Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

モジャイリーンな事業開発/mojilean-business-development

 モジャイリーンな事業開発/mojilean-business-development

Atsushi Harada

May 15, 2020
Tweet

More Decks by Atsushi Harada

Other Decks in Business

Transcript

 1. ϞδϟΠϦʔϯͳࣄۀ։ൃ

  View Slide

 2. ϞδϟΠϦʔϯͳࣄۀ։ൃͱ͸
  • ϦʔϯελʔτΞοϓͷߟ͑ํΛ౿ऻ͠
  ͨNPGNPGྲྀͷࣄۀ্ཱͪ͛ख๏

  View Slide

 3. ·ͣ͸͜ͷຊΛಡΜͰ͓͘͜ͱ

  View Slide

 4. ͳͥΤϯδχΞ͕ࣄۀΛֶͿͷ͔
  • εΫʔϧͷ୆಄ͳͲʹݟΒΕΔΑ͏ʹٕ
  ज़ͷίϞσΟςΟԽ͸ਐΜͰ͍Δ
  • ͍ۙকདྷɺΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞Δͱ͍
  ͏εΩϧ͸୭ʹͰ΋ग़དྷΔΑ͏ʹͳͬͯ
  ͍͘
  • ࢢ৔Ձ஋ͷ͋ΔΤϯδχΞͱ͸ͳΜͧʁ
  ͱ͍͏࿩ʹͳ͍ͬͯ͘

  View Slide

 5. Ձ஋ͷߴ͍ΤϯδχΞͱ͸
  • ฏۉҎ্ʹٕज़ྗ͕ߴ͍͜ͱ͸ৗʹେલఏ
  • ଞͷೳྗ͕͍͔ʹߴͯ͘΋ٕज़ྗ͕௿͚Ε͹ΤϯδχΞͱͯ͠
  ͸མୈ఺
  • ΤϯδχΞϦϯάҎ֎ͷಛघೳྗΛҰͭҎ্͍࣋ͬͯΔͱΊ
  ͪΌͪ͘Όॏๅ͞ΕΔ
  • νʔϜϏϧσΟϯά
  • σΟϨΫγϣϯ
  • Ϛωδϝϯτ
  • ϑΝΠφϯε
  • ૊৫։ൃ
  • ͜ΕΒͷೳྗ͸ݸਓʹඥͮ͘ೳྗͳͷͰاۀʹϩοΫΠϯ͞
  ΕΔ͜ͱͳ͘ɺͲͷݱ৔Ͱ΋ൃش͢Δ͜ͱ͕ग़དྷΔ

  View Slide

 6. ։ൃͷ࢓ࣄʹ΋͍͔ͤΔ
  • ࣄۀ։ൃ͕Ͳ͏͍͏΋ͷ͔Λ஌͍ͬͯΔͱ͍͏͜
  ͱ͸ɺϓϩμΫτΦʔφʔͷཱ৔Λ஌Δ͜ͱ͕ग़
  དྷΔ
  • ͳͥ࢓༷มߋ͕͓͜Δͷ͔ʁ
  • ࠓ࡞Δ΂͖ػೳ͔ͦ͏Ͱͳ͍ػೳ͔ΛͲ͏൑அ͢Δ
  ͷ͔ʁ
  • ࠓ࡞͍ͬͯΔ΋ͷͷՁ஋͸Կ͔ʁ
  • ϓϩμΫτΦʔφʔଆͷݟ͑ํ΋ཧղग़དྷΔΑ͏
  ʹͳΔͷͰɺ։ൃνʔϜ͕ඇৗʹڧݻʹͳΔ
  • ΑΓݐઃతͳٞ࿦͕͠΍͘͢ͳΔ

  View Slide

 7. ࠷ڧʹͳΕΔ
  • ࣄۀ։ൃ͸શͯ޻ఔΛؚΜͰ͍Δ
  • ΞΠσΟΤʔγϣϯ
  • Ծઆݕূ
  • ΠϯλϏϡʔ
  • ϓϩτλΠϐϯά
  • .71։ൃ
  • ϚʔέςΟϯά
  • νʔϜͮ͘Γ
  • ϑΝΠφϯε
  • ͭ·Γɺ͋ΒΏΔଆ໘Λ໢ཏͨ͠ແఢͷଘࡏʹͳΕΔ

  View Slide

 8. ΋ͷͮ͘Γͷتͼ͕ʹͳΔ
  • ։ൃ͚ͩͰ΋ָ͍͠
  • Ͱ΋ɺࣗΒߟ͑ɺࣗΒ࡞ΓɺࣗΒചͬͨ
  ϓϩμΫτ։ൃ͸ࢸߴɻɻ
  • ࣗ෼͕࡞ͬͨࣄۀͱϓϩμΫτͰتΜͰ
  ͘Ε͍ͯΔਓ͕͍Δͱ͍͏ମݧ͸։ൃͩ
  ͚Ͱ͸ಘ೉͍تͼ

  View Slide

 9. ඵͰ෼͔Δࣄۀͷ࡞Γํ
  • ΞΠσΟΞΛߟܾ͑ͯΊ·͢
  • ϦʔϯελʔτΞοϓͱ36//*/(-&"/
  ΛಡΈ·͢
  • ॻ͍ͯ͋ͬͨ௨Γʹ࣮ߦ͠·͢
  • ͸͍ɺࣄۀͷग़དྷ্͕Γʂ

  View Slide

 10. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 11. ࣄۀ্ཱͪ͛ͷྲྀΕ

  View Slide

 12. Ξ
  Π
  σ

  Ξ
  Λ

  ͢
  Ϧ

  ϯ
  Ω

  ϯ
  ό
  ε
  Λ

  ͘
  .71
  Λ

  Δ
  ՝

  Ծ

  Λ
  ݕ

  ͢
  Δ
  ՝

  ɾ
  ι
  Ϧ
  ỿ

  γ

  ϯ
  ϑ


  τ
  Λ
  ݕ

  ͢
  Δ
  ν

  ω
  ϧ
  Λ
  ݕ

  ͢
  Δ
  #  ن

  Λ
  ։

  ͢
  Δ
  ά
  ϩ

  ε
  ͞
  ͤ
  Δ

  View Slide

 13. ΞΠσΟΞΛग़͢
  • ͻΒΊ͖ϝϞ
  • ϚΠϯυϚοϓ
  • Ϛϯμϥʔτ
  • ϒϨετ
  • ߏ଄γϑτ

  View Slide

 14. #FBS

  View Slide

 15. J5IPVHIU

  View Slide

 16. .BOEBM"SU

  View Slide

 17. ϦʔϯΩϟϯόεΛॻ͘
  • ΞΠσΟΞΛߜΓ͖Ε͍ͯͳ͍ͱ͖͸ෳ
  ਺ॻ͍ͯΈΔ
  • ΩϟϯόεΛ࢖ͬͯࣾ಺֎ͷਓʹઆ໌͠
  ͯΈΔ
  • μϝͦ͏ͩͱࢥͬͨ΋ͷ͸ࣺͯΔ
  • ҰͭʹߜΔ
  • ސ٬͕ෳ਺͍Δ৔߹͸ސ٬͝ͱʹॻ͘

  View Slide

 18. 課題 ソリューション 独自の価値提案 圧倒的な優位性 顧客セグメント
  主要指標 チャネル
  コスト構造 収益の流れ
  既存の代替品:
  アーリーアダプター:
  ハイレベルコンセプト
  1
  2 3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

  View Slide

 19. .71Λ࡞Δ
  • ϞδϟΠϦʔϯͰ͸ݕূ͢Δલʹ࡞Δ
  • ͨͩ͠։ൃظؒ͸ݪଇिؒҎ಺ͱ͢Δ

  View Slide

 20. ॱ൪ʹݕূ͢Δ
  • Ωϟϯόεͷݕূ͢Δॱ൪͕ܾ·͍ͬͯ
  Δ
  • ૝ఆ͢Δސ٬ʹ࠷΋͍ۙਓΛ୳͠Πϯλ
  Ϗϡʔ͢Δ

  View Slide

 21. ৽نࣄۀͷͭͷεςʔδ
  ՝୊ղܾϑΟοτ ੡඼ࢢ৔ϑΟοτ ֦େ
  ͚ͩ͜͜ʹूத͢Δ

  View Slide

 22. スタートアップが失敗する理由20位
  出典: http://thebridge.jp/2014/09/top-20-reasons-why-startups-fail-report-pickupnews
  ୭΋ཉ͕͠Βͳ͔ͬͨ

  View Slide

 23. ΠϯλϏϡʔεΫϦϓτΛ࡞Δ
  • ΠϯλϏϡʔεΫϦϓτ͸όΠΞεΛग़
  དྷΔ͚ͩऔΓআ͘
  • ސ٬ͷݴ༿ΛΑ͘ฉ͘΂͖͕ͩ৴ͯ͡͸
  ͍͚ͳ͍
  • ༗໊ͳϑΥʔυͷ࿩

  View Slide

 24. ΠϯλϏϡʔ͢Δ
  • ʙਓʹΠϯλϏϡʔ͢Δ
  • ग़དྷΔ͚ͩଟ͍΄͏͕͍͍͕΍Γ͗͢஫
  ҙ
  • ΠϯλϏϡʔର৅ऀʹ঺հΛґཔ͢Δ

  View Slide

 25. ϦʔϯΩϟϯόεΛਵ࣌ߋ৽
  • ਫ਼౓ΛߴΊΔ

  View Slide

 26. ՝୊ͷݕূ
  • ΠϯλϏϡʔͷ൓Ԡ͔Βɺղܾ͢Δ՝୊
  Λ֬ఆ͢Δ
  • ࣄલొ࿥ͤͯ͞ίϯόʔδϣϯΛܭଌ͢
  Δ

  View Slide

 27. ՝୊ɾιϦϡʔγϣϯϑΟοτ
  • .71Λఏࣔ͢Δ
  • ࣮ࡍʹച͓ͬͯۚΛड͚औΔ͜ͱ͕ͦ͜
  ࠷ڧͷݕূ

  View Slide

 28. ࣄۀܧଓΛҙࢥܾఆ͢Δ

  View Slide

 29. νϟωϧͷݕূ
  • ԾઆΛཱͯͨࢪࡦΛ࣮ߦͯ͠ΈΔ
  • ݁ՌΛධՁ͠νϟωϧΛܧଓ͢Δ͔ܾఆ
  ͢Δ

  View Slide

 30. Ќ൛ʙਖ਼ن൛Λ։ൃ
  • গ਺ͷސ٬Λର৅ʹࡉ͔͘ϑΟʔυόο
  ΫΛ܁Γฦͯ͠։ൃ͢Δ
  • ϓϩμΫτͰ՝୊͕ղܾग़དྷ͍ͯΔ͜ͱ
  ΛධՁ͢Δ

  View Slide

 31. άϩʔε
  • ݕূ͞Εͨνϟωϧͷඅ༻ରޮՌͷ਺஋
  Λݩʹάϩʔεܭըɾ,1*ΛཱͯΔ
  • νϟωϧ΁ͷ౤ࢿΛ࠷େԽͯ͠ސ٬Λ૿
  ΍͢

  View Slide

 32. ӡ༻ମ੍࡞Γ
  • άϩʔε୲౰
  • ΧελϚʔαϙʔτ୲౰

  View Slide