Συμβολή του ΙΤΣΑΚ στην αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς-επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών και αξιοποίηση μετρητικών δεδομένων κατασκευών

Συμβολή του ΙΤΣΑΚ στην αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς-επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών και αξιοποίηση μετρητικών δεδομένων κατασκευών

Συμβολή του ΙΤΣΑΚ στην αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς-επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών και αξιοποίηση μετρητικών δεδομένων κατασκευών