$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

LaravelでのDB操作を監視する

 LaravelでのDB操作を監視する

2020-05-16に開催された【オンライン】関西PHP勉強会で発表したスライドです。 #phpkansai

Ippei Sumida

May 16, 2020
Tweet

More Decks by Ippei Sumida

Other Decks in Programming

Transcript

 1. LaravelͰͷDBૢ࡞Λ
  ؂ࢹ͢Δ
  ʲΦϯϥΠϯʳؔ੢PHPษڧձ
  2020-05-16 Ippei Sumida

  View Slide

 2. # WHOAMI
  - ֯ాɹҰฏʢ͢Έͩɹ͍ͬ΃͍ʣ

  - ϑϦʔϥϯεσϕϩούʔ

  - PHPͳͲͰWeb։ൃͯ͠·͢

  - ຕํࢢͷίϫʔΩϯάεϖʔε

  ʰSHINCRUʱͷӡӦελοϑͯ͠·͢

  - CoderDojoຕํ΍ͬͯ·͢

  View Slide

 3. ʮԿ΋ͯ͠ͳ͍ͷʹյΕͨʯ

  View Slide

 4. ͋ɺσʔλ࡟আ͞Εͯ·͢Ͷʔ
  ˎˎͷσʔλ͕දࣔ͞Εͯͳ͍ΜͰ͚͢Ͳʁ
  ͑ʂͳʹ΋ͯ͠ͳ͍Ͱ͢ΑʂʂόάͰ͔͢ʁʁʁ
  ͍΍ɺγεςϜతʹ͸ਖ਼ৗʹಈT
  ͪΌΜͱௐࠪͯ͠ใࠂॻग़͍ͯͩ͘͠͞ʂʂ

  View Slide

 5. ͏ͪͷ#͞Μ͕࡟আͨ͠Μͩͬͯ❤

  View Slide

 6. ୭͕ԿΛ͔ͨ͠؂ࢹ͍ͨ͠

  View Slide

 7. Laravel Auditing

  View Slide

 8. Laravel AuditingͰͰ͖Δ͜ͱ
  Laravel্ͷ…
  • DBૢ࡞ͷ؂ࢹ
  • ؂ࢹσʔλͷऔಘ
  • ͩΕ͕ɾ͍ͭɾͲ͜ͰɾͳʹΛ͔ͨ͠Λ೺Ѳ
  • ߋ৽ͷࠩ෼ʢͳʹΛͲ͏ม͔͑ͨʣΛ೺Ѳ

  View Slide

 9. Πϯετʔϧ
  composer require owen-it/laravel-auditing

  View Slide

 10. ઃఆ1
  ‘providers’ => [
  + OwenIt\Auditing\AuditingServiceProvider::class
  ],
  # config/audit.phpੜ੒
  php artisan vendor:publish —provider \
  ”OwenIt\Auditing\AuditingServiceProvider” \
  --tag="config"
  # ϚΠάϨʔγϣϯʢauditsςʔϒϧCREATEʣੜ੒
  php artisan vendor:publish —provider \
  “OwenIt\Auditing\AuditingServiceProvider" \
  -—tag=“migrations"
  ˌϚΠάϨʔγϣϯ
  php artisan migrate
  DPOpHBQQQIQ

  View Slide

 11. ઃఆ2
  namespace App;
  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
  + use OwenIt\Auditing\Contracts\Auditable;
  +
  + class Item extends Model implements Auditable
  - class Item extends Model
  {
  + use \OwenIt\Auditing\Auditable;
  BQQ*UFNQIQ

  View Slide

 12. ؂ࢹελʔτ

  View Slide

 13. id
  user_ty
  pe
  user_id event
  auditabl
  e_type
  auditabl
  e_id
  old_val
  ues
  new_val
  ues
  url
  ip_addr
  ess
  user_ag
  ent
  tags
  created
  _at
  updated
  _at
  1
  App\Use
  r
  1 updated App\Item 2
  {"name":
  "\u8ffd\u
  52a01"}
  {"name":
  "\u8ffd\u
  52a02"}
  http://
  localhost
  :8000/
  items/2
  127.0.0.
  1
  Mozilla/
  5.0
  (Macinto
  sh; Intel
  Mac OS
  X
  10_15_3
  NULL
  2020-03-
  23
  12:20:34
  2020-03-
  23
  12:20:34
  2
  App\Use
  r
  1 created App\Item 3 []
  {"name":
  "\u307b\
  u3052","
  stock":"1
  0","id":3}
  http://
  localhost
  :8000/
  items
  127.0.0.
  1
  Mozilla/
  5.0
  (Macinto
  sh; Intel
  Mac OS
  X
  10_15_3
  NULL
  2020-03-
  23
  12:21:39
  2020-03-
  23
  12:21:39
  3
  App\Use
  r
  1 deleted App\Item 3
  {"id":"3","
  name":"\
  u307b\u
  3052","st
  ock":"10"
  }
  []
  http://
  localhost
  :8000/
  items/3
  127.0.0.
  1
  Mozilla/
  5.0
  (Macinto
  sh; Intel
  Mac OS
  X
  10_15_3
  NULL
  2020-03-
  23
  12:51:57
  2020-03-
  23
  12:51:57

  View Slide

 14. ϓϩάϥϜͰ
  औಘ
  $item = Item::find(1);
  // ֘౰σʔλͷશͯͷ؂ࢹσʔλ
  $audits = $item->audits;
  // ֘౰σʔλͷ࠷ॳͷ؂ࢹσʔλ
  $first = $item->audits()->first();
  // ֘౰σʔλͷ௚ۙͷ؂ࢹσʔλ
  $latest = $item->audits()->latest()->first();
  // ֘౰σʔλͷ؂ࢹσʔλͷIDࢦఆ
  $audit = $item->audits()->find(1);

  View Slide

 15. ͩΕ͕ ԿΛͨ͠ ͞ΘͬͨϞσϧ ͞Θͬͨσʔλ ͼ;͒ʔ ͋;ͨʔ
  1 updated App\Item 2
  {"name":"\u8ffd\u52a
  01"}
  {"name":"\u8ffd\u52a
  02"}

  View Slide

 16. Ͳ͜Ͱ ͲͷIPΞυϨεͰ Ͳͷϒϥ΢βͰ ͍ͭ
  http://localhost:8000/items/2 127.0.0.1
  Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac
  OS X 10_15_3) AppleWebKit/
  605.1.15 (KHTML, like Gecko)
  Version/13.0.5 Safari/605.1.15
  2020-03-23 12:20:34

  View Slide

 17. ͋ɺσʔλ࡟আ͞Εͯ·͢Ͷʔ
  ˎˎͷσʔλ͕දࣔ͞Εͯͳ͍ΜͰ͚͢Ͳʁ
  ͑ʂͳʹ΋ͯ͠ͳ͍Ͱ͢ΑʂʂόάͰ͔͢ʁʁʁ
  #͞Μ͕೔ͷ࣌͝ΖʹεϚϗͰ࡟আͯ͠·͢Ͷɻ
  ͦ͏Ͱ͔͢ɻ#͞Μʹฉ͍ͯΈ·͢ʂ

  View Slide

 18. એ఻

  View Slide

 19. Symfony Meetup Kansai
  ΍ͬͯ·͢

  View Slide

 20. Symfony Meetup Kansai͸͜Μͳͱ͜Ζ
  • Symfonyʹ͍ͭͯࡶஊ͢ΔձʢݱࡏΦϯϥΠϯ։࠵ʣ
  • Symfonyͷܦݧ໰Θͣ
  • SymfonyͰʙͭͬͨ͘ɺʙͬͯػೳ͔ͭͬͯΈͨɺͱ͍͏ࣄྫ঺հ΍
  ։ൃख๏ͳͲΛ৘ใڞ༗
  • ࣍͸6݄͔7݄͘Β͍ʹ։࠵༧ఆ

  View Slide

 21. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide