Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

今日から使える CSS Grid - MTDDC Meetup HOKKAIDO 2018 -

今日から使える CSS Grid - MTDDC Meetup HOKKAIDO 2018 -

MTDDC Meetup HOKKAIDO 2018
http://mtddc2018.mt-ezo.net/

で発表したスライドです。

Shotaro Sakamaki

June 09, 2018
Tweet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ࠓ೔͔Β࢖͑Δ
  CSS Grid
  MTDDC Meetup HOKKAIDO 2018

  View Slide

 2. ͸͡Ίʹ

  View Slide

 3. ͸͡Ίʹ
  • ࡔר ᠳେ࿠ʢ͔͞·͖ ͠ΐ͏ͨΖ͏ʣ
  • @GeckoTang (Twitter, GitHub)
  • גࣜձࣾϐΫηϧάϦου
  • ϑϩϯτΤϯυɾΤϯδχΞ
  • CSS͕޷͖ͳਓ
  • CSS PANICʢ2012೥ʣ

  View Slide

 4. CSS PANIC
  • 2012೥͝Ζ࡞ͬͨ
  • JSΛ࢖͍ͬͯͳ͍
  • ౰࣌͸Chrome͔SafariͷΈ

  View Slide

 5. ࠓ೔࿩͢͜ͱ

  View Slide

 6. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  1.ݱࡏ·Ͱͷ༷ʑͳϨΠΞ΢τํ๏
  2.CSS Gridͱ͸
  3.֤ϒϥ΢βͷ࣮૷ঢ়گ
  4.CSS GridͰ͸ͲΜͳϨΠΞ΢τ͕Ͱ͖Δʁ
  5.CSS GridΛཧղ͢ΔͨΊͷجૅ஌ࣝ
  6.CSS Gridͷ࢖͍ॴ΍ɺFlexboxͱͷ࢖͍෼͚
  7.CSS GridΛ࢖ͬͨ؆୯ͳαϯϓϧΛ͍͔ͭ͘
  8.·ͱΊ

  View Slide

 7. 1. ݱࡏ·Ͱͷ
  ɹ༷ʑͳϨΠΞ΢τํ๏
  1/8

  View Slide

 8. ݱࡏ·Ͱͷ
  ༷ʑͳϨΠΞ΢τํ๏

  • float
  • position
  • table-cell
  • inline-block
  • Flexbox
  • CSS Grid (New!)

  View Slide

 9. , float, position
  • ੲ͸Α͘࢖ͬͨ…
  • ςʔϒϧίʔσΟϯά
  • float, positionʹΑΔΧϥϜϨΠΞ΢τ

  View Slide

 10. display: table-cell;
  display: inline-block;
  • IE8Ͱ΋࢖͑Δtable-cell΍inline-blockΛ

  ଟ༻͍ͯͨ࣌͠୅΋͋ͬͨ…

  View Slide

 11. Flexbox
  • 2015ʙ2016೥͋ͨΓͰɺҰ༂༗໊ʹͳΓɺΑ͘
  ࢖ΘΕΔΑ͏ʹͳͬͨҹ৅ɻ

  View Slide

 12. CSS Grid
  • 2017೥ʹଟ͘ͷϒϥ΢βͰαϙʔτ͞Εͨʂ

  View Slide

 13. 2. CSS Gridͱ͸
  2/8

  View Slide

 14. ·ͣ͸ͬ͘͟Γͱɺ
  ͲΜͳ΋ͷ͔ɻ

  View Slide

 15. HTMLΛॻ͍ͯ…
  • ਌ཁૉ.grid
  • ͍͔ͭ͘ͷࢠཁૉ
  • .a, .b, .c, .d, .e…  View Slide

 16. CSSΛॻ͍͍ͯ͘…
  .grid {

  ɹdisplay: grid;
  }

  View Slide

 17. CSSΛॻ͍͍ͯ͘…
  .grid {

  ɹdisplay: grid;
  grid-template-columns:

  100px 150px 100px 50px;
  grid-template-rows:

  auto 100px auto;
  }

  View Slide

 18. CSSΛॻ͍͍ͯ͘…
  .a {
  grid-column-start: 1;
  grid-column-end: 2;
  grid-row-start: 1;
  grid-row-end: 2;
  }

  View Slide

 19. CSSΛॻ͍͍ͯ͘…
  .b {
  grid-column-start: 3;
  grid-column-end: 5;
  grid-row-start: 2;
  grid-row-end: 3;
  }

  View Slide

 20. CSSΛॻ͍͍ͯ͘…
  .a {
  grid-column-start: 1;
  grid-column-end: 2;
  grid-row-start: 1;
  grid-row-end: 2;
  }
  .b {
  grid-column-start: 3;
  grid-column-end: 5;
  grid-row-start: 2;
  grid-row-end: 3;
  }

  View Slide

 21. গ͠ৄ͘͠

  View Slide

 22. ࢓༷ॻʹ͸…
  ”ཁ໿
  ͜ͷ࢓༷͸ɺ UI ઃܭʹ࠷దԽ͞Εͨೋ࣍ݩ֨ࢠʹجͮ͘ϨΠΞ΢
  τγεςϜʹ͍ͭͯड़΂Δɻ ֨ࢠϨΠΞ΢τϞσϧʹ͓͍ͯ͸ɺ֨
  ࢠίϯςφͷҰ࿈ͷࢠΛɼ༧Ίఆٛ͞Εͨ flexible ʗݻఆతͳ α
  ΠζͷϨΠΞ΢τ֨ࢠͷதͷ೚ҙͷεϩοτʹҐஔͤ͞ΒΕΔɻ”
  • CSS Grid Layout Module Level 1
  • CSS ֨ࢠϨΠΞ΢τ - CSS Grid Layout
  Module Level 1

  View Slide

 23. ཁ͸ɺ࿮Λ࡞ͬͯ
  ޷͖ͳ৔ॴʹཁૉΛ഑ஔͰ͖Δ

  View Slide

 24. ΢ΣϒαΠτɾΞϓϦ͸ෳࡶ
  ͳϨΠΞ΢τʹͳ͍ͬͯΔ
  • ͚ͩͩͱແཧɺͦ΋ͦ΋ද૊Έ༻
  • float͚ͩͩͱແཧɺͦ΋ͦ΋จষϨΠΞ΢τ༻
  • Flexbox΋͋Δ͚Ͳɺͪΐͬͱ଍Γͯͳ͍
  • CSS Grid͸ɺͦͷͨΊʹ࡞ΒΕͨ

  View Slide

 25. CSS Grid͸
  άϦουϨΠΞ΢τΛ࡞Γ΍͍͢
  • Λ࢖ͬͨςʔϒϧϨΠΞ
  ΢τʹࣅ͍ͯΔʢͱࢥ͏…ʣ
  • ͷΑ͏ʹHTMLଆͰ͸ϨΠ
  Ξ΢τߏ଄Λ࡞ΒͣɺCSSଆͰϨ
  ΠΞ΢τߏ଄Λ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 26. ྫɿHTML & CSS
  • ϨΠΞ΢τ৘ใΛCSSଆʹ࣋ͭͷͰɺHTMLͷߏ଄͕γϯϓϧʹ
  • CSSͰ͸Ͳ͏͍͏෼ׂʹ͢Δ͔ɺͲ͜ʹ഑ஔ͢Δ͔Λࢦఆ͢Δɻ

  Title
  Status
  Member List
  Game Window
  Chat Window

  .grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: auto 1fr;
  grid-template-rows: auto 1fr auto;
  }
  .title { grid-area: 1 / 1; }
  .status { grid-area: 3 / 1; }
  .memberList { grid-area: 2 / 1;}
  .gameWindow { grid-area: 1 / 2 / span 2 / auto;
  }
  .chatWindow { grid-area: 3 / 2; }

  View Slide

 27. ྫɿڱ͍ը໘༻
  • ϝσΟΞΫΤϦΛ࢖͍ɺϨΠΞ΢τΛ૊Έସ͑Δ
  @media (max-width: 450px) {
  .grid {
  grid-template-columns: 150px 1fr;
  grid-template-rows: auto auto auto auto;
  grid-template-areas: "title list"
  "status list"
  "game game"
  "chat chat";
  }
  .title { grid-area: title; }
  .status { grid-area: status; }
  .memberList { grid-area: list; }
  .gameWindow { grid-area: game; }
  .chatWindow { grid-area: chat; }
  }

  View Slide

 28. View Slide

 29. 3. ֤ϒϥ΢βͷ
  ɹ ࣮૷ঢ়گ
  3/8

  View Slide

 30. ֤ϒϥ΢βͷ࣮૷ঢ়گ

  View Slide

 31. ֤ϒϥ΢βͷ࣮૷ঢ়گ

  View Slide

 32. IE10ͱIE11ʹ͸஫ҙ
  • IE10Ͱ୭ΑΓ΋ૣ͘CSS GridΛ࣮૷ (2012೥
  • IE10ͱIE11͸ݹ͍࢓༷Ͱ࣮૷͍ͯ͠Δ…
  • Edge΋·ͨݹ͍࢓༷Λࢀর͍͕ͯͨ͠ɺࠓͷ
  όʔδϣϯͰ͸৽͍͠࢓༷ʹରԠ͍ͯ͠Δ
  • IE…

  View Slide

 33. IEʹͰ͖ͳ͍͜ͱ
  • IE10+Ͱ΋CSS Grid͸࢖͑Δ͚ͲɺҰ෦ͷػೳ͕
  ࢖͑ͳ͍ͱ͍͏͜ͱΛ͓֮͑ͯ͘͜ͱ
  • άϦουΞΠςϜ͸ࣗಈͰ഑ஔ͞Εͳ͍
  • άϦουΤϦΞʹ໊લΛ͚ͭΔࣄ͕Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 34. ࢓༷ͷϓϩύςΟ *&ͷϓϩύςΟ "VUPQSFpYFSͰରԠ
  HSJEUFNQMBUFDPMVNOT NTHSJEDPMVNOT ✅
  HSJEUFNQMBUFSPXT NTHSJESPXT ✅
  HSJEUFNQMBUFBSFBT
  HSJEUFNQMBUF
  HSJEBVUPDPMVNOT
  HSJEBVUPSPXT
  HSJEBVUPqPX
  HSJE
  HSJESPXTUBSU NTHSJESPX ✅
  HSJEDPMVNOTUBSU NTHSJEDPMVNO ✅
  HSJESPXFOE
  HSJEDPMVNOFOE
  HSJESPX
  HSJEDPMVNO
  HSJEBSFB
  HSJESPXHBQ SPXHBQ
  HSJEDPMVNOHBQ DPMVNOHBQ
  HSJEHBQ HBQ
  NTHSJEDPMVNOTQBO
  NTHSJESPXTQBO
  BMJHOTFMG NTHSJEDPMVNOBMJHO ✅
  KVTUJGZTFMG NTHSJESPXBMJHO ✅
  IEͰ࢖͑ΔCSS Gridؔ࿈ϓϩύςΟ

  View Slide

 35. 4. CSS GridͰ͸
  ɹͲΜͳϨΠΞ΢τ͕Ͱ͖Δʁ
  4/8

  View Slide

 36. ΢ΣϒαΠτ
  • ΢ΣϒαΠτͷେ࿮ͷϨΠΞ΢τΛ࡞Δ

  View Slide

 37. ΢ΣϒαΠτͷ

  ϨεϙϯγϒରԠ
  • ը໘෯ʹΑͬͯϨΠΞ΢τΛมߋ͢Δ

  View Slide

 38. ॎԣʹἧ͑Δඞཁͷ͋Δ
  Ϧετ
  • ߦͷߴ͞Ͱ͋ͬͨΓɺྻͷ෯Λἧ͑Δ

  View Slide

 39. ϑΥʔϜ
  • Λ࢖Θͳ͍ͰɺάϦουϨΠΞ΢τͷϑΥʔϜΛ࡞Δ

  View Slide

 40. ࡶࢽͷࢽ໘ͷΑ͏ͳ
  ϨΠΞ΢τ
  • ෳࡶͳάϦουϨΠΞ΢τ΋࡞ΕΔ

  View Slide

 41. FlexboxͰ΋Մೳ͔΋͠Εͳ͍͕...
  • Flexbox͸ॎɾԣͲͪΒ͔ͷ੔ྻ͕Ͱ͖Δ
  • CSS Grid͸ॎͱԣͷ੔ྻ͕Ͱ͖Δ
  • Flexboxʹ΋Gridʹ΋ɺͦΕͧΕಘҙͳϨΠΞ΢τ͕͋Δ
  • ॎԣʹ੔ྻ͍ͤͨ͞ͷͰ͋Ε͹CSS Grid͕޲͍͍ͯΔ
  • CSS Gridͷ৔߹ɺHTMLͷߏ଄΋γϯϓϧʹͳΔʢͱࢥ͏ʣ

  View Slide

 42. 5. CSS GridΛ
  ɹཧղ͢ΔͨΊͷ
  ɹجૅ஌ࣝ
  5/8

  View Slide

 43. CSS GridΛཧղ͢ΔͨΊͷ
  جૅ஌ࣝ
  • άϦουίϯςφͱάϦουΞΠςϜ
  • άϦουϥΠϯ
  • άϦουτϥοΫ
  • άϦουηϧ
  • άϦουΤϦΞ
  ༻ޠ͕ଟ͍……ɻͰ΋͓֮͑ͯ͘ͱཧղΛॿ͚Δɻ

  View Slide

 44. άϦουίϯςφͱάϦουΞΠςϜ
  • άϦουίϯςφɿ਌ɻେ࿮ΛܾΊΔɻ
  • άϦουΞΠςϜɿࢠɻͲͷ࿮ʹೖΔ͔ΛܾΊΔɻ

  View Slide

 45. άϦουίϯςφ
  • display: grid;·ͨ͸display: inline-grid;͕ࢦఆ͞Εͨཁૉɻ

  άϦουͷ෼ׂ਺΍ɺ෼ׂ͞ΕͨάϦουͷྻɾߦͷ෯ɾߴ͞ͱ͍ͬͨɺ
  ϨΠΞ΢τ৘ใΛࢦఆ͢Δɻ

  /* άϦουίϯςφͷࢦఆ */
  .grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 100px 100px;
  grid-template-rows: 100px 100px;
  }

  View Slide

 46. άϦουΞΠςϜ
  •άϦουίϯςφͷ௚ԼͷࢠཁૉΛάϦουΞΠςϜͱݺͿɻάϦο
  υΞΠςϜʹ͸ɺ෼ׂ͞ΕͨάϦουͷͲ͜ʹҐஔ͢Δ͔ͳͲΛࢦఆ
  ͢Δɻ

  item
  item
  item
  item

  /* άϦουίϯςφͷࢦఆ */
  .grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 100px 100px;
  grid-template-rows: 100px 100px;
  }
  /* άϦουΞΠςϜͷࢦఆ */
  .grid__item-1 { grid-column: 1; grid-row: 1; }
  .grid__item-2 { grid-column: 2; grid-row: 1; }
  .grid__item-3 { grid-column: 1; grid-row: 2; }
  .grid__item-4 { grid-column: 2; grid-row: 2; }

  View Slide

 47. άϦουϥΠϯ
  • άϦουϥΠϯ͸ɺάϦουΛԣํ޲ɾ
  ॎํ޲ʹ෼ׂ͢Δܩઢͷ͜ͱɻ
  • ͦͷάϦουϥΠϯ͸ଠ͕͞ͳ͘ɺݟ
  ͨ໨ʹ͸ݱΕͳ͍ɻ

  View Slide

 48. άϦουτϥοΫ
  •άϦουτϥοΫ͸ɺ֤ྻ΍ߦΛҙຯ͢Δɻ
  •άϦουτϥοΫͷαΠζͳͲΛࢦఆ͢Δͨ
  Ίʹ͸ɺgrid-template-columns΍grid-
  template-rowsϓϩύςΟΛάϦουίϯς
  φʹࢦఆ͢Δɻ

  View Slide

 49. άϦουηϧ
  • ߦͷάϦουτϥοΫͱྻͷάϦουτϥοΫ͕
  ަࠩ͢ΔՕॴΛʮάϦουηϧʯͱݺͿɻ

  View Slide

 50. άϦουΤϦΞ
  • ෳ਺ͷߦͱྻͷάϦουτϥοΫ͕ަࠩ͢Δൣ
  ғ͸ʮάϦουΤϦΞʯͱݺͿɻ
  • ͜ͷάϦουΤϦΞʹ͸໊લΛ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ
  ͖Δɻ

  View Slide

 51. ໊લͷ෇͚ํ

  View Slide

 52. ྫ: άϦουΤϦΞͷࢦఆʢHTMLʣ
  • 3ߦ2ྻʹ෼ׂͯ͠ɺཁૉΛ഑ஔ͍ͨ͠

  a
  b
  c
  d

  View Slide

 53. ྫ: άϦουΤϦΞͷࢦఆʢCSSʣ
  • ΞεΩʔΞʔτͷΑ͏ʹ഑ஔͰ͖Δ
  .grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 150px 1fr;
  grid-template-rows: 50px 1fr 50px;
  grid-template-areas: "c a"
  "b a"
  "d a";
  }
  .grid__item-a { grid-area: a; }
  .grid__item-b { grid-area: b; }
  .grid__item-c { grid-area: c; }
  .grid__item-d { grid-area: d; }

  a
  b
  c
  d

  View Slide

 54. 6. CSS Gridͷ࢖͍ॴ΍
  ɹFlexboxͱͷ࢖͍෼͚
  6/8

  View Slide

 55. 6.CSS Gridͷ࢖͍ॴ΍

  ɹFlexboxͱͷ࢖͍෼͚
  1.CSS Grid͕޲͍͍ͯΔ΋ͷΛཧղ͢Δ
  2.Flexbox͕޲͍͍ͯΔ΋ͷΛཧղ͢Δ
  3.࣮ࡍͷ΢ΣϒαΠτͷίί͸˓˓

  View Slide

 56. 1. CSS Grid͕޲͍͍ͯΔ΋ͷ
  • ͍ΘΏΔάϦουϨΠΞ΢τ
  • େ͖͍෦෼Ͱݴ͑͹ɺ΢ΣϒαΠτͷେ࿮
  • খ͍͞෦෼Ͱݴ͑͹ɺॎԣʹἧ͑Δඞཁͷ͋ΔϦετ
  • ߦͱྻͰɺ෯΍ߴ͞Λἧ͑Δඞཁ͕͋ΔͳΒCSS Grid

  View Slide

 57. 2. Flexbox͕޲͍͍ͯΔ΋ͷ
  • ԣ·ͨ͸ɺॎʹฒͿ௚ઢతͳUI
  • λϒɺαΠυϝχϡʔɺϖʔδૹΓɺύϯͣ͘Ϧετ
  • ߦ͝ͱɺྻ͝ͱʹΞΠςϜΛἧ͑ΔͷͰ͋Ε͹Flexbox

  View Slide

 58. 3. ࣮ࡍͷ΢ΣϒαΠτͷίί͸˓˓
  • Ծʹɺ͜ͷΑ͏ͳαΠ
  τΛ࡞Δͱͯ͠ɻ

  View Slide

 59. αΠτͷେ࿮෦෼ͷϨΠΞ΢τ

  View Slide

 60. αΠτͷେ࿮෦෼ͷϨΠΞ΢τ
  • CSS GridΛ࢖͏

  View Slide

 61. Ϧετ෦෼ͷϨΠΞ΢τ

  View Slide

 62. Ϧετ෦෼ͷϨΠΞ΢τ
  • ॎͱԣʹ෯΍ߴ͞Λ
  ἧ͍͑ͨ
  • CSS GridΛ࢖͏

  FlexboxͰ΋ؤுΕ͹ՄೳͰ͸͋Δ…

  View Slide

 63. UIʢݕࡧϑΥʔϜɺύϯͣ͘ɺλϒʣ

  View Slide

 64. UIʢݕࡧϑΥʔϜɺύϯͣ͘ɺλϒʣ
  • ԣ·ͨ͸ɺॎํ޲ʹ
  ཁૉ͕ฒͿ΋ͷ
  • FlexboxΛ࢖͏

  View Slide

 65. ը૾ͱจষͷϨΠΞ΢τ

  View Slide

 66. ը૾ͱจষͷϨΠΞ΢τ
  • ςΩετΛճΓࠐ·
  ͤΔͷͰ͋Ε͹ɺ
  floatΛ࢖͏
  • ͦ͏Ͱͳ͍ͳΒ
  FlexboxͰɻ
  • ৔߹ʹΑͬͯ͸CSS
  GridͰ΋ɻ

  View Slide

 67. ͬ͘͟Γཧղ͢ΔͳΒ…
  • େ࿮ͷϨΠΞ΢τ → CSS Grid
  • ϦετͷϨΠΞ΢τ → CSS Grid, Flexbox
  • UIࣗମͷϨΠΞ΢τ → Flexbox
  • ը૾ͱจষͷϨΠΞ΢τ → float, Flexbox, CSS Grid
  ͦΕͧΕͷϨΠΞ΢τํ๏ͷಛ௃Λ
  ཧղͯ͠ɺ͏·͘׆༻͢Δɻ

  View Slide

 68. 7. CSS GridΛ࢖ͬͨ
  ɹ؆୯ͳαϯϓϧΛ
  ɹ͍͔ͭ͘
  7/8

  View Slide


 69. 1
  2

  .grid {
  display: grid;
  grid-gap: 10px;
  grid-template-columns: 150px 1fr;
  }
  .grid__item:nth-child(1) {
  background-color: tomato;
  }
  .grid__item:nth-child(2) {
  background-color: gold;
  }
  2ΧϥϜ

  View Slide

 70. 3ΧϥϜ

  1
  2
  3

  .grid {
  display: grid;
  grid-gap: 10px;
  grid-template-columns: 150px 1fr 100px;
  }
  .grid__item:nth-child(1) {
  background-color: tomato;
  }
  .grid__item:nth-child(2) {
  background-color: gold;
  }
  .grid__item:nth-child(3) {
  background-color: limegreen;
  }

  View Slide

 71. ϔομʔ,̎ΧϥϜ,ϑολʔ

  header
  sub
  main
  footer

  .grid {
  display: grid;
  grid-gap: 10px;
  grid-template-columns: 150px 1fr;
  grid-template-rows: 100px auto 100px;
  grid-template-areas: "header header"
  "sub main"
  "footer footer";
  }
  .grid__header { grid-area: header; }
  .grid__sub { grid-area: sub; }
  .grid__main { grid-area: main; }
  .grid__footer { grid-area: footer; }

  View Slide

 72. ͍͍ײ͡ͷϦετ

  1

  7

  .grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr));
  }

  View Slide

 73. ࢀߟʹͳΔαΠτ

  View Slide

 74. https://gridbyexample.com/examples/
  Grid by Example

  View Slide

 75. http://labs.jensimmons.com/
  The Experimental
  Layout Lab of Jen
  Simmons

  View Slide

 76. http://cssgridgarden.com/#ja
  GRID GARDEN

  View Slide

 77. 8. ·ͱΊ
  8/8

  View Slide

 78. 7. ·ͱΊ
  • άϦοτϨΠΞ΢τͱ͍͑͹CSS Grid
  • ϨΠΞ΢τʹ߹Θͤͨద੾ͳ࢖͍෼͚Λ͢Δ
  • CSS Grid͸΋͏࢖͑Δʂ
  • ࣮Ҋ݅Ͱ΋࢖͑Δʂ
  • IE11ʹରԠ͢ΔͷͰ͋Ε͹ɺIE11͕࢖͑ͳ͍
  ػೳ͸ආ͚ΔɻͦΕͰ΋े෼ศརɻ

  View Slide

 79. [PR] CodeGrid

  View Slide

 80. https://www.codegrid.net/
  • ࣥචਞ͸ݱ໾ͷϑϩϯτΤϯυɾΤϯδχΞ
  • جૅ͔Β࠷৽τϨϯυٕज़·ͰಡΈ͍ͨͱ͖ʹ͙͢ಡΊΔʂ
  • WebɾiOSΞϓϦ × ϝʔϧϚΨδϯ
  • ֹ݄800ԁ(੫ൈ)ͰɺશهࣄΞΫηεʴ݄4ճ഑৴
  • ແྉهࣄɺແྉߪಡظ͕ؒ͋ΔͷͰ͓ࢼ͍ͩ͘͠͞
  • CodeGrid - ͜Ε͔ΒͷάϦουϨΠΞ΢τ શ6ճ

  View Slide

 81. Question?

  View Slide