Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

オンライン授業前提社会におけるGIS教育手法の検討と実践

 オンライン授業前提社会におけるGIS教育手法の検討と実践

20201023 GIS学会

© mapconcierge/Taichi Furuhashi, CC BY-SA 4.0

Taichi FURUHASHI

October 23, 2020
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Education

Transcript

 1. (*4ֶձ
  ΦϯϥΠϯतۀલఏࣾձʹ͓͚Δ
  (*4ڭҭख๏ͷݕ౼ͱ࣮ફ
  ݹڮେ஍
  ੨ࢁֶӃେֶ஍ٿࣾձڞੜֶ෦ϝσΟΞɾۭؒ৘ใ

  View full-size slide

 2. !NBQDPODJFSHF

  View full-size slide

 3. ੨ࢁֶӃେֶͰ͸

  View full-size slide

 4. ϦΞϧλΠϜܕɿ
  ΦϯσϚϯυܕɿ
  ࣗݾֶशܕɿ
  तۀ࣌ؒʹڭһɾֶੜ͕ಉ࣌ʹΞΫηε͢Δ
  ಉ࣌૒ํ޲ܕͷतۀελΠϧɻ
  ڭһ͕ࣄલʹ࡞੒ͨ͠ಈը౳Λֶੜ͕೚ҙͷ࣌ؒʹ
  Ӿཡ͢Δतۀɻ;PPNͳͲΛར༻ͨ͠ϦΞϧλΠϜͰ
  ͷதܧतۀतۀ͸͜Εʹؚ·Εͳ͍ɻ
  ωοτ্ʹஔ͔ΕͨࢿྉΛݩʹֶੜֶ͕श͢Δ՝୊ఏࣔલఏͷ
  तۀͷ͜ͱɻतۀղઆͷͨΊͷಈը౳ͱ͍ͬͨίϯςϯπ͸ଘ
  ࡏ͠ͳ͍ɻ

  View full-size slide

 5. https://telecon.aim.aoyama.ac.jp/
  -.4
  -FBSOJOH.BOBHFNFOU4ZTUFN
  8FC.FFUJOH %BUB7JEFP4UPSBHF
  େֶެࣜπʔϧ

  View full-size slide

 6. https://github.com/gsc-aoyama/questionnaire4onlineclasses

  View full-size slide

 7. https://github.com/gsc-aoyama/questionnaire4onlineclasses

  View full-size slide

 8. https://github.com/gsc-aoyama/questionnaire4onlineclasses

  View full-size slide

 9. https://github.com/gsc-aoyama/questionnaire4onlineclasses

  View full-size slide

 10. https://github.com/gsc-aoyama/questionnaire4onlineclasses

  View full-size slide

 11. https://telecon.aim.aoyama.ac.jp/
  -.4
  -FBSOJOH.BOBHFNFOU4ZTUFN
  8FC.FFUJOH %BUB7JEFP4UPSBHF
  େֶެࣜπʔϧ

  View full-size slide

 12. https://telecon.aim.aoyama.ac.jp/
  -.4
  -FBSOJOH.BOBHFNFOU4ZTUFN
  8FC.FFUJOH %BUB7JEFP4UPSBHF
  ࣮ଶʜ

  View full-size slide

 13. https://github.com/gsc-aoyama/questionnaire4onlineclasses

  View full-size slide

 14. େֶਪ঑ͷπʔϧ͕
  ֶੜʹͱͬͯ࠷దͱ͸ݶΒͳ͍ɻ
  ԟʑʹͯ͠ɺਪ঑πʔϧ͸อकతͳબ୒ࢶͱͳΔ܏޲͕ߴ͍ɻ

  View full-size slide

 15. ̍೥ੜͳͲ
  ௿ֶ೥͸
  πʔϧͷྑ͠ѱ͕͠൑அͰ͖ͳ͍ɻ

  View full-size slide

 16. ڭһଆ͕
  ʮԿ͕࠷ద͔ʯΛ
  ࣗ෼Ͱൺֱݕ౼Ͱ͖Δ͜ͱ͕େࣄɻ

  View full-size slide

 17. Ͳ͏ͯ͠8FCFYΛ
  બΜͩͷͰ͔͢ʁ
  େֶ͕8FCFYΛ
  ਪ঑͔ͨ͠Βɻ
  ڭһʹฉ͍ͯΈ·ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 18. Ͳ͏ͯ͠;PPNΛ
  બΜͩͷͰ͔͢ʁ
  8FCFYͱ;PPNΛൺֱ
  ͨ͠Β;PPNͷ΄͏͕
  ඼࣭ྑ͔ͬͨɻ
  ڭһʹฉ͍ͯΈ·ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 19. l(*4ڭҭz͸
  ΦϯϥΠϯͰͲ͏มΘ͔ͬͨʁ

  View full-size slide

 20. " (*4πʔϧͷٕज़ࢦಋ
  # ΦϯϥΠϯΠϕϯτ΁ͷࢀՃ
  $ εϚϗΛ࢖ͬͨϑΟʔϧυϫʔΫ

  View full-size slide

 21. "(*4πʔϧͷٕज़ࢦಋ
  ը໘ڞ༗ͷ඼࣭޲্
  ࿥ըө૾ͷڞ༗ͱৼΓฦΓ
  ϋοΧιϯํࣜͰ֎෦ͷํʑͱڞಉ
  ࡞ۀɻ $07*%ΧϥϜ஍ਤ౳

  View full-size slide

 22. 22
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l75lE-hD1rmJM8_RDdwmLc9x1vMYnSoZNmPM4MKHzS4/edit?fbclid=IwAR3qBINbHe6zDjRyu_JBmmoSlvL8_oTFo56xsvw9a1pUumOysQFZAU8FWHk#gid=0

  View full-size slide

 23. #ΦϯϥΠϯΠϕϯτͷࢀՃ
  ࢀՃͷۚમతίετͳ͠
  ւ֎ͷࠃࡍձٞϨϕϧʹࢀՃՄೳ
  άϥϨίʹΑΔཧղ౓ͷ֬ೝ

  View full-size slide

 24. 24
  IUUQTMJOLNFEJVNDPN-K)$S9X0BC
  "4*"01&/%"5"$)"--&/(&ʹࢀՃͯ͠ΈͯCZ઒ౢ࠼߳ $$#:

  View full-size slide

 25. 25
  IUUQTMJOLNFEJVNDPN[L+O[.NY0BC
  ʮ୆࿷ɾؖࠃɾ೔ຊͷίϩφՒʹ͓͚Δ੓෎ͷΦʔϓϯσʔλ׆༻ͷ࠷৽ࣄྫͱ͜Ε͔ΒʯCZେ؛༟ل $$#:

  View full-size slide

 26. IUUQTMJOLNFEJVNDPN&P/'CX0BC
  <"0$%>ࠃࡍձٞʹࢀՃͨ͠CZ3FO"PLJ $$#:

  View full-size slide

 27. εϚϗΛ࢖ͬͨϑΟʔϧυϫʔΫ
  ֶੜͷ݈߁໘΁ͷ഑ྀ
  ΞΠεϒϨΠΫͱͯ͠ͷҐஔ৘ใήʔϜ
  (14ϩΪϯάΞϓϦͷ׆༻
  ʢݸਓ৘ใͷѻ͍஫ҙʣ

  View full-size slide

 28. https://www.strava.com/activities/3861835319?share_sig=82AD48491596531971&utm_medium=social&utm_source=ios_share

  View full-size slide

 29. ՝୊
  l८ݕͲ͏͢Δ໰୊z

  View full-size slide

 30. ཭Ε͍ͯͯ΋
  τϥϯγʔόʔΞϓϦͰ
  ղઆ͸Ͱ͖Δɻ

  View full-size slide

 31. Ұԯ૯ҏೳԽ

  View full-size slide