Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην καταγραφή και ανάλυση της σεισμικής απόκρισης εδάφους, θεμελιώσεων, γεωκατασκευών και υποδομών

Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην καταγραφή και ανάλυση της σεισμικής απόκρισης εδάφους, θεμελιώσεων, γεωκατασκευών και υποδομών

Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην καταγραφή και ανάλυση της σεισμικής απόκρισης εδάφους, θεμελιώσεων, γεωκατασκευών και υποδομών