$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

計算量と僕とWeb開発 / computational complexity and I and Web

計算量と僕とWeb開発 / computational complexity and I and Web

ichirin2501

July 09, 2016
Tweet

More Decks by ichirin2501

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ܭࢉྔͱ๻ͱWeb։ൃ גࣜձࣾ͸ͯͳ ichirin2501 ͸ͯͳɾϖύϘٕज़େձʙΠϯϑϥٕज़ج൫

 2. ࣗݾ঺հ • ੢઒ ݩߊ ( @ichirin2501 ) • ͸ͯͳͷWebΦϖϨʔγϣϯΤϯδχΞ(໿1೥)
 ݩΞϓϦέʔγϣϯΤϯδχΞ(໿2೥൒)͔Βస৬

  ڵຯ 
 3. ஫ҙࣄ߲ • (ΏΔ;Θ)ܭࢉྔͱ๻ͷࡏΓํͷ࿩Λ͠·͢
 “ܭࢉྔ”ࣗମʹ͍ͭͯ͸(΄ͱΜͲ)࿩͠·ͤΜ • Web։ൃͰࠓ͸ίʔυΛॻ͔ͳ͘ͳͬͨ
 WebΦϖϨʔγϣϯΤϯδχΞͰ͢ʂ
 ϛυϧ΢ΣΞͱ͸஥ྑ͘͢Δػձ͸ଟ͍ 

 4. ΋͘͡ • ܭࢉྔʹ͍ͭͯ
 - ܭࢉྔͱ๻
 - σʔλαΠζ͔Βݟੵ΋Γ • MySQL(InnoDB)ͷΫΤϦվળ
 -

  group by / distinct ͷ໎͍ • RedisͷઃఆΛݟͯࢥͬͨ͜ͱ(খωλ)
 - ϝϞϦѹॖ΁ͷ͍ٙ 
 5. ܭࢉྔʹ͍ͭͯ ͋Δ໰୊Λղ͘େม͞ͷࢦඪͷ͜ͱ ҎԼͷٖࣅίʔυ͸0 O? GPSʜO
 GPSʜO
 QSJOUIPHF ܎਺͸ແࢹ͢Δ Ұ൪େ͖͍ن໛͚ͩ࢒͢

  
 6. ܭࢉྔͱ๻ • ֶੜ࣌୅ʹڝٕϓϩάϥϛϯάΛগ͠(ICPCͱ͔)
 ܭࢉྔ, σʔλߏ଄/ΞϧΰϦζϜʹ޲͖߹͏ػձ͕ଟ͔ͬͨ • ܭࢉྔͱ࣌ؒʹج४/ײ֮Έ͍ͨͳ΋ͷ͕͋Δ • ྫ͑͹ CPU

  2.4 GHz, 1ίΞ ͩͱ
 ~ ͙Β͍Ͱ1ඵ͔͔Δ(ࡶ) 
 7. σʔλαΠζ͔Βݟੵ΋Γ Ծʹ1ඵΛσουϥΠϯͱ͢Δͱɺ ͙Β͍·Ͱ 

 8. ͦͷײ͕֮໾ʹཱͬͯΔ ͱײͨ͡࠷ۙͷ࿩ ௗ्ٔը੡࡞ηοτ: http://gigamaker.jimdo.com/ 

 9. MySQLͷΫΤϦվળ 

 10. GROUP BY / DISTINCT ͷ໎͍ ͓୊ͱͳΔςʔϒϧఆٛ $3&"5&5"#-&AVTFS@GSJFOEA AJEACJHJOU 

  VOTJHOFE/05/6-- AVTFS@JEACJHJOU VOTJHOFE/05/6-- AGSJFOE@JEACJHJOU VOTJHOFE/05/6-- 13*."3:,&: AJEA 6/*26&,&:AVTFS@JEA AVTFS@JEA AGSJFOE@JEA ,&:AGSJFOE@JEA AGSJFOE@JEA &/(*/&*OOP%#%&'"6-5$)"34&5VUGNC SELECT friend_id
 FROM user_friend
 WHERE (user_id = '785595' OR
 user_id = '3291611' OR.....)
 GROUP BY friend_id
 LIMIT 1000; ΍Γ͍ͨ͜ͱ ͋Δuserͷ෦෼ू߹͔Βॏෳͳ͠Ͱfriend_id͕1000݅΄͍͠
 GROUP BY΋DISTINCT΋࣮ݱͰ͖Δ͜ͱ͸ಉ͡ 
 11. A b c d B a c f user_id friend_id

  ΠϝʔδͷΑ͏ͳ΋ͷ C a e icon: http://www.flaticon.com/packs/multimedia-collection
 12. A b c d B a c f C a

  e user_id friend_id userͷ෦෼ू߹(A,B,C)ͷfriend_idΛॏෳͳ͠Ͱ5݅ ΍Γ͍ͨ͜ͱ͸
 ͜Ε͚ͩ icon: http://www.flaticon.com/packs/multimedia-collection
 13. SELECT friend_id
 FROM user_friend
 WHERE (user_id = '785595' OR
 user_id

  = '3291611' OR.....)
 GROUP BY friend_id
 LIMIT 1000; OR۟ͷuser_id͕ଟ͘ͳͬͯ͘Δͱ
 ٸʹҟৗʹ஗͘ͳͬͨ(50ඵͱ͔͔͔Δ) ͳΜͰ΍ʂ ฏ࿨ͳ͋Δ೔ͷ͜ͱ.... 
 14. ௗ्ٔը੡࡞ηοτ: http://gigamaker.jimdo.com/ ͲͷΑ͏ʹݕࡧͯ͠Δʁ 

 15. MySQL(InnoDB)ͷΠϯσοΫεߏ଄ ΠϯσοΫεͷσʔλߏ଄͸B+tree ओΩʔͷΠϯσοΫεΛClustered Index ͦΕҎ֎ͷΠϯσοΫεΛSecondary Index ؆୯ͳB+treeͷྫͷਤ*1 ਤ: 1͔Β7ͷΩʔͱσʔλ஋d1-d7ͷߏ੒ ੺Ͱࣔ͞ΕͯΔͷ͸࿈݁Ϧετ

  Clusteredʹ࣮σʔλ(Ϩίʔυ)ɺ Secondaryʹ͸PK͕σʔλ஋ͱͯ֨͠ೲ XJLJQFEJBΑΓIUUQTDPNNPOTXJLJNFEJBPSHXJLJ'JMF#USFFTWH 
 16. user_friendͷ(؆қ)Clustered Index SPPU    

   Clustered Index (id) " C # B " D $ B # D # G " E $ F SecondaryIndex
 (user_id, friend_id) SecondaryIndex
 (friend_id) icon: https://www.iconfinder.com/icons/174603/deciduous_tree_icon#size=256 
 17. SecondaryIndex(user_id,friend_id)ͷ؆қ൛ SPPU " C " D " E # B

  # D # G $ B $ F SecondaryIndex (user_id, friend_id)     Clustered Index
 (id) SecondaryIndex
 (friend_id) icon: https://www.iconfinder.com/icons/174603/deciduous_tree_icon#size=256 
 18. SPPU B B C D D E F G SecondaryIndex

  (friend_id)     Clustered Index
 (id) SecondaryIndex
 (user_id, friend_id) icon: https://www.iconfinder.com/icons/174603/deciduous_tree_icon#size=256 SecondaryIndex(friend_id)ͷ؆қ൛
 19. SPPU " C " D " E # B SecondaryIndex

  (user_id, friend_id)   Clustered Index (id) SPPU   " C # B " D $ B SecondaryIndex(user_id,friend_id)Λར༻ͯ͠ݕࡧ ྫ: WHERE user_id = 'A' AND friend_id = 'c'
 20. ࿩Λ໭ͦ͏ SELECT friend_id
 FROM user_friend
 WHERE (user_id = '785595' OR


  user_id = '3291611' OR.....)
 GROUP BY friend_id
 LIMIT 1000; (user_id, friend_id)ʹΑΔݕࡧ͕࠷దͷ͸ͣͰɺ
 ܭࢉྔతʹ΋ٸܹʹ஗͘ͳΔͷ͸͓͔͍͠ͷͰ͸ʁ ΋͔ͯ͠͠ friend_id ͷΠϯσοΫεͰݕࡧͯ͠Δʁ 
 21. SPPU " C " D " E # B #

  D # G $ B $ F d d d d d d d d SecondaryIndex(user_id,friend_id)Λ࢖ͬͨݕࡧ(1/2) WHERE (user_id = 'A' OR user_id = 'C') 
 22. SPPU " C " D " E # B #

  D # G $ B $ F d d d d d d d d SecondaryIndex(user_id,friend_id)Λ࢖ͬͨݕࡧ(2/2) WHERE (user_id = 'A' OR user_id = 'C')
 23. σʔλ͕૿͑ͨͱ͖ͷSecondaryIndex(friend_id) SPPU B B B B B B C C

  d d d d d d d d user_idΛݕࡧ৚݅ʹfriend_idͷΠϯσοΫεͰ
 ݕࡧ͢Δͷ͸໌Β͔ʹແବ 
 24. ݁࿦͔Βݴ͏ͱͦ͏ͩͬͨ EXPLAINͰ֬ೝ͢Δͱ࢖༻͢ΔΠϯσοΫε͕friend_id MySQLͷΦϓςΟϚΠβ͕ؒҧͬͨ൑அΛ͍ͯͨ͠ DISTINCTʹ͢Δͱؒҧͬͨ൑அΛ͠ͳ͘ͳͬͨͷͰͻͱ·ͣղܾ ΦϓςΟϚΠβ͕൑அΛؒҧ͏ͷ͸͋Δ͋ΔҊ݅
 ͚ͩͲɺͦͷܦݧଇ΍EXPLAINΛ࢖Θͳͯ͘΋ܭࢉྔͱ࣌ؒͷ
 ײ֮Ͱϛυϧ΢ΣΞͷ"Ͳ͜"͕·ͣͦ͏ͳͷ͔͸ਪଌͰ͖ͨΓ͢Δ 

 25. RedisͷઃఆΛݟͯࢥͬͨ͜ͱ 

 26. Redisͱ͸ ΩʔόϦϡʔΛجຊͱ͢Δσʔλߏ଄ܕNoSQL
 List, Set, Sorted Sets,etcͷσʔλߏ଄͕͋ͬͯେมศར SFEJTDPOG [TFUNBY[JQMJTUFOUSJFT [TFUNBY[JQMJTUWBMVF ઃఆͷҰ෦

  Redis 2.2͔ΒϝϞϦ࠷దԽͷ࢓૊Έ͕ग़དྷͨ ύϥϝʔλʔΛݟͨॠؒʹ
 |'-')oO( CPUͱtrade-offͰ΋ѹॖͷͨΊʹಛघͳΤϯίʔσΟϯάͯ͠Δ ͱσʔλߏ଄͔Βͯ͠ҧ͍ͦ͏ͩ͠ɺΦʔμʔ͕શ͘ҧ͏ͷͰ͸ʁ) 
 27. ո͍͠ͷͰ࣮ࡍʹࢼ͢(1/2) Sorted Setsܕ scoreͰιʔτࡁΈͷσʔλू߹ ಺෦࣮૷͸SkipList&Hashͷ૊Έ߹Θͤ ͲͪΒͷ৚݅΋ຬͨ͢ݶΓ͸ϝϞϦѹॖͯ͘͠ΕΔ SFEJTDPOG [TFUNBY[JQMJTUFOUSJFTEFGBVMU [TFUNBY[JQMJTUWBMVF ֬ೝ͍ͨ͜͠ͱ:

  Φʔμʔ͸ίϚϯυͷυΩϡϝϯτ௨Γʁ ಛఆͷίϚϯυΛద౰ʹ܁Γฦ࣮͠ߦ͢Ε͹Θ͔Γͦ͏ 
 28. ո͍͠ͷͰ࣮ࡍʹࢼ͢(2/2) UJNFDBSUPOFYFDQFSMSSQMD DBSUPOFYFDQFSMSSQMDTVTFSTTZTUFNDQVUPUBM UJNFDBSUPOFYFDQFSMSSQMD DBSUPOFYFDQFSMSSQMDTVTFSTTZTUFNDQVUPUBM ͳΒ10^4Ͱ1ඵΛ௒͑ͳ͍ؾ͕͢Δʁ zset-max-ziplist-entries = 128 (default

  ZADDίϚϯυΛ10000ճൃߦ͢Δ ίϚϯυͷ࣌ؒܭࢉྔ: , n͸SortedSetsͷཁૉ਺ zset-max-ziplist-entries = 10000 ྲྀੴʹ͓͔͍͠ͷͰ͸ͳ͍͔ʁͱؾ෇͘͜ͱ͕Ͱ͖Δ rr.pl: https://gist.github.com/ichirin2501/21e9ef8540086650fec85c3e0ccf7da5
 29. ΍͸Γσʔλߏ଄͕ҧͬͨ • ίʔυΛಡΉͱσʔλߏ଄ͷ࣮૷͕ҧ͏ • ࣮͸υΩϡϝϯτʹ data structure
 ͱॻ͔ΕͯΔʢޙͰؾ෇͍ͨ • ઃఆΛݟ͚ͨͩͰʮ·ͣͦ͏ʯͱΞλϦ͕ͭ

  ͘͜ͱ͕͋Δ(͔΋͠Εͳ͍) 
 30. ·ͱΊ • ܭࢉྔͱ࣌ؒʹج४͕͋Δͱศར
 ίʔυ͸ॻ͔ͳ͘ͳ͚ͬͨͲ໾ʹཱͭ৔໘͸͋Δ • (ܭࢉྔͱ࣌ؒ)ج४Λײ͕֮͋Δ͔Βؾ෇͚Δ
 ஌͚ࣝͩͩͱؾ෇͚ͳ͍͔΋͠Εͳ͍