Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20201127_ジオ展2020_古橋

 20201127_ジオ展2020_古橋

ジオ展オンライン2020 登壇資料
https://www.geoten.org/

© mapconcierge, CC BY 4.0

Taichi FURUHASHI

November 27, 2020
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Education

Transcript

 1. ੨ֶݹڮݚڀࣨ೥
  ެࣜϒϩάબ
  δΦలΦϯϥΠϯ
  !NBQDPODJFSHF

  View full-size slide

 2. ݹڮݚڀࣨͷϨϙʔτఏग़͸
  ݪଇެࣜϒϩά
  'VSVIBTIJ-BC

  View full-size slide

 3. IUUQTNFEJVNDPNGVSVIBTIJMBC

  View full-size slide

 4. IUUQTNFEJVNDPNGVSVIBTIJMBC

  View full-size slide

 5. جຊϧʔϧ
  w θϛ಺αʔΫϧ׆ಈɺଔ࿦θϛ࿦ɺ
  ϋοΧιϯ੒ՌൃදɺϑΟʔϧυϫʔΫใࠂΛ౤ߘ
  w ඞͣάϥϨίͰΞϒετϥΫτ ֓༰
  Λදݱ
  w ϑΟʔϧυϫʔΫͷ৔߹͸(14ϩάΛຒΊࠐΉ
  w ϥΠηϯε͸$$#:

  View full-size slide

 6. ʲϋοΧιϯʳ
  ଓɾ͓΋͠Ζ(&0ωλબ
  CZ/BPLJ*UP
  IUUQTMJOLNFEJVNDPNXNN:PLOG,CC

  View full-size slide

 7. υϩʔϯ෦
  'VSVIBTIJ-BC

  View full-size slide

 8. %30/*3%͸ࡂ֐࣌ʹԿΛߦ͏ͷ͔ʂʁCZ)JSPOPSJ.PSJUBIUUQTMJOLNFEJVNDPNIZ+213+CC

  View full-size slide

 9. IUUQTHJUIVCDPNESPOFCJSEPBN@TBHBNJIBSBUBLBUBCBTIJNBWJDBJS

  View full-size slide

 10. :PVUI.BQQFST෦
  'VSVIBTIJ-BC

  View full-size slide

 11. ͍ͭʹ.BQ4XJQF೔ຊޠ൛͕׬੒CZ,VOJIBSV)JHBOPIUUQTMJOLNFEJVNDPN1*/'-B,CC

  View full-size slide

 12. αΧφΫγϣϯ
  ϝΠϯϘʔΧϧͷࢁޱ͞Μ
  *OTUB-JWFήετॳճʹ
  ݚڀࣨͷֶੜ͕ొ৔ɻ

  View full-size slide

 13. ΋ͷͮ͘Γ෦
  'VSVIBTIJ-BC

  View full-size slide

 14. Ոʹ͍ͯ΋Ӊ஦Λײ͡ΒΕΔσβΠϯΛ໨ࢦͯ͠CZ:PTVLF,BOEBIUUQTMJOLNFEJVNDPNY0DT((D,CC

  View full-size slide

 15. Ґஔ৘ใήʔϜ෦
  'VSVIBTIJ-BC

  View full-size slide

 16. Ґஔήʔ෦ɿϋοΧιϯ*OHSFTTͰΨνϟϐϯΛ࡞Δ͜ͱʹ௅ઓCZ/BPLJ*UPIUUQTMJOLNFEJVNDPNUUTSPCE,CC

  View full-size slide

 17. 5&%Y"(6෦
  'VSVIBTIJ-BC

  View full-size slide

 18. 5&%͇ձ৔੍࡞CZ)BSVIBSVVVVQPIUUQTMJOLNFEJVNDPN,)5VXE,CC

  View full-size slide

 19. ۭؒσβΠϯ෦
  'VSVIBTIJ-BC

  View full-size slide

 20. ۭؒσβΠϯº΋ͷͮ͘Γ45:-:Λ࢖ͬͯձ৔ͭ͘ΔͧʂCZ3FOIUUQTMJOLNFEJVNDPN+7/OOJ*E,CC

  View full-size slide

 21. ԣ੉෦
  'VSVIBTIJ-BC

  View full-size slide

 22. ԣ੉෦Ն߹॓ʔ઒ͱα΢φͱϦϞʔτϫʔΫCZ+JZVM-FFIUUQTMJOLNFEJVNDPN'S-;.F,CC

  View full-size slide

 23. άϥϨί෦
  'VSVIBTIJ-BC

  View full-size slide

 24. 5&%Y(SBSFDPCZେ؛༟لIUUQTMJOLNFEJVNDPNUM#Q9#[F,CC

  View full-size slide

 25. དྷ݄͸݄ʂʂ

  View full-size slide

 26. Advent Calendar
  #Z&VDBMZQ $$#:

  View full-size slide

 27. IUUQTRJJUBDPNBEWFOUDBMFOEBSGVSVIBTIJMBC

  View full-size slide

 28. IUUQTRJJUBDPNBEWFOUDBMFOEBSGVSVIBTIJMBC
  #Z&VDBMZQ $$#:

  View full-size slide

 29. ໘ന͔ͬͨهࣄʹ͸
  ͥͻ$MBQTΛʂ
  ֶੜͷςϯγϣϯ͕͕͋Γ·͢

  View full-size slide

 30. IUUQTNFEJVNDPNGVSVIBTIJMBC

  View full-size slide