Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

タイムテーブルを楽に組みたい

 タイムテーブルを楽に組みたい

F184d9a69a53293895f36730ca0b8289?s=128

karupanerura

August 31, 2019
Tweet

More Decks by karupanerura

Other Decks in Technology

Transcript

 1. λΠϜςʔϒϧΛָʹ૊Έ͍ͨ builderscon.io 2019 LT id:karupanerura

 2. id:karupanerura • Perl/Go/Java/JavaScript/C99/etc.. • DeNA, Co, LTD. - Software Engineer

  • αϚʔΠϯλʔϯ2019՝୊࡞੒νʔϜ • ISUCON8༧બग़୊νʔϜ • Japan Perl Association - ୅දཧࣄ
 3. Discover something new ͯ͠·͔͢

 4. Discover something new ͢ΔͨΊʹ͸

 5. ஌Βͳ͍΋ͷΛ୳ͤΔͱ͏Ε͍͠

 6. ஌Βͳ͍τʔΫΛ୳ͤΔͱ͏Ε͍͠

 7. λΠϜςʔϒϧ

 8. None
 9. (ӡӦͷօ༷͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢!!)

 10. ࣗ෼ͨͪ΋ΧϯϑΝϨϯεΛ΍͍ͬͯ·͢

 11. None
 12. ΋ͪΖΜλΠϜςʔϒϧ΋͋Γ·͢

 13. None
 14. λΠϜςʔϒϧ is ͍ͩ͡

 15. λΠϜςʔϒϧͷ࣮૷ͷ࣮ଶ

 16. <table>

 17. None
 18. UE UEDPMTQBO UE UE UE UE UE UE UESPXTQBO

 19. Ͳ͏࡞Δ͔

 20. λΠϜςʔϒϧΛ࡞Δʹ͸ • 1. tableλάΛख૊Έ͢Δ • 2. Excel(Spreadsheet)Λ࢖ͬͯ͏·͍͜ͱExport͢Δ • 3. ͋Δσʔλߏ଄͔Β͏·͘tableλάͷߏ଄ʹม׵͢Δ

 21. 1. tableλάΛख૊Έ͢Δ • ͭΒ͍ • खͰ૊ΉͷͭΒ͍ • ૊Έ׵͑ͷ࿑ྗ͕σΧΠ • ͍ͬͨΜ૊ΜͰݟฦͯ͠૊Έସ͑ͨΓͱ͔΍Δ

 22. 2. Excel(Spreadsheet)Λ࢖ͬͯExport • Ͳ͏΍ͬͯ΍Δͷ...ʢ৘ऑʣ • ͋ͱσβΠϯ͕͍͔ʹ΋Excel(Spreadsheet)!ͬͯײ͡ʹͳΔ • ͦ΋ͦ΋Excel(Spreadsheet)Ͱ૊Έସ͑Δͷ΋ׂͱେม • ηϧͷ݁߹Λ֎ͨ͠Γ͚ͭ௚ͨ͠Γͯͨ͠Β಺༰ඈΜͩΓ

 23. 3. ͋Δσʔλߏ଄͔Βม׵͢Δ • δϟεςΟε • ͪΐͬͱΉ͔͍͕ͣ͠ؤுΕ͹ͳΜͱ͔ͳΔ • σʔλߏ଄Λख૊Έ͢Δͷ͸΍ͬͺΓਏ͍ • Spreadsheet͔Βม׵ͨ͠Γ͚ͯͨ͠ͲͭΒ͔ͬͨ

 24. ΤσΟλ͕΄͍͠

 25. ࡞ͬͨ IUUQTLBSVQBOFSVSBHJUIVCJPUJNFUBCMFFEJUPS

 26. timetable-editor • vue.js + vue-grid-layout • Ͱ͖Δ͜ͱ: ࡞੒, ૊Έ׵͑, ΤΫεϙʔτ,

  Πϯϙʔτ • ·ͩϓϩτλΠϓ • σόοάग़ྗ͹Γ͹Γ • ৭ʑ଍Γͳ͍: ίϚฤू, σβΠϯ, ඍົʹόάͬͯΔ, etc..
 27. export/import

 28. ඪ४ܗ͕ࣜ΄͍͠

 29. ͭ͘Γ·ͤΜ͔ʁ