$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

サイゼリヤガチャで PWA開発に入門した話

marusho
June 26, 2021

サイゼリヤガチャで PWA開発に入門した話

PWA Night Conference 2021 LT Session

サイゼリヤガチャで PWA開発に入門した話
https://saizeriya-1000yen.marusho.io/

marusho
https://twitter.com/marusho_summers

marusho

June 26, 2021
Tweet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. αΠθϦϠΨνϟͰ


  PWA։ൃʹೖ໳ͨ͠࿩
  PWA Night Conference 2021 LT Session
  @marusho_summers

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • marusho 🦊 (@marusho_summers)


  • ௨৴ձࣾ → ෆಈ࢈ܥελʔτΞοϓ → ϑϦʔ&Webษڧத


  • Ұൠٕज़৬ → σʔλΤϯδχΞ → WebΤϯδχΞ(ʹͳΓ͍ͨ)


  • Python, AWS


  • झຯ: ݸਓ։ൃɺ⛰ొࢁɺα΢φ🧖

  View Slide

 3. αΠθϦϠΨνϟͬͯԿʁ

  View Slide

 4. αΠθϦϠ1000ԁΨνϟ
  1000ԁҎ಺Ͱ஫จͰ͖Δ


  αΠθϦϠϝχϡʔΛϥϯμϜදࣔ
  Ҏ্ɻ

  View Slide

 5. 2019/05/09

  View Slide

 6. ಥવ όζΔ
  ΊͬͪΌϏϏΔɻ
  ↓ TwitterτϨϯυ 1Ґ
  ↓ωοτχϡʔεʹͳΔ
  ↓ ৭Μͳ1000ԁΨνϟ͏·ΕΔ
  ↓ ಈతܭը๏Ͱ࠷ߴΧϩϦʔΛܭࢉ͢Δਓʑ
  ↓ ࣾ௕ʹೝ஌͞Εͯͨ

  View Slide

 7. خ͍͠ 🤗

  View Slide

 8. ͱ͋Δίϝϯτ

  View Slide

 9. 🤔 PWA?

  View Slide

 10. ͚ͨͯ͢ʂΠϯλʔωοτʂ

  View Slide

 11. ౰࣌ͷPWAͷೝࣝ
  • WebαΠτΛωΠςΟϒΞϓϦͬΆ͘Ͱ͖Δ


  • ϒϥ΢βͷΞυϨεόʔফͤΔΒ͍͠
  ͔͚ͬ͐ʂ

  View Slide

 12. 😊 PWA΍Δͧ

  View Slide

 13. ߏ੒Λมߋ
  ΦϑϥΠϯಈ࡞Λ࣮ݱ͢ΔͨΊ


  ϑϩϯτΤϯυͰ׬݁


  View Slide

 14. PWAԽ͸3εςοϓͰ͓खܰʂ


  1. HTTPSରԠ


  2. ϚχϑΣετϑΝΠϧͷ࡞੒


  3. Service Workerͷ࡞੒
  😅 Ұ൪ۤ࿑ͨ͠ͷ͸ϑϩϯτͷ஌ࣝෆ଍
  (ϑϨʔϜϫʔΫΛ࢖͑͹΋ͬͱ؆୯)

  View Slide

 15. ·ͱΊ
  • PWAͰ͓खܰΞϓϦԽ͕Ͱ͖ͨʂ


  • PWA͖͔͚ͬͰϑϩϯτΤϯυֶशΛ࢝ΊΒΕͨ


  • ݸਓ։ൃͩͱɺ(޷͖উखʹ)खΛಈ͔ͯ͠ཧղͰ͖Δ

  View Slide

 16. ·ͱΊ
  • ֶशͷաఔͱͯ͠ɺϞϊΛ࢒͢͜ͱ


  • ͱΓ͋͑ͣɺ࡞ͬͯΈΔʂ


  • ͱΓ͋͑ͣɺެ։ͯ͠ΈΔʂ


  • ͢Δͱɺੈք͕มΘΔ͔΋ʂʂ

  View Slide

 17. 🔥 ݸਓ։ൃ͸͍͍ͧ

  View Slide

 18. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  ૉఢͳPWA&ݸਓ։ൃϥΠϑΛ🎉

  View Slide