Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Distinct Query using HyperLogLog

hama_du
October 05, 2018

Distinct Query using HyperLogLog

Distinct Queryを例にHyperLogLogのお気持ちを理解する

hama_du

October 05, 2018
Tweet

More Decks by hama_du

Other Decks in Science

Transcript

 1. HyperLogLogͰ
  লϝϞϦͳDistinct Query
  SDDษڧձ@r-n-i
  2018/10/05

  View Slide

 2. Distinct Query

  View Slide

 3. ΫΤϦͷྫ
  • Distinct([‘A’, ‘B’]) = 2
  • Distinct([‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘A’, ‘C’]) = 3

  View Slide

 4. [࣮૷ํ๏]
  SetʹಥͬࠐΜͰେ͖͞ΛऔΔ
  ;ͭ͏ͷ

  View Slide

 5. SetʹಥͬࠐΉࡍͷ໰୊఺
  • σʔλྻͷαΠζ͕େ͖͍ͱਏ͍
  • ௕͞ͷ෼͚ͩϝϞϦ৯͏

  View Slide

 6. ΫΤϦͷྫ - ۩ମྫ
  • ϢʔβIDͷྻʹରͯ͠ɺϢχʔΫϢʔβ਺͸

  View Slide

 7. ϢχʔΫϢʔβ਺͸…
  35915ਓͰͨ͠ʂʂ

  View Slide

 8. ϢχʔΫϢʔβ਺͸…
  35915ਓͰͨ͠ʂʂ

  View Slide

 9. ϢχʔΫϢʔβ਺͸…
  35915ਓͰͨ͠ʂʂ
  ͜Ε͍Δʁ

  View Slide

 10. ਖ਼֬ͳ஋͸
  ͦΜͳʹେࣄ͡Όͳ͍
  ͜ͱ΋͋Δ

  View Slide

 11. Hash஋Λ༻͍ͨਪఆ

  View Slide

 12. ϋογϡ஋ͷܭࢉ
  hash(AB) = 0x36f… = 0011 0110 1111 …
  hash(CD) = 0xc90… = 1100 1001 0000 …
  hash(EF) = 0x01e… = 0000 0001 1110 …

  View Slide

 13. ઌ಄ʹ͍ͭ͘ 0 ͕͍ͭͯΔʁ
  zero(hash(AB))
  = zero(0011 0110 1111…)
  = 2
  zero(hash(CD))
  = zero(1100 1001 0000…)
  = 0
  zero(hash(EF))
  = zero(0000 0001 1110…)
  = 7

  View Slide

 14. ͜ΕΒͷ࠷େ஋ΛऔΔ
  D = max(
  zero(hash(AB)),
  zero(hash(CD)),
  zero(hash(EF))
  )
  = max(2, 0, 7)
  = 7

  View Slide

 15. ٯʹ…

  View Slide

 16. ࠷େ஋͚ͩΘ͔ͬͯΔͱ͢Δ
  D = 7

  View Slide

 17. ͭ·Γ…
  D = max(?, ?, …, 7, …, ?, ?)
  zero(hash(?))
  = zero(0000 0001 …)
  = 7

  View Slide

 18. ͭ·Γ…
  D = max(?, ?, …, 7, …, ?, ?)
  zero(hash(?))
  = zero(0000 0001 …)
  = 7
  ݁ߏϨΞʂ

  View Slide

 19. Ͳͷఔ౓ϨΞʁ
  D = max(?, ?, …, 7, …, ?, ?)
  zero(hash(?))
  = zero(0000 0001 …)
  = 7
  1/2^7 = 1/128

  View Slide

 20. ϢχʔΫͳHashΛ͍ͭ͘ݟͨʁ
  D = max(?, ?, …, 7, …, ?, ?)
  1/2^7 = 1/128
  ฏۉ128ݸʁ

  View Slide

 21. Distinct ͳཁૉ(Hash)਺Λ
  େࡶ೺ʹ༧૝Ͱ͖Δ

  View Slide

 22. HyperLogLog

  View Slide

 23. Hashͷ຤ඌͰৼΓ෼͚
  hash(AB) = 0x36f… = 0011 0110 … 1010
  D:
  0 1 9 10 11 14 15
  1
  1
  0
  2 0 0 0
  … …

  View Slide

 24. େ͖͍஋Ͱߋ৽ʂ
  hash(AB) = 0x36f… = 0011 0110 … 1010
  D:
  0 1 9 10 11 14 15
  2
  1
  0
  2 0 0 0
  … …

  View Slide

 25. ཁૉ਺ͷਪఆ
  • Dͷঢ়گ͕ฏۉͲͷఔ౓ϨΞ͔ʁ
  • ௐ࿨ฏۉʂ

  View Slide

 26. ཁૉ਺ͷਪఆ
  1
  1
  2 4
  C × 4 ×
  4
  1
  22
  + 1
  21
  + 1
  21
  + 1
  24
  ശ1ͭ͋ͨΓͷೱ౓

  View Slide

 27. ن໛͕খ͍͞ͱޡࠩ͸ଟΊ

  View Slide

 28. ۭؒܭࢉྔ(࢖༻ϝϞϦ)
  • ࢖༻ϝϞϦ: ੔਺ܕͷ഑ྻ͚ͩʂ

  View Slide

 29. ࢀߟจݙ
  • HyperLogLog in Practice: Algorithmic
  Engineering of a State of The Art Cardinality
  Estimation Algorithm

  View Slide