Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

業務で使えるGolang

katryo
November 03, 2014

 業務で使えるGolang

ヒカルのgo #3 http://connpass.com/event/9175/ で話した内容です

https://github.com/katryo/go_fanfare

katryo

November 03, 2014
Tweet

More Decks by katryo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ۀ຿Ͱ࢖͑ΔGolang
  katryo

  View Slide

 2. ໨࣍
  1. Golang෍ڭͷͨΊͷIDEಋೖ
  2. ۀ຿Ͱ࢖͑ΔCLIΞϓϦΛGolangͰ࡞ͬͨ

  View Slide

 3. 1.Golang෍ڭͷͨΊͷ

  IDEಋೖ

  View Slide

 4. GolangΛࣾ಺Ͱ޿ΊΔʹ͸?

  View Slide

 5. ։ൃ؀ڥͷ࡞ΓํΛ

  ڭ͓͑͋͏

  View Slide

 6. Golang։ൃ؀ڥ
  • GoΛΠϯετʔϧ
  • GopathΛઃఆ
  • ͨΊ͠ʹgo runͰHello worldͯ͠ΈΔ

  View Slide

 7. IDE
  • ੩తܕ෇͚ݴޠͰ͋Δ͜ͱͷར఺Λੜ͔͢
  • ΠϯετʔϧͷޙɺGOPATHΛઃఆ
  • ϝχϡʔόʔͷදࣔ(View)͔Β”Manage
  GOPATH…”Λબ୒

  View Slide

 8. GOPATHઃఆ
  • Manage GOPATHͰɺࣗ෼ͷઃఆͨ͠GOPATH
  Λॻ͘

  View Slide

 9. ΧϥʔεΩʔϚ
  • ݸਓతʹSublime text෩ͷΧϥʔεΩʔϚ͕޷͖

  View Slide

 10. 2.ۀ຿Ͱ࢖͑ΔCLIΞϓϦΛ

  GolangͰ࡞ͬͨ

  View Slide

 11. Golangͷ࢖్͍
  • CLI
  • γΣϧεΫϦϓτͷ͔ΘΓ
  • ……ͦΕ͚ͩʁ

  View Slide

 12. ͳΜͱ͔ͯ͠GoΛ

  ۀ຿Ͱ࢖͍͍ͨ

  View Slide

 13. ࢥ͍͍ͭͨ

  View Slide

 14. ςετ࣮ߦͷ଴ͪ࣌ؒ໰୊
  • ςετΛ࣮ߦ͢Δͱɺ਺ेඵʙ਺෼ͷ଴ͪ࣌
  ͕ؒൃੜ͢Δ
  • ୀ۶
  • GoͷྗͰ଴ͪ࣌ؒΛָ͘͢͠Δ
  • ԻָΛྲྀͤ͹ָ͘͠ͳΔͷͰ͸ͳ͍͔ʁ

  View Slide

 15. γΣϧεΫϦϓτΛ

  ࢧԉ͢ΔϓϩμΫτΛ
  GoͰ࡞Ζ͏

  View Slide

 16. ૝ఆ͢ΔγνϡΤʔγϣϯ
  • ./heavy_task ͸ɺॏ͍ॲཧΛ࣮ߦ͢ΔγΣϧ
  εΫϦϓτ
  • ςετɺը૾ॲཧɺetc
  • ./heavy_taskΛ࣮ߦ͢Δؒʹۓഭͨ͠ԻָΛ
  ྲྀ͠ɺ׬ྃͨ͠ΒϑΝϯϑΝʔϨΛྲྀ͍ͨ͠

  View Slide

 17. ࢖ͬͨϥΠϒϥϦ
  • portaudio-go
  • portaudioͷgoόΠϯσΟϯά
  • Իָ࠶ੜͷίʔυ͸αϯϓϧΛ΄΅ͦͷ··
  ࢖ͬͨ
  • αϯϓϧͷίʔυ͸aiffΛ࠶ੜ͢Δ΋ͷͩͬͨͷ
  ͰɺaiffͷԻָϑΝΠϧΛ࢖͏͜ͱʹͨ͠

  View Slide

 18. ͳͥԻָͱGoͳͷ͔
  • Go͸ฒߦॲཧ͕ಘҙ
  • ChannelΛ࢖͑͹ɺൺֱత؆୯ʹฒߦॲཧ͕
  ॻ͚Δ
  • ʮԿ͔ͷλεΫΛ࣮ߦ͠ͳ͕Βɺಉ࣌ʹԻָ
  Λ࠶ੜ͠ɺλεΫ͕ऴྃͨ͠ΒɺԻָΛ੾Γ
  ସ͑Δʯͷ͸ɺͪΐͬͱ໘౗ͳฒߦॲཧ

  View Slide

 19. νϟϯωϧ
  • ผͷGoroutineؒͰϝοηʔδΛ΍ΓͱΓͰ͖Δ
  • λεΫ։࢝ɾλεΫ׬ྃͳͲΛɺνϟϯωϧΛ࢖ͬͯ௨஌ͨ͠

  View Slide

 20. WEB+DB vol.82
  • Golangͷॳ৺ऀ޲͚ྑ
  هࣄ
  • jxck͞Μ͕ࣥච
  • Goroutineʹ͍ͭͯ΋ॻ
  ͍ͯ͋Δ

  View Slide