Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20201119_お茶の水女子大学環境地理学基礎演習01

 20201119_お茶の水女子大学環境地理学基礎演習01

© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

Taichi FURUHASHI

November 19, 2020
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Education

Transcript

 1. !NBQDPODJFSHF ݹڮɹେ஍ ؀ڥ஍ཧֶجૅԋशݹڮ ʙࢀՃܕ஍ཧ৘ใγεςϜʢ11(*4ʣͱ0QFO4USFFU.BQʙ ͓஡ͷਫঁࢠେֶ؀ڥ஍ཧֶجૅԋश

 2. ͜ͷतۀͷಛ௃

 3. ՝୊ఏग़͕͢΂ͯʂ

 4. ՝୊ఏग़ʹग़੮ ͱ͠·͢ɻ

 5. ࢼݧͳ͠ɻ ࠷ऴ՝୊͋Γɻ

 6. ͦΕͱ େࣄͳ͜ͱʜ

 7. *OUFSOFU&YQMPSFS *& ࢖༻ېࢭʂ 9

 8. Ϟμϯ΢Σϒϒϥ΢β ͕ ੈքͷৗࣝ Firefox Chrome Safari Edge Chromium

 9. *&ʹىҼ͢Δ τϥϒϧ͸ ରԠ͠·ͤΜʂ ͦͷͨΊʹ࣌ؒΛׂ͘͜ͱ͸ɺଞͷֶੜʹ΋໎࿭Ͱ͢ɻ

 10. https://japanese.engadget.com/2019/02/08/internet-explorer-ie/

 11. ϚΠΫϩιϑτ΋ ࢖༻தࢭΛ ཁ๬ͯ͠·͢ɻ

 12. Θ͔Βͳ͍ ݴ༿͸ ੵۃతʹάάΔ

 13. άάϨΧε ʹ͸ ୯Ґ͋͛·ͤΜɻ

 14. άάϨΧεͬͯʁ

 15. http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9 ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5

 16. http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9 ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5

 17. http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9 ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5

 18. http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9 ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5

 19. ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5 http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9

 20. ଞਓͷఏग़෺͸ ࢀߟʹ͢Δɻ ࣗ෼ͷఏग़෺ͱ ൺֱ͢Δɻ

 21. ͦΕͰ΋ Θ͔Βͳ͍ ͜ͱ͸ ԕྀͳ࣭͘໰ʂ

 22. तۀ಺ ίϛϡχέʔγϣϯ πʔϧ

 23. None
 24. ·ͣɺ

 25. ͜ͷϑΥʔϜʹొ࿥ https:// goo.gl/6eoXFq ˞طʹࠓֶظɺଞͷतۀ౳ͰϑΥʔϜೖྗ͍ͯ͠Δਓ͸ෆཁͰ͢ɻ

 26. ˞طʹࠓֶظɺଞͷतۀ౳ͰϑΥʔϜೖྗ͍ͯ͠Δਓ͸ෆཁͰ͢ɻ

 27. ͦͯ͠

 28. ͜ͷतۀதʹ 4MBDLʹϩάΠϯ Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δɻ

 29. Ҏ߱ɺҎԼͷ63-ͰຖճϩάΠϯɻ IUUQT GVSVIBTIJMBCTMBDLDPN

 30. IUUQTGVSVIBTIJMBCTMBDLDPN TJTJνϟϯωϧ

 31. ࣭໰͸ 4MBDLतۀνϟϯωϧ ܦ༝Ͱड͚·͢ɻ तۀνϟϯωϧ͸PDIBHJT %.Ͱͷ࣭໰͸ݪଇېࢭɻ ࣗ෼ͷΘ͔Βͳ͍͜ͱ͸ΈΜͳ΋Θ͔Βͳ͍ɻ

 32. ΋͏Ұͭ ॏཁͳ͜ͱɻ

 33. ύʔϚϦϯΫ 1FSNBMJOL

 34. ఏग़෺͸ 1FSNBMJOLͰ ఏग़͢Δ͜ͱ͕ ଟ͍Ͱ͢ɻ

 35. ΍ΓํΛ ࠓ೔͔ͬ͠ΓֶΜͰ

 36. ຖճඞͣ ՝୊Λఏग़ ͍ͯͩ͘͠͞ɻ ʢక੾ա͗ͯ΋ఘΊͳ͍ʣ

 37. ࠓ೔ͷ՝୊ɿ

 38. l஍ਤΛඳ͜͏z

 39. (*4 (FPHSBQIJD *OGPSNBUJPO 4ZTUFN ஍ ཧ ৘ ใ γ ε

  ς Ϝ ˞ ޙ ड़ ͷ 4 * 4 Α Γ ΋ Ұ ൠ త ͳ ༻ ޠ
 40. 4*4 4QBUJBM *OGPSNBUJPO 4ZTUFN ۭ ؒ ৘ ใ γ ε

  ς Ϝ ˞ ୠ ͠ ɺ ͜ ͷ ༻ ޠ ͸ Ұ ൠ Խ ͯ͠ ͍ ͳ ͍ ɻ Π ϯ ϑ Υ Ϛ ς Ο Ϋ ε ࣾ ͷ ಉ ໊ Ξ ϓ Ϧ Ͱ ΋ ͳ ͍ ɻ
 41. (*4 (FPHSBQIJD *OGPSNBUJPO 4ZTUFN ஍ ཧ ৘ ใ γ ε

  ς Ϝ ˞ ޙ ड़ ͷ 4 * 4 Α Γ ΋ Ұ ൠ త ͳ ༻ ޠ
 42. ίϯϐϡʔλʔͰ ஍ਤΛඳ͘

 43. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%86%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0 Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0

 44. ೥୅

 45. $(*4

 46. https://en.wikipedia.org/wiki/Canada_Geographic_Information_System Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0

 47. Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0 https://en.wikipedia.org/wiki/The_National_Map

 48. "SD(*4

 49. https://www.esrij.com/products/arcgis/

 50. 2(*4

 51. https://www.qgis.org/

 52. ͜ͷतۀͰ͸ Ұൠతͳ (*4͕ ࢖͑ΔΑ͏ʹͳΔɻ

 53. ͔͠΋ ϒϥ΢βͱ εϚϗͷΈ

 54. 11(*4 1VCMJD1BSUJDJQBUJPO(*4 ࢢ ຽ ࢀ Ճ ܕ ( * 4

 55. 0QFO4USFFU.BQ 04.

 56. ࠓ೔͸04.Λ ࢖͍·͢ɻ

 57. ࠓ೔ͷ՝୊ɿ

 58. ͓஡ͷਫঁࢠେ पลͷ ݐ෺஍ਤΛ ඳ͘ɻ

 59. 04.ΞΧ΢ϯτ࡞੒ https://www.openstreetmap.org/user/new

 60. ͓஡ͷਫঁࢠେֶݐ෺λεΫ https://tasks.teachosm.org/project/1205

 61. ̏ਓʴݹڮͰ $PNQMFUF ͠Α͏ʂ

 62. 5FBDI04. 5BTLJOH.BOBHFS ͷ ϢʔβʔϓϩϑΝΠϧ 1FSNBMJOL63-Λ ϦϯΫͱͯ͠ఏग़ɻ

 63. https://tasks.teachosm.org/user/MAPconcierge ྫ͑͹ݹڮͷΞΧ΢ϯτͩͱҎԼͷURL͕ Permalink URL 1FSNBMJOL63-ͬͯԿʁ

 64. %&.0 तۀͷө૾͸ɺ12࣌ؒҎ಺ʹ Google Classroom ܦ༝Ͱڞ༗͠·͢ɻ Կ౓Ͱ΋෮शͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞ɻ

 65. ࢀߟࢿྉ https://youtu.be/DBgWSsp53Ps

 66. ࢀߟࢿྉ https://youtu.be/JG6Ayy9-Z0M

 67. ࢀߟࢿྉ https://youtu.be/n4VgzRzO5Vo

 68. CZNBQDPODJFSHF04.DPOUSJCVUPST Ұԯ૯ҏೳԽ !NBQDPODJFSHF