Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

高速にドッグフードを食べる方法

hitode909
December 14, 2013

 高速にドッグフードを食べる方法

hitode909

December 14, 2013
Tweet

More Decks by hitode909

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ߴ଎ʹυοάϑʔυ
  Λ৯΂Δํ๏
  IJUPEF

  View Slide

 2. hitode909

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. ߴ଎ʹ
  υοάϑʔυΛ
  ৯΂Δํ๏

  View Slide

 6. ͸͡Ίʹ

  View Slide

 7. ௕͍࿩͕ۤख

  View Slide

 8. -5࿈ൃ

  View Slide

 9. υοάϑʔυʹ͍ͭͯ
  ೔ʑͷυοάϑʔυײ
  υοάϑʔυΛͱΓ·͘γʔϯ

  View Slide

 10. ߴ଎ʹυοάϑʔυ
  Λ৯΂Δํ๏
  IJUPEF

  View Slide

 11. ߴ଎ʹ
  υοάϑʔυΛ
  ৯΂Δํ๏

  View Slide

 12. hitode909

  View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. ͸ͯͳͷ঺հ

  View Slide

 16. ϑϦʔυϦϯΫ
  ҿΈ์୊

  View Slide

 17. ͓՛ࢠ
  ৯΂์୊

  View Slide

 18. ·͔ͳ͍
  ແྉ

  View Slide

 19. υοάϑʔυ
  ৯΂์୊

  View Slide

 20. ࣗࣾ੡඼Λ࢖ͬͯΈΔ
  ࢖͍ʹ͔ͬͨ͘Β௚͢

  View Slide

 21. ։ൃதͷ04Ͱ
  ৽͍͠04Λ࡞Δ
  όά௚͞ͳ͍ͱ
  ։ൃਐ·ͳ͍

  View Slide

 22. υοάϑʔυ
  ৯΂์୊

  View Slide

 23. ϒϩά࢖͑Δ

  View Slide

 24. View Slide

 25. ܧଓظؒ
  767 ೔

  View Slide

 26. ߴ଎ʹ
  υοάϑʔυ
  ৯΂์୊

  View Slide

 27. ࢖͏
  w୭Ͱ΋೔هॻ͚ΔͷͰ࢖͏
  wͣͬͱ࢖ͬͯΕ͹࢖༻ײͱ͔෼͔Δ
  wͪΐͬͱ௚ͯ͠͸͙͢ϦϦʔε

  View Slide

 28. View Slide

 29. σϦόϦʔ
  wຖिϦϦʔεࠂ஌
  wΊͰͨ͞
  w݄ʙ໦͸ຖ೔σϓϩΠ
  w݄ʹʙճ

  View Slide

 30. ࢖͍΍͢͞
  w୭Ͱ΋JTTVF௥ՃͰ͖Δ
  w͑͑΍ΜΈ͍ͨʹͳ͙ͬͯ͢΍Δ

  View Slide

 31. ΢ΣϒαʔϏε
  ։ൃ͠ͳ͕Β࢖͏

  View Slide

 32. ΈΜͳ৯΂Α͏

  View Slide

 33. ͍ͬ͠ΐʹ৯΂·͠ΐ͏

  View Slide

 34. ߴ଎ʹ
  υοάϑʔυΛ
  ৯΂Δํ๏
  ׬

  View Slide

 35. ߴ଎ʹυοάϑʔυ
  Λ৯΂Δํ๏
  IJUPEF

  View Slide

 36. hitode909

  View Slide

 37. View Slide

 38. View Slide

 39. ߴ଎ʹ
  υοάϑʔυΛ
  ৯΂Δ෩ܠ

  View Slide

 40. ͸ͯͳελʔ

  View Slide


 41. View Slide

 42. View Slide

 43. View Slide


 44. View Slide

 45. View Slide

 46. View Slide

 47. View Slide


 48. View Slide

 49. View Slide

 50. View Slide

 51. View Slide

 52. ࢖͍ʹ͍͘ͱ͜Ζ
  ΑΓྑ͘Ͱ͖Δ

  View Slide

 53. View Slide

 54. View Slide

 55. View Slide

 56. ݕূ

  View Slide

 57. Ϙλϯମࡋ

  View Slide

 58. ݟͨ·
  ·ฤू

  View Slide

 59. View Slide

 60. ݟͨ··ฤू
  wϢʔβʔͷେ൒͸ݟͨ··ฤू
  wελοϑ͸͸ͯͳه๏Ͱॻ͍ͯͨ
  wݟͨ··ฤूͰ͸Ͱ͖ͳ͍͜ͱ͕ଟ͍
  wৗ༻͢Δ͜ͱʹͨ͠

  View Slide

 61. ݟग़͠

  View Slide

 62. ը૾ϦαΠζ

  View Slide

 63. Ҿ༻Ϙλϯ

  View Slide

 64. υοάϑʔυ
  ޮ཰Α͘
  ৯΂Α͏

  View Slide

 65. ߴ଎ʹ
  υοάϑʔυΛ
  ৯΂Δ෩ܠ
  ׬

  View Slide

 66. ߴ଎ʹυοάϑʔυ
  Λ৯΂Δํ๏
  IJUPEF

  View Slide

 67. hitode909

  View Slide

 68. View Slide

 69. View Slide

 70. ৽ͨͳυοάϑ
  ʔυΛ࡞Δ༷ࢠ

  View Slide

 71. Χςΰ
  Ϧฤू

  View Slide

 72. ΧςΰϦฤू
  w͜Ε·Ͱ͸ɼهࣄͣͭΧςΰϦ͚ͭ
  ͨΓ֎ͨ͠Γ͢Δඞཁ͕͋ͬͨ
  wهࣄ͕ͨ͘͞Μ͋ΔͱͭΒ͍ͷͰɼ
  Ұׅฤू͍ͨ͠
  wϑΟʔυόοΫΑ͘དྷͯͨ

  View Slide

 73. View Slide

 74. View Slide

 75. View Slide

 76. View Slide

 77. View Slide

 78. View Slide

 79. View Slide

 80. 6*͕ܾ·ͬͨΒɼ
  ϞοΫΛઌʹ࡞ͬͯ΋Β͜ͱ͕ଟ͍ɽ
  ͸ͯͳͰ͸σβΠφʔ΋(JUΛ࢖͓ͬͯΓɼ
  ςϯϓϨʔτ௚઀৮͍ͬͯΔɽ
  ςετ͸མͪΔɽ

  View Slide

 81. ը໘͕Ͱ͖ͨΒ
  ಈ͚͹׬੒

  View Slide

 82. ։ൃ෩ܠ

  View Slide

 83. ςετ
  w+FOLJOT
  wશϒϥϯν
  wࣦഊͨ͠Βݺ͹ΕΔΑ͏ʹ
  w࠷ۙฒྻԽͨ͠

  View Slide

 84. 18:10 ikachan04 ʲ൵ใʳ origin/fix-js ϒϥϯνͷςετ͕ࣦഊ͠·ͨ͠
  https://jenkins/**** > hitode909
  18:10 hitode909
  18:37 ikachan02 ʲ࿕ใʳ origin/fix-js ϒϥϯνͷςετ͕੒ޭ͠·ͨ͠
  18:37 hitode909
  *3$

  View Slide

 85. ฒྻԽ
  ෼ˠ෼
  .Z42-Λઌʹඞཁ਺ىಈ͓ͯ͘͠

  View Slide

 86. TUBUVT"1*

  View Slide

 87. EFWIPTU
  wϒϥϯν͝ͱͷϗετΛཱͯΔ࢓૊Έ
  w։ൃதʹνʔϜ಺͔Βײ૝΋Β͏

  View Slide

 88. ελοϑݶఆͰ
  wελοϑ͕ݟͨͱ͖͚ͩػೳ͕૿͑Δ
  wຊ൪؀ڥͰࢼ͢
  wઌʹϚʔδ͓͚ͯ͠ΔͷͰ҆৺

  View Slide

 89. िؒޙ

  View Slide

 90. +1430 -432
  133 Commits
  24 Files Changed

  View Slide

 91. ίʔυϨϏϡʔ
  wϨϏϡʔඞਢ
  wϨϏϡʔ͞ΕΔͭ΋ΓͰॻ͘ͱมͳί
  ʔυॻ͚ͳ͍
  w<.645><4)06-%><.":><࣭໰>
  <ҙݟ><૬ஊ><ײ૝><೔ه>

  View Slide

 92. View Slide

 93. View Slide

 94. ࢖͍΍͍͢6*ͱ͔
  ࢓༷ͱ͔
  ߟ͑ͯ࡞ͬͯΔ

  View Slide

 95. ϦϦʔεલʹ΋ν
  ʔϜΈΜͳͰ࢖͏
  ςετͱϨϏϡʔ
  ඼࣭Λอͭ

  View Slide

 96. ৽ͨͳυοάϑ
  ʔυΛ࡞Δ༷ࢠ
  ׬

  View Slide

 97. ߴ଎ʹυοάϑʔυ
  Λ৯΂Δํ๏
  IJUPEF

  View Slide

 98. hitode909

  View Slide

 99. View Slide

 100. View Slide

 101. υοάϑʔυΛ
  ࢧ͑Δ৘ใऩू

  View Slide

 102. ϑΟʔυόοΫ
  ΛಘΔ࢓૊Έ

  View Slide

 103. wཁ๬
  wײ૝
  wෆ۩߹
  wڭ͑ͯ΋Β͏
  wΤϥʔग़ͯΔͷΛݟΔ
  ஌Γ͍ͨ

  View Slide

 104. wࣗ෼Ͱ࢖͏
  wϑΟʔυόοΫ
  w͓໰͍߹Θͤ
  wΤϥʔϩά
  w+4ͷΤϥʔ
  wΫϦοΫΛ؍࡯͢Δ
  wΤΰαʔν
  ϑΟʔυόοΫΛ
  ूΊΔ࢓૊Έ

  View Slide

 105. ࢖͏

  View Slide

 106. ϑΟʔυόοΫ
  wཁ๬
  w৽ػೳ
  wಛఆͷ؀ڥͰ͓͔͍͠

  View Slide

 107. ͓໰͍߹Θͤ
  wෆ۩߹
  w࣭໰

  View Slide

 108. ਓʹฉ͘
  wࠓ೔ͱ͔

  View Slide

 109. Τΰαʔν

  View Slide

 110. Τϥʔϩά
  wͲ͜ͰΤϥʔग़ͯΔͱ͔ݟΔ
  w*3$ʹྲྀΕΔ
  wάϥϑʹ͢Δ

  View Slide

 111. ΞΫηεϩάՄௌԽ
  wΞΫηε਺ʹԠͨ͡ߴ͞ͷԻ
  wΤϥʔ͕ग़ͨΒϗϫΠτϊΠζ

  View Slide

 112. +4ͷΤϥʔϩά
  w+4ͷྫ֎ΛDBUDIͯ͠αʔόʔʹૹ৴
  try {
  aaa();
  } catch(error) {
  $.get('/error?' + $.param({error: error});
  }

  View Slide

 113. ΫϦοΫΛ؍࡯͢Δ
  wΫϦοΫΛαʔόʔʹૹ৴
  wπʔϧόʔͷϘλϯଠࣈͱࣼମͲͬͪ
  ͕ԡ͞ΕͯΔ͔ͱ͔
  wߦಈΛ؍࡯͢Δ
  $('bold-button').on('click', function() {
  $.get('/bold_clicked');
  });

  View Slide

 114. ,JCBOB
  ΫϦοΫ਺ͱ͔
  ͔͍͍ͬ͜μογϡϘʔυ࡞ΕΔ

  View Slide

 115. View Slide

 116. ৘ใ্͕͋ͬͨͰ
  ࣗ෼ͨͪ΋࢖ͬͯΔ͜ͱͰ
  ൑அ͠΍͘͢ͳΔ

  View Slide

 117. ৘ใ
  ूΊΑ͏

  View Slide

 118. υοάϑʔυΛ
  ࢧ͑Δ৘ใऩू
  ׬

  View Slide

 119. ߴ଎ʹυοάϑʔυ
  Λ৯΂Δํ๏
  IJUPEF

  View Slide

 120. hitode909

  View Slide

 121. View Slide

 122. View Slide

 123. υοάϑʔυΛ
  ࢧ͑Δ
  ը૾ϑΥʔϚοτ

  View Slide

 124. (*'

  View Slide

 125. (*'
  ಈ͘ֆ

  View Slide

 126. 6*ߟ͑Δͱ͖
  ʹศར

  View Slide

 127. View Slide

 128. IJUPEFΧςΰϦͷϦωʔϜɼ࠷ॳӅ͠ͱ͍ͯ΢Οϯυ΢͕ग़ΔΈ͍ͨͳײ͡ʹͨ͠
  IUUQHZB[PDPNGCGDDGCHJG
  VFEBZ͍͢͝
  VJVSFP͔Θ͍͍
  (ZB[P(*'

  View Slide

 129. ಈ͖Λ఻͑Δ

  View Slide

 130. ίʔυϨϏϡʔ
  ࡁΜͩͱ͖

  View Slide

 131. ΊͰͨ͞Λ఻͑Δ

  View Slide

 132. View Slide

 133. ΊͰͨ͞

  View Slide

 134. -(5.JO

  View Slide

 135. View Slide

 136. ίϐϖͰΊͰͨ͞

  View Slide

 137. ૬खʹ؆୯ʹಈ͖
  ΍ؾ࣋ͪΛ఻͑Β
  ΕΔͷͰ໾ཱͭ

  View Slide

 138. υοάϑʔυΛ
  ࢧ͑Δ
  ը૾ϑΥʔϚοτ
  ׬

  View Slide

 139. ·ͱΊ

  View Slide

 140. υοάϑʔυʹ͍ͭͯ
  ೔ʑͷυοάϑʔυײ
  υοάϑʔυΛͱΓ·͘γʔϯ

  View Slide

 141. ׬

  View Slide

 142. ਓࡐืूத

  View Slide