Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #7• Klarspråk och krångligt språk • Tisdag 23 april • vt 24 • UX Writing • Nackademin

Träff #7• Klarspråk och krångligt språk • Tisdag 23 april • vt 24 • UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

April 24, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Klarspråk och krångligt språk Trä ff

  #7 • Tisdag 23 april Jonas Söderström • Vt 24 • UX Writing • Nackademin
 2. Jonas Söderström • 2023 Inkluderande design – att minska trösklar

  i omvärlden Individens förmågor Omvärldens krav Jonas Söderström • 2023
 3. Jonas Söderström • 2023 Sammanfattning • Funktionsnedsättning kan vara permanent,

  tillfällig eller situationsberoende • Kognitiva nedsättningar vanligare än till exempel syn • Inkluderande design skapar tillgänglighet • Inkludering är mer än funktionsnedsättning
 4. Jonas Söderström • 2023 Lix: • Medeltalet ord per mening,

  plus • Andelen långa ord (ord med fl er än sex bokstäver) uttryckt i procent. Antal ord Antal meningar Antal långa ord (>6) . 100 Antal ord + = Lix
 5. Jonas Söderström • 2023 Läsbarhetsindex (Lix) 30 – 40 Lättläst,

  skönlitteratur, populärtidningar 40 – 50 Medelsvår, normal tidningstext 50 – 60 Svår, normalt värde för o ffi ciella texter > 60 Mycket svår, byråkratsvenska, avhandlingar >>Testa på lix.se
 6. Jonas Söderström • 2023 Lix = 90 Vi och våra

  leverantörer lagrar och/ eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, exempelvis unika identi fi erare och standardinformation som skickas av en enhet för personanpassade annonser och andra typer av innehåll, annons- och innehållsmätning samt målgruppsinsikter, samt för att utveckla och förbättra produkter. 😵💫 ’’
 7. Jonas Söderström • 2022 Det långsiktiga målet med ett kommungemensamt

  e ff ektiviseringskrav är att respektive nämnd tillskapar sig en reformbudget motsvarande en procent av nämndens totala budget för att därigenom skapa egna ekonomiska resurser för att möjliggöra verksamhetsutveckling som kan möta omvärldens allt större krav på förändring och även omhänderta eventuella volymförändringar inom verksamheten, som inte justeras av demogra fi modellen enligt kommunens ekonomiska styrprinciper. Utvecklingen av den digitala tekniken, som inom välfärdstjänster enbart är i sin linda och utvecklas exponentiellt, kommer att vara ett mycket viktigt verktyg för majoriteten av nämnderna att tillgodogöra sig för att kunna möta framtiden där både ekonomiska- som personalmässiga resurser kommer att vara en mycket stor utmaning att hantera för alla kommuner, regioner, statliga verksamheter och näringsliv. ’’ Gislaveds kommun, budgetdokument 2024
 8. Jonas Söderström • 2022 Det långsiktiga målet med ett kommungemensamt

  e fi ’’ Lix = 99 (av 100) 🤯 Gislaveds kommun, budgetdokument 2024
 9. Jonas Söderström • 2023 Lix är inget universalverktyg, men …

  … kan hjälpa dig att uppmärksamma att det nog fi nns många långa ord och långa meningar i texten. Kom ihåg: • En tanke – en mening!
 10. Jonas Söderström • 2023 Motsvarigheter till lix för engelska texter

  • https://readable.com/features/readability-formulas/ • https://www.webfx.com/tools/read-able/
 11. Jonas Söderström • 2023 Språklagen: 11 § Språket i o

  ff entlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.
 12. Jonas Söderström • 2023 Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective

  of Necessity: Problems with Using Long Words Needlessly Daniel M. Oppenheimer:
 13. Jonas Söderström • 2023 • Situation • Konsekvenser • Konsensus

  • Modell • Implementera • Revidera • Tolerera • Korrelation • Relatera (till) • Indikera Hitta enklare synonymer!
 14. Jonas Söderström • 2023 • Situation • Konsekvenser • Konsensus

  • Modell • Implementera • Revidera • Tolerera • Korrelation • Relatera (till) • Indikera Läge Följder Samsyn, enighet Mönster, mall Införa, skapa, göra Ändra, rätta Tåla Samband Anknyta (till), knyta an Visa, tyda (på) Läsarna bedömde dessa skribenter som mer intelligenta!
 15. Jonas Söderström • 2023 1. Onödig abstraktion Vidare har vi

  lagt ner stor omsorg kring datorbaserad resultatåterkoppling. Det innebär i korthet att vi på ett pedagogiskt rätt sätt presenterar data i avancerade former, ex som tidsserieanalyser och korrelationer. Vidare har vi lagt ner stor omsorg på att presentera avancerade data, som tidsserieanalyser och korrelationer, på ett pedagogiskt sätt. Se upp med: • Det innebär att … • Med detta menas … • Detta betyder …
 16. Jonas Söderström • 2023 Typiska onödiga abstrakta ord: Modell, process,

  arbete … Hur ska vi lösa våldsproblemen? Att ifrågasätta attityder men också försöka minska alkoholdrickandet har visat sig vara en framgångsrik modell. Den kan tillämpas även i Halmstad. Att ifrågasätta attityder men också försöka minska alkoholdrickandet har visat sig vara framgångsrikt. Det kan vi göra även i Halmstad.
 17. Jonas Söderström • 2023 38 Onödig abstraktion: Process, skede …

  Tillverkningsprocessen av Sail fi sh-båtarna är fl exibel och det är möjligt för köparen att själv vara med och utforma på båtens design och utförande i byggnadsskedet. Köparen kan påverka Sail fi sh-båtens design och utförande under tillverkningen. Köparen kan själv välja [motorstyrka och inredning?] innan båten byggs.
 18. Jonas Söderström • 2023 Onödig abstraktion: Roll … Politikens roll

  ska syfta till att stimulera entreprenörskap men samtidigt minimera risktagandet med att starta ett företag. Politiken ska syfta till att stimulera entreprenörskap men … Politiken ska stimulera entreprenörskap men samtidigt… Vi vill göra det enklare och mindre riskfyllt att starta ett företag.
 19. Jonas Söderström • 2023 Typiska onödiga abstrakta ord Are you

  sure? This action will delete the settings you have made. Your settings can be changed later from the Settings menu. Delete Cancel
 20. Jonas Söderström • 2023 Typiska onödiga abstrakta ord Are you

  sure? This action will delete the settings you have made. Your settings can be changed later from the Settings menu. Delete Cancel onödig abstraktion
 21. Jonas Söderström • 2023 2. Substantivsjukan I stället för uttrycksfulla

  verb .... installera Sök efter ord på ”-ing”, "-tion" eller ”-ande” utföra installation värva medlemmar bedriva medlemsvärvning förändrats genomgått en förändring ... använder man tomt verb + substantiv » » »
 22. Jonas Söderström • 2023 Substantivsjuka: typiska exempel Användningen av nya

  IT-verktyg har möjliggjort en e ff ektivisering av hela transportstrukturen. Att etablera sig på arbetsmarknaden är till exempel som regel en förutsättning för att kunna etablera en självständig försörjning. Ekologiska odlingsprinciper har utövat en stark påverkan på den konventionella produktionen.
 23. Jonas Söderström • 2023 Ett skolexempel Regeringen genomför en satsning

  på skolan med fokus på årskurs 1–3. Under tre år ska 900 miljoner kronor användas för att förbättra elevernas baskunskaper. Nedbrutet på individnivå innebär detta en satsning på 1 000 kronor per elev och läsår. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre.
 24. Jonas Söderström • 2023 Ett skolexempel Regeringen genomför en satsning

  på skolan med fokus på årskurs 1–3. Under tre år ska 900 miljoner kronor användas för att förbättra elevernas baskunskaper. Nedbrutet på individnivå innebär detta en satsning på 1 000 kronor per elev och läsår. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre. tomt utförandeverb onödig abstraktion Resultatet – ”vad ger det oss?” – sist onödig abstraktion
 25. Jonas Söderström • 2023 Ett skolexempel Regeringen genomför en satsning

  på skolan med fokus på årskurs 1–3. Under tre år ska 900 miljoner kronor användas för att förbättra elevernas baskunskaper. Nedbrutet på individnivå innebär detta en satsning på 1 000 kronor per elev och läsår. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre. Därför satsar regeringen 900 miljoner för att förbättra kunskaperna hos elever i årskurs 1, 2 och 3. Det är 1 000 kronor per elev och läsår, i tre år. Både kortare och begripligare
 26. Jonas Söderström • 2023 Personligt tilltal är bra... Från ett

  kommunalt badhus hemsida: Vi vill att ditt besök hos oss ska vara ”ett rent nöje”. ”Vi”, ”ditt” – skapar en direkt relation med besökaren.
 27. Jonas Söderström • 2023 ...men vid problem: Vattenruschbanan är avstängd

  tills påpekanden efter besiktning är åtgärdade. Inget ”vi beklagar” eller ”… tills vi hunnit laga den!”
 28. Jonas Söderström • 2023 SJ går bra ... SJ satsar

  kraftfullt på fl er tåg Vi säljer våra lediga platser...
 29. Jonas Söderström • 2023 SJ har problem... X2000-problemen åtgärdas ...

  Ett tillverkningsfel har upptäckts på rullstolslyftarna ...
 30. Jonas Söderström • 2023 • Förseningar förekommer … • Prognos

  saknas … … kan återupptas • Resenärer hänvisas … • Avgångar är försenade / Vi har förseningar på hela tvärbanan… • Vi kan inte säga … … när tra fi ken är igång • Vi hänvisar resenärer till
 31. Jonas Söderström • 2023 Just nu är det extra många

  som handlar av oss. Vi kommer att skicka din beställning inom två veckor
 32. Jonas Söderström • 2023 I slutet på 1970-talet skrevs den

  amerikanska federala lagstiftningen kring kommunikations- radio om med ett radikalt enklare språk. Tjugo år senare kontrollerade juristen Joseph Kimble hur det gått. På tjugo år hade inte en enda tvist uppstått kring reglerna. ”So much for the fear that plain language will create litigation. If anything, it probably decreases litigation”. Lifting the Fog of Legalese (Carolina Academic Press, 2006)
 33. Jonas Söderström • 2022 Juridiskt språk I enlighet med Miljöbalken

  26 kap §§ 5–9, Förordningen om miljöfarlig verksamhet §§ 32–33 (punkt 1 och 2), samt Lagen om viten § 5 (punkt 3) har Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat att XYZ Fastighets AB senast en månad efter att företaget tagit del av detta beslut ska låta utföra bullermätning.
 34. Jonas Söderström • 2022 Ni måste undersöka bullret på Fredsgatan.

  Annars kostar det er 25.000 kronor i månaden. Senaste en månad efter att ni tagit del av detta beslut måste ni 1) låta en SWEDAC-ackrediterad akustiker mäta buller i lägenheten 502 på Fredsgatan 9 och skriftligt redovisa resultatet av undersökningen. 2) Om bullermätningen visar att Socialstyrelsens normer överskrids, ska ni skriftligen ge förslag på åtgärder för att minska bullret. Även detta måste göras senast en månad efter att ni tagit del av detta beslut. 3) För varje påbörjad månad som punkterna 1 eller 2 inte är uppfyllda, kommer ni att få betala ett vite på 25 000 kronor. Den juridiska grunden för detta är Miljöbalken 26 kap §§ etc etc, Förordningen om miljöfarlig verksamhet §§ etc (punkt 1 och 2), samt Lagen om viten §§§ (punkt 3).
 35. Jonas Söderström • 2022 Enligt paragraf 33 i Förordningen om

  miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) ska en bostad ”ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar”. En bostad ska ”ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar”. Så säger paragraf 33 i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
 36. Jonas Söderström • 2022 Förbundet har enligt 11 kapitlet, 3

  paragrafen i stadgar möjlighet att utesluta en medlem, under förutsättning att denne inte betalat medlemsavgiften. Undantag är om … Betalar du inte medlemsavgiften blir du utesluten. Undantag är om ... (Sist i texten:) Bestämmelserna om uteslutning fi nns i stadgarnas kapitel 11, paragraf 3.
 37. Jonas Söderström • 2023 Onödig abstraktion: Trend + ökning/minskning Trenden

  med en accelererande befolkningsminskning kommer att fortsätta. Befolkningen kommer att minska ännu snabbare. Att antalet anmälningar om X ökar är en trend sedan länge. Anmälningar om X har ökat sedan länge.
 38. Jonas Söderström • 2023 LÖHV liknar en mildare PHV LÖHV

  är en mildare form av PHV LÖHV är till sin karaktär en mildare PHV konkret ”abstrakt”
 39. Jonas Söderström • 2023 Huvudvärken liknar vanligen en mildare form

  av den primära huvudvärken i sin karaktär. Huvudvärken liknar vanligen den primära huvudvärken men är mildare. Huvudvärken liknar den primära huvudvärken men är vanligen mildare. 👍
 40. Jonas Söderström • 2023 ”I februari kom skivan Säkert! Sedan

  dess har Musiksverige förändrats en aning ... Skivan som skulle passera obemärkt förbi blev istället tokhyllad på varenda musiksida i Sverige. Det är talspråk och väldigt rakt. Inga omskrivningar. Och ju enklare språket är, desto mer avancerade tankegångar och identi fi kation verkar de framkalla hos de fl esta.” Från intervju i Situation Stockholm, dec 2007
 41. Jonas Söderström • 2023 Grammis för Årets Textförfattare ”I februari

  kom skivan Säkert! Sedan dess har Musiksverige förändrats en aning ... Skivan som skulle passera obemärkt förbi blev istället tokhyllad på varenda musiksida i Sverige. Det är talspråk och väldigt rakt. Inga omskrivningar. Och ju enklare språket är desto mer avancerade tankegångar och identi fl Från intervju i Situation Stockholm, dec 2007
 42. Jonas Söderström • 2023 Gör: • Skriv det viktigaste först.

  • Lägg det konkreta först, och det övergripande eller generella efteråt som förklaring – inte som rubrik! • Dela upp i stycken och avsnitt.
 43. Jonas Söderström • 2023 Gör: • Rak meningsbyggnad. • Skriv

  ut förkortningar. • Ersätt eller förklara facktermer.
 44. Jonas Söderström • 2023 Se upp med • Långa ord

  • Passiva satser med hemlig agent– särskilt när innehållet är negativt eller obehagligt! • Onödig abstraktion! (”Det innebär att ..”)
 45. Jonas Söderström • 2023 Undvik • Svårbegripliga ord. • Meningsbyggnad

  med bisatser, ovanlig ordföljd. • Ålderdomliga uttryck.
 46. Jonas Söderström • 2024 Tisdag Maj 7 = Söndag 28

  april: Sista inlämning av uppgift 1. Torsdag Maj 2 Torsdag April 25 Tisdag April 30 Inifrån- perspektiv. Inleda text – ingresser. Ton, avsändar- personor, framing. Genomgång uppgift 1. Rubriker. Vecka 17 Vecka 19 Vecka 18