$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

How to enjoy Web VR

ikkou
April 20, 2016

How to enjoy Web VR

ikkou

April 20, 2016
Tweet

More Decks by ikkou

Other Decks in Technology

Transcript

 1. How to enjoy
  Web VR
  2016/04/19 Meguro.es #3

  View Slide

 2. Web VR = Web Virtual Reality

  View Slide

 3. ࠓ೥͸VRݩ೥ͱݴΘΕ͍ͯ·͢

  View Slide

 4. Question
  VRίϯςϯπΛݟͨ͜ͱ͕͋Δਓ✋

  View Slide

 5. Question
  VRίϯςϯπΛ࡞ͬͨ͜ͱ͕͋Δਓ✋

  View Slide

 6. ࠷ۙVR ZONEͱ͍͏VRΤϯλϝࢪઃ
  ͕ظؒݶఆͰΦʔϓϯ͠·ͨ͠!

  View Slide

 7. ͻͱ݄ઌ·Ͱ༧໿Ͱຒ·ͬͯ
  ͍·͕͢ɺඦฉ͸Ұݟʹ͔͠
  ͣɺ৽ن༧໿Λड͚෇͚Δ̌
  ࣌ʹϒϥ΢βʹுΓ෇͍ͯͰ
  ΋༧໿͢ΔՁ஋͕͋Γ·͢!

  View Slide

 8. ͻͱ݄ઌ·ͰͳΜͯ଴ͯͳ͍
  Αɺ΋ͬͱؾܰʹ̧̫Λָ͠
  Ίͳ͍ͷʁͦΜͳਓʹΦεε
  ϝͳͷ͕؆୯ʹखݩͰࢼͤΔ
  Web Virtual Reality

  View Slide

 9. View Slide

 10. I'm ikkou
  • Drecom Co., Ltd.
  • Manager, Front-end Engineer
  • Technical Director
  • g1983ers
  • Meguro.es, Organizer
  • ϛΫ͞Μ͕େ޷͖Ͱ3݄9೔ϛΫͷ೔͕݁ࠗه
  ೦೔

  View Slide

 11. How to enjoy
  Web VR

  View Slide

 12. TL;DR
  ํ๏͸͍͔ͭ͋͘Γ·͕͢ɺJavaScriptϑϨʔϜ
  ϫʔΫΛ࢖͏͜ͱͰWeb VRΛ؆୯ʹָ͠Ή͜ͱ
  ͕ग़དྷ·͢
  • Web VR Starter Kit
  • a-frame
  • VR view

  View Slide

 13. Web VR Starter Kit

  View Slide

 14. Web VR Starter Kit is Կ
  • खͬऔΓૣ͘Web VRΛָ͠ΊΔJavaScriptϑ
  ϨʔϜϫʔΫͷ૸Γ
  • sample01, sample02

  View Slide

 15. a-frame

  View Slide

 16. a-frame is Կ
  • a-frame͸MozVR͜ͱMozilla VR team͕ϦϦʔ
  εͨ͠Web VRͷϑϨʔϜϫʔΫ
  • ͨͬͨ1ߦͷJavaScriptΛಡΈࠐΉ͚ͩͰa-
  frameΛ࢖͏͜ͱ͕ग़དྷΔ
  • औͬ෇͖΍͢͞͸ଞͷWeb VRϑϨʔϜϫʔΫ
  ʹൺ΂ͯ΋ѹ౗త
  • sample01, sample02

  View Slide

 17. VR view

  View Slide

 18. VR view is Կ
  • Google͕։ൃ͍ͯ͠Δ3/30ʹެ։͞Εͨ͹͔
  ΓͷϑϨʔϜϫʔΫ
  • Web͚ͩͰ͸ͳ͘ɺiOSͱAndroidͷωΠςΟ
  ϒΞϓϦ΋αϙʔτ͍ͯ͠Δ
  • ੩ࢭը͚ͩͰ͸ͳ͘ɺಈը΋αϙʔτ͍ͯ͠Δ
  • sample01

  View Slide

 19. Web VRΛ؆୯ʹࢼ͢ํ๏͸
  ෼͔ͬͨɺͱ͜ΖͰͲ͏΍ͬ
  ͯίϯςϯπΛ༻ҙ͢Δͷʁ

  View Slide

 20. Facebook Surround 360
  ͜ΕΛ࢖͑͹៉ྷͳ360౓ಈըΛ࡞ΕΔʂ

  View Slide

 21. ͕ɺ͓஋ஈ $30,000 ͱ͓ߴ͍……ɻ

  View Slide

 22. ࣗ෼Ͱ༻ҙ͍ͨ͠ͳΒ
  RICOH THETA γϦʔζ

  View Slide

 23. ࣸਅ͕ཉ͍͠ͳΒ Flickr VR

  View Slide

 24. VR͸࣮ࡍʹͦͷ໨Ͱݟͯମݧ
  ͢Δͱ͜Ζ͔Β࢝·Γ·͢ʂ

  View Slide

 25. ·ͣ͸ൺֱతͱ͖ͬͭ΍͍͢
  Web VR͔Β࢝ΊͯΈͯ͸ʁ

  View Slide

 26. enjoy Web VR !!

  View Slide

 27. ը૾ग़య
  • https://www.oculus.com/en-us/rift/
  • https://project-ican.com/
  • https://facebook360.fb.com/facebook-
  surround-360/
  • https://theta360.com/ja/about/theta/
  m15.html
  • https://www.flickr.com/vr

  View Slide