Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

How to enjoy Web VR

ikkou
April 20, 2016

How to enjoy Web VR

ikkou

April 20, 2016
Tweet

More Decks by ikkou

Other Decks in Technology

Transcript

 1. How to enjoy Web VR 2016/04/19 Meguro.es #3

 2. Web VR = Web Virtual Reality

 3. ࠓ೥͸VRݩ೥ͱݴΘΕ͍ͯ·͢

 4. Question VRίϯςϯπΛݟͨ͜ͱ͕͋Δਓ✋

 5. Question VRίϯςϯπΛ࡞ͬͨ͜ͱ͕͋Δਓ✋

 6. ࠷ۙVR ZONEͱ͍͏VRΤϯλϝࢪઃ ͕ظؒݶఆͰΦʔϓϯ͠·ͨ͠!

 7. ͻͱ݄ઌ·Ͱ༧໿Ͱຒ·ͬͯ ͍·͕͢ɺඦฉ͸Ұݟʹ͔͠ ͣɺ৽ن༧໿Λड͚෇͚Δ̌ ࣌ʹϒϥ΢βʹுΓ෇͍ͯͰ ΋༧໿͢ΔՁ஋͕͋Γ·͢!

 8. ͻͱ݄ઌ·ͰͳΜͯ଴ͯͳ͍ Αɺ΋ͬͱؾܰʹ̧̫Λָ͠ Ίͳ͍ͷʁͦΜͳਓʹΦεε ϝͳͷ͕؆୯ʹखݩͰࢼͤΔ Web Virtual Reality

 9. None
 10. I'm ikkou • Drecom Co., Ltd. • Manager, Front-end Engineer

  • Technical Director • g1983ers • Meguro.es, Organizer • ϛΫ͞Μ͕େ޷͖Ͱ3݄9೔ϛΫͷ೔͕݁ࠗه ೦೔
 11. How to enjoy Web VR

 12. TL;DR ํ๏͸͍͔ͭ͋͘Γ·͕͢ɺJavaScriptϑϨʔϜ ϫʔΫΛ࢖͏͜ͱͰWeb VRΛ؆୯ʹָ͠Ή͜ͱ ͕ग़དྷ·͢ • Web VR Starter Kit

  • a-frame • VR view
 13. Web VR Starter Kit

 14. Web VR Starter Kit is Կ • खͬऔΓૣ͘Web VRΛָ͠ΊΔJavaScriptϑ ϨʔϜϫʔΫͷ૸Γ

  • sample01, sample02
 15. a-frame

 16. a-frame is Կ • a-frame͸MozVR͜ͱMozilla VR team͕ϦϦʔ εͨ͠Web VRͷϑϨʔϜϫʔΫ •

  ͨͬͨ1ߦͷJavaScriptΛಡΈࠐΉ͚ͩͰa- frameΛ࢖͏͜ͱ͕ग़དྷΔ • औͬ෇͖΍͢͞͸ଞͷWeb VRϑϨʔϜϫʔΫ ʹൺ΂ͯ΋ѹ౗త • sample01, sample02
 17. VR view

 18. VR view is Կ • Google͕։ൃ͍ͯ͠Δ3/30ʹެ։͞Εͨ͹͔ ΓͷϑϨʔϜϫʔΫ • Web͚ͩͰ͸ͳ͘ɺiOSͱAndroidͷωΠςΟ ϒΞϓϦ΋αϙʔτ͍ͯ͠Δ

  • ੩ࢭը͚ͩͰ͸ͳ͘ɺಈը΋αϙʔτ͍ͯ͠Δ • sample01
 19. Web VRΛ؆୯ʹࢼ͢ํ๏͸ ෼͔ͬͨɺͱ͜ΖͰͲ͏΍ͬ ͯίϯςϯπΛ༻ҙ͢Δͷʁ

 20. Facebook Surround 360 ͜ΕΛ࢖͑͹៉ྷͳ360౓ಈըΛ࡞ΕΔʂ

 21. ͕ɺ͓஋ஈ $30,000 ͱ͓ߴ͍……ɻ

 22. ࣗ෼Ͱ༻ҙ͍ͨ͠ͳΒ RICOH THETA γϦʔζ

 23. ࣸਅ͕ཉ͍͠ͳΒ Flickr VR

 24. VR͸࣮ࡍʹͦͷ໨Ͱݟͯମݧ ͢Δͱ͜Ζ͔Β࢝·Γ·͢ʂ

 25. ·ͣ͸ൺֱతͱ͖ͬͭ΍͍͢ Web VR͔Β࢝ΊͯΈͯ͸ʁ

 26. enjoy Web VR !!

 27. ը૾ग़య • https://www.oculus.com/en-us/rift/ • https://project-ican.com/ • https://facebook360.fb.com/facebook- surround-360/ • https://theta360.com/ja/about/theta/

  m15.html • https://www.flickr.com/vr