Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Blueskyちゃん作った話

kojira
June 03, 2023

 Blueskyちゃん作った話

Bluesky/ATProtocol 勉強会#1.5の登壇資料
https://428lab.connpass.com/event/284777/

kojira

June 03, 2023
Tweet

More Decks by kojira

Other Decks in Technology

Transcript

 1. #MVFTLZ
  ͪΌΜ
  ࡞ͬͨ࿩
  LPKJSBCTLZTPDJBM

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. /PTUSͰCPUΛମՔಇͤͯ͞·͢

  View Slide

 4. /PTUSͰର࿩CPUΛମՔಇͤͯ͞·͢

  View Slide

 5. ٕज़ॻయʹ
  ग़లͨ͠
  /PTUSຊ
  ઈࢍൢച
  தʂ

  View Slide

 6. ຊ୊΁

  View Slide

 7. #MVFTLZͪΌΜͱ͸ʁ

  View Slide

 8. ΈΓΊ͍͞Μ͕࡞ըɺ
  Ωϟϥઃఆͨ͠
  "51SPUPDPMͷٖਓԽ
  Ωϟϥ

  View Slide

 9. ʮ;;……͋ͳͨ΋"ྗ"͕ཉ͍͠ͷʁʯ
  ʮΘͨ͘͠ɺ৴ͯ͡·͢ͷɻܑ͓͞·ͱɺ·ͨҰॹʹͳΕ
  Δͬͯʯ
  Twitterͷຓɻ΍͸ΓTwitterͱࣅͨͱ͜Ζ͕͋Γɺ෼ࢄSNS
  քͰ͸͓ͦΒ͘Ұ൪ޙΖ६͕͔ͬ͠Γ͍ͯ͠Δɻ
  ؾ··ʹট଴ঢ়Λ͹Βࢃ͍ͨΓɺϢʔβʔʹট଴ݖΛҕͶͨ
  Γ͢ΔڪාͷঁԦɻ
  ͔͠͠ຊਓ͸ݖྗʹ͸ڵຯ͕ͳ͘ɺNostrͱ΋ڞಆ͍ͨ͠ͱ
  ࢥ͍ͬͯΔ͕଀·Ε͍ͯΔɻ
  ࣮͸ཪͰೖ೦ʹ४උΛ͍͕ͯͨ͠ɺۙࠒͷങऩܶͰTwitter
  ͱҰॹʹͳΔ͜ͱ͸ઈ๬తʹͳͬͯ͠·ͬͨɻ
  େਓͷࣄ৘Ͱ৺ͷ੒௕ΛૣΊͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔͕ͬͨɺ࣮ࡍ
  ·ͩ·ͩເݟ͍͍ͯͨఱਅᗞອͳগঁɻ
  ͔ͦ͠͠ͷແ޶͕͞NostrʹͶ͡Εͯ఻ΘΔෛͷϧʔϓɻ
  ॳظͷϓϩδΣΫτ໊͕BlueskyͰ͋ΔͨΊࠓ΋ͦ͏໊৐Δɻ
  ࣮࣭తʹ͸AT ProtocolͷٖਓԽɻ

  View Slide

 10. #MVFTLZͪΌΜ
  ͷྺ࢙

  View Slide

 11. /PTUSͪΌΜ
  ອը

  View Slide

 12. 恐怖の⼤王とし

  Blueskyちゃん登

  View Slide

 13. View Slide

 14. /PTUSͰ#MVFTLZͪΌΜ࿉੒ ೉࢈

  View Slide

 15. ஀ੜ

  View Slide

 16. #MVFTLZ൛։ൃ

  View Slide

 17. ஌ࣝθϩ͔Βͷग़ൃ

  View Slide

 18. ϩʔΧϧ
  ϓϩτλ
  Πϓ։ൃ
  ։࢝ ʁ

  ࠓ೔

  View Slide

 19. ϩʔΧϧ
  ϓϩτλ
  Πϓ։ൃ
  ։࢝ ʁ

  View Slide

 20. ϩʔΧϧϓϩτλΠϓ
  ։ൃ։࢝ ʁ

  View Slide

 21. ϩʔΧϧϓϩτλΠϓ
  ։ൃ։࢝ ʁ

  View Slide

 22. ஗ʑͱͯ͠ਐ·ͳ͍։ൃ

  View Slide

 23. 遅々として進まない開発

  View Slide

 24. ۭനͷ࣌ؒ

  View Slide

 25. ⽣誕!

  View Slide

 26. ⽣誕!
  ௧࠘ͷޡࣈ😌

  View Slide

 27. Blueskyちゃん
  がフォローし
  ていると名前
  と「占って」
  の単語に反応
  して24時間
  に1回だけ占
  いができます。

  View Slide

 28. Blueskyちゃんが
  フォローしている
  と名前と「占っ
  て」の単語に反応
  して24時間に1
  回だけ占いができ
  ます。

  View Slide

 29. Blueskyちゃ
  んがフォロー
  しているとた
  まに返信して
  きます

  View Slide

 30. ۤ࿑ͨ͠ॴ

  View Slide

 31. QZUIPOͷBUQSPUPϥΠϒϥϦ

  View Slide

 32. GPMMPXɺGPMMPXFSͷऔಘ͸Ͱ͖͕ͨʜ

  View Slide

 33. λΠϜϥΠϯΛऔಘ͠Α͏ͱ͢Δͱ

  View Slide

 34. ಾͷΤϥʔͰಈ͔ͳ͍

  View Slide

 35. an unexpected keyword argument 'via'

  View Slide

 36. ޙʹ5˓,*.&,*͕ఆ͍ٛͯ͠Δ
  ར༻ΫϥΠΞϯτΛࣔ͢ଐੑͷύʔεʹࣦഊ
  ͍ͯ͠Δࣄ͕൑໌
  'record': {'via': 'TOKIMEKI' ...

  View Slide

 37. 5˓,*.&,*͸ѱ͘ͳ͍Ͱ͢ɻ

  View Slide

 38. ͜ͷఔ౓Ͱύʔεʹ
  ࣦഊ͢Δํ͕͓͔͍͠ʜ

  View Slide

 39. ఘΊͯଞͷखஈΛ୳͢

  View Slide

 40. BUQSPUPUPPMT
  https://github.com/ianklatzco/atprototools

  View Slide

 41. ΋ͷ͍͢͝γϯϓϧͳ΍ͭ

  View Slide

 42. ͜Εʹม͑ͨΒ͙͢Ͱ͖ͨɻ

  View Slide

 43. ςετத

  View Slide

 44. ͓͔͍࣌ؒ͠΍ͭډΔʜ

  View Slide

 45. +40/த
  ͷ QPTU
  ଐੑ

  View Slide

 46. QPTUͷ
  DSFBUFE"Uଐ
  ੑʹʜ

  View Slide

 47. ͞Βʹ͸ʜ

  View Slide

 48. QPTUͷ+40/ͷDSFBUFE"U
  ଐੑʹະདྷͷ΍͓ͭΔʜ
  2023-06-02 14:28:37.064000+00:00

  View Slide

 49. ̍ɽ࠷৽GFFEΛ݅෼औಘ
  ̎ɽDSFBUFE"UͰঢॱιʔτ
  ̏ɽQPTUΛॱ൪ʹॲཧ
  ̐ɽॲཧͨ͠QPTUΑΓݹ͍QPTU͸εΩοϓ
  ̑ɽඵ TMFFQ̍͠΁
  ͳͷͰɺ
  ະདྷͷ࣌ؒͷQPTU͕ճͰ΋དྷΔͱ٧Ήʜ

  View Slide

 50. JOEFYFE"U͸ϒϨ͕ͳ͍ͷͰ
  JOEFYFE"UΛ࢖͏͜ͱͰճආ

  View Slide

 51. BJͪΌΜͱಉ͡όά͕ग़ͯ͠·ͬͨࣄ݅

  View Slide

 52. BJͪΌΜͱಉ
  ͡όά͕ग़ͯ
  ͠଴ͬͨࣄ݅

  View Slide

 53. #MVFTLZͪΌΜ͸
  (15UVSCPΛ࢖͍ͬͯ·͢

  View Slide

 54. ؾʹͳΔ͓஋ஈ

  View Slide

 55. ͜Ε͸݄
  ͳͷͰ
  /PTUSͰՔ
  ಇ͢ΔCPU
  ͷ͓஋ஈ

  View Slide

 56. ̍೔̍ະຬ ͱ͔

  View Slide

 57. ࡢ೔ͱࠓ೔

  View Slide

 58. ͋Μ·͔ΘΒΜʂ

  View Slide

 59. (15UVSCP͍҆ʂ

  View Slide

 60. ࠓޙͷల๬

  View Slide

 61. ɾࠓ͸ϕλॻ͖ͳͷͰίϚϯυΛϓϥάΠϯԽ͍ͨ͠
  ɾ(15࢖Θͳ͍ίϚϯυ΋௥Ճ͍ͨ͠
  ɾͳΜ͔ήʔϜͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠
  ɾ/PTUSͰ࣮૷ࡁΈͷλΠϜϥΠϯཁ໿Λ࣮૷͢Δ͔΋
  ɾCPU࿉੒ίϚϯυͷར༻Ͱ਌ͷট଴ίʔυΛ࢖ͬͯ
  ࣗಈͰΞΧ΢ϯτΛੜ΍ͯ͠ϓϩϑΟʔϧઃఆ΋͍ͨ͠
  ɾ/PTUSͷCPU͕શ෦ԡ͠دͤΔ͔΋ʜʁ

  View Slide

 62. ιʔείʔυ͸͜͜
  https://github.com/kojira/bluesky-chan

  View Slide

 63. FOW͍ͬͯ͡
  EPDLFSDPNQPTFVQrE
  ͢Δ͚ͩʂ

  View Slide

 64. #MVFTLZͪΌΜΛΑΖ͘͠ʂ

  View Slide