Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

100人で使うQiita:Team

@hotchemi
September 11, 2014

 100人で使うQiita:Team

Qiita/Qiita:Team Meetup #8 LT slide.

@hotchemi

September 11, 2014
Tweet

More Decks by @hotchemi

Other Decks in Programming

Transcript

  1. ՝୊ • ͦ΋ͦ΋ձࣾʹ৘ใൃ৴͢ΔจԽ͕ແ͍…! • ίϛϡχέʔγϣϯ͸ϝʔϧ or ձٞͱ͍͏ঢ়ଶ orz! • ϑϦʔϥϯεͷਓ͕ଟ͘ɺ૊৫ͱͯ͠࿅౓͕௿͍!

    • ৘ใ͕νʔϜ಺ʹดͯ͡͠·͍ͬͯΔঢ়ଶ! • ͓ޓ͍࿩ͨ͠ࣄͳ͍ਓ΋ଟ͍! • ٕज़৘ใΛϝʔϧͰγΣΞ͍ͯ͠Δ! • LGTMͱ͔஌ͬͯΔਓ΋͍ͳ͍
  2. ಋೖʹ౰ͨͬͯ • Α͘࢖͍ͦ͏ͳλά(iOS, Android, ϥϯν, ϙΤϜ)Λબఆ͠ڞ༗! • ͱʹ͔͘ԿΛॻ͍ͯ΋͍͍ۭؾΛ࡞ͬͯ͋͛Δ! • ࠷ॳ͸୭΋ॻ͍ͯ͘Εͳ͍͚Ͳ৺Λແʹͯ͠ؤுΔ!

    • ΪʔΫ૚ʹهࣄΛྔ࢈ͯ͠໯͍ɺঃʑʹྠΛ޿͍͛ͯ͘! • આಘͱ͔ܖ໿ͱ͔େاۀͷਏ͍ॴ͸ͱʹ͔͘ؤுΔ! • IncrementsͷਓͷஸೡͳରԠͰॿ͔ͬͨ! • ٞࣄ࿥΍೔ใ౳΋Qiitaʹ౤ߘ͢ΔΑ͏͓ئ͍
  3. ಋೖ੒Ռ • Ұ೔ͷฏۉ౤ߘ਺! • ٕज़: 10, ೔ه: 4, ٞࣄ࿥: 6!

    • ΤϯδχΞ-QAؒͳͲࠓ·Ͱ͋·Γަྲྀͷͳ͍ਓୡͷަྲྀ͕ੜ·Εͨ! • ςετ؍఺΍ॻ੶ͷ৘ใΛަ׵ˠ·͞ʹφϨοδͷڞ༗!! • ࣾ಺ͰษڧձΛ։࠵ͨ͠ΓɺҰਓҰਓͷ੠Λर͍΍͘͢ͳͬͨ! • ඇΤϯδχΞ΋markdownΛ֮͑ͯ౤ߘͯ͘͠ΕͯΔ! • ຊՈQiitaʹ౤ߘͯ͘͠ΕΔਓ΋૿͑ͨˠΤϯδχΞͱͯ͠ͷϦςϥγʔ޲্