$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Japan.pm 2021 開催まで至る道

karupanerura
December 10, 2021

Japan.pm 2021 開催まで至る道

イベント振り返り Meetup #2

karupanerura

December 10, 2021
Tweet

More Decks by karupanerura

Other Decks in Education

Transcript

 1. Japan.pm 2021
  ։࠵·ͰࢸΔಓ
  id:karupanerura
  ΠϕϯτৼΓฦΓ Meetup #2

  View Slide

 2. @karupanerura
  • Chief Director @ Japan Perl Association
  • YAPC::Kansai 2017 / Japan.pm 2021 Organizer
  • Software Engineer @ DeNA, Co,. LTD.
  • Perl / Go / Java / TypeScript / MySQL / AWS / GCP / etc..
  • Web API Development / Performance Tuning / IaC / etc...

  View Slide

 3. YAPC::Japan

  View Slide

 4. YAPC::Japan
  • 2015೥ʹ׬݁ͨ͠YAPC::AsiaͷޙܧΠϕϯτ
  • YAPC::AsiaΑΓ΋͏গ͠PerlدΓͷงғؾ
  • ೔ຊ֤஍ͷPerlίϛϡχςΟΛ΋ͬͱ׆ੑԽͤ͞ΔͨΊͷىരࡎ
  • ֤஍Ͱ։࠵ͯ͠Perl Monger͕େू߹ͯ͋͠Ε΍͜Ε΍

  View Slide

 5. งғؾ

  View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. ͜Μͳײ͡Ͱ΍͍ͬͯ·ͨ͠

  View Slide

 12. ͳͥ஍ҬίϛϡχςΟʁ
  • ʮ͍ͭ΋ͷϝϯπʯͷதͰৢ੒͞ΕΔՁ஋؍ʹ৮Ε͍ͨ
  • ٕज़΍࢓ࣄʹ͍ͭͯޠΓ߹͏ͳ͔Ͱਂ·ΔφχΧ
  • ֤஍ͷίϛϡχςΟʹܹࢗΛ༩͍͑ͨ
  • ʮ͍ͭ΋ͷϝϯπʯ͚ͩͰ͸ੜ·Εͳ͍Կ͔ΛੜΈग़͍ͨ͠
  • ίϛϡχςΟͷଘࡏΛ΋ͬͱΦʔϓϯʹ͍ͨ͠

  View Slide

 13. YAPC::Japanͷͭ͘Γ͔ͨ
  • ֤஍ͷίϛϡχςΟΛӡӦʹר͖ࠐΉ
  • ձ৔΍ͲΜͳΧϯϑΝϨϯεʹ͍͔ͨ͠ͳͲΛܾΊΔ
  • ݱ஍ͷਓ͸΋ͪΖΜ౎৺ΛؚΉ֤஍ͷਓΛݺͼࠐΉ
  • ΋Ζ΋Ζ४උΛ͕Μ͹Δ
  • ։࠵͢Δ

  View Slide

 14. ΋ͨΒ͞Εͨ΋ͷ
  • ஍ҬίϛϡχςΟ͕গͮͭ͠׆ൃʹͳΓ͸͡Ίͨ
  • ֤஍ͷίϛϡχςΟʔͷ৺ཧతڑ཭͕গ͠ॖ·ͬͨʢͱࢥ͏ʣ
  • ͋·Γ஌ΒΕ͍ͯͳ͔ͬͨPerl Monger͕ൃ۷ʢʁʣͰ͖ͨ
  • ΍͸Γ౦ژʹϗΠϗΠग़ͯ͜ΕΔਓ͹͔ΓͰ͸ͳ͍

  View Slide

 15. ͔͠͠

  View Slide

 16. ಥવͷίϩφՒ

  View Slide

 17. ίϩφՒ͕΋ͨΒͨ͠΋ͷ
  • ʮີʯʹͳΔػձͷଛࣦ
  • ίϛϡχςΟ͕஍ҬͰܗ੒͞Ε͍ͯͨϝϦοτ͕ബ·ͬͨ
  • ΦϯϥΠϯԽʹΑΔίϛϡχέʔγϣϯ೉қ౓ͷ্ঢ
  • ७ਮʹൃ࿩λΠϛϯάͳͲ͕೉͘͠ͳͬͨΓɺ౳
  • Refs. Ո଒΍ϓϥΠϕʔτΛ٘ਜ਼ʹͯ͠࢓ࣄ΍࣮੷Λಘ͍ͯͨ͜ͱ͔Β໨Λഎ͚ΒΕͳ͘ͳͬͨ݅

  View Slide

 18. ίϩφՒ͕YAPC::Japanʹ΋ͨΒͨ͠΋ͷ
  • ΦϑϥΠϯ։࠵ͷՄೳੑ͕ઈ๬తʹͳͬͨ
  • ࣮ࡍɺ2020೥3݄ʹ༧ఆ͍ͯͨ͠YAPC::Kyoto͸ԆظΛબ୒
  • ຊདྷͷ໨త͕Ռͨͮ͠Β͘ͳͬͨ
  • ΦϯϥΠϯʹͳΔͱɺͦͷ஍Ҭͷਓ͚ͩͰू·Δҙຯ͕ബ͍

  View Slide

 19. গͳ͘ͱ΋͜Ε·Ͱͷ
  YAPC::Japan͸࣮ࢪෆՄೳ

  View Slide

 20. ͜ͷ··Ͱ͍͍ͷ͔ʁ

  View Slide

 21. ίϛϡχςΟ͸ੜ͖෺
  • ͳͥίϛϡχςΟ͕ੜ·ΕΔ͔
  • ޷͖ͳτϐοΫʢͨͱ͑͹Perlʣʹ͍ͭͯަྲྀ͍͔ͨ͠Β
  • ू·ͬͯ࿩ͤͳ͍ͱڵຯ΋ԼՐʹͳ͍͖͕ͬͯͪʢਓʹґΔʣ
  • ڵຯ͕ԼՐʹͳΔͱίϛϡχςΟʹࢀՃ͢ΔϞνϕ͕ݮΔ

  View Slide

 22. ίϛϡχςΟ͸ਰऑ͍ͯ͘͠

  View Slide

 23. ͜ͷ··Ͱ͸μϝ

  View Slide

 24. ͳʹ͔Λ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

  View Slide

 25. ͳʹ͕ඞཁͳͷ͔

  View Slide

 26. ඞཁͳ΋ͷ
  • YAPC::Japanʹ୅ΘΔ৔ॴ
  • ΦϯϥΠϯͰ΍Δ͔͠ͳ͍
  • ͦͷ৔ॴΛ࢖ͬͨʮ͓ࡇΓʯ
  • ʮ͓ࡇΓʯ͔ͩΒਓ͸ू·Δ
  • ू·ΓʹࢀՃ͢Δݴ͍༁͕͋ΔͱࢀՃ͠΍͍͢

  View Slide

 27. ΦϯϥΠϯͷ՝୊
  • ৔ॴΛି͠੾ͬͯ੝େʹ΍Δʮ͓ࡇΓʯײ͕ബ͍
  • Twitter͕੝Γ্͕ͬͯ΋ςϯγϣϯ͕఻Θͬͯ͜ͳ͍
  • ʮࢀՃʯ͡Όͳͯ͘ʮ؍ͯΔʯʹͳΓ͕ͪ
  • ࠶ੜ͠ͳ͕Β࡞ۀͨ͠Γͱ͔΋Ͱ͖Δ͠࿥ըΛݟΕ͹ྑ͍
  • ຊ౰͸ࢀՃͯ͠ίϛϡχςΟʹՃΘͬͯ΄͍͠

  View Slide

 28. ͳʹ͕ʮYAPCʯΛܗ࡞͍͔ͬͯͨ
  • Perl MongerୡΛத৺ͱͨ͠ςοΫτʔΫ
  • ࣭ٙԠ౴΍໺࣍ͳͲͷΠϯλϥΫςΟϒͳ΍ΓͱΓ
  • ςοΫτʔΫΛωλʹੜ·ΕΔަྲྀʢͦΕ͕Ͱ͖Δงғؾʣ
  • ࿓Լ΍࠙਌ձͰൃදऀʹѫࡰ࣭ͭͭ͠໰Λ౤͛ͨΓ
  • ʮ஌Γ߹͍ͷ஌Γ߹͍ʯͳͲͱܨ͕ͬͨΓ

  View Slide

 29. ʮYAPCʯ΋࣮࣭తʹίϛϡχςΟͩͬͨ

  View Slide

 30. ຊ౰ʹʮYAPCʯ͕ग़དྷΔ͔ʁ
  • ͋·Γʹద౰ʹ΍ͬͯ͠·͏ͱʮYAPCʯͰ͸ͳ͘ͳΔ
  • ॳΊͯͷʮYAPCʯମݧ͕͜ΕͰ͋Δਓ΋͍Δ͸ͣ
  • ຊདྷͰ͸఻Θ͸ͣͷʮYAPCʯͷՁ஋Λᆝଛͨ͘͠ͳ͍
  • গͳ͘ͱ΋؆୯ʹ͸ग़དྷͦ͏ʹͳ͍
  • ୯ʹτʔΫΛௌ͚Δ͚ͩͰʮYAPCʯ͸੒ཱ͠ͳ͍

  View Slide

 31. ؆୯ʹ͸Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 32. ղ: YAPCΛ΍Βͳ͍

  View Slide

 33. YAPCΛ΍Βͳ͍
  • ΦϯϥΠϯͰʮYAPCʯΛ΍Ζ͏ͱ͢Δͱϋʔυϧ͕ߴ͗͢Δ
  • ͔ͱ͍ͬͯ͜ͷ··์ஔͯ͠͸ίϛϡχςΟ͕ਰऑ͢Δ
  • ग़དྷΔݶΓͷ͜ͱΛ΍͍ͬͯۙ৔Λ࡞Γ্͛Α͏
  • ʮYAPCʯͷίϛϡχςΟʹ͍Δਓ͕ҧ࿨ײͳ͘ࢀՃͰ͖Δ
  ʮ͓ࡇΓʯΛ࡞Γ্͛Α͏

  View Slide

 34. ೔ຊͷPerl Mongers͕ू·Δ৔
  Japan Perl Mongers (Japan.pm)

  View Slide

 35. Japan.pm 2021Ͱ໨ࢦͨ͜͠ͱ
  • YAPCʹ୅ΘΔ৔Λ໨ࢦ࣮ͨ͠ݧతͳΦϯϥΠϯΧϯϑΝϨϯε
  • ʮ؍ͨʯײͰ͸ͳ͘ʮࢀՃͨ͠ʯײ͕ग़Δ࢓૊ΈΛ࡞Δ
  • ࣮ݧతʹ΍ΔͷͰࢀՃ͸ແྉ
  • ࢀՃͷϋʔυϧΛԼ͛Δ

  View Slide

 36. Japan.pm 2021Ͱ΍ͬͨ͜ͱ
  • Youtube LiveͰͷ഑৴
  • ແྉͳͷͰ୭Ͱ΋ݟΕͯྑ͍ɾγϯϓϧͰΘ͔Γ΍͍͢
  • Discord Serverͷ੔උ
  • ͦͷ৔ʹดͯ͡੝Γ্͕ΕΔόʔνϟϧͳ৔ॴ

  View Slide

 37. Japan.pm 2021Ͱ΍ͬͨ͜ͱ
  • ൃදΛ؍ͳ͕Β஻Δ෭Ի੠νϟϯωϧ
  • ΠϯλϥΫςΟϒʹձ࿩͍ͯ͠ΔͷΛฉ͚Δ
  • Discord্Ͱ஡ʑΛೖΕͨΓཚೖ΋Ͱ͖Δ
  • େҪொ.pmͷํʑʹ͠Ό΂ͬͯ΋Βͬͨ

  View Slide

 38. Japan.pm 2021Ͱ΍ͬͨ͜ͱ
  • ͦͷྲྀΕ͔Βͷަྲྀձʢ࠙਌ձʣ
  • ΦϯϥΠϯ࠙਌ձͬͯ୭΋ࢀՃ͠ͳ͍ΠϝʔδͳͷͰrename
  • τϐοΫ͝ͱʹϘΠενϟοτνϟϯωϧΛ࡞Γೖͬͯ΋Β͏
  • ͦΕͧΕͷτϐοΫʹڵຯ͕͋Δͻͱಉ͕࢜ࣗવͱϚονϯ
  άͰ͖Δ͜ͱΛૂͬͨ

  View Slide

 39. ݁Ռ

  View Slide

 40. Japan.pm 2021;Γ͔͑Γ
  • ͦΕͳΓʹָ͠ΜͰ΋Β͑ͨΑ͏
  • ಛʹ෭Ի੠νϟϯωϧ͕޷ධʢThanks a lot for େҪொ.pmʣ
  • ΠϯλϥΫςΟϒײ͕͋ͬͯগ͠ʮࢀՃͨ͠ײʯ͕ग़ͤͨʁ
  • ͓͓·͔ͳΦϯϥΠϯΧϯϑΝϨϯεͷ։࠵ͷצॴ͕Θ͔ͬͨ
  • ഑৴पΓͷ೉͠͞ͳͲ΋ؚΊͯ

  View Slide

 41. Japan.pm 2021;Γ͔͑Γ
  • ަྲྀձ͸ෆৼ
  • ໊લΛม͑ͨҙຯ͸ಛʹͳͦ͞͏ͩͬͨ
  • ಛఆͷνϟϯωϧʹҰۃूதͯ͠ଞ͕աૄԽͨ͠
  • ࣗ෼ͷڵຯͷ͋ΔτϐοΫΛٸʹೳಈతʹબ୒͢Δͷ͸೉͍͠
  • બ୒ࢶΛ૿΍͗ͯ͢͠͠·ͬͨͷ΋͋Γͦ͏

  View Slide

 42. ࣍ʹ޲͚ͯ

  View Slide

 43. YAPC::Japan::Online 2022

  View Slide

 44. 2022/03/04(Fri)
  ~
  2022/03/05(Sat)

  View Slide

 45. YAPC::Japan::Online 2022
  • ͍ͭʹYAPCͷףΛ͚ͭ·ͨ͠
  • ΦϯϥΠϯͰ΍ΔYAPCͱͯͦ͠͏͍͏UXΛ࡞Δ֮ޛ
  • Japan.pm Ͱಘͨ΋ͷͳͲΛੜ͔ͯ͠ʮYAPCʯΛ࠶ߏங͢Δ
  • ৽ͨͳऔΓ૊Έ΋

  View Slide

 46. ৄࡉ͸ޙ೔

  View Slide

 47. __END__

  View Slide