$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

英語学習の取り組み方(例) / Part2

英語学習の取り組み方(例) / Part2

「勉強法の勉強会2」での発表資料です。

#YUMEMIxTORALAB #英語学習 #English #英語

Kenichi Kambara

July 26, 2023
Tweet

More Decks by Kenichi Kambara

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 2023.07.26


  ਆݪ ݈Ұ (@korodroid)
  ӳޠֶशͷऔΓ૊Έํ(ྫ) / Part2


  ʮษڧ๏ͷษڧձ #2ʯ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  •ۀ຿ɿϞόΠϧΞϓϦ։ൃ/ٕज़ࢧԉ/จԽৢ੒׆ಈ


  •ߨԋɿΠϕϯτొஃ(ւ֎15ճɺࠃ಺100ճ+)


  •ࣥචɿ8࡭


  •झຯɿϥϯχϯά/ӳձ࿩/ΞϓϦ։ൃ/μδϟϨ
  ਆݪ ݈Ұ (NTTςΫϊΫϩε/ΤόϯδΣϦετ)
  @korodroid

  View Slide

 3. ௚ۙͷ׆ಈ (ւ֎෼)
  Droidcon SF 2023@San Francisco (Speech)

  View Slide

 4. •Part1ͷ෮श(Ұ൪େ੾ͳ͜ͱ&࣮ྗ೺Ѳ)


  •ࠓճͷςʔϚ


  •ӳޠͷऔΓ૊Έํ: Before/After
  Agenda

  View Slide

 5. ӳޠྗ޲্ʹҰ൪େ੾ͳ͜ͱ

  ԿͷͨΊʹӳޠΛֶͿͷ͔ʁ🚀


  ʢ۩ମతͳ໨ඪʴୡ੒࣌ظʴંΕͳ͍৺ɾ೤ҙʣ

  View Slide

 6. •༸ըΛࣈນͳ͠Ͱཧղ͢Δ


  •ӳޠͷ࢓༷ॻΛಡΈͳ͕ΒίʔσΟϯά͢Δ


  •ւ֎ཱྀߦ࣌ʹ࠷௿ݶඞཁͳձ࿩Λ͢Δ


  •ւ֎ग़ு࣌ʹݱ஍Ͱاۀͱަব͢Δ


  •ւ֎ΧϯϑΝϨϯεͰߨԋ͢Δ
  ۩ମతͳ໨ඪ(ྫ)

  ͳͲͳͲ…

  View Slide

 7. ӳޠྗͷߏ੒ཁૉ

  Reading


  (ϦʔσΟϯά)
  Writing


  (ϥΠςΟϯά)
  Speaking


  (εϐʔΩϯά)
  Listening


  (Ϧεχϯά)
  ޠኮ จ๏ ൃԻ

  View Slide

 8. ͓͢͢Ίɿࣗ਎ͷӳޠྗͷࣗݾ෼ੳˍ໨ඪઃఆ

  Կ͕ऑ఺ʁ


  ԿΛͲͷ͘Β͍Ԇ͹͍͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 9. [ࢀߟ]࣮ྗ೺Ѳͷ̍खஈ

  ֤ࢿ֨ɾݕఆࢼݧͱCEFRͱͷରরද(จ෦Պֶল)

  View Slide

 10. ࠓճͷςʔϚ

  View Slide

 11. ࣄલΞϯέʔτ݁Ռ(Part1ͷલʹ࣮ࢪ)

  (Part1)
  Part2
  Part1ͷεϥΠυɿbit.ly/3QcItWe

  View Slide

 12. ࠓճͷςʔϚ

  Reading


  (ϦʔσΟϯά)
  Writing


  (ϥΠςΟϯά)
  Speaking


  (εϐʔΩϯά)
  Listening


  (Ϧεχϯά)
  ޠኮ จ๏ ൃԻ

  View Slide

 13. ӳޠͷऔΓ૊Έํ: Before/After

  View Slide

 14. SpeakingͷΑ͋͘Δ೰Έ

  1. ఻ΘΔӳޠʹඞཁͳཁૉʁ

  2. ͦ΋ͦ΋࿩͢ػձ͕ͳ͍/গͳ͍

  3. ΦϯϥΠϯӳձ࿩ͷޮՌతͳ࢖͍ํʁ

  View Slide

 15. 1. ఻ΘΔӳޠʹඞཁͳཁૉʁ

  ҰൠతʹΑ͘ฉ͘΋ͷ
  •Πϯτωʔγϣϯ


  •ϦζϜ


  •ൃԻ

  View Slide

 16. εϐʔΩϯάͰΑ͋͘ΔʮϚΠφεࢥߟʯϧʔϓ

  ɾωΠςΟϒΆ͘


  ɾ৭ʑͱؾʹͳΔ
  ɾ੠͕খ͘͞ͳΔ


  ɾແବʹૣ͘࿩͢
  ɾࣗ৴͕ͳ͍


  ɾஏ͔͍ͣ͠

  View Slide

 17. 1. ఻ΘΔӳޠʹඞཁͳཁૉʁ

  ࣗ਎ͷؾ͖ͮΛՃຯ͢Δͱ…(+จ๏΋)
  •Πϯτωʔγϣϯ


  •ϦζϜ


  •ൃԻ


  •Իྔ


  •(ૣա͗ͳ͍)εϐʔυ

  View Slide

 18. 2. ͦ΋ͦ΋࿩͢ػձ͕ͳ͍/গͳ͍


  ࣗ෼ͰػձΛ࡞Δ(͖͔͚ͬ͸৭Μͳ৔ॴʹ)
  ͝൧Λ


  ৯΂͍ͯΔͱ…


  [ࢢ৔]
  ࣸਅΛࡱͬͯͱ


  པ·Εͯ…


  [Ҩ੻]
  ੾ූͷങ͍ํΛ


  ฉ͍͔ͯΒ…


  [Ӻ]
  ࿩͍ͯ͠Δͱ


  ࣗՈ༻ंͰ…


  [ඈߦػ]
  ؍ޫ஍Λ


  า͍͍ͯΔͱ…


  [ࢁಓ]
  ࠙਌ձͰ


  ࿩͍ͯ͠Δͱ…


  [ΧϯϑΝϨϯε]
  ωλʹ


  ωλͰԠઓ?!


  [Ϩετϥϯ]
  ๭Ґஔ৘ใ


  ήʔϜʹͯ…


  [࿏্]

  View Slide

 19. 2. ͦ΋ͦ΋࿩͢ػձ͕ͳ͍/গͳ͍


  େมͳͱ͖ͦ͜ɺ੒௕Ͱ͖Δνϟϯε(ϓϥεࢥߟ)
  •ඈߦػ஗ԆͰ༧ఆ৐Γܧ͗ศ͸طʹग़ൃ😅

  →(ۃྗෆརʹͳΒͳ͍৚݅Ͱ)ৼସศͷަব


  •τΡΫτΡΫࣄલ߹ҙֹͨۚ͠ΑΓߴֹ੥ٻ😡

  →(ਖ਼౰ͳཧ༝͕ͳ͍͜ͱΛ֬ೝͷ্)ͭͬͺͶΔɹ


  •ࣗసंϨϯλϧʹࣄલอূۚ400$ or ύεϙʔτݪຊΛ🤔

  →ผ৚݅Ͱ߹ҙɹ※஫:ͦͷళ͔͠બ୒ࢶ͕ͳ͍ঢ়گ

  View Slide

 20. 2. ͦ΋ͦ΋࿩͢ػձ͕ͳ͍/গͳ͍

  ྫ. ࣗ෼ͷऔΓ૊Έ
  •ւ֎౉ߤ(ݸਓ/ձࣾ)ɺ࿏্ͳͲશͯͷػձ(ݸਓ)


  •ӳޠΠϕϯτͷओ࠵(ձࣾ[TX English Hours])


  •ΦϯϥΠϯӳձ࿩ɺAIӳձ࿩ΞϓϦɺಠΓݴ(ݸਓ)
  Before: ࢓ํͳ͍ͱ͖͋ΒΊΔ


  After : ػձΛʮࣗΒʯ࡞Δ

  View Slide

 21. 3. ΦϯϥΠϯӳձ࿩ͷޮՌతͳ࢖͍ํʁ

  •ࣗ਎ͷؾ͖ͮ


  •࢟੎ɿ●●Λҙࣝͯ͠ձ࿩


  •ڭࡐɿछྨ͞·͟·ɻ●●ͷ؍఺Ͱબ୒


  •ߨࢣɿϊϯωΠςΟϒ? or ωΠςΟϒ?

  View Slide

 22. 3. ΦϯϥΠϯӳձ࿩ͷޮՌతͳ࢖͍ํʁ

  •ࣗ਎ͷؾ͖ͮ


  •࢟੎ɿʮ୎ٿʯΛҙࣝͯ͠ձ࿩


  •ڭࡐɿʮࣗ෼͕࿩࣌ؒ͢ʯͷ؍఺Ͱબ୒


  •ߨࢣɿϊϯωΠςΟϒ? or ωΠςΟϒ?

  View Slide

 23. 3. ΦϯϥΠϯӳձ࿩ͷޮՌతͳ࢖͍ํʁ

  •۩ମతͳରࡦ(ྫ)


  •࢟੎ɿΧϥϯϝιου(߹͏߹Θͳ͍͋Γ‼)


  •ڭࡐɿࣗ෼ͷϨϕϧ+1


  •ߨࢣɿࣗ਎ͷεΩϧͱ໨తʹ߹Θͤͯબ୒

  View Slide

 24. ͓ΘΓʹ

  ӳޠྗΛߴΊΔͱੈք͸޿͕Δ😊


  ʢࣗ෼΋·ͩ·ͩमߦத😇ʣ


  ߨԋґཔ͕͍͟͝·ͨ͠Βɺ͓஌Β͍ͤͩ͘͞ɻ

  View Slide


 25. Please let me know if you have any requests

  such as technical speeches, technical writings and so on.
  Facebook:http://fb.com/kanbara.kenichi


  Twitter:@korodroid


  LinkedIn:http://www.linkedin.com/in/korodroid
  Thank you so much

  View Slide