Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20201126_お茶の水女子大学環境地理学基礎演習02

 20201126_お茶の水女子大学環境地理学基礎演習02

© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

Taichi FURUHASHI

November 26, 2020
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Education

Transcript

 1. !NBQDPODJFSHF ݹڮɹେ஍ ؀ڥ஍ཧֶجૅԋशݹڮ ʙ7PMVOUFFSFE(FPHSBQIJD*OGPSNBUJPO 7(* ͷ޿͕Γʙ ͓஡ͷਫঁࢠେֶ؀ڥ஍ཧֶجૅԋश

 2. ͍ͭ΋ͷΑ͏ʹ4MBDLͱ;PPNซ༻Ͱ͢ɻ IUUQT GVSVIBTIJMBCTMBDLDPN

 3. ࣭໰͸ 4MBDLतۀνϟϯωϧ ܦ༝Ͱड͚·͢ɻ तۀνϟϯωϧ͸PDIBHJT %.Ͱͷ࣭໰͸ݪଇېࢭɻ

 4. 0QFO4USFFU.BQ 04.

 5. None
 6. ͓஡ͷਫঁࢠେֶݐ෺λεΫ https://tasks.teachosm.org/project/1205

 7. ઌिͷ l෮शz

 8. ෼Ͱ ݐ෺ίϯϓϦʔτʂ

 9. ϕΫλσʔλ 7FDUPS%BUB

 10. ϕΫλσʔλ 7FDUPS%BUB lδΦϝτϦzʴlଐੑz 

 11. δΦϝτϦ (FPNFUSZ ఺ɾઢɾ໘ 1PJOU -JOF 1PMZHPO

 12. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Area/The_Future_of_Areas

 13. ଐੑ "UUSJCVUJPO ໊শ छྨ ֊਺ʜ౳

 14. 14 https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features Map Features | OpenStreetMap

 15. 15 https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building Key:building | OpenStreetMap

 16. 0QFO4USFFU.BQͷଐੑ͸ ,FZ7BMVFߏ଄ͷ 9.-σʔλϕʔε

 17. CVJMEJOHZFT

 18. CVJMEJOHZFT ,FZ 7BMVF

 19. 04.UBHJOGP https://taginfo.openstreetmap.org/

 20. ͓஡ͷਫঁࢠେֶ Ωϟϯύεपล ݐ෺Ϛοϐϯά

 21. ଞਓ͕࡞ͬͨ஍ਤ Λ؍࡯ͯ͠ΈΔɻ

 22. աڈͷࣄྫ

 23. None
 24. ͳʹ͜Εʁ

 25. ݐ෺ʁ

 26. ˌॳ৺ऀ͋Δ͋Δ

 27. େࣄͳͷ͸ 7BMJEBUPS

 28. ॳ৺ऀ͋Δ͋Δ l௚֯ิਖ਼͠๨Εz

 29. None
 30. ॳ৺ऀ͋Δ͋Δ lউखʹεφοϓz

 31. εφοϓͱ͸ ͍ۙதؒ఺ಉ͕࢜ ͬͭ͘͘͜ͱ 4OBQ

 32. None
 33. ͦͷ৔߹͸ɺ άϨʔͷεφοϐϯά ϙΠϯτΛ࡟আ

 34. None
 35. ݐ෺ܗঢ়Λ मਖ਼͢Δʹ͸ ઢ෼ͷதؒ఺Λͭ·Ήɻ

 36. None
 37. None
 38. ଐੑະఆٛ΋ݮ఺ɻ

 39. ݐ෺ͷ࿮ઢ͕ ന͘ͳ͍ͬͯͨΒ ଐੑະఆٛͷূڌ

 40. None
 41. ࠨଆͷ ଐੑબ୒Ͱ ʮݐ෺ʯͱબ୒͢Δɻ

 42. None
 43. ݐ෺ͷछྨ͸ ͍͔ͭ͋͘ΔͷͰ ಛఆͰ͖Δ΋ͷ͸ ࡉ෼Խͯ͠΋Α͍

 44. None
 45. ೖྗ࡞ۀத͸ ͜·Ίʹอଘ

 46. None
 47. ݐ෺ೖྗ͕ऴΘͬͨΒ λεΩϯάϚωʔδϟʔ ʹ໭ͬͯ ʮݕূࡁͱͯ͠ϚʔΫʯ ΛΩνϯͱΫϦοΫ

 48. OpenStreetMap

 49. 0QFO4USFFU.BQ 7(*

 50. 0QFO4USFFU.BQ 7(*

 51. 7(* 7PMVOUFFSFE (FPHSBQIJD *OGPSNBUJPO (Goodchild, 2007)

 52. None
 53. None
 54. None
 55. ஍ਤͷຽओԽ

 56. CZ!NBQDPODJFSHF [email protected](9BOE04.DPODUJCVUPST h%p://vimeo.com/2598878

 57. None
 58. b y Ta i c h i F U R

  U H A S H I The Free Wiki World Map
 59. 7M

 60. 7M Num. of Unique OSM User Accounts

 61. 7,190,781 mappers in the world ( 2020/11/20 ) http://osmstats.neis-one.org/

 62. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_population

 63. ( 2020/11/26 ) http://osmstats.neis-one.org/ about 6,000 mappers/day in the world

 64. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5 "DUJWFNBQQFSTJO5PLZPBSFB

 65. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5 "DUJWFNBQQFSTJO5PLZPBSFB

 66. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5 "DUJWFNBQQFSTJO5PLZPBSFB

 67. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5 "DUJWFNBQQFSTJO5PLZPBSFB

 68. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5 "DUJWFNBQQFSTJO5PLZPBSFB

 69. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5 "DUJWFNBQQFSTJO5PLZPBSFB

 70. AGU, u-tokyo, TMU, CHUO, HIT-u, Titech, TEU, RISSHO, SWU…

 71. None
 72. http://osmstats.neis-one.org/?item=countries&country=Japan&date=13-2-2020

 73. http://osmstats.neis-one.org/?item=countries&country=Japan&date=13-2-2020

 74. 0QFO ୭Ͱ΋ɺࣗ༝ʹ ࢖͑Δ஍ਤ

 75. ڐ୚ෆཁͰ঎༻ར༻΋Մೳ flickr

 76. ঎༻ར༻ΛՄೳʹ͢Δ͜ͱͰ ੈͷத͸มΘΔɻ

 77. None
 78. https://www.minecraft.net/ja-jp/earth

 79. None
 80. None
 81. None
 82. None
 83. None
 84. None
 85. ࡂ֐ࢧԉϋϒ https://www.facebook.com/crisisresponse/

 86. େ͖ͳࡂ֐͕ ൃੜ͢Δͱ

 87. None
 88. None
 89. 'BDFCPPL্Ͱ ҆൱֬ೝ͕ߦΘΕΔͱ ಉ࣌ʹʜ

 90. ஍ਤ্Ͱ ϘϥϯςΟΞͷ Ϛονϯά͕ ߦΘΕ͍ͯΔɻ

 91. None
 92. None
 93. None
 94. ࠓ೔ͷ՝୊

 95. None
 96. ۙ͘ͷެԂ·Ͱ Ҡಈͯ͠ ܦݧ஋ΛՔ͗ -FWFMҎ্ʹͳΔɻ

 97. ಛʹ 04.ͷ஍ਤ͕ ͲͷΑ͏ʹ දݱ͞Ε͍ͯΔ͔ ֬ೝ͢Δɻ

 98. ϙέϞϯ(0ͷ ϓϩϑΟʔϧ εΫϦʔϯγϣοτΛ 4MBDLʹը૾౤ߘɻ

 99. None
 100. CZNBQDPODJFSHF04.DPOUSJCVUPST Ұԯ૯ҏೳԽ !NBQDPODJFSHF