$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

A New Concept of Consistency in Distributed Database and Implementation in Riak

UENISHI Kota
November 28, 2013

A New Concept of Consistency in Distributed Database and Implementation in Riak

Web+DB forum 技術報告 by Basho

UENISHI Kota

November 28, 2013
Tweet

More Decks by UENISHI Kota

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ෼ࢄσʔλϕʔεʹ͓͚Δ

  ৽͍͠੔߹ੑϞσϧͱ

  Riakʹ͓͚Δ࣮૷
  2013 / 11 / 28 WebDB Forum

  Basho ্੢߁ଠ

  View Slide

 2. ෼ࢄσʔλϕʔεʹ͓͚Δ

  ݹͯ͘৽͍͠੔߹ੑϞσϧͱ

  Riakʹ͓͚Δ࣮૷
  2013 / 11 / 28 WebDB Forum

  Basho ্੢߁ଠ

  View Slide

 3. BashoͱRiak
  •෼ࢄσʔλϕʔεʁ
  •RiakΛ஌͍ͬͯΔʁ
  •BashoΛ஌͍ͬͯΔʁ

  View Slide

 4. CAPఆཧͱཧ૝ͷDB
  •ͲΜͳނোʹରͯ͠΋ (partition
  tolerance)
  •σʔλ͸ৗʹ੔߹͓ͯ͠Γ (consistency)
  •γεςϜ͕ࢭ·Δ͜ͱ͸ͳ͍
  (availability)
  ͜ͷ3ͭΛಉ࣌ʹຬͨ͢γεςϜ͸ଘࡏ͠ͳ͍

  View Slide

 5. •Մ༻ੑ (Availability) ͕ಛ௃ͷσʔλ
  ϕʔε
  •ӡ༻͠΍͍͢ɺେ͖ͳσʔλͰ΋ೖΔ
  •҆ఆੑɺ༧ଌՄೳੑ
  •ʮσʔλΛઈରʹͳ͘͞ͳ͍ʯ

  View Slide

 6. ͜Μͳͱ͜ΖͰ

  ಈ͍͍ͯ·͢Riak
  •Rovio (Angry Birds)
  •Yahoo!JAPAN ͷΫϥ΢υετϨʔδ
  •NHS (ΠΪϦε ࠃຽอݥαʔϏε)
  •Bump (=>Google)
  •ۜߦɺήʔϜɺখചɺηϯαʔɺetc…

  View Slide

 7. How Riak Works

  View Slide

 8. Consistent Hashing
  • 160-bit Ωʔۭؒ
  • ۭؒΛ౳෼͢Δ
  • ύʔςΟγϣϯ͸ϊʔ
  υ͕ݸผ؅ཧ
  • ϨϓϦΧ͸Nݸͷύʔ
  ςΟγϣϯʹίϐʔ͞
  ΕΔ
  OPEF
  OPEF
  OPEF
  OPEF
  hash(“meetups/spamham”)
  N=3

  View Slide

 9. Consistency͸೉͍͠
  •ߋ৽ΛࢭΊΔʢAvailabilityΛԼ͛Δʣ͔ɺߋ৽ͷ্ॻ͖Λ
  ڐ͢ʢσʔλΛࣦ͏ʣ͔͔͠બ୒ࢶ͕ͳ͍
  Server2
  Server1 Server3
  PUT V=42
  PUT V=0
  V=?

  View Slide

 10. Consistencyͷ୅ΘΓʹ
  •ͱΓ͋͑ͣෳ਺ͷόʔδϣϯͷڞଘΛڐ͢
  •Ͳͷόʔδϣϯ͕ਖ਼͍͔͠ɺ΋͘͠͸Ϛʔδ͢Δ͔ΛRead࣌ʹܾఆ
  Server2
  Server1 Server3
  PUT V=42
  PUT V=0
  V=0 or 42
  V=0 V=0 or 42 V=42

  View Slide

 11. APΛ࣮ݱ
  •ωοτϫʔΫ෼அ͕ى͖͍ͯͯ΋ͱΓ͋͑ͣॻ͖ࠐΈΛڐ͢
  Server2
  Server1 Server3
  PUT V=42
  PUT V=0
  Server4
  ෮چͨ͠Βॻ͖໭͢
  ྆ํ͓࣋ͬͯ͘

  View Slide

 12. γϣοϐϯάΧʔτͷྫ
  •UnionΛͱΕ͹Α͍
  Server2
  Server1 Server3
  PUT cart=[a,b,d]
  PUT cart=[a,b,c]
  union([a,b,c], [a,b,d]) => [a,b,c,d]
  [a,b,c] [a,b,c] or [a,b,d] [a,b,d]

  View Slide

 13. ෳ਺όʔδϣϯΛ

  ڐ͢͜ͱͷ೉఺
  •ϓϩάϥϛϯά͕೉͍͠ʢτϥϯβΫγϣϯ͸ૉ੖
  Β͍͠ʣ
  •ݱ࣮ੈք͸γϣοϐϯάΧʔτͱΧ΢ϯλʔ͚ͩ
  Ͱ͸ͳ͍
  •҆શͳMerge, update͕Ͱ͖Δσʔλߏ଄Λຖճ
  ߟ͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
  •࢖͍ͬͯΔ͏ͪʹࣅͨΑ͏ͳϥΠϒϥϦ͕͋ͪ͜
  ͪͰग़དྷ্͕Δ

  View Slide

 14. ͳͥ೉͍͠ͷ͔ʁ
  •σʔλͷWriteͱWrite͕ೖΕସΘΓ͏
  ΔʹSerializableͲ͜Ζ͔Write΋Ұ؏
  ͨ͠ঢ়ଶʹͰ͖ͳ͍
  Server2
  Server1 Server3
  w1
  w2
  w1
  w2
  w2
  (w1 lost)

  View Slide

 15. Logical Monoticity
  •σʔλʹର͢ΔՄ׵ͳૢ࡞ͷΈΛڐ͢ʂ
  Data = update(w2, update(w1, Data0))

  = update(w1, update(w2, Data0))
  Data = merge(update(w2, Data0), Data)

  View Slide

 16. ౴͑: CRDT
  •ʮෳ੡ՄೳͳՄ׵σʔλܕʯ
  •Conflict-Free Replicated Data Types
  •Commutative Replicated Data Types
  •…
  •(Going to be included in Riak 2.0)
  ஫) CRDTͷ࡞ऀ͸Logical Monotinicy ͱ͍͏ݴ༿͸࢖͍ͬͯͳ͍

  View Slide

 17. CRDT in Riak 2.0
  •KVSͷVʹʮܕʯΛ࣋ͨͤͯɺܕʹΑͬͯ
  UpdateͱMergeͷϩδοΫΛܾΊΔ
  •Read࣌ʹMerge͕αʔόʔଆͰࣗಈతʹ࣮
  ߦ͞ΕΔ
  •ΞϓϦέʔγϣϯ͸ܕΛࢦఆ͢Δ͚ͩͰΑ͘ɺ
  ෳ਺όʔδϣϯͷϋϯυϦϯά͕ෆཁʹͳΔ

  View Slide

 18. CRDT example
  •PN-Counter
  •Set
  •OR-sets
  •LWW-register
  •Graph…

  View Slide

 19. PN-Counter
  •σϞ

  View Slide

 20. PN-Counter
  • merge
  • {a: {1,-1}, b: {1,0}, c: {2,0}}
  • {a: {0,0}, b: {2, 0}, c: {0, -2}}
  • => {a: {1,-1}, b:{2,0}, c:{2,-2}} => 2
  • update
  • a͕ {increment, 3} Λड͚෇͚Δͱ
  • {a: {4,-1}, b: {1,0}, c: {2,0}}

  View Slide

 21. OR-Sets
  • merge
  • {a:{“foo”:true}, b:{“bar”:false}}
  • + {a:{“foo”:true}, b:{“foo”:false, “bar”:false}}
  • => {a:{“foo”:true}, b:{“foo”:false, “bar”:true}}
  • => [“bar”]
  • update
  • add: {a:{}} => +”foo” => {a:{“foo”:false}}
  • remove: {a: {“foo”:false}} => {a: {“foo”:true}}

  View Slide

 22. OR-Sets
  •σϞ

  View Slide

 23. Ϣʔεέʔε
  •ΫϦοΫ਺ͷΧ΢ϯτ (G-counter)
  • riak-server/types/counters/buckets/likes/datatypes/basho.com -d 1
  •γϣοϐϯάΧʔτ (OR-sets)
  •ϩάΠϯϢʔβʔ਺ (PN-counter)
  •͜ΕΒͷ૊Έ߹Θͤ (map & LWW-register,
  boolean)
  •{ name : “basho.com”, likes: 20000, users: 3000,
  links: [ “basho.co.jp”, “basho.co.uk” ], cool: true }

  View Slide

 24. Ͱ͖ͳ͍͜ͱ
  •ʮ0Ҏ্ʯͷPN-counter
  •ϢχʔΫͳIDൃߦ
  •ͦͷଞCAS͕ඞཁͳσʔλߏ଄ͱૢ࡞

  View Slide

 25. ·ͱΊ
  •Riak͸Մ༻ੑͷ͋Δ෼ࢄσʔλϕʔε
  •ෳ਺ͷόʔδϣϯΛಉ࣌ʹอ࣋͢ΔͷΛ
  ڐ͢͜ͱͰՄ༻ੑΛ୲อ
  •ΞϓϦ։ൃͷ೉қ౓͕՝୊
  •CRDTͱ͍͏ܕͷಋೖʹΑΓ؆୯͔ͭ
  σʔλͷͳ͘ͳΒͳ͍࢓૊ΈΛ࡞ͬͨ

  View Slide

 26. Questions?
  •Riak 2.0 Λָ͠Έʹ͍ͯͩ͘͠͞
  •Web: http://basho.co.jp
  •Twitter: @BashoJapan
  •Me: [email protected]
  •ML: [email protected]

  View Slide

 27. Useful links
  http://hal.upmc.fr/docs/00/55/55/88/PDF/techreport.pdf
  http://arxiv.org/pdf/1210.3368.pdf
  https://gist.github.com/russelldb/f92f44bdfb619e089a4d
  http://gsd.di.uminho.pt/members/cbm/ps/scadt3.pdf
  http://arxiv.org/abs/1011.5808

  View Slide