$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

技術者と研究者の狭間で得たたったひとつの教訓 2016 / career-keynote-2016

技術者と研究者の狭間で得たたったひとつの教訓 2016 / career-keynote-2016

新卒研修 贈る言葉 - キャリア・キーノート 2016

MATSUMOTO Ryosuke
PRO

June 09, 2016
Tweet

More Decks by MATSUMOTO Ryosuke

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ଃΔݴ༿ΩϟϦΞɾΩʔϊʔτ
  2016/06/09 ৽ଔݚम ΩϟϦΞɾΩʔϊʔτ
  ٕज़ऀͱݚڀऀͷڱؒͰಘͨ
  ͨͬͨͻͱͭͷڭ܇
  GMOϖύϘגࣜձࣾ
  γχΞɾϓϦϯγύϧΤϯδχΞ
  MATSUMOTO, Ryosuke
  @matsumotory

  View Slide

 2. ΩϟϦΞɾΩʔϊʔτ

  View Slide


 3. – Ԟଜ ߊ߂
  lઌഐͷݸਓ࢙ ΩϟϦΞ
  Λඥղ͍ͯ΋
  Β͏தͰɺͦͷࠜఈʹҰ؏ͯ͠ྲྀΕΔج
  ຊతͳߟ͑ํ Ωʔϊʔτ
  ΛֶͿ৔z

  View Slide

 4. ࣗݾ঺հͷཪଆ
  ೥ژ౎෎໦௡઒ࢢੜ·Ε
  ೥བ੕தֶߍɾߴ౳ֶߍೖֶ
  தֶ͸όϨʔϘʔϧɾߴߍ͸ॊಓ
  όϨʔϘʔϧ͸ۙـେձճઓग़৔
  ॊಓ͸ژ౎෎LHҎԼϕετʢ͋ͬମॏʜʣ
  εϙʔπͱήʔϜʹͱʹ͔͘ۈ͠ΉएऀͰͨ͠

  View Slide

 5. ·ͣ͸ੲ࿩

  View Slide

 6. ຊؾग़ͯ͠ͳ͍໰୊

  View Slide

 7. ຊؾग़ͯ͠ͳ͍໰୊
  தֶߴߍͰษڧͰ͖ͳ͍ͷ͸ຊؾग़ͯ͠ͳ͍
  εϙʔπͰෛ͚ͨͷ͸࿅शΛຊؾग़ͯ͠ͳ͍
  ਅ݋ʹ΍Ε͹Ͱ͖ΔɾউͯΔ
  ࣗ෼ΛͲ͏ʹ͔ਖ਼౰Խͯ͠৺Λ҆ఆͤ͞Δ
  ͦΜͳਓੜ͕೥ఔଓ͍͍ͯͨʜʜ

  View Slide

 8. ᱘Γͱ࠳ં

  View Slide

 9. େֶ࣌୅ͷಘҙͳतۀ
  $ݴޠͰίϯύΠϥ࣮૷͢Δ৘ใֶ࣮ݧ
  ୭ΑΓ΋ૣ͘࡞ͬͯճΓͷखॿ͚Λ͍ͯͨ͠
  ॳظʹ࡞ͬͨಈ͔ͳ͍ίʔυΛޡͬͯఏग़
  ؒҧ͍ʹؾ͔ͮͣ·ΘΓͰਓ͚ͩཹ೥
  ຊؾग़ͯ͠ͳ͍ʜʜʜͰ͸৺͕࣋ͨͳ͔ͬͨ

  View Slide

 10. ϒϨΠΫεϧʔ

  View Slide

 11. Ͳ͏ͨ͠Βྑ͍ͷ͔
  શྗΛਚ͘͢ࣄΛڪΕͳ͍ɾࣗ෼Λਖ਼౰Խ͠ͳ͍
  શྗΛਚͯ͘͠μϝͦ͏ͩͬͨΒͱʹ͔͘౒ྗ͢Δ
  ͱʹ͔͘ܧଓతʹֶͿɾຊΛಡΉ
  ϨϯλϧαʔόձࣾͰϑϧλΠϜͰΞϧόΠτ
  ઌߦͯ͠اۀͰݱ৔ͷٕज़ΛֶͿ

  View Slide

 12. ͜Μͳ౰ͨΓલͷࣄʹ
  ؾ͕͍ͭͨࡀͷՆ

  View Slide

 13. ֶͿࣄָ͕͘͠ͳͬͨ

  View Slide

 14. ͱ͍͏͜ͱͰ
  ࠓ೔͸ٕज़ऀͱݚڀऀͷڱؒͰΑ͔ͬͨͱࢥ
  ͏ͭͷڭ܇Λ̐ͭͷষͷΤϐιʔυΛަ͑ͯ
  ঺հ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢

  View Slide

 15. ୈ̍ষ
  ೥৽ଔೖࣾ

  View Slide

 16. ઌΛݟ͍ͯͨ

  View Slide

 17. ೥ޙʹେֶʹ໭ͬͯݚڀ͢Δ
  ݱ৔ͷ໰୊΍՝୊Λ஌Βͣʹݚڀ͢Δා͞
  ୔ࢁͷ༏लͳٕज़ऀͷଘࡏ
  ৘ใΛ֎ʹग़ͯ͠ͳ͍͚ͩͰاۀ͍ͬͯ͢͝ͷͰ͸
  ೲಘͨ͠Βେֶʹ໭Ζ͏ͱܾҙ
  म࢜ʹ͸ߦֶ͔ͣ෦ଔͰब৬

  View Slide

 18. ࣾһͱͷ૬ରൺֱͰ೰·ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 19. ͢ͰʹΩϟϦΞϓϥϯ͕͋ͬͨ
  ͱʹ͔͘ݱ৔ͷٕज़ΛֶͿ
  ੈͷதʹ͸͍͢͝ਓ͕୔ࢁ͍Δ͸ͣ
  ݚڀۀքʹ΋͍͢͝ਓ͕୔ࢁ͍Δ
  ࣗ෼ͷաڈͷࣦഊΛऔΓฦ͢΂͘ͱʹ͔͘ߴΈ΁
  ࣾ಺Ͱͷ૬ରൺֱʹ೰ΜͰ͍ΔՋ͸ແ͔ͬͨ

  View Slide

 20. ৴པͰ͖Δࢣঊͷଘࡏ

  View Slide

 21. ୈࡾऀͱͯ͠ͷࢹ఺
  ଞऀͱͷൺֱΛྫྷ੩ʹධՁͯ͘͠ΕΔ
  ৴པͰ͖Δࢣঊɾಉ྅͔Βͷݫ͘͠΋Թ͔͍ࢦఠ
  չ͍͚͠Ͳࣗ෼ͷؒҧ͍Λड͚͍ΕΒΕΔ
  ͱʹ͔͘·ΘΓʹܙ·Ε͍ͯͨ
  ձࣾͰ΋͔ͳΓྑ͍ධՁΛ௖͍͍ͯͨ
  ձָ͍ࣾ͠ͷͰࣙΊͨ͘ͳ͍ʜʜͣͬͱ͍͍ͨ

  View Slide

 22. ࣾ֎ʹ͍Δ༏Εͨ
  ٕज़ऀɾݚڀऀͷଘࡏ

  View Slide

 23. ༏Εٕͨज़ऀɾݚڀऀ
  ੈքதʹ͍Δ༗໊ͳٕज़ऀɾݚڀऀ͸ԕ͍ଘࡏ
  ࣗ෼ͷ໨Ͱ෯޿͘ݟͯΈ͍ͨ
  ݚڀऀͱͯࣗ͠༝ʹΦʔϓϯʹਂ͘ݚڀ͍ͨ͠
  ࣗ෼΋͍͔ͭ͸ͦ͏ͳΓ͍ͨ
  ΋͏ޱ͚ͩʹ͸ͳΓͨ͘ͳ͍
  ༉அͱ༏ӽײ͔Βੜͨ͡աڈͷࣦഊΛ܁Γฦ͞ͳ͍

  View Slide

 24. ࣗ෼ͷ޷͖ͳٕज़Λ৳͹͍ͨ͠

  View Slide

 25. ޷͖ͳྖҬ
  ৭ʑ΍ͬͨ
  04ɾϛυϧ΢ΣΞͷӡ༻ɾӡ༻ઃܭɾ։ൃ
  ϓϩηεվળɾۀ຿ޮ཰ͷվળ
  ϓϩδΣΫτ؅ཧɾεέδϡʔϧ؅ཧ
  ڭҭɾݚम
  ಛʹ04ɾϛυϧ΢ΣΞͱӡ༻ٕज़ͷ෼໺͕޷͖

  View Slide

 26. ޷͖ͳ෼໺ʹؔ͢Δ൚༻తͳ
  ٕज़Λ͞Βʹਂ͘۷ΓԼ͍͛ͨ

  View Slide

 27. ڭ܇̍
  ޷͖ͳ͜ͱΛ௥ٻͯ͠ΈΔ͜ͱ

  View Slide

 28. ୈ̎ষ
  ೥ത࢜՝ఔ΁௅ઓ

  View Slide

 29. ֶ෦ଔ

  View Slide

 30. म͔࢜ΒೖΔ༧ఆͩͬͨ
  ڭतʹ͓ձ͍ͯ͠૬ஊ
  म࢜͸޷͖ͳݚڀ͕ͳ͔ͳ͔Ͱ͖ͳ͍
  ޷͖ͳݚڀΛ΍Γ͍ͨͳΒത࢜՝ఔ͔Β
  ͋ʜ๻͸ֶ෦ଔ

  View Slide

 31. म࢜ଔ૬౰

  View Slide

 32. म࢜ଔ૬౰ͷ࣮੷͕ඞཁ
  ࣾ֎΍ֶज़ํ໘΁ͷΞ΢τϓοτ͕ͳ͔ͬͨ
  ͱʹ͔ࣾ͘಺Ͱͷ࣮੷Λ·ͱΊΔ
  ಺༰͸ྑ͍Ͱ͠ΐ͏ͱݴͬͯ௖͘
  Α͠ʂ

  View Slide

 33. ത࢜՝ఔग़ئࢿ֨৹ࠪ

  View Slide

 34. ത࢜՝ఔग़ئࢿ֨৹ࠪئॻ
  ത࢜՝ఔͷೖֶ৹ࠪΛड͚ΔͨΊͷࢿ֨Λ৹ࠪ
  ·ͱΊͨࢿྉΛϖʔδ෼͙Β͍
  ݚڀܦաใࠂॻ
  ॻྨબߟ͕߹֨ͨ͠Βޱ಄ࢼ໰

  View Slide

 35. ݁Ռ

  View Slide

 36. ෆ߹֨

  View Slide

 37. طʹୀ৬Λ఻͑ͨޙ
  ͋ͬ͞Γॻྨબߟམͪ
  ڳ͕௧͍
  Ͳ͏͠Α͏
  Ӭԕʹ߹֨Ͱ͖ͳ͔ͬͨΒʜʜ

  View Slide

 38. ཹ೥ͨ࣌͠ఔͰ͸ͳ͔ͬͨ
  લʹਐΜͰͷࣦഊ͸ྑ͍ࣦഊ
  ߹֨͢Δ·Ͱ௅ઓ͠ଓ͚Ε͹Α͍
  ߹֨͢Δ·Ͱษڧ͠ଓ͚Ε͹Α͍
  ࣗ෼ʹ͸΍Γ਱͛Δ·Ͱ௅ઓ͢Δ֮ޛ͕͋Δ
  ͍ͭͷ·ʹ͔ͪΐͬͱͨ͠ઈ๬ʹ͸׳Ε͍ͯͨ

  View Slide

 39. ത࢜՝ఔग़ئࢿ֨৹ࠪ
  ࠶௅ઓ

  View Slide

 40. ࣾ಺ͷ࣮੷ΛΑΓΦʔϓϯʹ
  ಛڐग़ئ
  લճͷ಺༰Λࠪಡ෇͖࿦จԽɾର֎ൃද
  ৽͍͠ผͷݚڀͷ࿨ӳͷ࿦จԽɾࠃࡍձٞͰBDDFQU
  ΑΓৄࡉͳݚڀܭըΛࣥච
  ൒೥Ͱࠪಡ෇͖࿦จຊɺࠃࡍձٞ࿦จຊɺֶձൃ
  දຊɺಛڐग़ئຊΛ΍Γ͖Δ

  View Slide

 41. ݁Ռ

  View Slide

 42. ߹֨
  ʢޱ಄ࢼ໰໔আʣ

  View Slide

 43. Αͬ͠ʂʂʂ

  View Slide

 44. ത࢜՝ఔೖֶऀબൈࢼݧ

  View Slide

 45. ͪ͜Β͕ຊ൪
  ݚڀܭը
  ࿦จ࣮੷΍ݚڀۀ੷·ͱΊ
  খ࿦จͷචهࢼݧ
  50&*$
  ത࢜՝ఔͰͷৄࡉͳݚڀܭըͷϓϨθϯ
  ৘ใֶݚڀՊͷڭतɾ।ڭतɾߨࢣɾॿڭ૯੎਺े໊ͷલ

  View Slide

 46. ݁Ռ

  View Slide

 47. ߹֨

  View Slide

 48. Αͬ͠ʂʂʂʂʂʂ

  View Slide

 49. ೥ؒۈΊͨձࣾΛࣙΊͯ
  ೥݄ത࢜՝ఔೖֶ

  View Slide

 50. ڭ܇̎
  ΍Γ͍ͨํ޲΁
  Ұา౿Έग़ͯ͠ΈΔ͜ͱ

  View Slide

 51. ୈ̏ষ
  ೥NSVCZͱͷग़ձ͍

  View Slide

 52. Πϯλʔωοτج൫ٕज़ͷݚڀ

  View Slide

 53. ത࢜՝ఔͰͷઐ໳෼໺
  04ɾ.JEEMFXBSFͷηΩϡϦςΟɾϦιʔε؅ཧɾӡ༻ٕज़վɾੑೳɾେن໛Խ
  ֤छαʔόͷϦιʔε؅ཧɾΞΫηε੍ޚ
  8FCαʔόͷηΩϡϦςΟɾύϑΥʔϚϯεɾӡ༻ੑɾେن໛ɾߴूੵ
  8FCαʔόͷ։ൃࢧԉΠϯλʔϑΣΠε
  ,FSOFMɾϑΝΠϧγεςϜɾDHSPVQTɾ-JOVY$BQBCJMJUZɾηΩϡΞ04
  ϝʔϧྲྀྔͷબ୒త੍ݶ
  ࣍ੈ୅Πϯϑϥɾϓϩτίϧٕज़
  8FCαʔόͱ11
  ࣍ੈ୅)551ϓϩτίϧʢ41%:ɺ)551ɺ26*$ʣ
  5FTU%SJWFO*OGSBTUSVDUVSF
  *NNVUBCMF*OGSBTUSVDUVSF
  ωοτϫʔΫηΩϡϦςΟ
  σʔλϚΠχϯάʹΑΔύέοτղੳ
  มԽ఺ݕग़ʢ֎Ε஋ͱมԽ఺ͷݕ஌ΞϧΰϦζϜʣ

  View Slide

 54. ߴूੵϚϧνςφϯτ؀ڥʹ͓͚Δߴ
  ੑೳ͔ͭॊೈʹݖݶ෼཭Մೳͳ8FC
  αʔόͷΞʔΩςΫνϟʹؔ͢Δݚڀ

  View Slide

 55. ౜ಥʹNSVCZ

  View Slide

 56. ೥݄̐ʹެ։
  NSVCZͱ͸૊ࠐΈεΫϦϓτݴޠͷͻͱͭ
  খ͞ͳ૊ࠐΈػثʹ૊ΈࠐΉ͜ͱ͕໨తͷͻͱͭ
  ಛʹ౰࣌ͷݚڀͱ͸ؔ܎ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 57. ໘നͦ͏

  View Slide

 58. ݚڀͷଉൈ͖ʹدΓಓ

  View Slide

 59. ݚڀର৅Ͱ΋͋Δ8FCαʔό
  ʹ૊ΈࠐΜͰΈΑ͏

  View Slide

 60. ͱΓ͋͑ͣ૊ΈࠐΜͰΈΑ͏
  ୅දతͳ8FCαʔόʹ૊ΈࠐΉͱͲ͏ͳΔͷ͔ͳ
  8FCαʔόͷৼΔ෣͍Λ؆୯ʹ੍ޚͰ͖ͯศར
  ໘നͦ͏ͳͷͰͱΓ࣮͋͑ͣ૷ͯ͠ΈΑ͏
  NPE@NSVCZɾOHY@NSVCZͱ໊෇͚ͨ

  View Slide

 61. NSVCZެ։ͷ࣍ͷ೔ʹެ։

  View Slide

 62. NPE@NSVCZ͕ҙ֎ͱ஫໨͞Εͨ
  ͋ʂ·ͭ΋ͱΏ͖ͻΖ͞Μ͕πΠʔτͯ͘͠Εͨ
  ৭ʑͳਓ͕໘നͦ͏ͱݴͬͯ͘Εͨ
  ࣮૷ָ͕͔ͬͨ͠ͷͰͱΓ͋͑ͣͦΕΛଓ͚Δ
  ໘ന͍ͷͰຖ೔໷஗͘·Ͱ࣮૷
  සൟʹϒϩάΛॻ͍ͯϑΟʔυόοΫ΋Β࣮ͬͯ૷

  View Slide

 63. ࿦จͰॻ͍ͯΈ·ͤΜ͔ʁ

  View Slide

 64. ͍͖ͳΓڭत͔Β%.
  ͼͬ͘Γͨ͠
  ָ͍͠ͷͰద౰ʹझຯͰ΍͍ͬͯͨ
  Ͱ΋࣮੷ʹͳΔͷͳΒخ͍͠ͷͰྃঝ

  View Slide

 65. ݚڀͱͯ͠࠶ఆٛ

  View Slide

 66. Կ͕༏Ε͍ͯΔ͔
  ݚڀऀࢹ఺
  ྑ͍ಓ۩Λ࢖͍ͬͯΔ͔Β༏Ε͍ͯΔͷ͔ʁ
  ࣮૷Ҏલͷ؍఺Ͱ৽نੑɾ༏ҐੑΛఆٛ͢΂͖
  ͋ͳͨͷݚڀͷීวతͳֶज़తߩݙͱ͸ʁ
  ৘ใֶݚڀՊത࢜՝ఔͷதؒൃදͰ໰ΘΕΔ

  View Slide

 67. ͱ͸͍࣮͑૷΋ॏཁ
  ٕज़ऀࢹ఺
  ྑ͍ಓ۩Λ࠾༻͢Δ͜ͱͷϝϦοτ
  ࢖͍खͷ࢖͍΍͢͞΍ར༻ऀͷଟ͞ɾଟ༷ੑ
  ͍͔ʹݱ৔Ͱӡ༻ɾ࣮ફ͠΍͍࣮͢૷ʹམͱ͔͢
  ܧଓతͳϝϯςφϯεͱͦͷऔΓ૊Έ΍͢͞

  View Slide

 68. NSVCZΛ࢖ͬͨߩݙ͕
  ֶज़ݚڀ΍اۀ͔ΒೝΊΒΕΔ

  View Slide

 69. 044΍NSVCZ΁ͷߩݙ
  ೥*054༏ल࿦จ৆
  ೥ϑΫΦΧ3VCZେ৆༏ल৆
  ೥೔ຊ044঑ྭ৆
  ೥৘ใॲཧֶձࢁԼه೦ݚڀ৆
  ೥3VCZ1SJ[F࠷ऴϊϛωʔτ
  ೥ϑΫΦΧ3VCZେ৆اۀ৆
  ೥ژ౎େֶ૯௕৆ʢֶ໰ʣͷީิऀʹਪન
  ೥৘ใॲཧֶձ*14+0/&ొஃ

  View Slide

 70. ϖύϘʹ΋ೖࣾͰ͖ͨ

  View Slide

 71. دΓಓ͕ࣗ෼ͷಘҙ෼໺ʹ

  View Slide

 72. ڭ܇̏
  ڵຯͷ͋Δ͜ͱ΁
  دΓಓͯ͠ΈΔ͜ͱ

  View Slide

 73. ୈ̐ষ
  ೥ֶज़ݚڀͱ044։ൃ

  View Slide

 74. Φʔϓϯιʔειϑτ΢ΣΞ
  ͱͯ͠։ൃ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 75. 8FCٕज़Ͱ͸Α͋͘Δ΍Γํ
  ιϑτ΢ΣΞΛ։ൃͯ͠ιʔείʔυΛެ։͢Δ
  কདྷੑ͕͋Ε͹ະख़ͳঢ়ଶ͔ΒͰ΋ެ։͢Δ
  ϑΟʔυόοΫΛ໯ͬͯΫΦϦςΟΛ্͍͛ͯ͘
  ਐḿ΍ΞΠσΞ΋࣮૷΋Φʔϓϯʹݟ͑Δ
  ࣗ෼ɾࣾ಺ͱଞਓɾࣾ֎ͱͷڠྗ͕࣮ݱՄೳ

  View Slide

 76. Φʔϓϯʹݚڀ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 77. ࣮͸೉͍͠ʢ৔߹͕ଟ͍ʣ
  ͦ͏͍͏΍Γํ͸ಛघͳ৔߹͕ଟ͍
  ࿦จʹॻ͘಺༰͸ࣄલʹެ։͠ͳ͍
  ݚڀͷωλ΍ਐḿΛެ։͠ͳ͍
  جຊతʹ͸࿦จʹ·ͱΊͯެ։

  View Slide

 78. Ͱ΋๻͸044։ൃͷΑ͏ʹ
  ݚڀΛͨ͠

  View Slide

 79. ൷൑Λड͚ͨ
  ݚڀ͸ͦ͏͍͏΍ΓํΛ͠ͳ͍Αʁ
  ࿦จʹ΋ݚڀʹ΋ͳΒͳ͍Αʁ
  ࿦จԽͷલʹϒϩάʹॻ͘ͱ࿦จʹͳΒͳ͍͔΋Αʁ
  ॏཁͳωλ΍ਐḿΛϒϩάʹॻ͘ͳΜͯԿΛߟ͍͑ͯ
  Δͷ͔ʁ

  View Slide

 80. ؒҧͬͨࣄ͸͍ͯ͠ͳ͍
  ΍Γ͍ͨΑ͏ʹ΍Δ

  View Slide

 81. ͱࢥ͍ͭͭ΋
  ෆ҆ͩͬͨ͠΋΍΋΍͍ͯͨ͠
  Φʔϓϯʹݚڀ͢ΔͨΊʹ৭ʑࣺͯͯ͜͜·Ͱ͖ͨ
  ͦΕ͕Ͱ͖ͳ͍ͷ͔ʁ
  ࣗ෼ͷݚڀΛࣗ෼ͷҙࢥͰΦʔϓϯʹ΍Εͳ͍ͷʁ
  ͳΜͷͨΊʹ͜͜ʹ͖ͨͷ͔ʁ

  View Slide

 82. ڭतͷݴ༿

  View Slide

 83. ʮੲͷ΍ΓํʹनΘΕͳͯ͘ྑ͍Ͱ͢ɻ
  দຊ͞Μ͕ྑ͍ͱࢥ͏΍ΓํͰ
  ޷͖ͳΑ͏ʹ΍ͬͯԼ͍͞ɻ
  ࠓͷ΍Γํɺྑ͍ͱࢥ͍·͢Αɻʯ

  View Slide

 84. ٹΘΕͨ
  ໎͍͕ফ͑ͨ
  Φʔϓϯʹݚڀɾ։ൃ͕Ͱ͖Δ
  ΍Γ͍ͨࣄ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 85. ੯͠Έͳٕ͘ज़Λެ։

  View Slide

 86. ͱʹ͔͘Ξ΢τϓοτ
  044։ൃ΋ຖ೔ͷΑ͏ʹ΍ͬͨ
  ϒϩά΋୔ࢁॻ͍ͨ
  ֶज़ɾاۀ໰ΘͣݚڀൃදΛͨ͠
  ࿦จ΋͔͍ͨ
  গͣͭ͠஌ͬͯ΋Β͑ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  ͪΐͬͱͨ͠ࣄΛܧଓతʹੵΈॏͶ͍ͯ͘

  View Slide

 87. ϑΟʔυόοΫͷதͰ੒௕

  View Slide

 88. ୔ࢁϑΟʔυόοΫΛಘΒΕͨ
  ༗໊ͳٕज़ऀ͕৘ใ֦ࢄΛͯ͘͠Εͨ
  தʹ͸ωΨςΟϒͳίϝϯτ΋୔ࢁ͋ͬͨ
  ͦΕΛͲ͏ʹ͔ٕज़Ͱݟฦ͢Α͏ʹߟ͑ͨ
  গͣͭ͠ߨԋ΋ґཔ͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨ
  ֶज़ɾاۀͰͷධՁʹܨ͕͍ͬͯͬͨ
  ͋Δ࣌ৼΓฦΔͱେ͖ͳ੒Ռ΁ͱͳ͍ͬͯͨ

  View Slide

 89. ੈͷதͰͷࣗ෼ͷཱͪҐஔΛ஌Δ

  View Slide

 90. ੲ͸ԕ͍ଘࡏͩͬͨ༗໊ਓ
  ͍ͭͷ·ʹ͔஌Γ߹͍ʹͳ͍ͬͯͨ
  ҰॹʹτʔΫηογϣϯΛ͍ͯͨ͠
  Ұॹʹ044։ൃΛͯٞ͠࿦΋͍ͯͨ͠
  ڧ͍ٕज़ऀʹ΋·Εͯ͞Βʹڧ͘ͳ͍ͬͯ͘
  ৘ใެ։͢Δఔʹ৘ใ͕ࣗ෼ʹू·Δ
  ֶͿ΄Ͳʹࣗ෼Λ஌Γ΋ͬͱֶͼͨ͘ͳΔ

  View Slide

 91. ݟ͑ͳ͔ͬͨ௖্

  View Slide

 92. ௖্͕ݟ͑࢝Ίͨ
  ࣗ෼ͷઐ໳෼໺Ͱͷࣗ෼ͷཱͪҐஔ
  τοϓϨϕϧͷٕज़͸Ͳ͔͜
  ԿΛ΍Ε͹ḷΓ͚ͭΔ͔
  ࣗ෼ͷٕज़͕΋ͬͱ΋׆͖Δಓ͸Ͳ͔͜
  ࣗ෼ͷಘҙ෼໺ͰੈքҰΛ໨ࢦ͢
  ເͰ͸ແ͍

  View Slide

 93. ڭ܇̐
  ಘͨ஌ݟΛ
  ͱʹ͔͘ެ։ͯ͠ΈΔ͜ͱ

  View Slide

 94. ͭͷڭ܇Λಘͨ

  View Slide

 95. ̐ͭͷڭ܇
  ʢଟগͷࠔ೉͕༧૝͞Εͨͱͯ͠΋ʣ
  ޷͖ͳ͜ͱΛ௥ٻͯ͠ΈΔ͜ͱ
  ΍Γ͍ͨํ޲΁Ұา౿Έग़ͯ͠ΈΔ͜ͱ
  ڵຯͷ͋Δ͜ͱ΁ͱدΓಓΛͯ͠ΈΔ͜ͱ
  ಘͨ஌ݟΛͱʹ͔͘ެ։ͯ͠ΈΔ͜ͱ

  View Slide

 96. ͍͔ͭͦΕΒ͕ࣗΒͷεΩϧ
  ͱͯ͠ܨ͕ͬͯ͘Δ

  View Slide

 97. ࠷ޙʹ

  View Slide

 98. ͨͬͨͻͱͭͷڭ܇

  View Slide

 99. ̐ͭͷڭ܇ΛಘΔʹࢸͬͨ
  ͨͬͨͻͱͭͷڭ܇

  View Slide

 100. ࣗ෼Λ৴͡Δ͜ͱ

  View Slide

 101. େ͖ͳࣦഊ΍࠳ંΛܦͯ
  ᱘Βͣࣗ෼Λ৴͡ΔࣄΛֶΜͩ

  View Slide

 102. ʮੲͷ΍ΓํʹनΘΕͳͯ͘ྑ͍Ͱ͢ɻ
  দຊ͞Μ͕ྑ͍ͱࢥ͏΍ΓํͰ
  ޷͖ͳΑ͏ʹ΍ͬͯԼ͍͞ɻ
  ࠓͷ΍Γํɺྑ͍ͱࢥ͍·͢Αɻʯ

  View Slide

 103. ਓͷݴ༿͸ͦͷਓͷੜ͖ํ
  ͑͞ม͑Δྗ͕͋Δ

  View Slide

 104. ଞऀΛଚܟͭͭ͠جຊΛֶͼ
  ಺ͳΔࣗ෼ͷελΠϧΛຏ͖ଓ͚ͨ

  View Slide

 105. ಺໘͔Βੜ͡Δߦಈ͸
  ৘೤Λ࣋ͪଓ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 106. খ͞ͳࣄͰ΋ܧଓతʹ
  ੵΈॏͶΔࣄʹ৘೤Λ஫͍ͩ

  View Slide

 107. ͋Δ࣌ৼΓฦΔͱ
  ͱͯ΋େ͖ͳ੒Ռ΁ͱͳΔ

  View Slide

 108. ࣗ෼Λ৴ͯ͡৘೤ͱ৴೦Λ࣋ͪ
  ࣗ෼ͷελΠϧΛ࡞Γ্͛Δ

  View Slide