Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Git講習 2014.04.15

Git講習 2014.04.15

Held at UEC

masawada

April 15, 2014
Tweet

More Decks by masawada

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Gitߨश
  2014.04.15

  View Slide

 2. ͜Μ͹Μ͸

  View Slide

 3. ߨࢣ ঺հ
  • masawada
  • ৘ใཧ޻ֶ෦ ৘ใɾ௨৴޻ֶՊ 3೥

  ίϯϐϡʔλαΠΤϯείʔε
  • Θ͔Βͳ͍͜ͱ͕͋Ε͹

  [email protected]·ͨ͸

  @masawada (Twitter) ·Ͱ

  View Slide

 4. ຊ೔ͷ͓͠ͳ͕͖
  • Gitͱ͸
  • جຊతͳίϚϯυ / ߟ͑ํ
  • Gitͷத਎ΛΈͯΈΑ͏

  View Slide

 5. ߨशΛߦ͏ʹ͋ͨͬͯ
  • ࣮ࡍʹίϚϯυΛଧͪͳ͕Βઆ໌͠·͢ɻ
  • Մೳͳํ͸͓खݩͷ୺຤Ͱ͓ࢼ͍ͩ͘͠͞ɻ
  • ࢿྉ͸WebαΠτʹΞοϓϩʔυ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

  View Slide

 6. Gitͱ͸

  View Slide

 7. Gitͱ͸
  όʔδϣϯ؅ཧγεςϜ (VCS)

  = มߋཤྺΛه࿥ / ؅ཧ͢Διϑτ΢ΣΞ
  !
  ଞʹ΋Subversion΍BazzarͳͲ…

  View Slide

 8. ྫ͑͹
  • Ϩϙʔτ΍ϓϩάϥϜΛॻ͍͍ͯͯ

  ۠੾Γͷྑ͍ͱ͜ΖͰอଘ͓͖͍ͯͨ͠
  • ·ͱ΋ʹॻ͚͍ͯΔ / ಈ͍͍ͯΔঢ়ଶͷ΋ͷΛ

  อଘ͓͍ͯ͠ɺ໰୊͕ൃੜͨ͠ͱ͖ʹ

  ໭ͤΔΑ͏ʹ͍ͨ͠

  View Slide

 9. ͍··Ͱͷ
  มߋཤྺ؅ཧ

  View Slide

 10. ϑΝΠϧϕʔε

  View Slide

 11. Excelϕʔε

  View Slide

 12. खಈͰมߋཤྺΛ؅ཧ͢ΔͷͰ
  ਓҝతͳϛε͕ଟ͘ͳΔ
  ͜ΕΒΛ͢΂ͯ
  ࣗಈԽ͍ͨ͠

  View Slide

 13. ͱ͍͏ߟ͑ͷ΋ͱੜ·Εͨͷ͕
  όʔδϣϯ؅ཧγεςϜ

  View Slide

 14. ɾҰ೥࣍ޙظͷجૅϓϩάϥϛϯά͓Αͼԋश
  → Cݴޠͷॻ͖ํΛֶͿ
  → มߋཤྺΛ؅ཧ͢Δඞཁ͕͋·Γͳ͍
  !
  !
  ɾຊϫʔΫγϣοϓ
  → ಈ͘ϞϊΛ࡞Δ
  → มߋཤྺΛ؅ཧ͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 15. جૅฤ

  View Slide

 16. جૅฤ
  • ϦϙδτϦ (repository)
  • ίϛοτ (commit)

  View Slide

 17. ϦϙδτϦͱ͸
  σʔλͷมߋཤྺΛ؅ཧ͢Δ
  ா฽ͷΑ͏ͳ΋ͷ

  View Slide

 18. ίϛοτͱ͸
  ϦϙδτϦʹରͯ͠
  มߋཤྺΛ௥Ճ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 19. ίϛοτ࡞੒ͷྲྀΕ
  1. ϫʔΫπϦʔͰϑΝΠϧΛ௥Ճ/มߋ/࡟আ͢Δ
  2. ͋Δఔ౓·ͱ·ͬͨΒΠϯσοΫεʹ௥Ճ͢Δ

  ΠϯσοΫεͱ͸ɺػೳ͝ͱͳͲʹ෼͚ͯίϛοτΛ

  ࡞ΔͨΊʹมߋͨ͠ϑΝΠϧΛཷΊΔ৔ॴ

  ΠϯσοΫεʹొ࿥͞Ε͍ͯͳ͍ϑΝΠϧ͸ίϛοτ͞Εͳ͍
  3. ΠϯσοΫεͷ಺༰ΛϦϙδτϦʹίϛοτ͢Δ

  View Slide

 20. ϦϙδτϦͱίϛοτ
  ϫʔΫπϦʔ ΠϯσοΫε ϦϙδτϦ
  (࡞ۀσΟϨΫτϦ)

  View Slide

 21. ϦϙδτϦͷॳظԽ
  $ git init

  View Slide

 22. ΠϯσοΫεʹมߋΛొ࿥
  $ git add [filename]
  $ git add .

  View Slide

 23. ίϛοτͷ࡞੒
  $ git commit
  $ git commit -m “message”

  View Slide

 24. ϑΝΠϧͷঢ়ଶΛදࣔ
  $ git status

  View Slide

 25. มߋཤྺͷදࣔ
  $ git log

  View Slide

 26. ͜͜·ͰΛσϞ

  View Slide

 27. ࠩ෼ͷදࣔ
  $ git diff [old] [new]

  View Slide

 28. ͜͜·ͰΛσϞ

  View Slide

 29. ϒϥϯνฤ

  View Slide

 30. ϒϥϯνͱ͸

  View Slide

 31. ϒϥϯνͱ͸
  ࢧ෦, ࢧہ

  View Slide

 32. ϒϥϯνͱ͸
  • ෳ਺ͷػೳΛಉ࣌ʹฒߦͯ͠࡞੒Ͱ͖Δ
  • νʔϜ։ൃΛ͢Δͱ͖ʹϒϥϯνΛ࡞Δ͜ͱͰ

  ଞਓͷมߋʹ໎࿭Λ͔͚ͳ͍Α͏࡞ۀͰ͖Δ
  • ෆ҆ͳ࡞ۀ͸ϒϥϯνΛ࡞͔ͬͯΒߦ͏͜ͱͰ

  ϒϥϯνΛফ͚ͩ͢Ͱݩͷঢ়ଶʹ໭ΕΔ

  View Slide

 33. ϒϥϯνͱ͸

  View Slide

 34. ϒϥϯνͷ࡞੒
  $ git branch [name]

  View Slide

 35. ϒϥϯνͷ৐Γ׵͑
  $ git checkout [name]

  View Slide

 36. ϒϥϯνͷ࡞੒ͱ৐Γ׵͑
  $ git checkout -b [name]

  View Slide

 37. ϒϥϯνͷ౷߹
  $ git merge [name]

  View Slide

 38. ϒϥϯνͷ࡟আ
  $ git branch -d [name]
  $ git branch -D [name]
  merge͞Ε͍ͯͳ͍ϒϥϯν͸-DͰফ͢

  View Slide

 39. ͜͜·ͰΛσϞ

  View Slide

 40. ϒϥϯνͷڝ߹

  View Slide

 41. ϒϥϯνͷڝ߹
  1. master͔Βfeature_1, feature_2ϒϥϯνΛ࡞੒
  2. feature_1ϒϥϯνʹػೳΛ௥Ճɺίϛοτ͢Δ
  3. feature_1ϒϥϯνΛmasterϒϥϯνʹmerge
  4. feature_2ϒϥϯνʹػೳΛ௥Ճɺίϛοτ͢Δ
  5. feature_2ϒϥϯνΛmasterϒϥϯνʹmerge

  View Slide

 42. ϒϥϯνͷڝ߹
  master
  feature_1
  feature_2

  View Slide

 43. ࣮ࡍʹσϞ

  View Slide

 44. ϦϞʔτϦϙδτϦ

  View Slide

 45. ϦϞʔτϦϙδτϦ
  • ϦϙδτϦΛαʔόʹόοΫΞοϓ
  • ϦϙδτϦΛଞਓͱڞ༗Ͱ͖Δ

  View Slide

 46. GitϦϙδτϦ
  ϗεςΟϯάαʔϏε

  View Slide

 47. ϦϞʔτϦϙδτϦͷొ࿥
  $ git remote add [name] [url]

  View Slide

 48. ϦϞʔτϦϙδτϦͷऔಘ
  $ git clone [url]

  View Slide

 49. ϦϞʔτϦϙδτϦͷߋ৽
  $ git push
  $ git push -u [name] [branch]

  View Slide

 50. ϩʔΧϧϦϙδτϦͷߋ৽
  $ git pull

  View Slide

 51. ͜͜·ͰΛσϞ

  View Slide

 52. ίϛοτͷ
  औΓফ͠/΍Γ௚͠

  View Slide

 53. ௚લͷίϛοτͷ΍Γͳ͓͠
  $ git commit --amend
  ͻͱͭ·͑ͷίϛοτΛ΍Γͳ͓͢

  View Slide

 54. ΠϯσοΫε௥ՃͷऔΓফ͠
  $ git reset
  ΠϯσοΫεʹ௥Ճͨ͠ϑΝΠϧͷϦετΛ
  ΠϯσοΫε͔ΒऔΓআ͘

  View Slide

 55. ίϛοτͷ࡟আ
  $ git reset --hard [commit]
  ࢦఆͨ͠ίϛοτ·Ͱ໭Δ
  ࢦఆίϛοτ͔Βݱࡏ·Ͱͷίϛοτ͸࢒Βͳ͍

  View Slide

 56. ίϛοτͷ࡟আ
  $ git reset --soft [commit]
  ࢦఆͨ͠ίϛοτ·Ͱ໭Δ
  ϫʔΫπϦʔͷมߋཤྺ͸࢒Δ

  View Slide

 57. ίϛοτͷଧͪফ͠
  $ git revert [commit]
  ࢦఆͨ͠ίϛοτΛଧͪফ͢ίϛοτΛ࡞੒͢Δ
  ͦͷίϛοτͰ௥Ճͨ͠෦෼Λͬͦ͝Γ࡟আ͢Δ

  View Slide

 58. ͜͜·ͰΛσϞ

  View Slide

 59. ͦͷଞͷTips

  View Slide

 60. .gitignore
  .DS_Store΍.swpͳͲͷ͍Βͳ͍ϑΝΠϧΛ
  ௥Ճ͠ͳ͍Α͏ʹͰ͖Δ

  View Slide

 61. ͜͜·ͰΛσϞ

  View Slide

 62. ࠷ޙʹ

  View Slide

 63. ·ͩ·ͩػೳ͸
  ͨ͘͞Μ͋Δ

  View Slide

 64. View Slide

 65. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide