$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

20201126_お茶の水女子大学環境地理学基礎演習02

 20201126_お茶の水女子大学環境地理学基礎演習02

© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

Taichi FURUHASHI

November 26, 2020
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Education

Transcript

 1. !NBQDPODJFSHF
  ݹڮɹେ஍
  ؀ڥ஍ཧֶجૅԋशݹڮ
  ʙ7PMVOUFFSFE(FPHSBQIJD*OGPSNBUJPO 7(*
  ͷ޿͕Γʙ
  ͓஡ͷਫঁࢠେֶ؀ڥ஍ཧֶجૅԋश

  View Slide

 2. ͍ͭ΋ͷΑ͏ʹ4MBDLͱ;PPNซ༻Ͱ͢ɻ
  IUUQT
  GVSVIBTIJMBCTMBDLDPN

  View Slide

 3. ࣭໰͸
  4MBDLतۀνϟϯωϧ
  ܦ༝Ͱड͚·͢ɻ
  तۀνϟϯωϧ͸PDIBHJT
  %.Ͱͷ࣭໰͸ݪଇېࢭɻ

  View Slide

 4. 0QFO4USFFU.BQ
  04.

  View Slide

 5. View Slide

 6. ͓஡ͷਫঁࢠେֶݐ෺λεΫ
  https://tasks.teachosm.org/project/1205

  View Slide

 7. ઌिͷ
  l෮शz

  View Slide

 8. ෼Ͱ
  ݐ෺ίϯϓϦʔτʂ

  View Slide

 9. ϕΫλσʔλ
  7FDUPS%BUB

  View Slide

 10. ϕΫλσʔλ
  7FDUPS%BUB
  lδΦϝτϦzʴlଐੑz

  View Slide

 11. δΦϝτϦ
  (FPNFUSZ
  ఺ɾઢɾ໘
  1PJOU -JOF 1PMZHPO

  View Slide

 12. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Area/The_Future_of_Areas

  View Slide

 13. ଐੑ
  "UUSJCVUJPO
  ໊শ छྨ ֊਺ʜ౳

  View Slide

 14. 14
  https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features
  Map Features | OpenStreetMap

  View Slide

 15. 15
  https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building
  Key:building | OpenStreetMap

  View Slide

 16. 0QFO4USFFU.BQͷଐੑ͸
  ,FZ7BMVFߏ଄ͷ
  9.-σʔλϕʔε

  View Slide

 17. CVJMEJOHZFT

  View Slide

 18. CVJMEJOHZFT
  ,FZ 7BMVF

  View Slide

 19. 04.UBHJOGP
  https://taginfo.openstreetmap.org/

  View Slide

 20. ͓஡ͷਫঁࢠେֶ
  Ωϟϯύεपล
  ݐ෺Ϛοϐϯά

  View Slide

 21. ଞਓ͕࡞ͬͨ஍ਤ
  Λ؍࡯ͯ͠ΈΔɻ

  View Slide

 22. աڈͷࣄྫ

  View Slide

 23. View Slide

 24. ͳʹ͜Εʁ

  View Slide

 25. ݐ෺ʁ

  View Slide

 26. ˌॳ৺ऀ͋Δ͋Δ

  View Slide

 27. େࣄͳͷ͸
  7BMJEBUPS

  View Slide

 28. ॳ৺ऀ͋Δ͋Δ
  l௚֯ิਖ਼͠๨Εz

  View Slide

 29. View Slide

 30. ॳ৺ऀ͋Δ͋Δ
  lউखʹεφοϓz

  View Slide

 31. εφοϓͱ͸
  ͍ۙதؒ఺ಉ͕࢜
  ͬͭ͘͘͜ͱ
  4OBQ

  View Slide

 32. View Slide

 33. ͦͷ৔߹͸ɺ
  άϨʔͷεφοϐϯά
  ϙΠϯτΛ࡟আ

  View Slide

 34. View Slide

 35. ݐ෺ܗঢ়Λ
  मਖ਼͢Δʹ͸
  ઢ෼ͷதؒ఺Λͭ·Ήɻ

  View Slide

 36. View Slide

 37. View Slide

 38. ଐੑະఆٛ΋ݮ఺ɻ

  View Slide

 39. ݐ෺ͷ࿮ઢ͕
  ന͘ͳ͍ͬͯͨΒ
  ଐੑະఆٛͷূڌ

  View Slide

 40. View Slide

 41. ࠨଆͷ
  ଐੑબ୒Ͱ
  ʮݐ෺ʯͱબ୒͢Δɻ

  View Slide

 42. View Slide

 43. ݐ෺ͷछྨ͸
  ͍͔ͭ͋͘ΔͷͰ
  ಛఆͰ͖Δ΋ͷ͸
  ࡉ෼Խͯ͠΋Α͍

  View Slide

 44. View Slide

 45. ೖྗ࡞ۀத͸
  ͜·Ίʹอଘ

  View Slide

 46. View Slide

 47. ݐ෺ೖྗ͕ऴΘͬͨΒ
  λεΩϯάϚωʔδϟʔ
  ʹ໭ͬͯ
  ʮݕূࡁͱͯ͠ϚʔΫʯ
  ΛΩνϯͱΫϦοΫ

  View Slide

 48. OpenStreetMap

  View Slide

 49. 0QFO4USFFU.BQ
  7(*

  View Slide

 50. 0QFO4USFFU.BQ
  7(*

  View Slide

 51. 7(*
  7PMVOUFFSFE
  (FPHSBQIJD
  *OGPSNBUJPO
  (Goodchild, 2007)

  View Slide

 52. View Slide

 53. View Slide

 54. View Slide

 55. ஍ਤͷຽओԽ

  View Slide

 56. CZ!NBQDPODJFSHF !5PN@(9BOE04.DPODUJCVUPST
  h%p://vimeo.com/2598878

  View Slide

 57. View Slide

 58. b y Ta i c h i F U R U H A S H I
  The Free Wiki World Map

  View Slide

 59. 7M

  View Slide

 60. 7M
  Num. of Unique OSM User Accounts

  View Slide

 61. 7,190,781 mappers in the world
  ( 2020/11/20 )
  http://osmstats.neis-one.org/

  View Slide

 62. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_population

  View Slide

 63. ( 2020/11/26 )
  http://osmstats.neis-one.org/
  about 6,000 mappers/day in the world

  View Slide

 64. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  "DUJWFNBQQFSTJO5PLZPBSFB

  View Slide

 65. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  "DUJWFNBQQFSTJO5PLZPBSFB

  View Slide

 66. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  "DUJWFNBQQFSTJO5PLZPBSFB

  View Slide

 67. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  "DUJWFNBQQFSTJO5PLZPBSFB

  View Slide

 68. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  "DUJWFNBQQFSTJO5PLZPBSFB

  View Slide

 69. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  "DUJWFNBQQFSTJO5PLZPBSFB

  View Slide

 70. AGU, u-tokyo,
  TMU, CHUO,
  HIT-u, Titech, TEU,
  RISSHO, SWU…

  View Slide

 71. View Slide

 72. http://osmstats.neis-one.org/?item=countries&country=Japan&date=13-2-2020

  View Slide

 73. http://osmstats.neis-one.org/?item=countries&country=Japan&date=13-2-2020

  View Slide

 74. 0QFO
  ୭Ͱ΋ɺࣗ༝ʹ
  ࢖͑Δ஍ਤ

  View Slide

 75. ڐ୚ෆཁͰ঎༻ར༻΋Մೳ
  flickr

  View Slide

 76. ঎༻ར༻ΛՄೳʹ͢Δ͜ͱͰ
  ੈͷத͸มΘΔɻ

  View Slide

 77. View Slide

 78. https://www.minecraft.net/ja-jp/earth

  View Slide

 79. View Slide

 80. View Slide

 81. View Slide

 82. View Slide

 83. View Slide

 84. View Slide

 85. ࡂ֐ࢧԉϋϒ
  https://www.facebook.com/crisisresponse/

  View Slide

 86. େ͖ͳࡂ֐͕
  ൃੜ͢Δͱ

  View Slide

 87. View Slide

 88. View Slide

 89. 'BDFCPPL্Ͱ
  ҆൱֬ೝ͕ߦΘΕΔͱ
  ಉ࣌ʹʜ

  View Slide

 90. ஍ਤ্Ͱ
  ϘϥϯςΟΞͷ
  Ϛονϯά͕
  ߦΘΕ͍ͯΔɻ

  View Slide

 91. View Slide

 92. View Slide

 93. View Slide

 94. ࠓ೔ͷ՝୊

  View Slide

 95. View Slide

 96. ۙ͘ͷެԂ·Ͱ
  Ҡಈͯ͠
  ܦݧ஋ΛՔ͗
  -FWFMҎ্ʹͳΔɻ

  View Slide

 97. ಛʹ
  04.ͷ஍ਤ͕
  ͲͷΑ͏ʹ
  දݱ͞Ε͍ͯΔ͔
  ֬ೝ͢Δɻ

  View Slide

 98. ϙέϞϯ(0ͷ
  ϓϩϑΟʔϧ
  εΫϦʔϯγϣοτΛ
  4MBDLʹը૾౤ߘɻ

  View Slide

 99. View Slide

 100. CZNBQDPODJFSHF04.DPOUSJCVUPST
  Ұԯ૯ҏೳԽ
  !NBQDPODJFSHF

  View Slide