$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

20201119_お茶の水女子大学環境地理学基礎演習01

 20201119_お茶の水女子大学環境地理学基礎演習01

© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

Taichi FURUHASHI

November 19, 2020
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Education

Transcript

 1. !NBQDPODJFSHF
  ݹڮɹେ஍
  ؀ڥ஍ཧֶجૅԋशݹڮ
  ʙࢀՃܕ஍ཧ৘ใγεςϜʢ11(*4ʣͱ0QFO4USFFU.BQʙ
  ͓஡ͷਫঁࢠେֶ؀ڥ஍ཧֶجૅԋश

  View Slide

 2. ͜ͷतۀͷಛ௃

  View Slide

 3. ՝୊ఏग़͕͢΂ͯʂ

  View Slide

 4. ՝୊ఏग़ʹग़੮
  ͱ͠·͢ɻ

  View Slide

 5. ࢼݧͳ͠ɻ
  ࠷ऴ՝୊͋Γɻ

  View Slide

 6. ͦΕͱ
  େࣄͳ͜ͱʜ

  View Slide

 7. *OUFSOFU&YQMPSFS *&

  ࢖༻ېࢭʂ
  9

  View Slide

 8. Ϟμϯ΢Σϒϒϥ΢β
  ͕
  ੈքͷৗࣝ
  Firefox Chrome Safari Edge Chromium

  View Slide

 9. *&ʹىҼ͢Δ
  τϥϒϧ͸
  ରԠ͠·ͤΜʂ
  ͦͷͨΊʹ࣌ؒΛׂ͘͜ͱ͸ɺଞͷֶੜʹ΋໎࿭Ͱ͢ɻ

  View Slide

 10. https://japanese.engadget.com/2019/02/08/internet-explorer-ie/

  View Slide

 11. ϚΠΫϩιϑτ΋
  ࢖༻தࢭΛ
  ཁ๬ͯ͠·͢ɻ

  View Slide

 12. Θ͔Βͳ͍
  ݴ༿͸
  ੵۃతʹάάΔ

  View Slide

 13. άάϨΧε
  ʹ͸
  ୯Ґ͋͛·ͤΜɻ

  View Slide

 14. άάϨΧεͬͯʁ

  View Slide

 15. http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9
  ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5

  View Slide

 16. http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9
  ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5

  View Slide

 17. http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9 ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5

  View Slide

 18. http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9 ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5

  View Slide

 19. ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5
  http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9

  View Slide

 20. ଞਓͷఏग़෺͸
  ࢀߟʹ͢Δɻ
  ࣗ෼ͷఏग़෺ͱ
  ൺֱ͢Δɻ

  View Slide

 21. ͦΕͰ΋
  Θ͔Βͳ͍
  ͜ͱ͸
  ԕྀͳ࣭͘໰ʂ

  View Slide

 22. तۀ಺
  ίϛϡχέʔγϣϯ
  πʔϧ

  View Slide

 23. View Slide

 24. ·ͣɺ

  View Slide

 25. ͜ͷϑΥʔϜʹొ࿥
  https://
  goo.gl/6eoXFq
  ˞طʹࠓֶظɺଞͷतۀ౳ͰϑΥʔϜೖྗ͍ͯ͠Δਓ͸ෆཁͰ͢ɻ

  View Slide

 26. ˞طʹࠓֶظɺଞͷतۀ౳ͰϑΥʔϜೖྗ͍ͯ͠Δਓ͸ෆཁͰ͢ɻ

  View Slide

 27. ͦͯ͠

  View Slide

 28. ͜ͷतۀதʹ
  4MBDLʹϩάΠϯ
  Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δɻ

  View Slide

 29. Ҏ߱ɺҎԼͷ63-ͰຖճϩάΠϯɻ
  IUUQT
  GVSVIBTIJMBCTMBDLDPN

  View Slide

 30. IUUQTGVSVIBTIJMBCTMBDLDPN
  TJTJνϟϯωϧ

  View Slide

 31. ࣭໰͸
  4MBDLतۀνϟϯωϧ
  ܦ༝Ͱड͚·͢ɻ
  तۀνϟϯωϧ͸PDIBHJT
  %.Ͱͷ࣭໰͸ݪଇېࢭɻ
  ࣗ෼ͷΘ͔Βͳ͍͜ͱ͸ΈΜͳ΋Θ͔Βͳ͍ɻ

  View Slide

 32. ΋͏Ұͭ
  ॏཁͳ͜ͱɻ

  View Slide

 33. ύʔϚϦϯΫ
  1FSNBMJOL

  View Slide

 34. ఏग़෺͸
  1FSNBMJOLͰ
  ఏग़͢Δ͜ͱ͕
  ଟ͍Ͱ͢ɻ

  View Slide

 35. ΍ΓํΛ
  ࠓ೔͔ͬ͠ΓֶΜͰ

  View Slide

 36. ຖճඞͣ
  ՝୊Λఏग़
  ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  ʢక੾ա͗ͯ΋ఘΊͳ͍ʣ

  View Slide

 37. ࠓ೔ͷ՝୊ɿ

  View Slide

 38. l஍ਤΛඳ͜͏z

  View Slide

 39. (*4
  (FPHSBQIJD
  *OGPSNBUJPO
  4ZTUFN
  ஍ ཧ ৘ ใ γ ε ς Ϝ
  ˞ ޙ ड़ ͷ 4 * 4 Α Γ ΋ Ұ ൠ త ͳ ༻ ޠ

  View Slide

 40. 4*4
  4QBUJBM
  *OGPSNBUJPO
  4ZTUFN
  ۭ ؒ ৘ ใ γ ε ς Ϝ
  ˞ ୠ ͠ ɺ ͜ ͷ ༻ ޠ ͸ Ұ ൠ Խ ͯ͠ ͍ ͳ ͍ ɻ Π ϯ ϑ Υ Ϛ ς Ο Ϋ ε ࣾ ͷ ಉ ໊ Ξ ϓ Ϧ Ͱ ΋ ͳ ͍ ɻ

  View Slide

 41. (*4
  (FPHSBQIJD
  *OGPSNBUJPO
  4ZTUFN
  ஍ ཧ ৘ ใ γ ε ς Ϝ
  ˞ ޙ ड़ ͷ 4 * 4 Α Γ ΋ Ұ ൠ త ͳ ༻ ޠ

  View Slide

 42. ίϯϐϡʔλʔͰ
  ஍ਤΛඳ͘

  View Slide

 43. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%86%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0
  Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0

  View Slide

 44. ೥୅

  View Slide

 45. $(*4

  View Slide

 46. https://en.wikipedia.org/wiki/Canada_Geographic_Information_System
  Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0

  View Slide

 47. Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_National_Map

  View Slide

 48. "SD(*4

  View Slide

 49. https://www.esrij.com/products/arcgis/

  View Slide

 50. 2(*4

  View Slide

 51. https://www.qgis.org/

  View Slide

 52. ͜ͷतۀͰ͸
  Ұൠతͳ
  (*4͕
  ࢖͑ΔΑ͏ʹͳΔɻ

  View Slide

 53. ͔͠΋
  ϒϥ΢βͱ
  εϚϗͷΈ

  View Slide

 54. 11(*4
  1VCMJD1BSUJDJQBUJPO(*4
  ࢢ ຽ ࢀ Ճ ܕ ( * 4

  View Slide

 55. 0QFO4USFFU.BQ
  04.

  View Slide

 56. ࠓ೔͸04.Λ
  ࢖͍·͢ɻ

  View Slide

 57. ࠓ೔ͷ՝୊ɿ

  View Slide

 58. ͓஡ͷਫঁࢠେ
  पลͷ
  ݐ෺஍ਤΛ
  ඳ͘ɻ

  View Slide

 59. 04.ΞΧ΢ϯτ࡞੒
  https://www.openstreetmap.org/user/new

  View Slide

 60. ͓஡ͷਫঁࢠେֶݐ෺λεΫ
  https://tasks.teachosm.org/project/1205

  View Slide

 61. ̏ਓʴݹڮͰ
  $PNQMFUF
  ͠Α͏ʂ

  View Slide

 62. 5FBDI04.
  5BTLJOH.BOBHFS
  ͷ
  ϢʔβʔϓϩϑΝΠϧ
  1FSNBMJOL63-Λ
  ϦϯΫͱͯ͠ఏग़ɻ

  View Slide

 63. https://tasks.teachosm.org/user/MAPconcierge
  ྫ͑͹ݹڮͷΞΧ΢ϯτͩͱҎԼͷURL͕ Permalink URL
  1FSNBMJOL63-ͬͯԿʁ

  View Slide

 64. %&.0
  तۀͷө૾͸ɺ12࣌ؒҎ಺ʹ
  Google Classroom ܦ༝Ͱڞ༗͠·͢ɻ
  Կ౓Ͱ΋෮शͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞ɻ

  View Slide

 65. ࢀߟࢿྉ
  https://youtu.be/DBgWSsp53Ps

  View Slide

 66. ࢀߟࢿྉ
  https://youtu.be/JG6Ayy9-Z0M

  View Slide

 67. ࢀߟࢿྉ
  https://youtu.be/n4VgzRzO5Vo

  View Slide

 68. CZNBQDPODJFSHF04.DPOUSJCVUPST
  Ұԯ૯ҏೳԽ
  !NBQDPODJFSHF

  View Slide