Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

業務で使えるGolang

katryo
November 03, 2014

 業務で使えるGolang

ヒカルのgo #3 http://connpass.com/event/9175/ で話した内容です

https://github.com/katryo/go_fanfare

katryo

November 03, 2014
Tweet

More Decks by katryo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ۀ຿Ͱ࢖͑ΔGolang katryo

 2. ໨࣍ 1. Golang෍ڭͷͨΊͷIDEಋೖ 2. ۀ຿Ͱ࢖͑ΔCLIΞϓϦΛGolangͰ࡞ͬͨ

 3. 1.Golang෍ڭͷͨΊͷ
 IDEಋೖ

 4. GolangΛࣾ಺Ͱ޿ΊΔʹ͸?

 5. ։ൃ؀ڥͷ࡞ΓํΛ
 ڭ͓͑͋͏

 6. Golang։ൃ؀ڥ • GoΛΠϯετʔϧ • GopathΛઃఆ • ͨΊ͠ʹgo runͰHello worldͯ͠ΈΔ

 7. IDE • ੩తܕ෇͚ݴޠͰ͋Δ͜ͱͷར఺Λੜ͔͢ • ΠϯετʔϧͷޙɺGOPATHΛઃఆ • ϝχϡʔόʔͷදࣔ(View)͔Β”Manage GOPATH…”Λબ୒

 8. GOPATHઃఆ • Manage GOPATHͰɺࣗ෼ͷઃఆͨ͠GOPATH Λॻ͘

 9. ΧϥʔεΩʔϚ • ݸਓతʹSublime text෩ͷΧϥʔεΩʔϚ͕޷͖

 10. 2.ۀ຿Ͱ࢖͑ΔCLIΞϓϦΛ
 GolangͰ࡞ͬͨ

 11. Golangͷ࢖్͍ • CLI • γΣϧεΫϦϓτͷ͔ΘΓ • ……ͦΕ͚ͩʁ

 12. ͳΜͱ͔ͯ͠GoΛ
 ۀ຿Ͱ࢖͍͍ͨ

 13. ࢥ͍͍ͭͨ

 14. ςετ࣮ߦͷ଴ͪ࣌ؒ໰୊ • ςετΛ࣮ߦ͢Δͱɺ਺ेඵʙ਺෼ͷ଴ͪ࣌ ͕ؒൃੜ͢Δ • ୀ۶ • GoͷྗͰ଴ͪ࣌ؒΛָ͘͢͠Δ • ԻָΛྲྀͤ͹ָ͘͠ͳΔͷͰ͸ͳ͍͔ʁ

 15. γΣϧεΫϦϓτΛ
 ࢧԉ͢ΔϓϩμΫτΛ GoͰ࡞Ζ͏

 16. ૝ఆ͢ΔγνϡΤʔγϣϯ • ./heavy_task ͸ɺॏ͍ॲཧΛ࣮ߦ͢ΔγΣϧ εΫϦϓτ • ςετɺը૾ॲཧɺetc • ./heavy_taskΛ࣮ߦ͢Δؒʹۓഭͨ͠ԻָΛ ྲྀ͠ɺ׬ྃͨ͠ΒϑΝϯϑΝʔϨΛྲྀ͍ͨ͠

 17. ࢖ͬͨϥΠϒϥϦ • portaudio-go • portaudioͷgoόΠϯσΟϯά • Իָ࠶ੜͷίʔυ͸αϯϓϧΛ΄΅ͦͷ·· ࢖ͬͨ • αϯϓϧͷίʔυ͸aiffΛ࠶ੜ͢Δ΋ͷͩͬͨͷ

  ͰɺaiffͷԻָϑΝΠϧΛ࢖͏͜ͱʹͨ͠
 18. ͳͥԻָͱGoͳͷ͔ • Go͸ฒߦॲཧ͕ಘҙ • ChannelΛ࢖͑͹ɺൺֱత؆୯ʹฒߦॲཧ͕ ॻ͚Δ • ʮԿ͔ͷλεΫΛ࣮ߦ͠ͳ͕Βɺಉ࣌ʹԻָ Λ࠶ੜ͠ɺλεΫ͕ऴྃͨ͠ΒɺԻָΛ੾Γ ସ͑Δʯͷ͸ɺͪΐͬͱ໘౗ͳฒߦॲཧ

 19. νϟϯωϧ • ผͷGoroutineؒͰϝοηʔδΛ΍ΓͱΓͰ͖Δ • λεΫ։࢝ɾλεΫ׬ྃͳͲΛɺνϟϯωϧΛ࢖ͬͯ௨஌ͨ͠

 20. WEB+DB vol.82 • Golangͷॳ৺ऀ޲͚ྑ هࣄ • jxck͞Μ͕ࣥච • Goroutineʹ͍ͭͯ΋ॻ ͍ͯ͋Δ