$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

デプロイ今昔物語 〜CGIからサーバーレスまで〜 / The deployment technics

mackee
March 19, 2023

デプロイ今昔物語 〜CGIからサーバーレスまで〜 / The deployment technics

YAPC::Kyoto 2023

mackee

March 19, 2023
Tweet

More Decks by mackee

Other Decks in Programming

Transcript

 1. σϓϩΠࠓੲ෺ޠ
  ʙCGI͔ΒαʔόʔϨε·Ͱʙ
  @mackee_w a.k.a macopy

  View Slide

 2. ࿩͢಺༰

  View Slide

 3. σϓϩΠ

  View Slide

 4. @macopy
  • ໘ന๏ਓΧϠοΫ eεϙʔπࣄۀ෦
  TonamelαʔόαΠυςοΫϦʔυ


  • Perlେ޷͖ Go΋޷͖


  • GGST࢖༻Ωϟϥ: ϥϜϨβϧ


  • ISUCON11 ༏উ / ISUCON12 ग़୊

  View Slide

 5. [AD] Tonamel

  View Slide

 6. [AD] Tonamel
  ࠓճͷτʔΫͰ঺հ͢Δ


  ʮσϓϩΠʯͰ͍͏ͱ


  Tonamel͸


  ʮPullܕσϓϩΠʯ͔ͭ
  ʮDockerʯͰ͢

  View Slide

 7. ͜ͷτʔΫʹ͓͚ΔʮσϓϩΠʯͷൣғ
  • WebΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃͨ͠ޙ͔ΒɺϢʔβʔ͕ϒϥ΢βͰݟΔ
  ·Ͱʹඞཁͳٕज़܈


  • ʮσϦόϦʔʯͱ΋ݴ͏


  • ྫ:


  • αʔόʔ΁ͷϓϩάϥϜͷ൓өํ๏


  • αʔόʔϓϩάϥϜͷϗεςΟϯάํ๏

  View Slide

 8. !DISCLAIMER!


  ͜ͷτʔΫͰ͸ҟͳΔϨΠϠʔͷ֓೦͕ަޓ
  ʹग़͖ͯͨΓࠞͬͨ͟Γͯ͠࿩͞Ε·͢


  ॱ൪͸֓Ͷ࣌ܥྻͰͷొ৔ॱͰ͕͢ɺ঺հ͢
  ΔτϐοΫ͸ొஃऀͷڵຯͰܾΊ͍ͯ·͢

  View Slide

 9. ͜ͷτʔΫͷਐΊํ
  • ҎԼͷΛҰͭͷσϓϩΠٕज़ʹରͯ͠࿩͍͖ͯ͠·͢


  •ख๏ͷղઆ


  •࣌୅എܠ


  •࣮ફ

  View Slide

 10. ͜ͷτʔΫͷਐΊํ
  • ҎԼͷΛҰͭͷσϓϩΠٕज़ʹରͯ͠࿩͍͖ͯ͠·͢


  •ख๏ͷղઆ => Ͳ͏͍͏࢓૊Έͳͷ͔


  •ొ৔എܠ => ੜ·ΕͨܦҢ


  •࣮ફ => ΍ͬͯΈΑ͏ɺମݧͯ͠ΈΑ͏

  View Slide

 11. !DISCLAIMER! ͦͷ2


  σϞʹ͸౰࣌࢖ΘΕ͍ͯͨιϑτ΢ΣΞ
  (όʔδϣϯ)͸࢖͍ͬͯ·ͤΜʂʂʂ


  ࠓݱࡏೖखͰ͖Δ΋ͷΛ࢖͍ͬͯ·͢

  View Slide

 12. ొ৔͢Διϑτ΢ΣΞ΍؀ڥ
  • Perl 5.32.1(system perl), Perl 5.36.0


  • Apache 2.4.54


  • mod_perl 2.0.11


  • Debian 11 bullseye


  • ݕূ؀ڥͱ͜ͷϚγϯؒ͸tailscaleͰVPNΛு͍ͬͯ·͢

  View Slide

 13. Are you
  ready?

  View Slide

 14. CGI

  View Slide

 15. CGIͷख๏

  View Slide

 16. CGIͷొ৔എܠ
  • 1993೥ʹఏҊ͞Εͨ࢓༷ ͜ͷ࣌ͷόʔδϣϯ͸1.0


  • NCSA httpdʹhtbinͱ͍͏ػೳ͕͕͋ͬͨɺଞͷαʔόʔͰ΋࢖͑
  ΔΑ͏ʹ”Common”ͳ࢓༷͕ߟ͑ΒΕͨ


  • ౰࣌͸HTML΋ࡦఆ్্ͰɺWebΛऔΓר͘πʔϧνΣΠϯ͕ੜ·Ε
  Δᴈ໌ظͱ͍ͬͨײ͡

  View Slide

 17. ʮϨϯλϧαʔόʔʯ
  ※ҰྫͰ͢

  View Slide

 18. ࣮ફ: PerlͷCGIϓϩάϥϜΛσϓϩΠ

  View Slide

 19. ඪ४ετϦʔϜͱ؀ڥม਺͕͋Ε͹ͳΜͰ΋͓k
  • ϓϩάϥϛϯάݴޠඇґଘͰ͋Δ


  • PerlͰCGI͸͋·Γʹ΋͋Γ͖ͨΓͰ͸


  • ͔ͤͬ͘ݴޠඇґଘͳͷʹ͜ͷσϞͰ͸ͭ·Μͳ͍Ͱ͢ΑͶʁ

  View Slide

 20. ࣮ફ: jqͰCGIϓϩάϥϜΛ


  ॻ͍ͯσϓϩΠ

  View Slide

 21. CGIͷσϝϦοτ
  • ϓϩηεىಈͷίετ͕ॏ͍


  • ϦΫΤετͷͨͼʹϓϩηεΛىಈ͠ऴྃ͢Δ͜ͱʹͳΔ


  • PerlͷΑ͏ͳLLͰ͸ϞδϡʔϧͷಡΈࠐΈ͕౎౓ൃੜ͢Δ͜ͱʹ


  • ੲ͸`use`Ͱ͸ͳ͘`require`Λ࢖ͬͨDynamic Loading͕ଟ༻͞Ε
  ͍ͯͨͷ΋ͦͷ͍ͤͩͱฉ͍͍ͯ·͢

  View Slide

 22. ੩తΤϯυϙΠϯτͷϕϯνϚʔΫ

  View Slide

 23. CGIͷϕϯνϚʔΫ

  View Slide

 24. mod_perl

  View Slide

 25. mod_perlͷख๏

  View Slide

 26. mod_perlͷొ৔എܠ
  • 1996೥ʹmod_perl, 2002೥ʹmod_perl2͕ϦϦʔε


  • Apacheͷػೳ֦ுΛPerlͰߦ͏Ϟδϡʔϧ


  • Ͱ͸͋Δ͕CGIϓϩάϥϜΛͦͷ··ޮ཰Α͘ಈ͔ͨ͢Ίʹ࢖ΘΕͨ


  • `ModPerl::Registry`౳ͷHandlerΛ࢖͑͹CGIͱͷޓ׵ੑΛอͬͨ··࢖͑Δ


  • άϩʔόϧม਺ͷण໋͕ϦΫΤετ୯ҐͰͳ͘ͳͬͨ


  • ཪΛฦͤ͹ϦΫΤετ୯ҐͰ͋ΔલఏͷCGIϓϩάϥϜ͸ͦͷ··Ͱ͸ಈ͔ͳ͍

  View Slide

 27. ࣮ફ: PerͷCGIϓϩάϥϜΛ
  mod_perlͰಈ͔͢

  View Slide

 28. ྨࣅ඼
  • mod_mruby, mod_lua etc…


  • Perlͷ෦෼Λผͷݴޠʹஔ͖׵͑ͨApacheͷϞδϡʔϧ


  • ngx_http_perl_module


  • nginxʹPerlΛ૊ΈࠐΜͰϦΫΤετॲཧͤ͞ΔϞδϡʔϧ

  View Slide

 29. FastCGI

  View Slide

 30. FastCGIͷख๏

  View Slide

 31. FastCGIͷొ৔എܠ
  • 1996೥ʹఏএ͞Εͨ


  • mod_perlͷ༻్ͱಉ͘͡ʮCGIϓϩάϥϜͷߴ଎Խʯ


  • ҰํͰɺmod_perlͱ͸ҧ͍ݴޠඇґଘΛ໨ࢦͨ͠


  • ׬શͳdrop-in replacement͸Ͱ͖ͳ͍͕ɺηϚϯςΟΫε͸CGI͔Β
  Ҿ͖ܧ͍Ͱ͍Δ


  • 1ͭͷίωΫγϣϯͰϦΫΤετͷଟॏԽ΋͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 32. ࣮ફ: PerlͷFastCGI޲͚ϓϩάϥϜΛ
  ಈ͔͢

  View Slide

 33. FastCGIͷྨࣅ඼
  • SpeedyCGI/PersistentPerl


  • CGIϓϩηεΛӬଓԽͯ͠ར༻͢Δվ଄͞ΕͨperlΠϯλϓϦλΛ
  ༻͍Δ


  • #!/usr/bin/speedy ʹshebangΛஔ͖׵͑Δͱར༻Ͱ͖Δ


  • ApacheͱSpeedyCGIؒ͸CGIͱಉ༷ඪ४ετϦʔϜ+؀ڥม਺

  View Slide

 34. PSGI

  View Slide

 35. PSGIͷొ৔എܠ
  • 2009೥ʹspec͕CPANʹshipit͞Εͨ


  • WebϑϨʔϜϫʔΫͷ࣌୅ʹͳ͍͕ͬͯͨɺWebϑϨʔϜϫʔΫ͕ͦΕ
  ͧΕɺCGI΍FastCGIɺmod_perl޲͚ͷରԠΛߦͳ͍ͬͯͨ…


  • ͦ͜ͰWebΞϓϦͷೖग़ྗΛந৅Խͨ͠ΠϯλʔϑΣΠεΛ༻ҙͯ͠
  (=PSGI)ͦͷΠϯλʔϑΣΠεΛѻ͍΍ͨ͘͢͠ϥΠϒϥϦ(=Plack)Λ༻
  ҙͯ͠ɺPlack::Handlerͱͯ͠CGI΍mod_perlͷϋϯυϥ͕࣮૷͞Εͨ

  View Slide

 36. PSGIͷొ৔എܠ ͦͷ2
  • ҰํͰϓϩάϥϛϯάݴޠϥϯλΠϜࣗମͰHTTPαʔόʔΛಈ͔͢Α
  ͏ʹͳͬͨ


  • ”ϦόʔεϓϩΩγ”ͱ͍͏֓೦͕ҰൠతʹͳΓ࢝Ίͨ


  • lighttpd, nginx etc…


  • Plack::Handlerͱͯ͠Starman΍Starletͱ͍ͬͨPreforkܕͷHTTPαʔ
  όʔ͕࣮૷͞Εͯ޿͘࢖ΘΕΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 37. Plack/PSGIͷख๏

  View Slide

 38. ࣮ફ: ੜPSGIΛॻ͍ͯΈͨ

  View Slide

 39. PSGIͷྨࣅ඼
  • Java Servelet API


  • WSGI (Python)


  • Rack (Ruby)


  • ͜ͷॱ൪Ͱspecʹݴٴ͕͋Δ


  • PSGIʹ͸WSGIͱRackͱ”JSGI”ʹݴٴ͕͋Δ

  View Slide

 40. Plackͷྨࣅ඼(ΠϯλʔϑΣΠεࢹ఺)
  • ઌ૆ͨͪ


  • CGI.pm


  • CGI::Application


  • Apache::Request


  • HTTP::Engine


  • Catalyst::Engine

  View Slide

 41. ͜Ε·Ͱ͸ΞʔΩςΫνϟ΍


  ϓϩάϥϛϯάΠϯλʔϑΣΠεΛ


  த৺ʹ͝঺հ

  View Slide

 42. ͔͜͜Β͸αʔόʔ΁ͷ


  ൓өํ๏ʹ͍ͭͯ͝঺հ

  View Slide

 43. FTP

  View Slide

 44. CGI/mode_perl/FastCGIͰ͸FTPΛ
  ࢖ͬͯσϓϩΠ͍ͯͨ͠ͷͰলུ
  ※2023೥࣌఺ͷҙݟͰ͢

  View Slide

 45. Pushܕ


  σϓϩΠ

  View Slide

 46. PushܕσϓϩΠͷख๏

  View Slide

 47. ࣮ફ: PSGIΞϓϦΛ


  PushܕσϓϩΠ͢Δ

  View Slide

 48. PushܕσϓϩΠͷ೉

  • αʔόʔ୆਺͕େ͖͘ͳΓ࢝Ίͨ


  • Push͢ΔଆͷϦιʔεͷ཯଎ͯ͠
  σϓϩΠ଎౓͕஗͘ͳΔ


  • ύϒϦοΫΫϥ΢υͷීٴͰΦʔ
  τεέʔϧ͢ΔΑ͏ʹͳ͕ͬͨɺ
  ͦͷ৔߹ͷ৯͍߹Θ͕ͤѱ͍

  View Slide

 49. Pullܕ


  σϓϩΠ

  View Slide

 50. PullܕσϓϩΠͷख๏

  View Slide

 51. ࣮ફ: stretcherΛ༻͍ͨ


  PushܕσϓϩΠ

  View Slide

 52. ΞʔΩςΫνϟͷ঺հʹ໭Δ

  View Slide

 53. Docker

  View Slide

 54. DockerΛ࢖ͬͨσϓϩΠͷख๏

  View Slide

 55. ࣮ફ: Docker SwarmΛ༻͍ͨ


  DockerͷσϓϩΠ

  View Slide

 56. Dockerͷొ৔എܠ
  • Dockerͷൃද͸2013೥


  • PullܕσϓϩΠ


  • ʮίϯςφʯͱ͍͏ܗͰWebΞϓϦέʔγϣϯΛϥϯλΠϜ͝ͱ
  packͯ͠σϓϩΠ͢Δख๏


  • ʮσϓϩΠʯͷର৅͕ΞϓϦέʔγϣϯϓϩάϥϜʹՃ͑ͯϥϯ
  λΠϜ·Ͱ޿͕ͬͨ

  View Slide

 57. Serverless

  View Slide

 58. LambdaΛ༻͍ͨαʔόʔϨεͷख๏

  View Slide

 59. ࣮ફ: lambrollΛ༻͍ͨ


  Perl WebΞϓϦέʔγϣϯͷσϓϩΠ

  View Slide

 60. Serverless/FaaSͷొ৔എܠ
  • ΞϓϦέʔγϣϯ੍࡞ऀ͕௚઀؅ཧ͢Δର৅͕࣌୅Λ௥͏͝ͱʹϨΠ
  Ϡʔ্͕΁ͱ্͕͍͍ͬͯͬͯͨ


  • ෺ཧαʔόʔ, Ծ૝αʔόʔ, IaaS, ίϯςφ


  • ϥϯλΠϜ΍ϓϩηεͷϥΠϑαΠΫϧ·ͰΫϥ΢υࣄۀऀʹ͓ئ͍
  ͯ͠͠·͏ͷ͕Serverless


  • Ϩϯλϧαʔόʔ/CGI΁ͷճؼ, ΑΓޮ཰Խ͞Εͨ΋ͷ

  View Slide

 61. Serverless/FaaSͷྨࣅ඼
  • PaaS


  • Heroku, Elastic Beanstalk, AppEngine(Flexible Environment)…


  • ϥϯλΠϜͷ੹຿͸Ϋϥ΢υࣄۀऀ


  • ͨͩ͠αʔόʔతଘࡏ͸࣮֬ʹײ͡Δ, εέʔϦϯάઃఆͳͲ

  View Slide

 62. ͍͔͕Ͱͨ͠Ͱ͠ΐ͏͔

  View Slide

 63. ొஃऀͷײ૝
  • σϓϩΠٕज़͸લʹ࢖ΘΕٕͨज़ͷ՝୊Λղফ͢ΔͨΊʹੜ·Ε͖ͯͨ


  • ࢼߦࡨޡͷ݁Ռࠓ͕͋Δɻͭ·Γ “try/catch” Ͱ͢Ͷ


  • ͦΕ͸ͦΕͱͯ͠ɺੲͷٕज़Ͱ΋ݟͲ͜Ζ͸͋Δ


  • CGI͕ಈ͘Ϩϯλϧαʔόʔ͸FaaSͱݴ͑Δ


  • ੲΑΓ΋WebΞϓϦέʔγϣϯ͕ղ͜͏ͱ͢Δ՝୊͕ෳࡶʹͳ͍ͬͯΔ
  ͷͰɺ؅ཧํ๏ͷҰͭͰ͋ΔʮσϓϩΠʯ΋ෳࡶʹͳΔ܏޲

  View Slide

 64. ͋ͳͨͷ޷͖ͳ


  ʮσϓϩΠʯ͸


  ͋Γ·͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 65. ࠙਌ձͱ͔࿓ԼͰ࿩ͯ͠ཉ͍͠࿩୊
  • 2000೥ΑΓલͷJavaͱ͔͸Ͳ͏΍ͬͯσϓϩΠ͍ͯͨ͠ͷ͔ʁ


  • warͰݻΊͯΛFTPͰυʔϯ͍ͯͨ͠, TomcatͰͱ͍͏࿩୊͕͋Γ·͢ɻ༗ࣝऀ
  ͷํʑͲ͏ͧ


  • ASPͱ͔IISͱ͔Windows Server


  • mod_perl͔FastCGIͲͪΒΛ࢖͍͔ͬͯͨ


  • ͓͢͢ΊͷϨϯλϧαʔόʔ


  • ొஃऀ͸XREAΛ࢖͍ͬͯ·ͨ͠

  View Slide

 66. ࠙਌ձͱ͔࿓ԼͰ࿩ͯ͠ཉ͍͠࿩୊ ͦͷ2
  • ϩʔϦϯάϦελʔτ, ϒϧʔάϦʔϯσϓϩΠ


  • graceful restart


  • PullܕσϓϩΠ+graceful restart͸σϓϩΠ͕ΊͪΌΊͪΌ଎͔ͬͨ


  • ΠϯϑϥͷઃఆσϓϩΠͱΞϓϦέʔγϣϯͷσϓϩΠͷڥ໨

  View Slide