Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Kotlinで快適Android開発 #w8LT

Kotlinで快適Android開発 #w8LT

東京工業大学西8号館E棟LT会

Matsuda Jumpei

April 22, 2015
Tweet

More Decks by Matsuda Jumpei

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ,PUMJOͰ
  շద"OESPJE։ൃ
  8-5

  View Slide

 2. 8IP
  !
  দా
  !
  !
  দా३ฏ[email protected] KNBUTV
  ࠤഢݚ.
  ΩονϯυϦϯΧʔɺ+BWB,PUMJOɺ४γΣϧܳਓɺϦϙδτϦղੳ

  View Slide

 3. View Slide

 4. ˞+BWBͱ͠·͢

  View Slide

 5. +BWB\ ^

  View Slide

 6. ϥϜμ͕ͳ͍
  .FUIPEDIBJOJOHͮ͠Β͍
  ͵ΔΆʙʙʙʙʙ
  TXJUDIจͦ͗͘͢
  ๞͖ͨ ࠓ೥Ͱ೥໨

  !

  View Slide

 7. ϥϜμ͕ͳ͍
  .FUIPEDIBJOJOHͮ͠Β͍
  ͵ΔΆʙʙʙʙʙ
  TXJUDIจͦ͗͘͢
  ๞͖ͨ ࠓ೥Ͱ೥໨

  !
  ՄѪ͘ͳ͍

  View Slide

 8. ͦ͏ͩ
  ,PUMJOʹ͠Α͏

  View Slide

 9. ,PUMJO
  !
  IUUQLPUMJOMBOHPSH

  View Slide

 10. 8IBU`T,PUMJO

  View Slide

 11. ϑΟϯϥϯυޠͰ
  ʮ΍͔Μʯ

  View Slide

 12. ˞ੲͷϩΰ

  View Slide

 13. ೥+FU#SBJOT͕ࣾ࡞੒
  ϩγΞੜ·Ε
  ੩తܕ෇00ݴޠ
  +7.PS+BWB4DSJQUͰಈ࡞
  +BWBͱ׬શ૬ޓӡ༻
  dݱࡏ044

  View Slide

 14. 8IZ,PUMJO

  View Slide

 15. ͳΜ͔ՄѪ͍

  View Slide

 16. ൃԻ͕ՄѪ͍
  ߏจ͕ՄѪ͍
  كʹิ׬͕ޮ͔ͳ͘ͳͬͯՄѪ͍
  ϩγΞੜ·Ε͕ՄѪ͍
  ٖਓԽ͞ΕͨΒଟ෼ՄѪ͍
  ଟ෼ۚ൅ͩ͠ՄѪ͍
  ଟ෼༮ঁͩΖ͏͠ՄѪ͍

  View Slide

 17. ݴޠͱͯ͠
  ྑ͕͋͞Δ

  View Slide

 18. OFXɺηϛίϩϯෆཁ
  ܕਪ࿦ɺ૯শܕ
  ύλʔϯϚονϯά
  /VMMTBGF
  3BOHF
  /FTUFEGVODUJPO
  MBNCEB
  ߴ֊ؔ਺
  NFUIPEDIBJOJOH
  ֦ுؔ਺΍ϓϩύςΟ
  ࣙॻ഑ྻ
  JG͸ࣜ
  HFUUFSTFUUFSͷলུఆٛ $తͳ
  FUDʜ

  View Slide

 19. ϋʔυϧ͕௿͍

  View Slide

 20. +BWBɺ4DBMBɺ(SPPWZ
  4XJGUɺ+BWB4DSJQU
  ͲΕ͔࢖͑Ε͹༨༟
  㱺)ZCSJEແ͠Ͱ྆ํॻ͚Δ
  ਓ΋͍ΔͰ͠ΐ͏Ͷ

  View Slide

 21. ࢧԉͷްΈ

  View Slide

 22. *%&΍"OESPJE։ൃΛ
  ެ͕ࣜαϙʔτ

  View Slide

 23. ಋೖ͸ͱͯ΋؆୯

  View Slide

 24. View Slide

 25. NBJOTSDKBWB
  NBJOTSDLPUMJO

  View Slide

 26. ͜ΕͰ΋͏ಈ͘

  View Slide

 27. ͑ʁ+BWBͷϑΝΠϧ
  ௚͢ͷ͕໘౗ɾɾʁ

  View Slide

 28. LPUMJO+BWB
  LPUMJO+BWB

  View Slide

 29. ม׵Ͱ͖·͢

  View Slide

 30. ʮެࣜαϙʔτʯ
  7JFXʹڧ͍

  View Slide

 31. +BWBͰ΍Δͱ

  View Slide

 32. public  void  onCreate(Bundle  bundle)  {

         super.onCreate(bundle);

         setContentView(R.layout.activity_̲main);

         Button  b  =  (Button)findViewById(R.id.b);

         TextView  t  =  (TextView)findViewById(R.id.t);

  }
  !
  ܕॻ͍ͯɺpOEͯ͠ɺ
  Ωϟετͯ͠ɺɾɾɾ

  View Slide

 33. ,PUMJO
  X
  LPUMJOBOESPJEFYUFOTJPOT

  View Slide

 34. [email protected]
  !
  ͜ΕΛJNQPSUจʹՃ͑Δͱɾɾɾ

  View Slide

 35. !
  !
  !
  ࣗಈͰϑΟʔϧυʹͳΔ
  ໪࿦ܕ΋อূ͞Εͯɺ/PU/VMM

  View Slide

 36. ֦ுؔ਺ɺ
  ؔ਺Ϧςϥϧ

  View Slide

 37. View Slide

 38. View Slide

 39. ଞʹ΋৭ʑ
  ͥͻ,PUMJOΛͲ͏ͧ

  View Slide

 40. ˞࠷ޙʹ

  View Slide

 41. ෢ث๷۩ແ͠ͷ+BWBΛ
  ෢ث૷උͷ,PUMJOͰԥΓ·ͨ͠
  !
  +BWBͰ΋ྑ͖ϥΠϒϥϦΛ࢖͑͹
  ྑ͍ײ͡ʹͳΓ·͢
  3FUSPMBNCEB΍#VUUFSLOJGFΛͥͻ
  ՄѪ͘ͳ͍㱺

  View Slide

 42. 5IBOLZPV
  GPS-JTUFOJOH

  View Slide