Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ぼくのかんがえたさいきょうのPWAキャッシュ.pdf

 ぼくのかんがえたさいきょうのPWAキャッシュ.pdf

kaidouji85

June 17, 2020
Tweet

More Decks by kaidouji85

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΅͘ͷ͔Μ͕͑ͨ
  ͍͖͞ΐ͏ͷ
  18"Ωϟογϡ
  18"/JHIU


  ஛಺ɹ༎հ

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ஛಺ɹ༎հ
  ϓϩάϥϚʔ
  +4େ޷͖

  View full-size slide

 3. αϯϓϧ
  IUUQTHCSBWFSCVSTUDPN

  View full-size slide

 4. (ϒϨ# ݕࡧ

  View full-size slide

 5. ΦϑϥΠϯΩϟογϡ
  ϒϥ΢β͕ߦͳ֤ͬͨछ௨৴Λɺ
  Ωϟογϡ͢Δ࢓૊Έ
  Ұ౓ಡΈࠐΜͩϖʔδͳΒɺ
  ωοτ͕ͭͳ͕Βͳ͍৔ॴͰ΋ද͕ࣔͰ͖Δ
  ίϯςϯπ͕ߋ৽͞Εͨ࣌ɺΩϟογϡʹ
  ࢒͍ͬͯΔݹ͍಺༰Λදࣔ͢Δ͜ͱ͕͋Δ

  View full-size slide

 6. 8PSLCPY
  ΦϑϥΠϯΩϟογϡΛ࣮ݱ͢ΔͨΊͷ
  ϑϨʔϜϫʔΫ
  σϑΝΫτελϯμʔυ
  ࠓޙͷ࿩͸8PSLCPYར༻͕લఏ

  View full-size slide

 7. /FUXPSL
  'JSTU
  $BDIF
  'JSTU
  1SF$BDIF
  $%/
  $BDIF4UPSBHF
  ϒϥ΢β
  Ωϟογϡ
  αʔό
  Ωϟογϡ

  View full-size slide

 8. /FUXPSL
  'JSTU
  $BDIF
  'JSTU
  1SF$BDIF
  $%/
  $BDIF4UPSBHF
  ϒϥ΢β
  Ωϟογϡ
  αʔό
  Ωϟογϡ
  ΫϦΞ
  ΫϦΞ
  ΫϦΞ

  View full-size slide

 9. ϒϥ΢βΩϟογϡ
  18"Λ࢖͑͹ϒϥ΢βΩϟογϡ͕
  ແޮԽ͞ΕΔɺͱ͍͏͜ͱ͸ͳ͍
  ϒϥ΢βΩϟογϡ͕ѱ͞Λ͢Δ͜ͱ͕ଟ͍
  ࠞཚͷݩͳͷͰແޮԽ͓ͯ͘͠

  View full-size slide

 10. ͦͷଞͷΩϟογϡ
  $%/ɺαʔόݻ༗ͷΩϟογϡ͕͋Δ৔߹͸
  σϓϩΠͷλΠϛϯάͰ࡟আ͓ͯ͘͠
  ྫ͑͹-BSBWFMΛ࢖͍ͬͯΔ৔߹ɺ
  ϏϡʔͷΩϟογϡΛ࡟আ͓ͯ͘͠

  View full-size slide

 11. /FUXPSL
  'JSTU
  $BDIF
  'JSTU
  1SF$BDIF
  $%/
  $BDIF4UPSBHF
  ϒϥ΢β
  Ωϟογϡ
  αʔό
  Ωϟογϡ
  جຊ͸͜͜

  View full-size slide

 12. $BDIF'JSTU
  ΩϟογϡΛ༏ઌͯ͠ฦ͢ઓུ
  ճ໨Ҏ߱ര଎͕ͩɺಉ͡63-͕ߋ৽͞Εͯ΋
  ৽͍͠΋ͷ͕දࣔ͞Εͳ͍
  ͳͷͰɺ63-ʹϋογϡΛ͚ͭΔ

  View full-size slide

 13. /FUXPSL
  'JSTU
  $BDIF
  'JSTU
  1SF$BDIF
  $%/
  $BDIF4UPSBHF
  ϒϥ΢β
  Ωϟογϡ
  αʔό
  Ωϟογϡ
  63-ݻఆ
  Ϧιʔε

  View full-size slide

 14. /FUXPSL'JSTU
  ωοτʹ઀ଓͰ͖ͳ͍࣌ʹɺ
  ΩϟογϡΛฦ͢ઓུ
  ճ໨Ҏ͕߱ര଎ʹͳΒͳ͍
  JOEFYIUNMͳͲ63-ݻఆ͕ͩ಺༰͕มߋ͞ΕΔ
  Մೳੑ͕͋Δ΋ͷʹ/FUXPSL'JSTUΛ࢖͏

  View full-size slide

 15. /FUXPSL
  'JSTU
  $BDIF
  'JSTU
  1SF$BDIF
  $%/
  $BDIF4UPSBHF
  ϒϥ΢β
  Ωϟογϡ
  αʔό
  Ωϟογϡ
  ΦϑϥΠϯϖʔδ

  View full-size slide

 16. 1SF$BDIF
  48͕Πϯετʔϧ͞Εͨࡍɺࢦఆ͞Εͨ63-
  ΛΩϟογϡ͢Δ
  Ϣʔβ͕ΞΫηε͍ͯ͠ͳ͍63-Λ
  Ωϟογϡ͢Δ͜ͱ͕Մೳ

  View full-size slide

 17. 3VOUJNF$BDIF
  ϒϥ΢β͕ΞΫηεͨ͠಺༰Λ
  ౎౓Ωϟογϡ͢Δ
  Ϣʔβ͕ΞΫηε͍ͯ͠ͳ͍63-Λ
  Ωϟογϡ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
  /FUXPSL'JSTUɺ$BDIF'JSTU͸
  3VOUJNF$BDIF

  View full-size slide

 18. ΦϑϥΠϯϖʔδ
  ωοτ͕ܨ͕Βͳ͍৔߹ʹɺ
  ॳΊͯΦϑϥΠϯϖʔδʹΞΫηε͢Δ
  Ϣʔβ͕ΞΫηε͍ͯ͠ͳ͍ϖʔδͷ
  ΩϟογϡͳͷͰ1SF$BDIFΛ࢖͏

  View full-size slide

 19. /FUXPSL
  'JSTU
  $BDIF
  'JSTU
  1SF$BDIF
  $%/
  $BDIF4UPSBHF
  ϒϥ΢β
  Ωϟογϡ
  αʔό
  Ωϟογϡ
  ΫϦΞ
  ΫϦΞ
  ΫϦΞ
  جຊ͸͜͜
  ΦϑϥΠϯϖʔδ
  63-ݻఆ
  Ϧιʔε

  View full-size slide

 20. ·ͱΊ
  18"Ҏ֎ͷΩϟογϡ͸ແޮԽ
  جຊ͸ϋογϡΛ͚ͭͯ$BDIF'JSTU
  63-ݻఆͳͷ͸/FUXPSL'JSTU
  ΦϑϥΠϯϖʔδ͸1SF$IBDF

  View full-size slide

 21. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide

 22. 1SF$BDIF
  $BDIF
  'JSTU
  3VOUJNF
  $BDIF
  4UBMF8IJMF
  3FWBMJEBUF
  8PSLCPY
  /FUXPSL
  'JSTU
  $BDIF4USBUFHJFT

  View full-size slide