$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

いいから `!` を使え! / Shut up and use `!` !

Elvis Shi
February 26, 2021

いいから `!` を使え! / Shut up and use `!` !

Elvis Shi

February 26, 2021
Tweet

More Decks by Elvis Shi

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ͍͍͔Β!Λ࢖͑ʂ
  f o r : 6 . & . * T X J G U

  View Slide

 2. }
  var employedBy = "YUMEMI Inc."


  var job = "iOS Tech Lead"


  var favoriteLanguage = "Swift"


  var twitter = "@lovee"


  var qiita = "lovee"


  var github = "el-hoshino"


  var additionalInfo = """


  อޢͨ͠ೣ͕ͷൃ৘ظʹಥೖͯ݁͠ߏେม


  """
  final class Me: Developable, Talkable {

  View Slide

 3. 4XJGUͰ!࢖ͬͯ·͢ʁ

  View Slide

 4. ΋ͪΖΜBool൓సҎ֎Ͱ

  View Slide

 5. 4XJGUʹ͓͚Δ!ͷओͳ࢖͍ಓ˞
  w Optionalͷڧ੍6OXSBQʢ*60ؚΉʣ
  w ܕม׵ͷڧ੍μ΢ϯΩϟετas!


  w ྫ֎ॲཧͷڧ੍ྫ֎ແࢹtry!
  ˞#PPM൓సҎ֎

  View Slide

 6. ڞ௨఺ɿϓϩάϥϜ͕

  Ϋϥογϡ͢ΔϦεΫ͕͋Δ

  View Slide

 7. !Λ࢖Θͳ͍ํ͕҆શ
  本当にそうか?

  View Slide

 8. ͜ͷίʔυͬͯɺ҆શʁ
  func doSomething() {


  let image = UIImage(named: "ImageName") ?? UIImage()


  // do something with image


  }

  View Slide

 9. ͜ͷίʔυͬͯɺ҆શʁ
  func doSomething() {


  guard let appDelegate = UIApplication


  .shared.delegate as? AppDelegate else {


  return


  }


  // do something with appDelegate


  }

  View Slide

 10. ͜ͷίʔυͬͯɺ҆શʁ
  func doSomething(with data: Data) {


  do {


  let decoder = JSONDecoder()


  let response = try decoder.decode(Response.self, from: data)


  // do something with response


  } catch {


  debugPrint(error)


  return


  }


  }

  View Slide

 11. ΞϓϦ͕Ϋϥογϡ͠ͳ͍͔Βɺ

  ҆શɻ

  View Slide

 12. ΞϓϦ͕Ϋϥογϡ͠ͳ͍͔Βɺ

  ҆શʜͳͷ͔ʁ

  View Slide

 13. ͦ΋ͦ΋ɺ҆શͬͯɺͳʹʁ

  View Slide

 14. ੲɺ0CK$͔Β4XJGUʹҠߦͨ࣌͠ͷ࿩˞
  w αʔό͔Βը૾σʔλͱදࣔαΠζΛऔಘ͢Δॲཧ͕͋ͬͨ
  w αΠζσʔλ͸෯ߴͦ͞ΕͧΕ0CK$ͷίʔυͰintValueͰऔಘͯͨ͠
  w 4XJGUԽ͢Δͱ͖͸Կ΋ߟ͑ͣʹas? Int ?? 0Ͱॲཧͯͨ͠
  w ϦϦʔεޙɺҰ෦ͷը૾ͷΈΞεϖΫτൺ͕มΘͬͯ͠·ͬͨࣄ͕݅ൃੜ
  w ௐࠪͨ͠Βɺαʔό͔Βؼ͖ͬͯͨσʔλ͕ͳ͔ͥจࣈྻσʔλͩͬͨͨ
  Ίɺ0CK$͸ࣗಈม׵ͯ͘͠Ε͕ͨ4XJGU͸ܕʹݫ͍ͨ͠Ίࣗಈม׵ͯ͘͠
  Εͣɺ?? 0ʹΑͬͯ0͕୅ೖ͞Εͨ
  w ෯0ߴ͞0ͷ৔߹͸σϑΥϧταΠζͰදࣔ͢Δॲཧ͕͋ͬͨͨΊɺςε
  τσʔλͰಈ࡞֬ೝ͢Δͱ͖͸શ͘ؾ͔ͮͳ͔ͬͨ
  ˞࣮࿩Ͱ͢

  View Slide

 15. Ϋϥογϡ͸͠ͳ͔͕ͬͨɺ

  !Λආ͚Δ͋·Γɺ

  ٯʹόάͷൃݟΛ஗Βͤͨ

  View Slide

 16. ʮ҆શʯͳιʔείʔυ͸ɺ
  όάΛຊ൪ϦϦʔεલʹ

  ؾ͔ͮͤΔ΂͖ɻ

  View Slide

 17. ͜ͷίʔυͬͯɺ҆શʁ
  func doSomething() {


  let image = UIImage(named: "ImageName") ?? UIImage()


  // do something with image


  }

  View Slide

 18. ͜ͷίʔυͷํ͕ɺ҆શ
  func doSomething() {


  let image = UIImage(named: "ImageName")!


  // do something with image


  }
  όϯυϧʹೖͬͯͳ͍ͱ͍͚ͳ͍͸ͣͷ

  ը૾Ϧιʔε͔ͩΒɺ
  ສ͕Ұೖͬͯͳ͔ͬͨΒͦΕ͸όάͳͷͰ
  ಈ࡞֬ೝͰΫϥογϡͯ͘͠Εͨํ͕

  ؾ෇͖΍͍͢

  View Slide

 19. ͜ͷίʔυͬͯɺ҆શʁ
  func doSomething() {


  guard let appDelegate = UIApplication


  .shared.delegate as? AppDelegate else {


  return


  }


  // do something with appDelegate


  }

  View Slide

 20. ͜ͷίʔυͷํ͕ɺ҆શ
  func doSomething() {


  let appDelegate = UIApplication.shared.delegate as! AppDelegate


  // do something with appDelegate


  }
  ϓϩδΣΫτͷ࡞Γ͕

  ͜ͷΑ͏ʹͳͬͯΔ͸ͣͳͷͰɺ
  ສ͕Ұ͜ΕͰμ΢ϯΩϟετͰ͖ͳ͔ͬͨΒ
  ઈରϓϩάϥϜ͕Կ͔ؒҧͬͯΔ͸͔ͣͩΒɺ
  ಈ࡞֬ೝͰΫϥογϡͯ͘͠Εͨํ͕
  ؾ෇͖΍͍͢

  View Slide

 21. !Λ࢖͏΂͖ॴͰ࢖ͬͨํ͕ɺ
  όάͷૣظൃݟʹͭͳ͕Γɺ
  Ή͠Ζ҆қͳѲΓ௵͠ΑΓ҆શɻ

  View Slide

 22. ౰વɺཚ༻ͯ͠͸͍͚ͳ͍ɻ

  View Slide

 23. ͜ͷίʔυͬͯɺ҆શʁ
  func doSomething(with data: Data) {


  do {


  let decoder = JSONDecoder()


  let response = try decoder.decode(Response.self, from: data)


  // do something with response


  } catch {


  debugPrint(error)


  return


  }


  }

  View Slide

 24. ͜ͷίʔυͷํ͕ɺ҆શ
  func doSomething(with data: Data) {


  do {


  let decoder = JSONDecoder()


  let response = try decoder.decode(Response.self, from: data)


  // do something with response


  } catch {


  assertionFailure("\(error)")


  return


  }


  } ԾʹαʔόͷσʔλͱҰக͠ͳ͔ͬͨΒ
  BTTFSUJPO'BJMVSFʹΑͬͯ
  σόοάϏϧυ͚ͩΫϥογϡͯ͠

  όάΛૣظൃݟ͠ɺ
  ຊ൪ͷϦϦʔεϏϧυʹ͸Өڹͳ͠ɻ
  ʢ΋ͪΖΜ͜͜ͰߋʹΤϥʔΞϥʔτΛ

  Ϣʔβʹදࣔͤͨ͞Βͳ͓ྑ͠ʣ

  View Slide

 25. ͜ͷίʔυ͸ɺ͕͢͞ʹ҆શͰ͸ͳ͍
  func doSomething(with data: Data) {


  let decoder = JSONDecoder()


  let response = try! decoder.decode(Response.self, from: data)


  // do something with response


  }
  ສ͕Ұαʔόଆ͕όάΛى͜Γ

  ຊདྷͷ࢓༷ͱ͸ҧ͏ܕͷϨεϙϯε͕

  ؼ͖ͬͯͨΒ

  ΞϓϦ͕ଈΫϥογϡ͢ΔͷͰ

  ྲྀੴʹྑ͘ͳ͍

  View Slide

 26. 5*14ᶃ
  w ͦΕͰ΋΍͸ΓͲ͏ͯ͠΋ຊ൪ϦϦʔεͰΫϥογϡ
  ͯ͠ཉ͘͠ͳ͍ɻԿ͔ํ๏͋Δʁ
  w assertionFailureΛ࢖͑͹ɺσόοάϏϧυͩ
  ͚ΫϥογϡͰ͖ΔͷͰɺͥͻ׆༻͠·͠ΐ͏ɻ
  w ྫɿ
  let image = UIImage(named: "ImageName") ?? {


  assertionFailure("ImageName not found")


  return UIImage()


  }()

  View Slide

 27. 5*14ᶄ
  w ଞʹ΋Ͳ͔͜ੵۃతʹ!Λ࢖ͬͨํ͕৔໘͋Δʁ
  w ςετίʔυ΋Ή͠ΖੵۃతʹόάΛؾ෇͖͍ͨ͠
  ຊ൪ΞϓϦʹҰ੾Өڹ͠ͳ͍ͷͰɺੵۃతʹ!Λ࢖
  ͑Δ͜ͱ͕ଟ͍Ͱ͢ɻ
  w ͨͩ͠Ϋϥογϡ͢Δͱޙଓͷίʔυ΋ಈ͔ͳ͘
  ͳΔͷͰɺ৔ॴʹΑͬͯ͸XCTFailΛ࢖ͬͨํ
  ͕͍͍͜ͱ΋͋Γ·͢
  w 1MBZHSPVOEͱ͔ͷຊ൪ΞϓϦؔ܎ͳࣗ͘෼Ͱखܰ
  ͳಈ࡞֬ೝ͍ͨ࣌͠΋΋ͪΖΜੵۃతʹ࢖ͬͯΑ͠

  View Slide

 28. !Λա౓ʹڪΕͣʹ
  ͏·͘׆༻ͯ͠
  όάΛૣظʹ௵͠·͠ΐ͏

  View Slide