Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

NoSQL概論

UENISHI Kota
September 11, 2015

 NoSQL概論

High-level overview on NoSQL

UENISHI Kota

September 11, 2015
Tweet

More Decks by UENISHI Kota

Other Decks in Technology

Transcript

 1. NoSQL ֓࿦
  2015/9/11
  DB Tech Showcase Sapporo
  Basho δϟύϯ᷂ɹ্੢߁ଠ

  View Slide

 2. ୭ʁ
  • @kuenishi
  • Github, Twitter, etc
  • ෼ࢄγεςϜྺ7೥
  • Bashoδϟύϯͷํ͔Βདྷ·ͨ͠
  • Riak CSͷ։ൃ
  • ࠷ۙ͸τϥϯβΫγϣϯʹڵຯ
  ͕͋Γ·͢

  View Slide

 3. Ξϯέʔτ
  •SQL͡Όͳ͍ͱϦϨʔγϣφϧͳσʔλϕʔ
  ε͸࡞Εͳ͍ʁ
  •ʮཧ࿦͔ΒֶͿσʔλϕʔε࣮ફೖ໳ʯΛಡ
  Μͩʁ
  •ʮNoSQLͷجૅ஌ࣝʯΛಡΜͩʁ
  •Dynamo? BigTable? Tandem?

  View Slide

 4. ΞδΣϯμ
  •NoSQLΑ͏Θ͔ΒΜʂԿʁʂͱ͍͏ਓͷͨΊʹɺ
  Կͳͷͬͯ࿩Λ͠·͢
  •͍Ζ͍Ζ͋ͬͯΘ͔ΒΜʂͱ͍͏ਓͷͨΊʹ෼ྨ
  ࣠ʹ͍͓ͭͯ࿩͠·͢
  •ͦͷଞɺ༩ଠ࿩Λ͠·͢

  View Slide

 5. Relational DBMS
  •Ұൠతʹ͸…
  •ෳ਺ͷΫϥΠΞϯτ͔ΒTCP/IPͰ઀ଓ͠
  •ϦϨʔγϣφϧϞσϧΛ࣮༻Խͨ͠SQLͱ͍͏ݴޠΛΠϯλʔ
  ϑΣʔεͱ͠
  •B+treeͱϒϩοΫΩϟογϡͱ͍͏σʔλߏ଄Λ࢖͍ɺ
  •WALͱB+treeͰӬଓԽΛ͠ʢϨϓϦέʔγϣϯ͸͠ͳ͍ʣɺ
  •MVCCͳͲͰฒߦੑ੍ޚΛߦ͏σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ

  View Slide

 6. NoSQL?
  •Not Only?
  •ݴ༿ͱ͸ҟͳΔɺ2௨Γͷ࣮ଶ
  •A) σʔλϞσϧɺΠϯλʔϑΣʔεͱͯ͠SQLΛ࢖ͬͯ
  ͍ͳ͍
  •B) طଘͷτϥϯβΫγϣϯॲཧٕज़Ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜
  ͱΛ࣮ݱ͢ΔͨΊʹɺผٕज़Λ࠾༻ͨ͠

  View Slide

 7. SQLͰ͸ͳ͍ʁ
  •ϦϨʔγϣφϧϞσϧͰ͸ͳ͍ԿΒ͔ͷσʔλϞσϧ
  •σʔλදݱ΍ΫΤϦݴޠʹSQLΛ࢖Θͳ͍
  •υΩϡϝϯτDB: “Semi-structured database”
  •Redis
  •KVS (Key-Value Store): ฆΒΘ͍͠

  View Slide

 8. Document DB
  •΋ͱ΋ͱͷࢥ૝:
  •͋ΒΏΔλΠϓͷυΩϡϝϯτΛอଘͯ͠ΫΤϦ
  Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͠Α͏
  •JSON, XML, PDF, etc…
  •ݱ࣮: ݁ہ…
  •KVS ʹ JSON + ΠϯσοΫε + ෼ࢄMapReduce

  View Slide

 9. ACIDͰ͸ͳ͍ʁ

  View Slide

 10. ACID
  •Atomicity
  •ߋ৽ͷ్தঢ়ଶ͕ݟ͑ͳ͍͜ͱ
  •Isolation
  •ଞͷਓ͕ߋ৽͍ͯ͠Δͷ͕ݟ͑ͳ͍͜ͱ
  •Key-Value StoreͳΒɺ୯ҰͷΤϯτϦΛϩοΫͯ͠ߋ৽͢Δͩ
  ͚ͳͷͰAtomicͩ͠Isolated!! ʢϗϯτʁʣ

  View Slide

 11. ACID
  •RDBͩͱ
  •ϦϨʔγϣϯಉ࢜ͷσʔλ͕੔߹͍ͯ͠Δ͜ͱ
  •෼ࢄτϥϯβΫγϣϯͯ͠΋σʔλ͕ෆ੔߹͠ͳ͍͜ͱ
  •ނোͯ͠΋੔߹ͨ͠ঢ়ଶͰϦΧόϦͰ͖Δ͜ͱ
  •NoSQLͩͱ
  •ϨϓϦέʔγϣϯͯ͠΋σʔλ͕ෆ੔߹͠ͳ͍͜ͱ
  •Key-Value StoreͳΒ…

  View Slide

 12. ACID
  •RDBͩͱ
  •ӬଓԽ͸σΟεΫʹॻ͍ͨΒऴΘΓ
  •σΟεΫյΕͨΒ஌ΒͶ
  •NoSQLͩͱ
  •σΟεΫյΕͯ΋ιϑτ΢ΣΞͰԿͱ͔͢Δ
  •ࣗ෼ͰϨϓϦέʔγϣϯ΋΍Δʂ

  View Slide

 13. εέʔϧΞ΢τʁ
  •σʔλͷۭؒΛԿΒ͔ͷϧʔϧʹଇͬͯ෼ׂ͢Δ
  •෼ׂͨ͠σʔλΛ෼ࢄͯ͠؅ཧ͢Δ
  •ϊʔυΛ૿΍͢ͱॲཧೳྗ΍༰ྔ͕૿͑Δʢʁʣ

  View Slide

 14. εέʔϧΞ΢τਤղ
  σʔλۭؒ
  ۭؒ෼ׂ

  View Slide

 15. B+Tree
  •Ωʔ΍ΠϯσοΫε͔Β O(log N) ҎԼͷίετͰ
  σʔλΛݟ͚ͭΔͨΊͷσʔλߏ଄
  •εέʔϧΞ΢τ͢Δͱ…
  •͍͔ͭ͘ิ׬ʢ୅ସʣٕज़͕͋Δ
  •Consistent Hashing
  •γϟʔσΟϯά (Range Partitioning)
  •֊૚γϟʔσΟϯά

  View Slide

 16. εέʔϧΞ΢τͱ଱ނোੑ
  •Q. 1୆ͷϊʔυͷނো֬཰Λ p ͱ͢Δͱɺ n ୆ͷΫϥελ͕શͯ
  ਖ਼ৗಈ࡞͍ͯ͠Δ֬཰͸ʁ
  1. 1 - p^n
  2. p^n
  3. (1 - p)^n
  •εέʔϧ͕େ͖͍ͱɺͲ͔͕͜΄΅ඞͣյΕ͍ͯΔঢ়ଶʹͳΔ
  •෦෼ނো͕ى͖͍ͯͯ΋શମ͕ਖ਼͘͠ಈ࡞͢Δઃܭ͕ඞཁ
  •ϨϓϦέʔγϣϯʹΑΔࣗಈతͳϑΣΠϧΦʔόʔͳͲ͕ඞཁ

  View Slide

 17. ਖ਼ৗಈ࡞ͷ֬཰
  n \ p 0.1 0.01 0.001
  1 0.9 0.99 0.999
  10 0.348678440 0.904382075 0.990044880
  100 0.000026561 0.366032341 0.904792147
  1000 0 0.000043171 0.367695424
  ※༗ޮ਺ࣈ…

  View Slide

 18. εέʔϧΞ΢τਤղ 2
  σʔλۭؒ
  ෳ੡

  View Slide

 19. ӬଓԽͱ͸
  •ܗ͋Δ΋ͷ͸͍͔ͭյΕΔ
  •ॾߦແৗʢେൠᔷᒒܦʣ
  •2ͭҎ্ͷίϐʔΛ͓࣋ͬͯ͘Ҏ֎ʹɺ
  σʔλΛӬٱʹอଘ͢Δํ๏͸ͳ͍
  •ෳ੡ͷͳ͍σʔλϕʔε͸ͳ͍

  View Slide

 20. ෳ੡͸ඞͣ࡞ΒΕΔ
  •LANͷ޲͜͏Ͱ
  •SANͷ޲͜͏Ͱ
  •ւͷ޲͜͏Ͱ
  •ނো୯Ґ͕ඞͣ෼͔Ε
  ͍ͯΔ
  (C) Evan Amos

  View Slide

 21. ނোͯ͠΋ಈ࡞ܧଓ͢Δෳ੡
  •Ͳ͏͍͏ނোϞσϧΛલఏʹͯ͠Ϩϓ
  ϦέʔγϣϯΛ૊Μ͔͕ͩॏཁ
  •Fail-stopΛલఏʹͯ͠͸͍͚ͳ͍
  •ʮյΕ͔͚ͷRadioʯ
  •͍ΘΏΔαΠϨϯτނো
  •ωοτϫʔΫͷ੾அɺॠஅ
  •Disk Hiccup
  (C) Evan Amos

  View Slide

 22. ωοτϫʔΫͷ෼அ
  •෼அͨ͠ΒɺͲͪΒ͕ਖ਼͠
  ͍͔ܾΊͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍
  •ϚχϡΞϧͰհೖ͢Ε͹ܾ
  ΊΒΕΔʢ͔΋͠Εͳ͍ʣ
  •ࣗಈԽ͢Δʹ͸ɺωοτϫʔ
  Ϋ͕੾Εͯ΋σʔλΛ੔߹
  ͤ͞Δෳ੡ٕज़͕ඞཁ
  ? ?
  (C) Evan Amos

  View Slide

 23. ෳ੡ͷٕज़
  ෳ੡ͷλΠϓ ނোͳͲͷલఏ
  Master-slave ಉظ ωοτϫʔΫ͕ނোͨ͠Βࢭ·Δ
  Master-slave ඇಉظ
  ωοτϫʔΫ͕ނোͨ͠Β
  σʔλ͕ෆ੔߹͢Δ͔΋
  Consensus (Strong Consistency) ωοτϫʔΫ͕ނোͨ͠ΒҰ෦ಈ࡞
  Eventual Consistency ωοτϫʔΫ͕ނোͯ͠΋׬શಈ࡞

  View Slide

 24. ෳ੡Ͱ͸ͳ͍σʔλͷ੔߹ੑ
  •εέʔϧΞ΢τ͢Δͱɺผϊʔυ্ͷ
  ผͷσʔλΛ੔߹ͨ͠ঢ়ଶͰߋ৽͠ͳ
  ͚Ε͹ͳΒͳ͍
  •෼ࢄͨ͠ΠϯσοΫεͷߋ৽
  •֎෦Ωʔͷߋ৽
  •τϦΨʔͷॲཧ

  View Slide

 25. εέʔϧΞ΢τਤղ 3
  ςʔϒϧ
  ΠϯσοΫε or FKey or else

  View Slide

 26. ෳ੡Ͱ͸ͳ͍σʔλͷ੔߹ੑ
  อো
  •2PC (or ෼ࢄϩοΫ)
  •ϩοΫΛ࣋ͬͨ··ϊʔυ͕ނোͨ͠ͱ͖ͷѻ͍
  •Cluster-wideͰҰ؏ͯ͠୯ௐ૿Ճ͢ΔԿΒ͔ͷ੔਺Λੜ੒͢Ε
  ͹ɺTSO΍MVCCΛ࣮૷Ͱ͖Δ
  •λΠϜελϯϓ … ࣌ܭͷಉظΛอো͢Δํ๏͕ࣗ໌Ͱ͸ͳ͍
  •IDΛൃߦ͢ΔϚελʔϊʔυ … SPoF
  •͜͜·ͰͪΌΜͱ΍͍ͬͯΔNoSQL੡඼͸΄ͱΜͲͳ͍

  View Slide

 27. NoSQLͷऴΘΓ
  •RDBMSͰղ͚ͳ͔ͬͨ໰୊͕͍͔ͭ͘ղ͚ͨͷͰʮ΍ͬͺΓSQL͕΄͍͠ʯ
  ʮ׳Εٕͨज़ऀ͕ଟ͍ͷͰʯ
  •ϦϨʔγϣφϧϞσϧʹଇ͍ͯ͠ͳ͍σʔλͰ΋SQLͰΫΤϦΛॻ͚ͯ͠·͏
  •͍͔ͭ͘ͷNoSQL੡඼͸ɺτϥϯβΫγϣϯ؅ཧΛͦͦ͜͜ʹ SQL(-like ͳ)
  ΠϯλʔϑΣʔεΛఏڙͭͭ͋͠Δ
  •CQL, N1QL, etc..
  •OLAP޲͚ͷMPPΤϯδϯ͸SQL͕ඪ४
  •Impala, Drill, PrestoDB, Calcite

  View Slide

 28. 2ͭͷٕज़෼໺
  •ΫΤϦॲཧ
  •RDBMSͰ͸SQL
  •RDBMSͰͳͯ͘΋SQL
  •τϥϯβΫγϣϯॲཧ
  •ACIDΛ࣮ݱ͍ͯ͠ΔRDBMS
  •෼ࢄ͍ͯͯ͠΋ACIDΛ໨ࢦ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 29. Summary
  •ʢੲ͸ʣNoSQL ͱ͸ɺطଘͷσʔλϕʔεٕज़Λ1͔Βݟͳ
  ͓ͯ͠ɺRDBMSͰ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱΛୡ੒͠Α͏ͱͨ͠Ұ
  ࿈ͷࢼΈ
  •ϦϨʔγϣφϧϞσϧɺB+treeɺϨϓϦέʔγϣϯ
  •ʢࠓ͸ʣ΋͏Կ͕ͳΜ͔ͩ෼͔Βͳ͍͘Β͍ଟ༷Խ
  •ٕज़తͳ؍఺ʢ໰୊ͷ෼ྨʣ
  •εέʔϧΞ΢τɺ଱ނোੑɺ੔߹ੑʢ΋ɺ͋ΔΑ

  View Slide