Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Data_analyzing_platform_by_OpenStack_Sahara

makocchi
July 26, 2016

 Data_analyzing_platform_by_OpenStack_Sahara

makocchi

July 26, 2016
Tweet

More Decks by makocchi

Other Decks in Technology

Transcript

  1. OpenStack SaharaϋϚͬͨϙΠϯτ ɾ֤छ)BEPPQϕϯμʔͷQMVHJO͕ఏڙ͞Ε͍ͯΔ͕ɺ ɹϕϯμʔ͔Βͷαϙʔτ͕ड͚ΒΕΔͱ͸ݶΒͳ͍ ɹ๭.ࣾ͸࣮ࡍʹ4BIBSBʹDPNNJUͨ͠Γ͍ͯ͠ΔͷͰ4BIBSBʹؔͯ͠͸ڠྗతͩͬͨ ɹ๭$ࣾ͸ͦΜͳ΋ͷ΢νͰ࡞ͬͯΔΘ͚͡Όͳ͍͠஌ΒΜαϙʔτ΋Ͱ͖Μ తͳχϡΞϯε  ɹɹ࣮ࡍʹ4BIBSBʹରͯ͠͸ࠓ·ͰDPNNJU ɹ๭)ࣾ͸Θ͔Γ·ͤΜ

    ɾDVTUPNJ[Fͨ͠QMVHJOͷEFCVH͕͠ΜͲ͔ͬͨ ɹ$MVTUFS͕Ͱ͖͕͋Δ·ͰNJOͱ͔ ɹͦ΋ͦ΋4BIBSB༻ͷ(MBODFJNBHFͷαΠζ͕σΧΠ (#ͱ͔ ͷͰ ɹɹJOTUBODF͕ىಈ͢Δͷ΋͕͔͔࣌ؒΔ SFNPWF@VOVTFE@CBTF@JNBHFTGBMTFͰճආ͢Δ  ɹىಈ·Ͱ͸ૣ͘Ͱ͖͚ͨͲىಈޙͷTFUVQॲཧͰNJO͔͔Δ