$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

The Lean Startup for Developers

The Lean Startup for Developers

「開発者のためのリーン・スタートアップ」の資料です。

Kentaro Kuribayashi

July 10, 2012
Tweet

More Decks by Kentaro Kuribayashi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ։ൃऀ
  ͷͨΊͷ

  ϖύϘձٞࣨ
  JEBOUJQPQ
  QBQFSCPZDP
  Ϧʔϯ
  ελʔτΞοϓ

  View Slide

 2. ͸͡Ίʹ

  View Slide

 3. JEBOUJQPQ
  ٕज़ج൫੔උ
  ΤϯδχΞ

  View Slide

 4. ͳͥ։ൃऀ
  ͷࢲ͕Ϧϯ
  ελͷ࿩Λ
  ͢Δͷ͔ʁ

  View Slide

 5. ٕज़తʹ༏Εͨ
  اۀ͕ඞͣ͠΋
  Α͍ϓϩμΫτ
  Λ࡞ΕΔΘ͚Ͱ
  ͸ͳ͍

  View Slide

 6. ݸਓͱͯ͠ͷࢲ
  w΋ͬͱ΋ͬͱٕज़
  ऀͱͯ͠੒௕ͨ͠
  ͍
  w·ͩ·ֶͩश͕଍
  Γͳ͍

  View Slide

 7. Α͍ϓϩμΫτ
  wٕज़͸ɺଟ਺͋Δ
  ཁૉͷͻͱͭʹա
  ͗ͳ͍
  w։ൃϓϩηεͦ͜
  ͕ॏཁ

  View Slide

 8. w ։ൃऀ͕Α͍ϓϩμΫ
  τͷͨΊʹͰ͖Δ͜ͱ
  ͸ଞʹ΋΋ͬͱ͋Δ
  w ٕज़ྗ޲্ͷͨΊͷऔ
  Γ૊Έ͸౰ͨΓલ Έ
  Μͳ΍ͬͯΔͰ͠ΐ

  w ͦͷ্Ͱ։ൃϓϩηε
  ΁ͷཧղɾ࣮ફ͕ඞཁ

  View Slide

 9. ։ൃऀɺͻ
  ͍ͯ͸ΈΜ
  ͳͷ޾ͤͷ
  ͨΊʹ

  View Slide

 10. ॻ੶ͷ
  ͝঺հ

  View Slide

 11. View Slide

 12. ݪॻ
  ๜༁

  View Slide

 13. &SJD3JFDF
  #PSOJO
  'PVOEFSPG
  *.76

  View Slide

 14. ͲΜͳຊʁ

  View Slide

 15. ʮܦӦऀ૚͕
  ಡΉΑ͏ͳ
  ίϯαϧຊ
  Ͱ͠ΐʜʜ
  ࣗ෼ʹ͸ؔ܎ͳ͍

  ʯ
  ҧ͍·͢

  View Slide

 16. ։ൃऀͦ͜
  ͕ಡΉ΂͖
  ຊͰ͢

  View Slide

 17. αʔϏε։ൃ
  ͋Δ͋Δू

  View Slide

 18. ୭΋͕਎ʹ
  ͭ·͞ΕΔ
  ࿩ͯΜ͜੝
  Γ

  View Slide

 19. ελʔτ
  Ξοϓ

  View Slide

 20. ελʔτΞοϓ
  ͱ͸ʁ

  View Slide


 21. ͱͯͭ΋ͳ͘ෆ֬
  ࣮ͳঢ়ଶͰɺ

  ৽͍͠੡඼΍αʔ
  ϏεΛ࡞Γग़͞ͳ͚
  Ε͹ͳΒͳ͍ɺ

  ਓత૊৫

  View Slide

 22. wاۀͷྺ࢙ɾن
  ໛ɾൃలஈ֊
  wͲͷۀքͰ͋Δ͔
  wެӦɾຽӦ
  ʜͳͲ͸ʮελʔτΞο
  ϓʯͷఆٛʹແؔ܎
  ͭ·Γʜʜ

  View Slide

 23. ΞϯτϨ
  ϓϨφʔ
  ͱ͸ʁ

  View Slide

 24. ΞϯτϨϓϨ
  φʔͱ͸ɺε
  λʔτΞοϓ
  ʹؔΘΔਓશ
  ମͷ͜ͱ

  View Slide

 25. ͱ͍͏͜ͱ͸

  View Slide

 26. ϖύϘ͸ελʔτ
  ΞοϓاۀͰ͋Γɺ
  զʑશһ͕ΞϯτϨ
  ϓϨφʔͰ͋Δ ΂
  ͖

  View Slide

 27. μϝͳ։ൃ

  View Slide

 28. ʮݱࡏΘΕΘΕͷଟ͘͸ϓϩμ
  Ϋτ։ൃʹ͋ͨͬͯఱจֶͰ͸
  ͳ͘઎੕ज़ʹཔ͍ͬͯΔΑ͏ͳ
  ஈ֊ʹ͋Δɻ͔͍ͭ͠͠·Ͱ΋
  ͦΜͳϨϕϧʹཹ·͍ͬͯΔඞ
  ཁ͸ͳ͍ɻ͸Δ͔ʹ༏Εͨํ๏
  ͕खͷಧ͘ͱ͜Ζ͋Δͷͩʯ
  http://jp.techcrunch.com/archives/0110911are-you-building-the-right-product/

  View Slide

 29. ઎੕ज़
  Ӎޤ͍

  View Slide

 30. ݱ࣮
  ࿪ۂ
  ۭؒ

  View Slide

 31. զʑ͸ɺ
  δϣϒζ
  Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 32. ໝ૝
  υϦϒϯ
  ։ൃ

  View Slide

 33. +645%0*5ઓུ
  w Ϗδϣϯ͕ෆ໌ྎ
  w ސ٬ͷཉٻ͕ෆ໌
  w ސ٬͕͍Δͷ͔ෆ໌
  w ༏ઌॱҐ෇͚ෆೳ
  w ໝ૝Ͱػೳ௥Ճ
  w ·͋ͱΓ͋͑ͣ΍ͬͯ
  ΈΑ͏

  View Slide

 34. ʮࠓճ͸ࣦഊ
  ͕ͩͬͨɺͦ
  ͔͜Βʰֶ
  ͼʱΛಘΔ͜
  ͱ͕Ͱ͖ͨʯ

  View Slide

 35. શ͕ͯऴΘͬ
  ͯ͠·ͬͨޙ
  ʹʮֶͼʯΛ
  ಘͯ΋஗ա͗
  Δ

  View Slide

 36. େ੾ͳ͜ͱ
  ͭ

  View Slide


 37. αʔϏε։ൃΛՊֶ
  ࣮ݧͷΑ͏ʹԾઆͱͦ
  ͷݕূΛ௨ͯ͡ߦ͏͜
  ͱ

  ·ͣ͸Ծઆݕূͷͨ
  Ίͷඞཁ࠷খݶͷ੡඼
  Λ࡞Δ͜ͱ

  ԾઆݕূϧʔϓΛͰ
  ͖Δ͚ͩ଎͘ճ͢͜ͱ

  View Slide

 38. Ծઆ
  ݕূ
  ֶͼ
  ݕূ͞
  Εͳ͍
  ࣦഊ

  View Slide

 39. Ծઆͳͯ͘͠
  ݕূ͸ͳ͍͠
  ݕূͳͯ͘͠
  ֶͼ͸ͳ͍ʂ

  View Slide

 40. ϓϩμΫτ։
  ൃ͸ɺՊֶ࣮
  ݧͷΑ͏ʹߦ
  ΘΕΔ΂͖

  View Slide

 41. #VJME
  .FBTVSF
  -FBSO

  View Slide

 42. #VJME
  .FBTVSF
  -FBSO

  View Slide

 43. ʮཁ͢ΔʹΑ͋͘Δ
  1%$"αΠΫϧΈͨ
  ͍ͳ΋ͷͳΜ͡Όͳ
  ͍ͷʜʜʁʯ

  View Slide

 44. ͪΐͬͱҧ͏

  View Slide

 45. #.- #.- #.- #.- #.-
  #.-
  #VJME .FBTVSF -FBSO
  όοναΠζ

  View Slide

 46. #.- #.- #.- #.- #.-
  #.-
  #VJME .FBTVSF -FBSO
  ࢢ৔؀ڥ
  ͷมԽ
  ڝ߹ͷొ৔ ϐϘοτ
  ͷඞཁੑ
  ૊৫มߋ

  View Slide

 47. ׈૸࿏͕௕
  ͍ํ͕ߴ͘
  ඈ΂Δ

  View Slide

 48. ׈૸࿏ͷ௕͞ ݄


  ࢿຊ×ίετ݄

  View Slide

 49. Ͱ͸ͳͯ͘

  View Slide

 50. ׈૸࿏ͷ௕͞ ݄


  ϐϘοτ ํ਑ม׵

  Ͱ͖Δճ਺

  View Slide

 51. ׈૸࿏ͷ௕͞
  ͕ܾ·͍ͬͯ
  ΔͳΒαΠΫ
  ϧΛ଎͘͢Δ
  ͔͠ͳ͍

  View Slide

 52. όοναΠζ͕େ͖
  ͍ͱʜʜ

  View Slide

 53. w࡞ۀྔɾෳࡶੑˢ
  w඼࣭΁ͷཁٻˢ
  wมԽ΁ͷରԠˣ
  wࣾӡΛౌ͚ͨϓϩ
  δΣΫτԽ
  w͍ͭ·Ͱ΋ϦϦʔ
  εͰ͖ͳ͍

  View Slide

 54. ϥʔδόο
  νʹΑΔ
  ࢮͷεύΠ
  ϥϧ

  View Slide

 55. .71
  NJOJNVNWJBCMFQSPEVDU

  View Slide

 56. .JOJNVN
  7JBCMF
  1SPEVDU
  ඞཁ࠷খݶ
  ࣮ߦՄೳͳ
  ϓϩμΫτ
  .71

  View Slide

 57. wԾઆݕূʹ଍Δඞ
  ༻े෼ͳ੡඼Λ࡞
  Δ
  wԾઆݕূͷͨΊҎ
  ্ͷ΋ͷΛ࡞Γա
  ͗ͳ͍ ໝ૝͠ͳ
  ͍

  View Slide

 58. ࣮ࡍͷݟࠐΈ٬ʹର
  ࣮ͯ͠ݧΛߦ͍ɺԾ
  આݕূ͢Δ

  View Slide

 59. ࣄྫ

  View Slide

 60. ۙॴͷγϣοϓ
  ͷۺͷࣸਅΛܝ
  ࡌ͢ΔαΠτ͔
  Β࢝·ͬͨβο
  ϙε

  View Slide

 61. 8PSE1SFTT
  Ͱߏஙͨ͠ϒϩ
  ά͔Βελʔτ
  ͨ͠(SPVQPO

  View Slide

 62. ಈը͚ͩ࡞ͬͯ
  ձһొ࿥ʹΑΓ
  Ձ஋ݕূ͢Δࣄ
  ྫɺ࠷ۙΑ͘ݟ
  ·͢ΑͶ

  View Slide

 63. "*ʹΑΔճ౴ͱ
  ͍͏ᨳ͍จ۟
  Ͱɺ࣮͸ཪͰਓ
  ͕ؒճ౴࣮ͯ͠
  ݧ "SECBSH

  View Slide

 64. ʮͦ͏͸͍ͬͯ΋
  ฐࣾͳΒͰ͸ͷ
  ͍͢͝αʔϏε
  Λग़͞ͳ͚Ε͹ʜʯ

  View Slide

 65. ͍͢͝αʔ
  ϏεͰҰൃ
  ٯసͳΜͯ
  ͳ͍

  View Slide

 66. ސ٬͕͍ͳ
  ͍΋ͷΛ
  ࡞ͬͯ΋࣌

  View Slide

 67. ୭͕ސ٬ͳͷ
  ͔͕Θ͔Βͳ
  ͚Ε͹Կ͕඼
  ࣭ͳͷ͔΋Θ
  ͔Βͳ͍

  View Slide

 68. ΞΠσΟΞΛ
  ஌ΒΕͨΒෛ
  ͚Δ͙Β͍ͳ
  Β͍ͣΕෛ͚
  Δ͜ͱʹͳΔ

  View Slide

 69. w զʑ͕ղܾ͠Α͏ͱ͠
  ͍ͯΔ໰୊ʹফඅऀ͸
  ؾ෇͍͍ͯΔ͔
  w ղܾࡦ͕͋Ε͹ফඅऀ
  ͸ͦΕΛങ͏͔
  w զʑ͔Βങͬͯ͘ΕΔ
  ͔
  w ͦͷ໰୊ͷղܾࡦΛ
  զʑ͸༻ҙͰ͖Δ͔

  View Slide

 70. ڏӫͷ
  Ձ஋ج४
  WBOJUZNFUSJDT

  View Slide

 71. w 17 66 Ϣʔβ਺ μ
  ΢ϯϩʔυ਺ͳͲ
  w ͦΕࣗମඞཁͰ͸͋Δ
  ͕ɺ͓͓ͬ͟ͺա͗
  ͯɺ࣮ࡍͷԾઆݕূ
  ϧʔϓʹ͸࢖͑ͳ͍ج
  ४ͷ͜ͱ

  View Slide

 72. ݁Ռͷળ͠ѱ
  ͠ʹؔΘΒͣ
  ߦಈՄೳͰͳ
  ͍Ձ஋ج४͸
  ڏӫͰ͋Δʂ

  View Slide

 73. ίϗʔτ
  ෼ੳ

  View Slide

 74. wϢʔβΛ͋Δج४
  Ͱ෼ׂͨ͠ʮ܈
  Εʯͱͯ͠ଊ͑Δ
  wϢʔβͷʮ੠ʯΛ
  ฉ͘ͷͰ͸ͳ͘ɺ
  ʮ;Δ·͍ʯΛ؍
  ࡯͢Δ

  View Slide

 75. w͋Δج४ ొ࿥
  ೔ɺαʔϏεར༻
  ౓߹͍ɺϥϯμ
  Ϝ
  ʹΑΔϢʔβ
  ߦಈͷ೺Ѳ
  wεϓϦοςΟϯά
  ςετ

  View Slide

 76. ͨͱ͑͹
  ͜Μͳά
  ϥϑ

  View Slide

 77. 0
  3750
  7500
  11250
  15000
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
  ొ࿥਺ ΞΫςΟϕʔγϣϯ਺

  View Slide

 78. ॱௐʹ੒௕ͯ͠
  ͍Δ

  View Slide

 79. 0
  3750
  7500
  11250
  15000
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  ొ࿥਺ ΞΫςΟϕʔγϣϯ਺

  View Slide

 80. ͳʹ͕ى͍ͬͯ͜
  ΔΜͩʜʜ

  View Slide

 81. wࢥ͍ͭ͘ࢪࡦΛͱ
  ʹ͔͘౤ೖ
  wϢʔβ਺ɺ17
  66ͳͲͬ͘͟Γ
  ͨ͠਺஋ͷΈ؍࡯
  wΞήΞήͳ͏ͪ͸
  ͍͍

  View Slide

 82. wԼ͕͖ͬͯͨ࣌ʹ
  Ͳ͏ͨ͠Β͍͍ͷ
  ͔Θ͔Βͳ͍
  wͳʹΛ΍ͬͨΒͲ
  ͏ͳͬͨͷ͔ΛԾ
  આݕূͯ͠ͳ͔ͬ
  ͔ͨΒ

  View Slide

 83. wڏӫͷՁ஋ج४ʹ
  ҰتҰ༕͢ΔͷͰ
  ͸ͳ͘ɺԾઆݕূ
  ΛੵΈॏͶΔ͜ͱ
  ͕େࣄ
  wͦͷͨΊͷ࢓૊Έ
  Λಋೖ͠Α͏

  View Slide

 84. ԾઆݕূΛ
  Մೳʹ͢Δ
  ઃܭͱ͸ʁ

  View Slide

 85. ͜Ε·Ͱͷ
  ઃܭ

  View Slide

 86. . 7 $
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  γεςϜ

  View Slide

 87. wγεςϜશମʹ͸
  ౎߹ͷΑ͍ઃܭ
  w͔͠͠ɺػೳͱ͍
  ͏͔࣠ΒݟΔͱɺ
  ਫฏతʹόϥόϥ
  ʹͳͬͨঢ়ଶ

  View Slide

 88. wػೳͱɺͦΕΛ࣮
  ݱ͢ΔͨΊͷઃܭ
  ͕ဃ཭͍ͯ͠Δ
  w࣮֬ͳԾઆݕূ͕
  ૉૣ͘ߦ͑ͳ͍ঢ়
  ଶʹͳͬͯ͠·͏

  View Slide

 89. ͜Ε͔Βͷ
  ઃܭ

  View Slide

 90. .
  7
  $
  ػೳ
  γεςϜ
  .
  7
  $
  ػೳ
  .
  7
  $
  ػೳ
  .
  7
  $
  ػೳ
  .
  7
  $
  ػೳ

  View Slide

 91. wػೳ୯ҐͰਨ௚త
  ͳઃܭ͕Մೳ
  wԾઆݕূ͢Δ΂͖
  ର৅ ػೳ
  ͱઃܭ
  ͱ͕Ұக͍ͯ͠Δ
  w௚ײతʹ΋ཧղ͕
  ༰қ

  View Slide

 92. $IBOLP
  IUUQTHJUIVCDPNDPPLQBEDIBOLP

  View Slide

 93. %&.0

  View Slide

 94. http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20120302/384286/

  View Slide

 95. wଞʹѱӨڹΛ༩͑
  ͳ͍
  wࢥ͍෇͖ΛͲΜͲ
  ΜݕূͰ͖Δ
  wݕূ͞ΕֶͨͼΛ
  ಘΔ

  View Slide

 96. wػೳͷԾઆݕূ͕
  ऴΘͬͨࡍʹ͸ɺ
  ຊϓϩμΫτʹ
  ίʔυ͕Ϛʔδ͞
  ΕΔͱͷ͜ͱ
  wਫฏɾਨ௚ͷ૊Έ
  ߹Θ͕ͤॏཁ

  View Slide

 97. ։ൃऀͷͨ
  ΊͷϦʔϯ
  ελʔτ
  Ξοϓ

  View Slide

 98. #.-αΠ
  ΫϧΛ଎͘
  ճͨ͢Ίͷ
  લఏͱ͸ʁ

  View Slide

 99. http://www.slideshare.net/startuplessonslearned/2012-05-15-eric-ries-the-lean-startup-pwc-canada
  ੺ઢ͸։ൃऀʹͱͬͯಛʹॏཁͳࣄ߲

  View Slide

 100. େ੾ͳ͜ͱ
  ͸શͯ͜ͷ
  ਤͷதʹʂ

  View Slide

 101. wςετ
  w$*
  wܧଓతσϓϩΠ
  wϦϑΝΫλϦϯά
  wػೳࢦ޲ઃܭ
  w"#ςετ
  wϦιʔε؂ࢹ
  wϞχλϦϯά
  wΞϥʔτ
  wίϗʔτ෼ੳ

  View Slide

 102. ݱࡏʮΑ͍ϓϥΫ
  ςΟεʯͱ͞Ε͍ͯ
  Δ͜ͱ͸ɺશͯ
  #.-αΠΫϧΛΑ
  Γ଎͘ճͤΔΑ͏ʹ
  ͢ΔͨΊɻͦͷ͜ͱ
  ΛୈҰʹߟ͑Α͏ɻ

  View Slide

 103. ·ͱΊ

  View Slide

 104. ࠶ܝ

  αʔϏε։ൃΛՊֶ
  ࣮ݧͷΑ͏ʹԾઆͱͦ
  ͷݕূΛ௨ͯ͡ߦ͏͜
  ͱ

  ·ͣ͸Ծઆݕূͷͨ
  Ίͷඞཁ࠷খݶͷ੡඼
  Λ࡞Δ͜ͱ

  ԾઆݕূϧʔϓΛͰ
  ͖Δ͚ͩ଎͘ճ͢͜ͱ

  View Slide

 105. αʔϏεاը΍ػೳ
  ։ൃΛ͢ΔࡍʹɺϚ
  ωʔδϟʹɺνʔϜ
  ʹɺͦͯࣗ͠෼ʹର
  ͯ͠໰͍͔͚Α͏ɻ

  View Slide


 106. ͜ͷαʔϏε ػೳ

  ͸ɺ୭ͷɺͲͷΑ͏ͳ໰
  ୊Λղܾ͢Δͷ͔ʁ

  View Slide


 107. ໰୊͕ղܾ͞Ε͔ͨ
  ൱͔ΛɺͲͷΑ͏ͳํ๏
  Ͱ΋ͬͯ൑அ͢Δͷ͔ʁ
  ఆྔతʹ൑அͰ͖Δͷ
  ͔ʁ

  View Slide


 108. ԾઆݕূΛ͢Δͷʹ
  ຊ౰ʹඞ༻ͳػೳͳͷ
  ͔ʁ࡞Γա͍͗ͯͳ͍
  ͔ʁ

  View Slide

 109. Ծઆݕূͷͳ
  ͍։ൃ͸ɺໝ
  ૝Ҏ্ͷͳʹ
  ΋ͷͰ΋ͳ͍

  View Slide

 110. '"2

  View Slide

 111. 2طଘͷϓϩδΣΫτʹରͯ͠ɺ͜ͷ
  ํ๏࿦͸࢖͑ΔͷͰ͠ΐ͏͔
  "े෼ʹར༻ՄೳͰ͋Δͱߟ͑·͢ɻ
  طଘͷϓϩδΣΫτʹԾઆݕূϧʔϓ͕
  ૊ࠐ·Ε͍ͯͳ͍ͱͨ͠Βɺ͍·͙͢ಋ
  ೖ͢Δ΂͖Ͱ͢ɻݱʹɺࢲͷؔΘ͍ͬͯ
  ΔϓϩμΫτͰ͸ɺ৽نɾطଘͱΛ໰Θ
  ͣɺϦʔϯελʔτΞοϓͷख๏ΛऔΓ
  ೖΕɺ໰୊ͷ੔ཧɾ೺Ѳɺ࣍ͷߦಈܭը
  ΛཱͯΔͱ͍ͬͨ͜ͱΛߦ͍ͬͯ·͢ɻ

  View Slide

 112. 2ώοταʔϏεΛ࡞ͬͨ͜ͱ΋ͳ͍
  ͷʹํ๏࿦ͱ͔ɺͲ͏ͳΜͰ͔͢ʁ স

  "ͨͱ͑͹ՊֶऀʹͱͬͯԾઆݕূͱ
  ͸ɺݚڀΛ͢Δ্Ͱ౰ͨΓલͷํ๏Ͱ
  ͋ͬͯɺͦΕΛ࣮ߦ͢ΔͷʹͳΜͷ࣮੷
  ΋ඞཁ͋Γ·ͤΜɻͲΜͳ৽ਓͰ͋ͬͯ
  ΋ɺଉΛ͢ΔΑ͏ʹԾઆΛཱͯɺݕূΛ
  ߦ͏Ͱ͠ΐ͏ɻϦʔϯελʔτΞοϓ΋
  ͦΕͱಉ͡ɻͨͩɺ౰ͨΓલͷ͜ͱΛ౰
  ͨΓલʹ΍Ζ͏ͱ͍͏͚ͩͷ࿩Ͱ͢ɻ

  View Slide

 113. 2͜ͷํ๏࿦Ͱ͸ɺ৽͍͠ΞΠσΟΞ
  ͸͏·Εͳ͍ͷͰ͸ʁ
  "8FCͷ࣌୅͡Ό͋Δ·͍͠ɺͨ
  ͩ৽͍͠ΞΠσΟΞ͚ͩͰώοταʔϏ
  ε͕࡞ΕΔΑ͏ͳ࣌୅Ͱ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ
  ͏ɻ·ͨϦϯελ͸ɺΞΠσΟΞ΍Ϗ
  δϣϯͷॏཁੑΛաগධՁ͢Δ΋ͷͰ͸
  ͋Γ·ͤΜɻΞΠσΟΞΛɺΑΓΑ͍࣮
  ફʹ݁ͼ͚ͭΔͨΊͷߟ͑ํΛఏڙ͢Δ
  ΋ͷͰ͋Δͱߟ͑·͢ɻ

  View Slide

 114. 2Ϧϯελͷॏཁੑ͸Θ͔Γ·ͨ͠ɻ
  Ͱ͸ɺ࣍ʹͲ͏ͨ͠Β͍͍Ͱ͔͢ʁ
  "͋ͳͨͷϓϩδΣΫτʹ͍ͭͯɺ৽
  نɾطଘͱΛ໰Θͣɺ·ͣ͸ʮϦʔϯɾ
  ΩϟϯόεʯΛ࡞ͬͯΈ·͠ΐ͏ɻଓ͖
  ͸࣍ճʮϦʔϯɾΩϟϯόεೖ໳ʯͰ

  IUUQTTQFBLFSEFDLDPNVLFOUBSPQJOUSPEVDUJPOUPMFBODBOWBT

  View Slide