Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Git講習 2014.04.15

Git講習 2014.04.15

Held at UEC

masawada

April 15, 2014
Tweet

More Decks by masawada

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Gitߨश
  2014.04.15

  View full-size slide

 2. ߨࢣ ঺հ
  • masawada
  • ৘ใཧ޻ֶ෦ ৘ใɾ௨৴޻ֶՊ 3೥

  ίϯϐϡʔλαΠΤϯείʔε
  • Θ͔Βͳ͍͜ͱ͕͋Ε͹

  [email protected]·ͨ͸

  @masawada (Twitter) ·Ͱ

  View full-size slide

 3. ຊ೔ͷ͓͠ͳ͕͖
  • Gitͱ͸
  • جຊతͳίϚϯυ / ߟ͑ํ
  • Gitͷத਎ΛΈͯΈΑ͏

  View full-size slide

 4. ߨशΛߦ͏ʹ͋ͨͬͯ
  • ࣮ࡍʹίϚϯυΛଧͪͳ͕Βઆ໌͠·͢ɻ
  • Մೳͳํ͸͓खݩͷ୺຤Ͱ͓ࢼ͍ͩ͘͠͞ɻ
  • ࢿྉ͸WebαΠτʹΞοϓϩʔυ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

  View full-size slide

 5. Gitͱ͸
  όʔδϣϯ؅ཧγεςϜ (VCS)

  = มߋཤྺΛه࿥ / ؅ཧ͢Διϑτ΢ΣΞ
  !
  ଞʹ΋Subversion΍BazzarͳͲ…

  View full-size slide

 6. ྫ͑͹
  • Ϩϙʔτ΍ϓϩάϥϜΛॻ͍͍ͯͯ

  ۠੾Γͷྑ͍ͱ͜ΖͰอଘ͓͖͍ͯͨ͠
  • ·ͱ΋ʹॻ͚͍ͯΔ / ಈ͍͍ͯΔঢ়ଶͷ΋ͷΛ

  อଘ͓͍ͯ͠ɺ໰୊͕ൃੜͨ͠ͱ͖ʹ

  ໭ͤΔΑ͏ʹ͍ͨ͠

  View full-size slide

 7. ͍··Ͱͷ
  มߋཤྺ؅ཧ

  View full-size slide

 8. ϑΝΠϧϕʔε

  View full-size slide

 9. खಈͰมߋཤྺΛ؅ཧ͢ΔͷͰ
  ਓҝతͳϛε͕ଟ͘ͳΔ
  ͜ΕΒΛ͢΂ͯ
  ࣗಈԽ͍ͨ͠

  View full-size slide

 10. ͱ͍͏ߟ͑ͷ΋ͱੜ·Εͨͷ͕
  όʔδϣϯ؅ཧγεςϜ

  View full-size slide

 11. ɾҰ೥࣍ޙظͷجૅϓϩάϥϛϯά͓Αͼԋश
  → Cݴޠͷॻ͖ํΛֶͿ
  → มߋཤྺΛ؅ཧ͢Δඞཁ͕͋·Γͳ͍
  !
  !
  ɾຊϫʔΫγϣοϓ
  → ಈ͘ϞϊΛ࡞Δ
  → มߋཤྺΛ؅ཧ͢Δඞཁ͕͋Δ

  View full-size slide

 12. جૅฤ
  • ϦϙδτϦ (repository)
  • ίϛοτ (commit)

  View full-size slide

 13. ϦϙδτϦͱ͸
  σʔλͷมߋཤྺΛ؅ཧ͢Δ
  ா฽ͷΑ͏ͳ΋ͷ

  View full-size slide

 14. ίϛοτͱ͸
  ϦϙδτϦʹରͯ͠
  มߋཤྺΛ௥Ճ͢Δ͜ͱ

  View full-size slide

 15. ίϛοτ࡞੒ͷྲྀΕ
  1. ϫʔΫπϦʔͰϑΝΠϧΛ௥Ճ/มߋ/࡟আ͢Δ
  2. ͋Δఔ౓·ͱ·ͬͨΒΠϯσοΫεʹ௥Ճ͢Δ

  ΠϯσοΫεͱ͸ɺػೳ͝ͱͳͲʹ෼͚ͯίϛοτΛ

  ࡞ΔͨΊʹมߋͨ͠ϑΝΠϧΛཷΊΔ৔ॴ

  ΠϯσοΫεʹొ࿥͞Ε͍ͯͳ͍ϑΝΠϧ͸ίϛοτ͞Εͳ͍
  3. ΠϯσοΫεͷ಺༰ΛϦϙδτϦʹίϛοτ͢Δ

  View full-size slide

 16. ϦϙδτϦͱίϛοτ
  ϫʔΫπϦʔ ΠϯσοΫε ϦϙδτϦ
  (࡞ۀσΟϨΫτϦ)

  View full-size slide

 17. ϦϙδτϦͷॳظԽ
  $ git init

  View full-size slide

 18. ΠϯσοΫεʹมߋΛొ࿥
  $ git add [filename]
  $ git add .

  View full-size slide

 19. ίϛοτͷ࡞੒
  $ git commit
  $ git commit -m “message”

  View full-size slide

 20. ϑΝΠϧͷঢ়ଶΛදࣔ
  $ git status

  View full-size slide

 21. มߋཤྺͷදࣔ
  $ git log

  View full-size slide

 22. ͜͜·ͰΛσϞ

  View full-size slide

 23. ࠩ෼ͷදࣔ
  $ git diff [old] [new]

  View full-size slide

 24. ͜͜·ͰΛσϞ

  View full-size slide

 25. ϒϥϯνͱ͸

  View full-size slide

 26. ϒϥϯνͱ͸
  ࢧ෦, ࢧہ

  View full-size slide

 27. ϒϥϯνͱ͸
  • ෳ਺ͷػೳΛಉ࣌ʹฒߦͯ͠࡞੒Ͱ͖Δ
  • νʔϜ։ൃΛ͢Δͱ͖ʹϒϥϯνΛ࡞Δ͜ͱͰ

  ଞਓͷมߋʹ໎࿭Λ͔͚ͳ͍Α͏࡞ۀͰ͖Δ
  • ෆ҆ͳ࡞ۀ͸ϒϥϯνΛ࡞͔ͬͯΒߦ͏͜ͱͰ

  ϒϥϯνΛফ͚ͩ͢Ͱݩͷঢ়ଶʹ໭ΕΔ

  View full-size slide

 28. ϒϥϯνͱ͸

  View full-size slide

 29. ϒϥϯνͷ࡞੒
  $ git branch [name]

  View full-size slide

 30. ϒϥϯνͷ৐Γ׵͑
  $ git checkout [name]

  View full-size slide

 31. ϒϥϯνͷ࡞੒ͱ৐Γ׵͑
  $ git checkout -b [name]

  View full-size slide

 32. ϒϥϯνͷ౷߹
  $ git merge [name]

  View full-size slide

 33. ϒϥϯνͷ࡟আ
  $ git branch -d [name]
  $ git branch -D [name]
  merge͞Ε͍ͯͳ͍ϒϥϯν͸-DͰফ͢

  View full-size slide

 34. ͜͜·ͰΛσϞ

  View full-size slide

 35. ϒϥϯνͷڝ߹

  View full-size slide

 36. ϒϥϯνͷڝ߹
  1. master͔Βfeature_1, feature_2ϒϥϯνΛ࡞੒
  2. feature_1ϒϥϯνʹػೳΛ௥Ճɺίϛοτ͢Δ
  3. feature_1ϒϥϯνΛmasterϒϥϯνʹmerge
  4. feature_2ϒϥϯνʹػೳΛ௥Ճɺίϛοτ͢Δ
  5. feature_2ϒϥϯνΛmasterϒϥϯνʹmerge

  View full-size slide

 37. ϒϥϯνͷڝ߹
  master
  feature_1
  feature_2

  View full-size slide

 38. ࣮ࡍʹσϞ

  View full-size slide

 39. ϦϞʔτϦϙδτϦ

  View full-size slide

 40. ϦϞʔτϦϙδτϦ
  • ϦϙδτϦΛαʔόʹόοΫΞοϓ
  • ϦϙδτϦΛଞਓͱڞ༗Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 41. GitϦϙδτϦ
  ϗεςΟϯάαʔϏε

  View full-size slide

 42. ϦϞʔτϦϙδτϦͷొ࿥
  $ git remote add [name] [url]

  View full-size slide

 43. ϦϞʔτϦϙδτϦͷऔಘ
  $ git clone [url]

  View full-size slide

 44. ϦϞʔτϦϙδτϦͷߋ৽
  $ git push
  $ git push -u [name] [branch]

  View full-size slide

 45. ϩʔΧϧϦϙδτϦͷߋ৽
  $ git pull

  View full-size slide

 46. ͜͜·ͰΛσϞ

  View full-size slide

 47. ίϛοτͷ
  औΓফ͠/΍Γ௚͠

  View full-size slide

 48. ௚લͷίϛοτͷ΍Γͳ͓͠
  $ git commit --amend
  ͻͱͭ·͑ͷίϛοτΛ΍Γͳ͓͢

  View full-size slide

 49. ΠϯσοΫε௥ՃͷऔΓফ͠
  $ git reset
  ΠϯσοΫεʹ௥Ճͨ͠ϑΝΠϧͷϦετΛ
  ΠϯσοΫε͔ΒऔΓআ͘

  View full-size slide

 50. ίϛοτͷ࡟আ
  $ git reset --hard [commit]
  ࢦఆͨ͠ίϛοτ·Ͱ໭Δ
  ࢦఆίϛοτ͔Βݱࡏ·Ͱͷίϛοτ͸࢒Βͳ͍

  View full-size slide

 51. ίϛοτͷ࡟আ
  $ git reset --soft [commit]
  ࢦఆͨ͠ίϛοτ·Ͱ໭Δ
  ϫʔΫπϦʔͷมߋཤྺ͸࢒Δ

  View full-size slide

 52. ίϛοτͷଧͪফ͠
  $ git revert [commit]
  ࢦఆͨ͠ίϛοτΛଧͪফ͢ίϛοτΛ࡞੒͢Δ
  ͦͷίϛοτͰ௥Ճͨ͠෦෼Λͬͦ͝Γ࡟আ͢Δ

  View full-size slide

 53. ͜͜·ͰΛσϞ

  View full-size slide

 54. ͦͷଞͷTips

  View full-size slide

 55. .gitignore
  .DS_Store΍.swpͳͲͷ͍Βͳ͍ϑΝΠϧΛ
  ௥Ճ͠ͳ͍Α͏ʹͰ͖Δ

  View full-size slide

 56. ͜͜·ͰΛσϞ

  View full-size slide

 57. ·ͩ·ͩػೳ͸
  ͨ͘͞Μ͋Δ

  View full-size slide

 58. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide