯά͢Δ
  ೝূࣦഊճ਺Λ
  ΠϯΫϦϝϯτͯ͠
  อଘ͢Δ

  View Slide

 77. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ΞΫηεɾར༻੍ݶ ΞΧ΢ϯτϩοΫ

  w 6TFS%FUBJMTΛ࣮૷͢Δ

  // package and imports...
  public class MyUserDetails extends User {
  private final Account account;
  public MyUserDetails(Account account,
  boolean accountNonLocked) {
  super(account.getUsername(),
  account.getPassword(),
  true, // enabled
  true, // accountNonExpired
  true, // credentialsNonExpired
  accountNonLocked,
  AuthorityUtils.
  commaSeparatedStringToAuthorityList(
  account.getAuthorities()));
  this.account = account;
  }
  }
  PSHTQSJOHGSBNFXPSL
  TFDVSJUZDPSFVTFSEFUBJMT
  6TFSΛܧঝ͢Δͱศར
  ਌ΫϥεͷίϯετϥΫλʹ
  ΞΧ΢ϯτঢ়ଶΛઃఆ͢Δɻ
  ͜͜Ͱ͸ΞΧ΢ϯτϩοΫɹ
  Ҏ֎͸શͯUSVF ༗ޮ
  ʹઃఆ
  ίϯετϥΫλͰ"DDPVOU
  ͱΞΧ΢ϯτϩοΫঢ়ଶΛ
  ड͚Δ

  View Slide

 78. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ΞΫηεɾར༻੍ݶ ΞΧ΢ϯτϩοΫ

  w 6TFS%FUBJMT4FSWJDFΛ࣮૷͢Δ
  w %*ίϯςφʹొ࿥͢Ε͹4QSJOH4FDVSJUZʹࣗಈద༻͞ΕΔ

  // package and imports...
  @Service
  public class MyUserDetailsService implements
  UserDetailsService {
  // fields and constructor...
  @Override
  public UserDetails loadUserByUsername(String username)
  throws UsernameNotFoundException {
  Account account =
  accountRepository.findByUsername(username);
  // error handling...
  boolean accountNonLocked =
  account.getLoginFailureTimes() < 3;
  return new MyUserDetails(account, accountNonLocked);
  }
  }
  ೝূࣦഊճ਺্͕ݶΛ௒͍͑ͯΔ͔
  ൑ఆͯ͠ίϯετϥΫλʹ౉͢

  View Slide

 79. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ΞΫηεɾར༻੍ݶ ΞΧ΢ϯτϩοΫ


  ΞΧ΢ϯτϩοΫঢ়ଶͷ৔߹͸
  ύεϫʔυ͕ਖ਼ͯ͘͠΋ೝূʹ
  ࣦഊ͢Δ

  ύεϫʔυ࿈ଓࣦഊճ਺্ݶʹ
  ຬͨͳ͍৔߹

  View Slide

 80. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  4QSJOH4FDVSJUZ0UIFST
  w σʔλͷൿಗ

  େ߲໨ த߲໨
  Մ༻ੑ ܧଓੑɺ଱ো֐ੑɺࡂ֐ରࡦɺճ෮ੑ
  ੑೳɾ֦ுੑ ۀ຿ॲཧྔɺੑೳ໨ඪ஋ɺϦιʔε֦ுੑɺੑೳ඼࣭อূ
  ӡ༻ɾอकੑ
  ௨ৗӡ༻ɺอकӡ༻ɺো֐࣌ӡ༻ɺӡ༻؀ڥɺαϙʔτମ੍ɺͦͷଞӡ༻
  ؅ཧํ਑
  Ҡߦੑ Ҡߦ࣌ظɺҠߦํࣜɺҠߦର৅ʢػثʣɺҠߦର৅ʢσʔλʣɺҠߦܭը
  ηΩϡϦςΟ
  લఏ৚݅ɾ੍໿৚݅ɺηΩϡϦςΟϦεΫରԠɺηΩϡϦςΟ਍அɺ
  ηΩϡϦςΟϦεΫ؅ཧɺΞΫηεɾར༻੍ݶɺσʔλͷൿಗɺ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹɺωοτϫʔΫରࡦɺϚϧ΢ΣΞରࡦɺWebରࡦ
  ؀ڥɾ
  Τίϩδʔ
  γεςϜ੍໿/લఏ৚݅ɺγεςϜಛੑɺద߹ن֨ɺػࡐઃஔ؀ڥ৚݅ɺ
  ؀ڥϚωδϝϯτ
  Spring Security
  & Others
  w σʔλ҉߸Խ
  w ύεϫʔυͷϋογϡԽ
  w ػີ৘ใͷ҉߸Խ
  (͜͜·Ͱ30෼ͳΒΑ͍ϖʔε)

  View Slide

 81. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  w 4)"Ͱͳ͘#DSZQU·ͨ͸4DSZQUΛ࢖͏΂͖
  w ฏจ͸࿦֎ɺ.%ɺ4)"͸ίϦδϣϯ͕ݟ͔͍ͭͬͯΔ
  w ͦͷଞͷ4)"΋ڧ౓ΑΓ଎౓༏ઌ

  https://rietta.com/blog/2016/02/05/bcrypt-not-sha-for-passwords/
  σʔλͷൿಗ ύεϫʔυͷϋογϡԽ

  View Slide

 82. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  σʔλͷൿಗ ύεϫʔυͷϋογϡԽ

  w 4QSJOH4FDVSJUZ͕#DSZQU 4DSZQU࣮૷Λఏڙ
  w 1BTTXPSE&ODPEFSͷ࣮૷Λ%*ίϯςφʹొ࿥͢Ε͹
  4QSJOH4FDVSJUZʹࣗಈద༻͞ΕΔ

  // package and imports...
  @Configuration
  public class SecurityConfig extends
  WebSecurityConfigurerAdapter {
  @Bean
  PasswordEncoder passwordEncoder() {
  return new BCryptPasswordEncoder();
  }
  // other configurations...
  }

  View Slide

 83. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  σʔλͷൿಗ ύεϫʔυͷϋογϡԽ

  w ೚ҙͷαʔϏεʹΠϯδΣΫγϣϯͯ͠࢖͏

  // package and imports...
  @Service
  public class AccountService {
  private final PasswordEncoder encoder;
  public AccountService(PasswordEncoder encoder) {
  this.encoder = encoder;
  }
  public boolean updatePassword(String username,
  String rawPassword) {
  String oldPassword = // get oldPassword from database...
  if (encoder.matches(rawPassword, oldPassword) {...}
  String encoded = encoder.encode(password);
  return repository.updatePassword(username, encoded);
  }
  }
  ฏจύεϫʔυͱͷಥ߹΍ϋογϡԽ

  View Slide

 84. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  σʔλͷൿಗ ػີ৘ใͷ҉߸Խ

  w ֤छ઀ଓ৘ใͳͲΛ ϋογϡԽͰ͸ͳ͘
  ҉߸Խ͢Δ

  http://www.jasypt.org/

  View Slide

 85. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  σʔλͷൿಗ ػີ৘ใͷ҉߸Խ

  w KBTZQUTQSJOHCPPUTUBSUFS͕ఏڙ͞Ε͍ͯΔ

  https://github.com/ulisesbocchio/jasypt-spring-boot

  View Slide

 86. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  σʔλͷൿಗ ػີ৘ใͷ҉߸Խ

  w ґଘੑΛ௥Ճͯ͠҉߸Λ࡞Δ


  com.github.ulisesbocchio
  jasypt-spring-boot-starter
  1.12

  $ java -cp \
  > ~/.m2/repository/org/jasypt/jasypt/1.9.2/jasypt-1.9.2.jar \
  > org.jasypt.intf.cli.JasyptPBEStringEncryptionCLI \
  > input=sa \
  > password=secretkey \
  > algorithm=PBEWithMD5AndDES
  ...
  ----OUTPUT----------------------
  0L8y9EPEsdYc76viCxUAsQ== ಘΒΕͨ҉߸
  )ͷ઀ଓϢʔβ໊Λ҉߸Խ͢Δྫɻ
  ҉߸Խ͢Δ஋ɺ伴ɺΞϧΰϦζϜΛ
  ࢦఆͯ͠҉߸ԽॲཧΛ࣮ߦ

  View Slide

 87. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  σʔλͷൿಗ ػີ৘ใͷ҉߸Խ

  w BQQMJDBUJPOQSPQFSUJFTʹ҉߸ͱݤΛઃఆ͢Δ

  # DATASOURCE
  spring.datasource.username=ENC(0L8y9EPEsdYc76viCxUAsQ==)
  # JASYPT
  #jasypt.encryptor.password=secretkey
  jasypt.encryptor.password=${JASYPT_ENCRYPTOR_PASSWORD}
  $ export JASYPT_ENCRYPTOR_PASSWORD=secretkey
  l&/$
  zͰғΜͰෳ߹ର৅Ͱ
  ͋Δ͜ͱΛࣔ͢
  伴Λ௚઀ઃఆ͢ΔͱηΩϡϦςΟڧ౓తʹ
  ͋·Γҙຯ͕ͳ͍
  ؀ڥม਺ͳͲ͔ΒಡΈࠐΜͰࢦఆ͢Δ

  View Slide

 88. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  4QSJOH4FDVSJUZ0UIFST
  w ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹ

  େ߲໨ த߲໨
  Մ༻ੑ ܧଓੑɺ଱ো֐ੑɺࡂ֐ରࡦɺճ෮ੑ
  ੑೳɾ֦ுੑ ۀ຿ॲཧྔɺੑೳ໨ඪ஋ɺϦιʔε֦ுੑɺੑೳ඼࣭อূ
  ӡ༻ɾอकੑ
  ௨ৗӡ༻ɺอकӡ༻ɺো֐࣌ӡ༻ɺӡ༻؀ڥɺαϙʔτମ੍ɺͦͷଞӡ༻
  ؅ཧํ਑
  Ҡߦੑ Ҡߦ࣌ظɺҠߦํࣜɺҠߦର৅ʢػثʣɺҠߦର৅ʢσʔλʣɺҠߦܭը
  ηΩϡϦςΟ
  લఏ৚݅ɾ੍໿৚݅ɺηΩϡϦςΟϦεΫରԠɺηΩϡϦςΟ਍அɺ
  ηΩϡϦςΟϦεΫ؅ཧɺΞΫηεɾར༻੍ݶɺσʔλͷൿಗɺ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹɺωοτϫʔΫରࡦɺϚϧ΢ΣΞରࡦɺWebରࡦ
  ؀ڥɾ
  Τίϩδʔ
  γεςϜ੍໿/લఏ৚݅ɺγεςϜಛੑɺద߹ن֨ɺػࡐઃஔ؀ڥ৚݅ɺ
  ؀ڥϚωδϝϯτ
  Spring Security
  & Others
  w ෆਖ਼؂ࢹ
  w τϥοΩϯάϩά
  w τϨʔεϩά
  w σʔλϕʔεϩά
  w σʔλݕূ
  (͜͜·Ͱ35෼ͳΒΑ͍ϖʔε)

  View Slide

 89. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹ τϥοΩϯάϩά

  w ϩάΠϯϢʔβ*%ͱηογϣϯ͝ͱʹҰҙͳτϥοΩϯά*%Λ
  ϩάग़ྗ͢Δ
  w ϑΟϧλͱ.%$ ˞
  Ͱ࣮ݱ͢ΔػೳΛ5&3"40-6/"͕ఏڙɹ


  org.terasoluna.gfw
  terasoluna-gfw-security-web
  5.3.0.RELEASE

  ※ Mapped Diagnostic Context (Ϛοϓ͞Εͨ਍அίϯςΩετ)ɻεϨουϩʔΧϧͳMapΛ಺෦ʹ΋ͪɺΩʔ
  ʹରͯ͠஋Λput͢Ε͹remove͞ΕΔ·Ͱϩάʹputͨ͠஋Λग़ྗ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 90. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  w 4QSJOH4FDVSJUZͷϑΟϧλͰ.%$ʹϢʔβ*%Λઃఆ͢Δ

  // package and imports…
  import
  org.terasoluna.gfw.security.web.logging.UserIdMDCPutFilter;
  @Configuration
  public class SecurityConfig
  extends WebSecurityConfigurerAdapter {
  @Bean
  public UserIdMDCPutFilter userIdMDCPutFilter() {
  return new UserIdMDCPutFilter();
  }
  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http)
  throws Exception {
  http.addFilterAfter(userIdMDCPutFilter(),
  AnonymousAuthenticationFilter.class);
  }
  }
  4QSJOH4FDVSJUZͷ
  "OPOZNPVT"VUIFOUJDBUJPO
  'JMUFSͷޙʹઃఆ͢Δ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹ τϥοΩϯάϩά

  View Slide

 91. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  w ϑΟϧλͰ.%$ʹτϥοΩϯά*%Λઃఆ͢Δ
  w 'JMUFS࣮૷ΫϥεΛ%*ίϯςφʹొ࿥͢Ε͹ࣗಈద༻

  // package and imports…
  import org.terasoluna.gfw.web.logging.mdc.MDCClearFilter;
  import org.terasoluna.gfw.web.logging.mdc.XTrackMDCPutFilter;
  @Configuration
  public class WebConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {
  @Bean
  MDCClearFilter mdcClearFilter() {
  return new MDCClearFilter();
  }
  @Bean
  XTrackMDCPutFilter xTrackMdcPutFilter() {
  return new XTrackMDCPutFilter();
  }
  // other settings...
  }
  એݴॱʹద༻͞ΕΔͷͰ
  .%$$MFBS'JMUFSΛઌʹએݴ͢Δ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹ τϥοΩϯάϩά

  View Slide

 92. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  w l9\^zͰ.%$ͷ஋Λϩάʹग़ྗ͢Δ
  w ؆қʹઃఆ͢Δ৔߹͸BQQMJDBUJPOQSPQFSUJFTͰࢦఆ͢Δ
  w ຊ֨తʹઃఆ͢Δ৔߹͸MPHCBDLTQSJOHYNMΛ༻ҙ͢Δ

  logging.pattern.console=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}
  %X{X-Track} %X{USER} ${LOG_LEVEL_PATTERN:-%5p} ${PID:- } ---
  [%15.15t] %-40.40logger{39} : %m%n
  2017-05-10 21:56:23.203 - INFO 85415 --- [nio-8080-exec-1] o.s.web.s
  2017-05-10 21:56:23.584 anonymousUser - INFO 85415 --- [nio-8080-exec
  2017-05-10 21:56:46.753 ca2210ef6b2a4c3cae2c2d0b8865ecfb admin - INFO
  2017-05-10 21:57:10.175 3c5815e5239f4b17bcec65b460ab0d94 admin - INFO
  2017-05-10 21:57:11.671 f68c33bed90d4193891da0291ef4e334 admin - INFO
  2017-05-10 21:57:12.230 50890f1d81b749a0b881935c2cb456a8 admin - INFO
  2017-05-10 21:57:12.407 49ca6af952684adba2654d92a57d4903 admin - INFO
  2017-05-10 22:02:07.611 261699113495481e811426a2d618eddb demo - INFO 8
  2017-05-10 22:02:10.088 11b3ce0f57a946cfae89a91ad8874b1c demo - INFO 8
  2017-05-10 22:02:12.052 567b78ca7e8547a2b986781808d155e1 admin - INFO
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹ τϥοΩϯάϩά

  View Slide

 93. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹ τϨʔεϩά

  w ίϯτϩʔϥͷݺͼग़͠։࢝ɾऴྃͱॲཧ࣌ؒΛϩάग़ྗ͢Δ
  w ΠϯλʔηϓλͰ࣮ݱ͢ΔػೳΛ5&3"40-6/"͕ఏڙ

  // package and imports...
  import
  org.terasoluna.gfw.web.logging.TraceLoggingInterceptor;
  @Configuration
  public class WebConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {
  @Bean
  TraceLoggingInterceptor traceLoggingInterceptor() {
  return new TraceLoggingInterceptor();
  }
  @Override
  public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
  registry.addInterceptor(traceLoggingInterceptor())
  .addPathPatterns("/**")
  .excludePathPatterns(“/resources/**");
  }
  }
  SFTPVSDFTΛআ͘શύεʹద༻

  View Slide

 94. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  w ϩάϨϕϧΛUSBDFʹઃఆ

  logging.level.org.terasoluna.gfw.web.logging=trace
  2017-05-10 22:33:57.278 5bf75eb81f3847759805f8a278973d22 demo -TRACE
  87708 --- [nio-8080-exec-4] o.t.g.w.logging.TraceLoggingInterceptor :
  [START CONTROLLER] HomeController.home(Locale,LoggedInUser,Model)
  2017-05-10 22:33:57.283 5bf75eb81f3847759805f8a278973d22 demo -TRACE
  87708 --- [nio-8080-exec-4] o.t.g.w.logging.TraceLoggingInterceptor :
  [END CONTROLLER ] HomeController.home(Locale,LoggedInUser,Model)->
  view=welcome/home, model={account=Account(username=demo, password=$2a
  $10$oxSJl.keBwxmsMLkcT9lPeAIxfNTPNQxpeywMrF7A3kVszwUTqfTK,
  roles=[USER]),
  org.springframework.validation.BindingResult.account=org.springframewo
  rk.validation.BeanPropertyBindingResult: 0 errors}
  2017-05-10 22:33:57.283 5bf75eb81f3847759805f8a278973d22 demo -TRACE
  87708 --- [nio-8080-exec-4] o.t.g.w.logging.TraceLoggingInterceptor :
  [HANDLING TIME ] HomeController.home(Locale,LoggedInUser,Model)->
  4,358,195 ns
  ηΩϡΞͳ಺༰΋ग़ྗ͞ΕΔͷͰ
  औΓѻ͍ʹ͸஫ҙ͢Δ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹ τϨʔεϩά

  ։࢝ϩάͱऴྃϩά
  ॲཧ࣌ؒ

  View Slide

 95. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹ σʔλϕʔεϩά

  w 4QSJOH%BUB+1"ʹΑΔ؂ࠪϩά
  w ొ࿥೔࣌ɺొ࿥ऀɺߋ৽೔࣌ɺߋ৽ऀΛࣗಈతʹه࿥͢Δ

  // package and imports...
  @Entity
  @EntityListeners(AuditingEntityListener.class)
  public class Account {
  // @Id, @Version...
  @CreatedDate
  private Date createdAt;
  @CreatedBy
  private String createdBy;
  @LastModifiedDate
  private Date updatedAt;
  @LastModifiedBy
  private String updatedBy;
  // getters/setters...
  }
  ΫϥεΛl!&OUJUZ-JTUFOFSzͰ
  ஫ऍͯ͠ɺl!$SFBUFEʙͱ
  z!-BTU.PEJpFEʙzͰ஫ऍͨ͠
  ϑΟʔϧυΛ௥Ճ͢Δ

  View Slide

 96. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  w 4QSJOH4FDVSJUZͷೝূ৘ใΛऔಘ͢Δ
  // package and imports...
  @Configuration
  @EnableJpaAuditing
  public class PersistenceConfig {
  @Bean
  AuditorAware auditorProvider() {
  return new AuditorAware() {
  @Override
  public String getCurrentAuditor() {
  Authentication auth = SecurityContextHolder
  .getContext().getAuthentication();
  // return null if the user is not authenticated...
  return ((User) auth.getPrincipal()).getUsername();
  }
  };
  }
  }
  +1"؂ࠪΛ༗ޮʹ͢Δ
  4QSJOH4FDVSJUZͷೝূ৘ใ͔Β
  Ϣʔβ໊Λऔಘ͢Δ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹ σʔλϕʔεϩά

  View Slide

 97. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  w σʔλొ࿥

  $ curl -X POST -u user:password \
  > -H 'Content-Type: application/json' \
  > -d '{"name":"nameA"}' http://localhost:8080/accounts/
  {
  "createdAt" : "2017-05-06T07:44:02.113+0000",
  "createdBy" : "user",
  "updatedAt" : "2017-05-06T07:44:02.113+0000",
  "updatedBy" : "user",
  "name" : “nameA",
  ...
  } ొ࿥೔࣌ɺొ࿥ऀɺߋ৽೔࣌ɺ
  ߋ৽ऀ͕ࣗಈతʹه࿥͞ΕΔ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹ σʔλϕʔεϩά

  View Slide

 98. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  w σʔλߋ৽

  $ curl -X PATCH -u user:password \
  > -H 'Content-Type: application/json' \
  > -d '{"name":"nameB"}' http://localhost:8080/accounts/1
  {
  "createdAt" : "2017-05-06T07:44:02.113+0000",
  "createdBy" : "user",
  "updatedAt" : "2017-05-06T08:07:53.632+0000",
  "updatedBy" : "user",
  "name" : “nameB",
  ...
  } ߋ৽೔࣌ɺߋ৽ऀ͕ࣗಈతʹ
  ه࿥͞ΕΔ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹ σʔλϕʔεϩά

  View Slide

 99. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  w ਌Ϋϥεʹू໿͢Δͱศར

  // package and imports...
  @MappedSuperclass
  @EntityListeners(AuditingEntityListener.class)
  public abstract class AbstractEntity {
  // @Id, @Version...
  @CreatedDate protected Date createdAt;
  @CreatedBy protected String createdBy;
  @LastModifiedDate protected Date updatedAt;
  @LastModifiedBy protected String updatedBy;
  // getters/setters...
  }
  // package and imports...
  @Entity
  public class Account extends AbstractEntity {
  // other fields, getters/setters...
  }
  ΤϯςΟςΟͷ਌Ϋϥε͸
  l!.BQQFE4VQFSDMBTTzͰ஫ऍ͢Δ
  ΤϯςΟςΟ͸਌ΫϥεΛܧঝ͢Δ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹ σʔλϕʔεϩά

  View Slide

 100. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  4QSJOH4FDVSJUZ0UIFST
  w 8FCରࡦ

  େ߲໨ த߲໨
  Մ༻ੑ ܧଓੑɺ଱ো֐ੑɺࡂ֐ରࡦɺճ෮ੑ
  ੑೳɾ֦ுੑ ۀ຿ॲཧྔɺੑೳ໨ඪ஋ɺϦιʔε֦ுੑɺੑೳ඼࣭อূ
  ӡ༻ɾอकੑ
  ௨ৗӡ༻ɺอकӡ༻ɺো֐࣌ӡ༻ɺӡ༻؀ڥɺαϙʔτମ੍ɺͦͷଞӡ༻
  ؅ཧํ਑
  Ҡߦੑ Ҡߦ࣌ظɺҠߦํࣜɺҠߦର৅ʢػثʣɺҠߦର৅ʢσʔλʣɺҠߦܭը
  ηΩϡϦςΟ
  લఏ৚݅ɾ੍໿৚݅ɺηΩϡϦςΟϦεΫରԠɺηΩϡϦςΟ਍அɺ
  ηΩϡϦςΟϦεΫ؅ཧɺΞΫηεɾར༻੍ݶɺσʔλͷൿಗɺ
  ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹɺωοτϫʔΫରࡦɺϚϧ΢ΣΞରࡦɺWebରࡦ
  ؀ڥɾ
  Τίϩδʔ
  γεςϜ੍໿/લఏ৚݅ɺγεςϜಛੑɺద߹ن֨ɺػࡐઃஔ؀ڥ৚݅ɺ
  ؀ڥϚωδϝϯτ
  w 8FC࣮૷ରࡦ
  w ηογϣϯ؅ཧ
  w 944ରࡦ
  w $43'ରࡦ
  w ηΩϡϦςΟϔομ
  Spring Security
  & Others
  (͜͜·Ͱ40෼ͳΒΑ͍ϖʔε)

  View Slide

 101. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  8FCରࡦ ηογϣϯ؅ཧ

  w ηογϣϯݻఆ߈ܸରࡦ

  c
  c
  ϩάΠϯʹ੒ޭ͢Δͱ৽͍͠
  ηογϣϯ*%͕෷͍ग़͞ΕΔ

  View Slide

 102. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  8FCରࡦ 944ରࡦ

  w 5IZNFMFBG͸σϑΥϧτͰಛघจࣈΛΤεέʔϓ͢Δ
  w SBXͰग़ྗ͍ͨ͠৔߹͸lUIVUFYU\^zͰ໌ࣔ͢Δ

  // (snip)
  @GetMapping("xss")
  String xss(Model model) {
  model.addAttribute(“script",
  "alert('Hello, Xss!');");
  model.addAttribute(“marquee",
  "Hello, Xss!");
  return "xss";
  // (snip)

  xss  View Slide

 103. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  8FCରࡦ 944ରࡦ


  c
  c

  View Slide

 104. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  8FCରࡦ $43'ରࡦ

  w σϑΥϧτͰ$43'τʔΫϯ͕IJEEFOʹग़ྗ͞ΕΔ

  c

  View Slide

 105. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  8FCରࡦ $43'ରࡦ

  w 4QSJOH4FDVSJUZ͔Β$PPLJFʹอଘ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δ

  // package and imports...
  @Configuration
  public class SecurityConfig extends
  WebSecurityConfigurerAdapter {
  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http)
  throws Exception {
  http.csrf().csrfTokenRepository(
  new CookieCsrfTokenRepository())
  }
  }
  "OHVMBSͷ࢓༷ʹ߹Θͤͯ
  l943'50,&/zͷ໊લͰग़ྗ

  View Slide

 106. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  8FCରࡦ ηΩϡϦςΟϔομ

  w σϑΥϧτͰଟ਺ͷηΩϡϦςΟϔομ͕ઃఆ͞ΕΔ

  c
  c
  c

  View Slide

 107. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  4QSJOH4FDVSJUZ0UIFST·ͱΊ
  w ΞΫηεɾར༻੍ݶ
  w 4QSJOH4FDVSJUZ 1BTTBZ 5&3"40-6/"
  w σʔλͷൿಗ
  w 4QSJOH4FDVSJUZ KBTZQU
  w ෆਖ਼௥੻ɾ؂ࢹ
  w 4QSJOH4FDVSJUZ +1" 5&3"40-6/"
  w 8FCରࡦ
  w 4QSJOH4FDVSJUZ 5IZNFMFBG

  View Slide

 108. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ·ͱΊ

  View Slide

 109. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  ·ͱΊ
  w ඇػೳཁ݅ͱ͸
  w ඇػೳཁٻάϨʔυΛ׆༻͢Δ
  w lૣظʹzlޡղͳ͘zl࿙Βͣ͞ʹzఆٛ͢Δ
  w 4QSJOH#PPU"DUVBUPS
  w ؆୯Πϯετʔϧɺߴ͍ΧελϚΠζੑͱ֦ுੑ
  w ӡ༻ɾอक͸΋ͪΖΜɺ։ൃʹ΋༗༻
  w 4QSJOH4FDVSJUZ0UIFST
  w 4QSJOH4FDVSJUZΛத৺ͱͨ͠ϥΠϒϥϦ܈Λ׆༻͢Δ

  View Slide

 110. ++6($$$4QSJOHDDD@H
  5IBOLZPV


  View Slide