Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Vue CLI v3

kazupon
June 19, 2018

Vue CLI v3

第69回 HTML5とか勉強会「UIフレームワーク最前線」の発表資料
https://html5j.connpass.com/event/89073/

kazupon

June 19, 2018
Tweet

More Decks by kazupon

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Vue CLI v3
  HTML5J UIϑϨʔϜϫʔΫ࠷લઢ
  2018.06.19
  @kazupon

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. kazupon
  Vue.js Core Team
  Vue.js japan users group organizer
  vue-i18n, vuejs/jp.vuejs.org maintainer
  storybook vue support member
  CUUSOO SYSTEM CTO
  @kazu_pon kazupon

  View Slide

 4. ͸͡Ίʹ

  View Slide

 5. ࠓ೔࿩͢͜ͱ

  View Slide

 6. Vue CLI v3

  View Slide

 7. ࠓ೔
  ࿩͞ͳ͍͜ͱ

  View Slide

 8. ࠷৽ಈ޲
  MANABIYA
  https://speakerdeck.com/kazupon/vue-dot-jsfalsejin-hou-toci-shi-dai-webkai-fa-nituite?slide=1

  View Slide

 9. ͦΕͰ΋஌Γ͍ͨͳΒ…
  Vue Contributor Days
  https://www.youtube.com/watch?v=U38s3O1hh9k

  View Slide

 10. ·ͨ͸

  View Slide

 11. ϩʔυϚοϓ
  https://github.com/vuejs/roadmap

  View Slide

 12. ࢀরͯ͠Լ͍͞

  View Slide

 13. Vue CLI v3

  View Slide

 14. ݱࡏ RC.3 !
  ·΋ͳ͘ϦϦʔεʂ

  View Slide

 15. Vue CLI ͱ͸
  • Vue.js ΞϓϦ޲͚ͷ CLI ϕʔεͷ
  ։ൃπʔϧ

  View Slide

 16. ओͳಛ௃

  View Slide

 17. https://cli.vuejs.org/
  Vue CLI ެࣜυΩϡϝϯτͷτοϓΑΓ

  View Slide

 18. ͱɺ৭ʑͱ
  ͋Γ·͕͢

  View Slide

 19. v3 ͷ໨ۄ

  View Slide

 20. v3 ͷ໨ۄ
  • ϓϥάΠϯγεςϜ
  • Vue CLI Ϣʔβʔ΁ͷ֦ுੑͷఏڙ
  • Vue CLI UI
  • CLI ͕ۤखͳϢʔβʔʹର͢Δαϙʔτ
  • UI APIͱUI ϓϥάΠϯγεςϜͷఏڙʹ
  ΑΔɺ͞ΒͳΔVue CLIͷ֦ுੑΛఏڙ
  ͞ΒͳΔDXఏڙͷແݶͷՄೳੑ

  View Slide

 21. ϓϥάΠϯ
  γεςϜ

  View Slide

 22. CLIϓϥάΠϯͷ࡞੒ͱར༻
  • جຊతʹҎԼͷAPIΛར༻࣮ͯ͠૷͢Δ
  • Service
  • Generator
  • Prompt
  • npmʹެ։͢Δ͜ͱͰɺϢʔβʔ͕ vue add
  ౳ͰΠϯετʔϧͯ͠ར༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 23. CLIϓϥάΠϯͰग़དྷΔ͜ͱ
  • Service
  • webpackઃఆͷΧελϚΠζ
  • npm-scripts (via vue-cli-servie)ͷొ࿥
  https://cli.vuejs.org/dev-guide/plugin-dev.html#service-plugin

  View Slide

 24. CLIϓϥάΠϯͰग़དྷΔ͜ͱ
  • Generator
  • ςϯϓϨʔτͷੜ੒
  • طଘςϯϓϨʔτͷΧελϚΠζ
  https://cli.vuejs.org/dev-guide/plugin-dev.html#generator

  View Slide

 25. CLIϓϥάΠϯͰग़དྷΔ͜ͱ
  • Prompts
  • ର࿩಺༰ͷΧελϚΠζ
  https://cli.vuejs.org/dev-guide/plugin-dev.html#prompts

  View Slide

 26. CLIϓϥάΠϯͷྫ
  • ࠃࡍԽ(i18n)ͷ࢓૊ΈΛಋೖ
  vue add i18n
  vue-cli-plugin-i18n my-app1
  scafollding
  &
  Env settings

  View Slide

 27. CLIϓϥάΠϯͷϢʔεέʔε
  • Vue ޲͚ͷϥΠϒϥϦɺϑϨʔϜϫʔΫͷ
  ࣗಈΠϯετʔϧscafollding
  • ϓϩδΣΫτݻ༗ͷίʔυੜ੒
  • ϚΠάϨʔγϣϯπʔϧ
  • σϓϩΠπʔϧ
  • … ͳͲ

  View Slide

 28. Vue CLI UI

  View Slide

 29. Vue CLI UI
  ͱ͸ʁ

  View Slide

 30. CLI : Command line interface
  UI : User interface

  View Slide

 31. Vue Command line interface
  User interface

  Vue CLI UI

  View Slide

 32. – Evan You
  “Vue CLI UI is the UI for the CLI.”
  “༁: Vue CLI͸CLI޲͚ͷUIͰ͢ɻ”

  View Slide

 33. Vue CLI UI ͷ࡞ऀ
  • ίΞνʔϜGuillaume Chau ࢯ ͷౖᔶͷ։
  ൃʹΑΓര஀
  https://guillaume-chau.info/

  View Slide

 34. Vue CLI UI ͷ UI
  vue ui
  ίϚϯυ࣮ߦ…
  Webϒϥ΢βʹGUIΞϓϦ͕ىಈ

  View Slide

 35. Vue CLI UI Ͱग़དྷΔࣄ
  • Vue CLI ͷ CLI ϕʔεͰग़དྷΔࣄ͸ͻͱ௨
  ΓͰ͖Δ
  • ϓϩδΣΫτ࡞੒
  • CLIϓϥάΠϯ௥Ճ
  • ։ൃαʔόͷىಈ
  • ΞϓϦέʔγϣϯͷϏϧυ
  • webpackͷΠϯεϖΫγϣϯ …ͳͲ

  View Slide

 36. ϓϩδΣΫτ࡞੒

  View Slide

 37. ։ൃαʔόͷىಈ

  View Slide

 38. webpackͷΠϯεϖΫγϣϯ

  View Slide

 39. CLI ൛ʹ͸ͳ͍ػೳͷఏڙ
  • GUIϕʔεͷಛੑΛੜ͔ͯ͠ɺҎԼͷΑ͏
  ͳ༷ʑͳػೳΛఏڙ͍ͯ͠Δ
  • ϓϩδΣΫτ؅ཧ
  • GUIϕʔεͷίϯϑΟάϨʔγϣϯ
  • CLIϓϥάΠϯͷݕࡧˍҰཡ
  • CLIϓϥάΠϯͷΞοϓσʔτ … ͳͲ

  View Slide

 40. ϓϩδΣΫτ؅ཧ

  View Slide

 41. GUIϕʔεͷίϯϑΟάϨʔγϣϯ

  View Slide

 42. CLIϓϥάΠϯݕࡧˍҰཡ

  View Slide

 43. Vue CLI UI ͷ֦ுੑ
  • Vue CLI UIͰ΋ϓ
  ϥάΠϯγεςϜ
  Λαϙʔτ

  (ui.js | vue-cli-ui.js)
  • UI API ʹΑΓ Vue
  CLI UIΛ֦ு͢Δ
  ͜ͱ͕ग़དྷΔ

  View Slide

 44. UI API ʹΑΓग़དྷΔ͜ͱ
  • ίϯϑΟάϨʔγϣϯͷΧελϚΠζ
  • λεΫͷΧελϚΠζ
  • ϓϩϯϓτͷΧελϚΠζ
  • ΫϥΠΞϯτΞυΦϯʹΑΔ֦ு
  • ΧελϜϏϡʔʹΑΔ֦ு

  View Slide

 45. UI API ͕ఏڙ͢Δ΋ͷ
  • ΫϥΠΞϯτ/αʔόؒͷσʔλڞ༗
  • ϓϥάΠϯΞΫγϣϯ
  • IPC
  • ϩʔΧϧετϨʔδ
  • ϓϩάϨεදࣔ
  • ϑοΫɺαδΣενϣϯɺ௨஌ɺ… etc

  View Slide

 46. ίϯϑΟάϨʔγϣϯͷΧελϚΠζ
  • UI API Ͱઃఆը໘ΧελϚΠζͰ͖Δ
  ্ه࿮Α͏ʹಠࣗʹίϯϑΟάϨʔγϣϯΛ௥Ճͯ͠ɺ
  ࡉ͔͘ΧελϚΠζͰ͖Δ

  View Slide

 47. ίϯϑΟάϨʔγϣϯͷΧελϚΠζ
  • describeConfig Λར༻ͯ͠ίϯϑΟάϨʔ
  γϣϯΛఆٛ͢Δ

  View Slide

 48. • λεΫ΋ಉ༷UI APIͰΧελϚΠζͰ͖Δ
  λεΫͷΧελϚΠζ
  ্ه࿮Α͏ʹɺطଘͷpackage.jsonͷscriptsͷλεΫʹ
  ରͯ͠ΧελϚΠζͨ͠Γɺ৽نʹλεΫΛ௥Ճ͢Δ͜
  ͱ΋Ͱ͖Δ

  View Slide

 49. λεΫͷΧελϚΠζ
  • describeTaskΛར༻ͯ͠طଘͷλεΫͷΧ
  ελϚΠζ

  View Slide

 50. λεΫͷΧελϚΠζ
  • λεΫύϥϝʔλʔ
  ΋ఆٛ͢Δ͜ͱ͕
  Ͱ͖Δ

  View Slide

 51. λεΫͷΧελϚΠζ
  • ಠࣗλεΫͷఆٛ͸addTaskΛར༻͢Δ
  ޙड़͢ΔΫϥΠΞϯτΞυΦϯΛར༻͢Δͱ͞Βʹߴ౓
  ͳΧελϚΠζՄೳ

  View Slide

 52. λεΫͷΧελϚΠζͷྫ
  • Vue CLI UI ͷ build

  View Slide

 53. ΫϥΠΞϯτΞυΦϯ
  • ಠࣗͷVue ίϯ
  ϙʔωϯτΛ
  Vue CLI UI ಺Ͱ
  ΞυΦϯͱͯ͠
  ಈ࡞ͤ͞Δ͜ͱ
  Ͱ֦ுͰ͖Δ

  View Slide

 54. ΫϥΠΞϯτΞυΦϯ
  • ΫϥΠΞϯτΞ
  υΦϯͰ࣮૷͠
  ͯVueίϯϙʔω
  ϯτར༻Ͱ͖Δ
  ෦෼
  • λεΫͷϏϡʔ
  • ΧελϜϏϡʔ
  serve | build λεΫͷϏϡʔ
  ϓϩδΣΫτφϏήʔγϣϯ
  ʹΧελϜϏϡʔΛ௥ՃՄೳ

  View Slide

 55. ΫϥΠΞϯτΞυΦϯͷ࡞Γํ
  • vue create ͰϓϩδΣΫτΛ࡞੒͠ɺઃఆ
  Λ͢Δ
  vue create my-client-addon
  ࡞੒ͨ͠ϓϩδΣΫτʹ্هͷΑ
  ͏ͳvue.config.js Λ௥Ճ
  UI ϓϥάΠϯͱ͸
  ผʹ࡞Δ

  View Slide

 56. ΫϥΠΞϯτΞυΦϯͷ࡞Γํ
  • main.js ΛҎԼͷΑ͏ʹɺClientAddon API
  ͰίϯϙʔωϯτΛొ࿥ͨ͠Γɺϧʔτ
  Λఆٛ͢ΔΑ͏มߋ͢Δ

  View Slide

 57. ΫϥΠΞϯτΞυΦϯͷ࡞Γํ
  • UIϓϥάΠϯͷ ui.js ͰҎԼͷΑ͏ʹΫϥ
  ΠΞϯτΞυΦϯΛొ࿥

  View Slide

 58. ΫϥΠΞϯτΞυΦϯͷ࢖͍ํ
  • ޙ͸ίϯϙʔωϯτΛ࢖༻Մೳͳ෦෼Ͱ
  ઃఆ͢Δ͚ͩ (ҎԼ͸ λεΫϏϡʔͷྫ)

  View Slide

 59. ΧελϜϏϡʔ
  • Vue CLI UI ͕ϢʔβʔʹΞϓϦͷΑ͏ͳ
  ੍ޚՄೳͳΤϦΞΛఏڙ

  View Slide

 60. ΧελϜϏϡʔͷ௥Ճํ๏
  • ΫϥΠΞϯτΞυΦϯͱ UI API ͷ
  addView Λར༻͢Δ
  ΫϥΠΞϯτ
  ΞυΦϯ
  UI ϓϥάΠϯ

  View Slide

 61. Vue CLI UI ֦ுͷྫ
  • ࠃࡍԽ(i18n)؅ཧ

  View Slide

 62. Vue CLI UI
  ֦ு
  DEMO

  View Slide

 63. ΧελϜϏϡʔͷϢʔεέʔε
  • ࠃࡍԽରԠ
  • Storybook ϥΠΫͳσβΠφͱڠۀͰ͖Δ
  πʔϧ
  • Vue DevToolsϥΠΫͳσόοΪϯάπʔϧ
  • docz ϥΠΫͳυΩϡϝϯςʔγϣϯπʔ
  ϧ
  • … ͳͲ

  View Slide

 64. ΧελϜϏϡʔ
  ͷՄೳੑ

  View Slide

 65. ·ͱΊ

  View Slide

 66. • Vue CLI v3Ͱ͸ɺ͜Ε·Ͱͷ v2 Ͱͷ໰୊఺ɺ
  ݱঢ়ͷϑϩϯτΤϯυ։ൃπʔϧ؀ڥपΓͷ
  ਏ͍໰୊Λվળ͢ΔͨΊʹఏڙ͞ΕΔ
  • Vue ΞϓϦ։ൃϢʔβʔ͸ɺૉ௚ʹ Vue ެࣜ
  ʹఏڙ͢Δ Vue CLI Λར༻͢Δ͜ͱͰɺ޾ͤ
  ʹͳΕΔʂ
  • ։ൃπʔϧपΓͷߏஙɺπʔϧͷΞοϓάϨʔ
  υ౳͸ɺVue CLI ɺͦͯ͠ϓϥάΠϯ͕ݟͯ͘
  ΕΔΑ͏ʹͳΔ
  ·ͱΊ

  View Slide

 67. • Vue CLI v3 ͷ໨ۄͱͯ͠ɺϓϥάΠϯγε
  ςϜ ͱ Vue CLI UI
  • ͜ΕΒʹΑΓɺVue CLI ެࣜͰ͸΋ͷ଍Γ
  ͳ͍ɺ։ൃ؀ڥΛڧԽ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ
  ͏ʹͳΔ
  • ͜ͷ݁Ռɺ͞Βʹੜ࢈ੑͷߴ͍։ൃ؀ڥΛ
  ߏங͢Δ͜ͱ͕ՄೳʹͳΔ
  ·ͱΊ

  View Slide

 68. ͱ͍͏Θ͚Ͱ
  ඇৗʹ
  ExcitingͳͷͰ

  View Slide

 69. https://twitter.com/kazu_pon/status/998630153843437568

  View Slide

 70. ΍ͬͯ
  ͍͖·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 71. One more thing …

  View Slide

 72. Vue Fes Japan 2018
  ۙʑɺCFPืू΍ւ֎speakers৘ใΛ
  Ξφ΢ϯε͢Δ༧ఆ

  View Slide

 73. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide