Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

How to enjoy Web VR

1ec68e792f99c958b8ffbd0aadaa182a?s=47 ikkou
April 20, 2016

How to enjoy Web VR

1ec68e792f99c958b8ffbd0aadaa182a?s=128

ikkou

April 20, 2016
Tweet

Transcript

 1. How to enjoy Web VR 2016/04/19 Meguro.es #3

 2. Web VR = Web Virtual Reality

 3. ࠓ೥͸VRݩ೥ͱݴΘΕ͍ͯ·͢

 4. Question VRίϯςϯπΛݟͨ͜ͱ͕͋Δਓ✋

 5. Question VRίϯςϯπΛ࡞ͬͨ͜ͱ͕͋Δਓ✋

 6. ࠷ۙVR ZONEͱ͍͏VRΤϯλϝࢪઃ ͕ظؒݶఆͰΦʔϓϯ͠·ͨ͠!

 7. ͻͱ݄ઌ·Ͱ༧໿Ͱຒ·ͬͯ ͍·͕͢ɺඦฉ͸Ұݟʹ͔͠ ͣɺ৽ن༧໿Λड͚෇͚Δ̌ ࣌ʹϒϥ΢βʹுΓ෇͍ͯͰ ΋༧໿͢ΔՁ஋͕͋Γ·͢!

 8. ͻͱ݄ઌ·ͰͳΜͯ଴ͯͳ͍ Αɺ΋ͬͱؾܰʹ̧̫Λָ͠ Ίͳ͍ͷʁͦΜͳਓʹΦεε ϝͳͷ͕؆୯ʹखݩͰࢼͤΔ Web Virtual Reality

 9. None
 10. I'm ikkou • Drecom Co., Ltd. • Manager, Front-end Engineer

  • Technical Director • g1983ers • Meguro.es, Organizer • ϛΫ͞Μ͕େ޷͖Ͱ3݄9೔ϛΫͷ೔͕݁ࠗه ೦೔
 11. How to enjoy Web VR

 12. TL;DR ํ๏͸͍͔ͭ͋͘Γ·͕͢ɺJavaScriptϑϨʔϜ ϫʔΫΛ࢖͏͜ͱͰWeb VRΛ؆୯ʹָ͠Ή͜ͱ ͕ग़དྷ·͢ • Web VR Starter Kit

  • a-frame • VR view
 13. Web VR Starter Kit

 14. Web VR Starter Kit is Կ • खͬऔΓૣ͘Web VRΛָ͠ΊΔJavaScriptϑ ϨʔϜϫʔΫͷ૸Γ

  • sample01, sample02
 15. a-frame

 16. a-frame is Կ • a-frame͸MozVR͜ͱMozilla VR team͕ϦϦʔ εͨ͠Web VRͷϑϨʔϜϫʔΫ •

  ͨͬͨ1ߦͷJavaScriptΛಡΈࠐΉ͚ͩͰa- frameΛ࢖͏͜ͱ͕ग़དྷΔ • औͬ෇͖΍͢͞͸ଞͷWeb VRϑϨʔϜϫʔΫ ʹൺ΂ͯ΋ѹ౗త • sample01, sample02
 17. VR view

 18. VR view is Կ • Google͕։ൃ͍ͯ͠Δ3/30ʹެ։͞Εͨ͹͔ ΓͷϑϨʔϜϫʔΫ • Web͚ͩͰ͸ͳ͘ɺiOSͱAndroidͷωΠςΟ ϒΞϓϦ΋αϙʔτ͍ͯ͠Δ

  • ੩ࢭը͚ͩͰ͸ͳ͘ɺಈը΋αϙʔτ͍ͯ͠Δ • sample01
 19. Web VRΛ؆୯ʹࢼ͢ํ๏͸ ෼͔ͬͨɺͱ͜ΖͰͲ͏΍ͬ ͯίϯςϯπΛ༻ҙ͢Δͷʁ

 20. Facebook Surround 360 ͜ΕΛ࢖͑͹៉ྷͳ360౓ಈըΛ࡞ΕΔʂ

 21. ͕ɺ͓஋ஈ $30,000 ͱ͓ߴ͍……ɻ

 22. ࣗ෼Ͱ༻ҙ͍ͨ͠ͳΒ RICOH THETA γϦʔζ

 23. ࣸਅ͕ཉ͍͠ͳΒ Flickr VR

 24. VR͸࣮ࡍʹͦͷ໨Ͱݟͯମݧ ͢Δͱ͜Ζ͔Β࢝·Γ·͢ʂ

 25. ·ͣ͸ൺֱతͱ͖ͬͭ΍͍͢ Web VR͔Β࢝ΊͯΈͯ͸ʁ

 26. enjoy Web VR !!

 27. ը૾ग़య • https://www.oculus.com/en-us/rift/ • https://project-ican.com/ • https://facebook360.fb.com/facebook- surround-360/ • https://theta360.com/ja/about/theta/

  m15.html • https://www.flickr.com/vr