$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

20200708_GSC_地球共生学_lite.pdf

 20200708_GSC_地球共生学_lite.pdf

青山学院大学 地球社会共生学部
地球共生学 2020年7月8日 古橋担当回
「State of the OpenStreetMap みんなでつくる世界地図プロジェクトがつくる未来」

Taichi FURUHASHI

July 08, 2020
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Education

Transcript

 1. ஍ٿڞੜֶ*
  State of the OpenStreetMap
  ΈΜͳͰͭ͘Δੈք஍ਤϓϩδΣΫτ͕ͭ͘Δະདྷ
  ݹڮେ஍
  ஍ٿࣾձڞੜֶ෦ϝσΟΞɾۭؒ৘ใ

  View Slide

 2. @mapconcierge

  View Slide

 3. ஍ਤ԰

  View Slide

 4. υϩʔϯ΋ඈ͹ͤΔ
  ஍ਤ԰

  View Slide

 5. तۀͷײ૝͸
  ԕྀͳ͘
  ίϝϯτ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

  View Slide

 6. $PNNFOU4DSFFO

  View Slide

 7. ஍ٿڞੜֶ
  https://commentscreen.com/comments?
  room=%E5%9C%B0%E7%90%83%E5%85%B1%E7
  %94%9F%E5%AD%A6

  View Slide

 8. ஍ٿڞੜֶ

  View Slide

 9. https://aogakutv.jp

  View Slide

 10. https://aogakutv.jp/?p=1444

  View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. 2001

  View Slide

 15. ӳޠ൛ ஀ੜ

  View Slide

 16. 8JLJQFEJB/BUJWF

  View Slide

 17. ΞϝϦΧ
  ಉ࣌ଟൃςϩࣄ݅
  4FQUFNCFSBUUBDLT

  View Slide

 18. 2000

  View Slide

 19. 55೥ৼΓͷ
  ೆ๺ट೴ձஊ

  View Slide

 20. ࢈ܦ৽ฉΑΓҾ༻
  IUUQTXXXTBOLFJDPNXPSMEOFXTXPSOIUNM
  ᚯ෢ᭈʢϊɾϜώϣϯʣ
  ۚେதʢΩϜɾσδϡϯʣ

  View Slide

 21. 1999

  View Slide

 22. ϚΧΦ
  ϙϧτΨϧ͔Βฦؐ

  View Slide

 23. View Slide

 24. ϩγΞ
  ϓʔνϯट૬஀ੜ

  View Slide

 25. kremlin.ru ΑΓҾ༻

  http://en.kremlin.ru/events/president/

  View Slide

 26. 1998

  View Slide

 27. ઃཱ

  View Slide

 28. 1994

  View Slide

 29. ΞύϧτϔΠτ׬શఫഇ

  View Slide

 30. View Slide

 31. 20years
  after

  View Slide

 32. View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. “͋ͳͨ͸΋ͬͱ΋ଟ͘ͷ࣌ؒΛ
  ͱ΋ʹա͍ͯ͝͠ΔਓͷฏۉͰ͋Δɻ
  ── Jim Rohn

  View Slide

 36. b y m a p c o n c i e rg e
  b y m a p c o n c i e rg e
  36
  OpenStreetMap

  View Slide

 37. CZ!NBQDPODJFSHF !5PN@(9BOE04.DPODUJCVUPST
  h1p://vimeo.com/2598878

  View Slide

 38. View Slide

 39. b y Ta i c h i F U R U H A S H I
  The Free Wiki World Map

  View Slide

 40. 7M

  View Slide

 41. 7M
  Num. of Unique OSM User Accounts

  View Slide

 42. ( 2020/06/30 )
  http://osmstats.neis-one.org/
  6,511,745 mappers in the world

  View Slide

 43. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_population

  View Slide

 44. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_population

  View Slide

 45. ( 2020/07/06 )
  http://osmstats.neis-one.org/
  OpenStreetMap Daily active members

  View Slide

 46. ( 2020/07/06 )
  http://osmstats.neis-one.org/
  OpenStreetMap Daily active members
  about 6,000 mappers/day in the world

  View Slide

 47. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  "DUJWFNBQQFSTJO5PLZPBSFB

  View Slide

 48. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  "DUJWFNBQQFSTJO5PLZPBSFB

  View Slide

 49. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  "DUJWFNBQQFSTJO5PLZPBSFB

  View Slide

 50. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  "DUJWFNBQQFSTJO5PLZPBSFB

  View Slide

 51. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  "DUJWFNBQQFSTJO5PLZPBSFB

  View Slide

 52. AGU, u-tokyo,
  TMU, CHUO,
  HIT-u, Titech, TEU,
  RISSHO, SWU…

  View Slide

 53. View Slide

 54. OpenStreetMap Daily active members in Japan

  View Slide

 55. OpenStreetMap Daily active members in Japan
  about 150 mappers/day in Japan

  View Slide

 56. 0QFO
  ୭Ͱ΋ɺࣗ༝ʹ
  ࢖͑Δ஍ਤ

  View Slide

 57. ڐ୚ෆཁͰ঎༻ར༻΋Մೳ
  flickr

  View Slide

 58. View Slide

 59. ঎༻ར༻ΛՄೳʹ͢Δ͜ͱͰ
  ੈͷத͸มΘΔɻ

  View Slide

 60. b y m a p c o n c i e rg e

  View Slide

 61. https://www.facebook.com/ayame.otsuki/posts/1005928962881820?pnref=story

  View Slide

 62. View Slide

 63. View Slide

 64. https://www.instagram.com/explore/locations/532446753775287/furuhashi-laboratory/

  View Slide

 65. https://www.instagram.com/explore/locations/532446753775287/furuhashi-laboratory/

  View Slide

 66. View Slide

 67. ࡂ֐ࢧԉϋϒ
  https://www.facebook.com/crisisresponse/

  View Slide

 68. https://www.facebook.com/crisisresponse/

  View Slide

 69. 69
  https://www.facebook.com/crisisresponse/

  View Slide

 70. View Slide

 71. Furuhashi Lab.

  View Slide

 72. View Slide

 73. View Slide

 74. View Slide

 75. View Slide

 76. View Slide

 77. View Slide

 78. View Slide

 79. View Slide

 80. MappingParty
  Ϛ ο ϐ ϯ ά ύ ʔ ς Ο
  - ࣮ ࡍ ʹ · ͪ า ͖ Λ ͯ͠ ݱ ஍ Ͱ ஍ ਤ Λ ࡞ Δ Πϕ ϯ τ -

  View Slide

 81. b y Ta i c h i F U R U H A S H I
  Town walking

  View Slide

 82. b y Ta i c h i F U R U H A S H I
  Beer Beer and Beer

  View Slide

 83. b y Ta i c h i F U R U H A S H I
  You can
  host
  in anywhere!!

  View Slide

 84. * T I J O P N B L J

  View Slide

 85. ͍͠ͷ·͖෮ڵϚοϓͮ͘Γ
  ʲ໨తʳ

  ੴרͷΦʔϓϯετϦʔτϚοϓ˞Λ࣮༻Ϩϕϧʹ͢Δɻ

  ੴרͷΠϚΛه࿥͠ɺޙͰৼΓฦΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δɻ

  ஍Ҭͷํʑ͕ࣗ෼ͨͪͰ஍ਤΛߋ৽͠ɺੴרΛ࠶ൃݟ͢Δͻͱͭͷ
  ͖͔͚ͬΛͭ͘Δɻ
  ˞ΦʔϓϯετϦʔτϚοϓ͸ɺΈΜͳͰͭ͘Δੈք஍ਤͮ͘ΓϓϩδΣΫτͰ͢ɻ
  ɹສਓͷ஥ؒ ೥݄ݱࡏ
  ͱ͍ͬ͠ΐʹɺ͞·͟·ͳ஍ҬͰ·ͪา͖Λ͠ͳ͕Β஍ਤ
  Λ࡞͍ͬͯ·͢ɻɹIUUQPTNPSH
  ʲεέδϡʔϧʳ


  ʲ৔ॴʳ
  Ϡϑʔੴר෮ڵϕʔε
  ʲࢀՃඅɾਃ͠ࠐΈʳ
  ແྉɾࣄલొ࿥੍
  ʲओ࠵ʳ
  ʲޙԉʳ
  ʲ࿈བྷઌʳ
  Ұൠࣾஂ๏ਓΦʔϓϯετϦʔτϚοϓɾϑΝ΢ϯσʔγϣϯɾδϟύϯ
  GVLLP!PTNGKQ
  ΦʔϓϯετϦʔτϚοϓʹΑΔ෮ڵϚοϓͮ͘Γͷ׆ಈ͸ެӹࡒஂ๏ਓτϤλࡒஂฏ੒೥౓Նݚڀॿ੒ϓϩάϥϜʮಛఆ՝୊ʯ੓ࡦఏݴॿ੒ͷࢧԉΛड͚ͯඃࡂ஍֤஍Ͱ׆ಈதͰ͢ɻ
  )BDLGPS+BQBOҰൠࣾஂ๏ਓΦʔϓϯετϦʔτϚοϓɾ
  ϑΝ΢ϯσʔγϣϯɾδϟύϯ
  ੴרࢢ໾ॴࣾஂ๏ਓੴר؍ޫڠձੴר঎޻ձٞॴՏ๺
  ৽ใࣾ ࡾ཮Տ๺৽ใࣾ ॿ͚͍͋δϟύϯ /10๏ਓ
  %P5BOLΈ΍͗౦ژ޻ۀେֶਅ໺ݚڀࣨ *4)*/0.",*

  ϐʔεϘʔτࡂ֐ϘϥϯςΟΞηϯλʔ ΈΒ͍αϙʔτੴר
  :BIPP+"1"/ Իॱ

  View Slide

 86. @Yahoo FUKKO Base

  View Slide

 87. 87
  cake maps
  http://mapcraft.nanodesu.ru/pie/241#
  ΤϦΞᶃ
  ΤϦΞᶄ
  ΤϦΞᶅ
  ΤϦΞᶆ
  ੴרӺ
  ෮ڵϕʔε

  View Slide

 88. νʔϜʹผΕͯߦಈ

  View Slide

 89. ಛผͳϛογϣϯ͕༩͑ΒΕΔ৔߹΋ʂ

  View Slide

 90. ஍ݩͷ໊෺Λ৯΂

  View Slide

 91. Data inputting

  View Slide

 92. View Slide

 93. View Slide

 94. * [ V P I T I J N B * T M B O E

  View Slide

 95. IUUQJOUFSOFUXBUDIJNQSFTTDPKQEPDTDPMVNODIJ[V@IUNM
  ʮझຯͷΠϯλʔωοτ஍ਤ΢ΥονʯΑΓҾ༻

  View Slide

 96. IUUQJOUFSOFUXBUDIJNQSFTTDPKQEPDTDPMVNODIJ[V@IUNM
  ʮझຯͷΠϯλʔωοτ஍ਤ΢ΥονʯΑΓҾ༻

  View Slide

 97. View Slide

 98. View Slide

 99. View Slide

 100. 100
  h1p://tools.geofabrik.de/mc/?lon=139.35565&lat=34.75083&zoom=17&num=2&mt0=mapnik&mt1=google-map
  OSM Google Maps

  View Slide

 101. GoogleϚοϓΑΓ΋ৄ͍͠
  ҏ౾େౡͷOSM

  View Slide

 102. OSM͸஍ํʹڧ͍ʂ

  View Slide

 103. View Slide

 104. View Slide

 105. View Slide

 106. 106
  h1ps://izuoshima26.crowdmap.com/

  View Slide

 107. . B U T V E P

  View Slide

 108. View Slide

 109. View Slide

 110. View Slide

 111. View Slide

 112. View Slide

 113. View Slide

 114. View Slide

 115. View Slide

 116. IUUQEFNPGNBQDPNMBUMPO[PPNDBNFSBUIFUBDBNFSBQIJ

  View Slide

 117. ' V K J T B X B

  View Slide

 118. View Slide

 119. View Slide

 120. View Slide

 121. View Slide

 122. $ I P G V

  View Slide

 123. IUUQTXXXGBDFCPPLDPNHSPVQTDPEFGPSDIPGV

  View Slide

 124. ௐ෍ࢢ಺ͷࣗಈൢചػϚοϓΛͭ͘Δʂ
  ਪఆ໿୆ͷࣗൢػΛ
  ίϯϓϦʔτͰ͖Δ͔ʂʁ

  View Slide

 125. View Slide

 126. View Slide

 127. View Slide

 128. "VUPNBUFE
  &YUFSOBM
  %FpCSJMMBUPS

  View Slide

 129. View Slide

 130. View Slide

 131. View Slide

 132. View Slide

 133. View Slide

 134. View Slide

 135. 6 S B Z B T V

  View Slide

 136. View Slide

 137. View Slide

 138. IUUQTVHPJTBJHBJLVOSFOPSH

  View Slide

 139. View Slide

 140. View Slide

 141. View Slide

 142. View Slide

 143. View Slide

 144. View Slide

 145. ΫϥΠγεϚοϐϯά
  $SJTJT.BQQJOH

  View Slide

 146. b y m a p c o n c i e rg e
  b y m a p c o n c i e rg e
  h1p://vimeo.com/9182869

  View Slide

 147. View Slide

 148. b y m a p c o n c i e rg e
  b y m a p c o n c i e rg e
  Before

  View Slide

 149. b y m a p c o n c i e rg e
  b y m a p c o n c i e rg e
  After

  View Slide

 150. b y m a p c o n c i e rg e
  b y m a p c o n c i e rg e
  Plotting a lot of Evacuation shelters

  View Slide

 151. 4BUFMMJUFJNBHFT
  "FSJBM1IPUPT
  1MBOF%SPOF

  1BQFSNBQT
  POMZPQFODPOUFOUT

  (142;44
  Sources

  View Slide

 152. b y m a p c o n c i e rg e
  CZ!NBQDPODJFSHF !5PN@(9BOE04.DPODUJCVUPST
  152
  sinsai.info Project
  ex.
  2011.3.11 in Japan

  View Slide

 153. 153
  h1ps://izuoshima26.crowdmap.com/

  View Slide

 154. View Slide

 155. View Slide

 156. IUUQXXXDBTHPKQKQIPVEPVQEGDIJ[VQEG
  Damaged Map 5ZQIPPO:PMBOEB)BJZBO

  View Slide

 157. CZ!NBQDPODJFSHF !5PN@(9BOE04.DPODUJCVUPST

  View Slide

 158. CZ!NBQDPODJFSHF !5PN@(9BOE04.DPODUJCVUPST
  IUUQXXXFDPOPNJTUDPNOFXTJOUFSOBUJPOBMSJDIDPVOUSJFTBSFEFMVHFEEBUBEFWFMPQJOHPOFTBSFTV⒎FSJOHESPVHIU

  View Slide

 159. CZ!NBQDPODJFSHF !5PN@(9BOE04.DPODUJCVUPST
  IUUQXXXFDPOPNJTUDPNOFXTJOUFSOBUJPOBMSJDIDPVOUSJFTBSFEFMVHFEEBUBEFWFMPQJOHPOFTBSFTV⒎FSJOHESPVHIU

  View Slide

 160. IUUQPTNUPXOTFOEKFOOJOHTDPNOFQBM
  OpenStreetMap response to the
  April 25 Earthquake in Nepal

  View Slide

 161. IUUQQJFS[FOEFWPQFOTUSFFUNBQPSHIPUMFBqFU04.$PNQBSFCFGPSFBGUFSIUNM

  View Slide

 162. Active mappers in Yamaguchi & North Kyushu

  View Slide

 163. Active mappers in Yamaguchi & North Kyushu

  View Slide

 164. IUUQUBTLTIPUPTNPSHQSPKFDU
  ۽ຊ ӹ৓ொΫϥΠγεϚοϐϯάλεΫ

  View Slide

 165. ൃࡂલ

  View Slide

 166. ൃࡂޙ

  View Slide

 167. Ѩોେڮपลͷ౔࠭ࡂ֐
  IUUQXXXPQFOTUSFFUNBQPSHFEJU FEJUPSJENBQ

  View Slide

 168. ۝भ߽Ӎࡂ֐
  ΫϥΠγεϚοϐϯά

  View Slide

 169. IUUQTXXXHTJHPKQ#064"*3@LZVTZV@IFBWZSBJO@KVMIUNM

  View Slide

 170. IUUQTUBTLTIPUPTNPSHQSPKFDUT

  View Slide

 171. collaborate with

  View Slide

 172. https://youtu.be/Vu6a3DXZ1IM

  View Slide

 173. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  Active mappers in Tokyo area

  View Slide

 174. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  Active mappers in Tokyo area

  View Slide

 175. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  Active mappers in Tokyo area

  View Slide

 176. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  Active mappers in Tokyo area

  View Slide

 177. IUUQSFTVMUNBQTOFJTPOFPSHPPPD [PPNMBUMPOMBZFST#5''5
  Active mappers in Tokyo area

  View Slide

 178. View Slide

 179. View Slide

 180. map.openaerialmap.org

  View Slide

 181. OpenStreetMap
  map.openaerialmap.org
  osm.org

  View Slide

 182. OpenStreetMap
  www.geospatial.jp
  map.openaerialmap.org
  osm.org

  View Slide

 183. OpenStreetMap
  www.geospatial.jp
  map.openaerialmap.org
  osm.org
  www.geospatial.jp

  View Slide

 184. OpenStreetMap
  www.geospatial.jp
  github.com/dronebird
  map.openaerialmap.org
  osm.org
  www.geospatial.jp

  View Slide

 185. OpenStreetMap
  www.geospatial.jp
  github.com/dronebird
  map.openaerialmap.org
  osm.org
  www.geospatial.jp

  View Slide

 186. IUUQCFUBPQFOBFSJBMNBQPSH

  View Slide

 187. IUUQTHJUIVCDPNESPOFCJSEPBN@PLBZBNBNBCJ

  View Slide

 188. IUUQTXXXPQFOTUSFFUNBQPSHFEJUNBQ

  View Slide

 189. View Slide

 190. IUUQTUJMFTPQFOBFSJBMNBQPSHEBFGDGFFGEBFGDGFF

  View Slide

 191. View Slide

 192. View Slide

 193. ߤۭࣸਅͷຽओԽ

  View Slide

 194. View Slide

 195. How do we bring the
  next million contributors
  into OpenStreetMap?

  View Slide

 196. Most youngest crisis mapper in Japan

  View Slide

 197. Tadataka INO (c) Wikipedia, CC BY-SA

  View Slide

 198. ɹ า ͚ า ͚ɺ ଓ ͚Δ ͜ ͱ ͷ େ ੾ ͞ ɻ
  “ Just keep walking, persistence paid off ”
  by Tadataka INO

  View Slide

 199. Ұԯ૯ҏೳԽ

  View Slide

 200. ͦ ΕͰ ͸
  ࢒ Γ ࣌ ؒ Λ ࢖ ͬͯ
  ࣍ ͷ
  ̎ ͭ ͷ ಈ ը Λ ࢹ ௌ ͠ ɺ
  ( P P H M F υ Ω ϡ ϝ ϯ τ Ͱ
  ʮ त ۀ ͷ ײ ૝ ʯ ͱ ʮ ݹ ڮ ͔ Β ͷ ໰ ୊ ճ ౴ ʯ
  Λ ه ࡌ ͠
  ( P P H M F $ M B T T S P P N Ͱ
  ఏ ग़ ͯ͘͠ ͩ ͞ ͍ ɻ

  View Slide

 201. క੾͸̍िؒҎ಺
  + 4 5 Ἤ

  View Slide

 202. ಈըᶃ
  N J O

  View Slide

 203. https://youtu.be/0hZK7m0fb1U

  View Slide

 204. ಈըᶄ
  N J O

  View Slide

 205. https://youtu.be/Vu6a3DXZ1IM

  View Slide

 206. Today’s
  Mission

  View Slide

 207. ReAction
  Paper time

  View Slide

 208. ཹֶઌͰͷ
  ϑΟʔϧυϫʔΫͰ
  ஍ਤΛඳ͘ͱͨ͠ͳΒ͹
  ͋ͳͨ͸
  lͲΜͳ஍ਤzΛඳ͖·͔͢ʁ

  View Slide

 209. 209

  View Slide

 210. ΋ ͬ ͱ ΞΫ ςΟϒ ʹ ׆ ಈ ͠ ͨ ͍ ਓ ͸ ʜ

  View Slide

 211. View Slide

 212. IUUQBDCTBMPODPN

  View Slide

 213. ) B Q Q Z . B Q Q J O H

  View Slide