Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

スクラムとモジャイル/scrum-and-mojile

Atsushi Harada
November 07, 2019

 スクラムとモジャイル/scrum-and-mojile

Atsushi Harada

November 07, 2019
Tweet

More Decks by Atsushi Harada

Other Decks in Technology

Transcript

 1. εΫϥϜͱϞδϟΠϧ
  NPGNPG JOD

  View Slide

 2. ѻ͏࿩୊
  • ҰൠతͳεΫϥϜ։ൃͷ֓ཁͱ
  • εΫϥϜͱϞδϟΠϧͷ૬ҧ఺ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 3. ϞδϟΠϧʺεΫϥϜ
  ΞδϟΠϧ
  εΫϥϜ
  ϞδϟΠϧ

  View Slide

 4. ͳͥεΫϥϜͳͷ͔
  • ιϑτ΢ΣΞ։ൃ͸ෆ࣮֬ੑ͕େ͖͘ɺ׬શ
  ʹ༧ଌ͠ɺܭը͢Δ͜ͱ͕ࠔ೉Ͱ͋Δ͜ͱ͕
  ෼͔ͬͨ
  • ैͬͯܭըத৺ͷϓϩηεͰ͸্ख͍͔͘ͳ
  ͍ͨΊɺਓؒத৺ͷϓϩηεΛબ୒͍ͯ͠Δ
  ʹա͗ͳ͍
  • ͭ·Γࢥߟ͠ߦಈΛ܁Γฦ͢͜ͱͰɺΑΓ্
  ख͍͘͘ՄೳੑΛߴΊΑ͏ͱ͢Δߟ͑ํ͕ε
  ΫϥϜͷࠜݯͰ͋Δ

  View Slide

 5. εΫϥϜʹ͍ͭͯ
  • εΫϥϜΛͬ͘͟Γઆ໌͢Δͱ͖ͷεϥ
  Πυ

  View Slide

 6. ϞδϟΠϧͱεΫϥϜͷҧ͍

  View Slide

 7. εΫϥϜϚελʔ
  • ઐ೚ͷεΫϥϜϚελʔΛஔ͔ͳ͍͜ͱ
  ͕ଟ͍
  • ৽نࣄۀ͕΄ͱΜͲͷͨΊɺগਓ਺ͷνʔϜ
  Ͱ͋ΔͨΊ
  • ΤϯδχΞࣗ਎͕ࣗ཯తʹϓϩδΣΫτΛਐ
  ߦͰ͖Δೳྗ͕͋ΔͨΊ

  View Slide

 8. ϓϩμΫτόοΫϩά
  • ݪଇͱͯ͠ɺ10͕ओମͱͳͬͯૢ࡞͢Δ
  • 10Ҏ֎͕*$ ͳͲʹϢʔβʔετʔϦʔΛ
  ొ࿥͢Δ͜ͱ͸ڐ༰͢Δ
  • ࢥ͍͍ͭͨػೳ΍ɺվળϙΠϯτͳͲ
  • ΍Δ΍Βͳ͍͸10͕൑அ͢Δ͜ͱ
  • ϓϩδΣΫτਐߦ౎߹্ɺ10ͷओମੑΛୣΘͳ
  ͍ൣғ಺Ͱ͋Ε͹։ൃνʔϜ͕ૢ࡞͢Δ͜ͱ΋͋
  Δ
  • ༏ઌॱҐ͸10͕ܾΊΔ͜ͱ

  View Slide

 9. εΫϥϜΠϕϯτʹ͍ͭͯ
  • σΠϦʔεΫϥϜ͸ಛʹ΍͍ͬͯͳ͍
  • εϓϦϯτϨϏϡʔͱεϓϦϯτϓϥϯχϯά͸ఆྫ.5Ͱ
  ಉ࣌ʹߦ͏
  • εϓϦϯτϨϏϡʔ
  • .5࣌ʹ͸σϞ͸ߦΘͣࣄલʹ10͕ड͚ೖΕΛࡁ·͓ͤͯ͘͜
  ͱ
  • ϓϩμΫτόοΫϩάϦϑΝΠϯϝϯτ
  • Πϕϯτ͸ߦΘͣɺ10͕ਵ࣌ߦ͏
  • ৼΓฦΓ͸ਵ࣌ߦ͏
  • पظΛܾΊͯఆظతʹߦ͏ͷ͕ཧ૝͕ͩɺ֤νʔϜͷ൑அͰߦ
  ͏͜ͱ

  View Slide

 10. ࢀߟ
  • εΫϥϜΨΠυ
  • εΫϥϜΛͬ͘͟Γઆ໌͢Δͱ͖ͷεϥ
  Πυ

  View Slide