$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

まつもとりースタイル

 まつもとりースタイル

無数の失敗と一握りの成功から得た自分の行動指針

ペパボ研究所 主席研究員 兼 チーフエンジニア 松本 亮介 / Pepabo R&D Institute, GMO Pepabo, Inc.
2018.05.24 キャリアキーノート2018

MATSUMOTO Ryosuke
PRO

May 24, 2018
Tweet

More Decks by MATSUMOTO Ryosuke

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ແ਺ͷࣦഊͱҰѲΓͷ੒ޭ͔Βಘͨࣗ෼ͷߦಈࢦ਑
  ϖύϘݚڀॴ ओ੮ݚڀһ ݉ νʔϑΤϯδχΞ দຊ ྄հ / Pepabo R&D Institute, GMO Pepabo, Inc.
  2018.05.24 ΩϟϦΞΩʔϊʔτ2018
  ·ͭ΋ͱΓʔελΠϧ

  View Slide

 2. ৽ଔͷօ༷΁
  ຊൃදͰ͸ɺࢲͷݚڀ։ൃ׆ಈ͚ͩͰͳ͘ɺΩϟϦΞͰಘΒΕͨڭ܇ɺࢲͷߦಈ
  ࢦ਑΍ମݧʹ͍ͭͯ΋͓࿩͠·͕͢ɺ͜ΕΒ͸୭ʹͰ΋ڞ௨͢Δ΋ͷͰ͸͋Γ·
  ͤΜɻ
  ͜ͷମݧͦͷ΋ͷ͸௚઀׆͔ͤΔ࿩Ͱ͸͋Γ·ͤΜ͕ɺօ༷ͷߟ͑΍͜Ε·Ͱͷ
  ମݧʹॏͶ߹ΘͤͯɺԿ͔গ͠Ͱ΋೔ʑͷֶशͱ͜Ε͔Βͷա͝͠ํʹ͍ͭͯɺ
  ࣗ෼ͷελΠϧ΍ߦಈࢦ਑Λ࡞Γ্͛ΔͨΊͷࢀߟʹͳΕ͹޾͍Ͱ͢ɻ
  2
  ຊൃද

  View Slide

 3. 1. ͸͡Ίʹ
  2. ΩϟϦΞΩʔϊʔτ
  3. ͓ΘΓʹ
  3
  ໨࣍

  View Slide

 4. 1. ͸͡Ίʹ

  View Slide

 5. • GMOϖύϘ νʔϑΤϯδχΞ
  • ϖύϘݚڀॴ ओ੮ݚڀһ
  • ژ౎େֶത࢜ʢ৘ใֶʣ
  • ೔ຊOSS঑ྭ৆ɾࢁԼه೦ݚڀ৆
  • 2018೥5݄࣌఺Ͱ34ࡀ
  5
  দຊ྄հ / ·ͭ΋ͱΓʔ / @matsumotory

  View Slide

 6. ࠷ۙͷݚڀ։ൃͷऔΓ૊Έ

  View Slide

 7. ࣄۀΛࠩผԽ͢ΔͨΊͷݚڀ։ൃ

  View Slide

 8. 8
  ϗεςΟϯά ECࢧԉ ͦͷଞ ϋϯυϝΠυ
  Ϣʔβʔ
  ΞϓϦέʔγϣϯ
  Πϯϑϥ
  ɹͳΊΒ͔ͳγεςϜɹɹɹ
  େྔੜ࢈඼ͷݕग़
  ܰྔίϯςφʹجͮ͘
  ϗεςΟϯάɾΫϥ΢υج൫
  σʔλϕʔεͷൿີ৘ใอޢ
  ಛ௃நग़ثͷֶशͱ

  ߪങཤྺΛඞཁͱ͠ͳ͍

  ྨࣅը૾ʹΑΔ

  ؔ࿈঎඼ݕࡧ
  ΞΫηε༧ଌස౓ʹجͮ͘

  Ծ૝αʔόͷ

  ܭըతΦʔτεέʔϦϯά
  ߴूੵϚϧνςφϯτ8FCαʔόͷେن໛ূ໌ॻ؅ཧ
  εΫϦϓτݴޠͰߴ଎͔ͭলϝϞϦʹ֦ுՄೳͳ8FCαʔόͷػೳ֦ுࢧԉػߏ OHY@NSVCZNPE@NSVCZ

  ਫ਼៛ʹղੳՄೳͳ

  ߃ৗੑͷ͋Δϝʔϧج൫
  ϦΫΤετ୯ҐͰԾ૝తʹ

  ϋʔυ΢ΣΞϦιʔεΛ෼཭͢Δ

  8FCαʔόͷϦιʔε੍ޚΞʔΩςΫνϟ
  εϨου୯ҐͰݖݶ෼཭Λߦ͏

  8FCαʔόͷΞΫηε੍ޚΞʔΩςΫνϟ

  View Slide

 9. ۝भେֶͱͷڞಉݚڀ

  View Slide

 10. View Slide

 11. ݝ΍ࢢͱͷऔΓ૊Έ

  View Slide

 12. View Slide

 13. ٕज़తͳ؍఺͔Β਺೥ޙʹ׆͖Δ
  ࣄۀͷߏ૝ͱશମઃܭ

  View Slide

 14. View Slide

 15. ʢϚωʔδυΫϥ΢υʣ

  View Slide

 16. ΤϯδχΞͱͯ͠ίʔυΛॻ͘

  View Slide

 17. υϯͱݟ͍ͤͨςΩετΛೖΕΔ

  View Slide

 18. ݚڀऀͱͯ͠࿦จΛॻ͘

  View Slide

 19. 19

  View Slide

 20. ݚڀ։ൃͷࠃࡍԽ

  View Slide

 21. 21

  View Slide

 22. ݚڀΛ௨ͯ͡ϓϩμΫτͷࠩผԽʹ
  ඞཁͳίΞٕज़ͷ։ൃ

  View Slide

 23. ϖύϘͰ࠷ߴͷϓϩμΫτΛ૑ΔͨΊ

  View Slide

 24. ࠓͰͦ͜ݚڀऀͱΤϯδχΞ͕ަΘΔ
  ͦͷઌ΁ݸਓͱͯ͠͸าΈग़͍ͯ͠Δ

  View Slide

 25. ࠓʹࢸΔ·Ͱ͸ܾͯ͠ॱௐͰ͸ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 26. 2. ΩϟϦΞΩʔϊʔτ

  View Slide

 27. 12೥Ҏ্લ

  View Slide

 28. ʙ22ࡀ

  View Slide

 29. ຊؾग़͍ͯ͠ͳ͍໰୊

  View Slide

 30. • தֶߴߍͰษڧͰ͖ͳ͍ͷ͸ຊؾग़͍ͯ͠ͳ͍͔Β
  • εϙʔπͰෛ͚ͨͷ͸࿅शΛຊؾग़ͯ͠΍͍ͬͯͳ͍͔Β
  • ਅ݋ʹ΍Ε͹ɺฏ౳ͷઃඋ͕͋Ε͹Ͱ͖ΔɾউͯΔ
  • ࣗ෼ΛͲ͏ʹ͔ਖ਼౰Խͯ͠৺Λ҆ఆͤ͞Δ
  • ແବͳ͜ͱ͸΍Βͳ͍ɺࣗ෼͸ޮ཰ԽͰੜ͖͍ͯΔ
  • ͦΜͳਓੜ͕20೥ఔଓ͍͍ͯͨ……
  30
  ຊؾग़͍ͯ͠ͳ͍໰୊͕ܧଓ

  View Slide

 31. ᱘Γͱ࠳ં
  ͓͝Γ

  View Slide

 32. • CݴޠͰίϯύΠϥ࣮૷͢Δେֶ3ճੜͷ৘ใֶ࣮ݧ
  • ୭ΑΓ΋ૣ͘࡞ͬͯճΓͷखॿ͚Λ͍ͯͨ͠
  • ࠷ऴతʹॳظʹ࡞ͬͨશ͘ಈ͔ͳ͍ίʔυΛޡͬͯఏग़
  • ੒੷͕ग़Δ·Ͱؒҧ͍ʹؾ͔ͮͣ·ΘΓͰ1ਓ͚ͩཹ೥͕ܾఆ
  • ຊؾग़ͯ͠ͳ͍………Ͱ͸৺͕࣋ͨͳ͔ͬͨ
  32
  େֶ࣌୅ͷಘҙͳतۀ

  View Slide

 33. ϒϨΠΫεϧʔ

  View Slide

 34. • શྗΛਚ͘͢ࣄΛڪΕͳ͍ɾࣗ෼Λਖ਼౰Խ͠ͳ͍
  • શྗΛਚͯ͘͠μϝͦ͏ͩͬͨΒͱʹ͔͘౒ྗ͢Δ
  • ࣗΒֶ໰ʹڵຯΛ࣋ͪͱʹ͔͘ܧଓతʹֶͿɾຊΛಡΉ
  • ແବ͔΋͠Εͳ͍͚ͲඞཁʹͳΔ͔΋͠Εͳ͍ͱֶͿ͜ͱʹ౤ࢿ
  • ֶΜͩ͜ͱͷڞ௨఺Λ୳ͬͨΓ࢖͍৔ॴΛ୳͢౒ྗΛ࢝͠Ίͨ
  • ϨϯλϧαʔόձࣾͰϑϧλΠϜͰΞϧόΠτ
  • ઌߦͯ͠اۀͰݱ৔ͷٕज़Λֶͼ͔ͨͬͨ
  34
  Ͳ͏ͨ͠Βྑ͍ͷ͔

  View Slide

 35. ͜Μͳ౰ͨΓલͷ͜ͱʹؾ͕͍ͭͨ
  22ࡀͷՆ

  View Slide

 36. ֶͿ͜ͱָ͕͘͠ͳͬͨ

  View Slide

 37. Ҏ߱Ͱ͸ݚڀऀͱΤϯδχΞ͕ަΘΔͦͷ
  ઌ΁ਐΉதͰΑ͔ͬͨͱࢥ͏4ͭͷڭ܇Λ
  ΤϐιʔυΛަ͑ͯ঺հ͠·͢

  View Slide

 38. 1.
  2008೥ ৽ଔೖࣾ

  View Slide

 39. 10೥લ

  View Slide

 40. 24ࡀ

  View Slide

 41. ઌΛݟ͍ͯͨ

  View Slide

 42. • ݱ৔ͷ໰୊΍՝୊Λ஌Βͣʹݚڀ͢Δා͞
  • ୔ࢁͷ༏लͳٕज़ऀʢࣗ෼ͷ஌Βͳ͍͜ͱΛ஌͍ͬͯΔʣͷଘࡏ
  • ৘ใΛ֎ʹग़ͯ͠ͳ͍͚ͩͰاۀ͍ͬͯ͢͝ͷͰ͸ͳ͍͔
  • ೲಘͨ͠Βେֶʹ໭Ζ͏ͱܾҙ
  • म࢜ʹ͸ߦֶ͔ͣ෦ଔͰब৬ͨ͠
  42
  3೥ޙʹେֶʹ໭ͬͯݚڀ͢Δ

  View Slide

 43. ࣾһͱͷ૬ରൺֱͰ೰·ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 44. • ͱʹ͔͘ݱ৔ͷٕज़ΛֶͿ
  • ੈͷதʹ͸͍͢͝ΤϯδχΞ͕୔ࢁ͍Δ͸ͣͱയવͱࢥ͍ͬͯͨ
  • ݚڀۀքʹ΋͍͢͝ݚڀऀ͕୔ࢁ͍Δͱയવͱࢥ͍ͬͯͨ
  • ࣗ෼ͷաڈͷࣦഊΛऔΓฦ͢΂͘ͱʹ͔͘ߴΈ΁
  • ࣾ಺Ͱͷ૬ରൺֱʹ೰ΜͰ͍ΔՋ͸ແ͔ͬͨ
  44
  ͢ͰʹΩϟϦΞϓϥϯ͕͋ͬͨ

  View Slide

 45. ৴པͰ͖Δࢣঊͷଘࡏ

  View Slide

 46. • ଞऀͱͷൺֱΛྫྷ੩ʹධՁͯ͘͠ΕΔ
  • ৴པͰ͖Δࢣঊɾಉ྅͔Βͷݫ͘͠΋Թ͔͍ࢦఠ
  • չ͍͚͠Ͳࣗ෼ͷؒҧ͍Λड͚͍ΕΒΕΔ
  • ͱʹ͔͘·ΘΓʹܙ·Ε͍ͯͨ
  • ձָ͍ࣾ͠ͷͰࣙΊͨ͘ͳ͍……ͣͬͱ͍͍ͨ
  46
  ୈࡾऀͱͯ͠ͷࢹ఺

  View Slide

 47. ࣾ֎ʹ͍Δ༏ΕͨΤϯδχΞɾݚڀऀͷ
  ଘࡏ͕Ͳ͏ͯ͠΋ؾʹͳͬͨ

  View Slide

 48. ݕࡧͨ͠ϒϩάͷ৘ใ͔Β໰୊Λ
  ղܾ͍ͯ͠Δҧ࿨ײ

  View Slide

 49. ୭͔͕ࣗ෼Ͱߟ͑ͯղܾ͠
  ৘ใެ։͍ͯ͠Δ

  View Slide

 50. ୭͔͕࡞ͬͨ΋ͷΛ࢖͍ͬͯΔ

  View Slide

 51. • ੈքதʹ͍Δ༗໊ͳٕज़ऀɾݚڀऀ͸ԕ͍ଘࡏ
  • Կ͕͍͔͢͝΋૝૾͕͔͍ͭͳ͍͕ࣗ෼΋͍͔ͭ͸ͦ͏ͳΓ͍ͨ
  • ݚڀऀͱͯࣗ͠༝ʹΦʔϓϯ͔ͭઐ໳తͳݚڀΛ͍ͨ͠
  • ΋͏ޱ͚ͩʹ͸ͳΓͨ͘ͳ͍
  • ༉அͱ༏ӽײɺͩ͘Βͳ͍ϓϥΠυ͔Βੜͨ͡աڈͷࣦഊΛ܁Γฦ͞ͳ͍
  51
  ͍͢͝ΤϯδχΞ΍ݚڀऀ

  View Slide

 52. ࣗ෼ͷ޷͖ͳٕज़Λ৳͹͍ͨ͠

  View Slide

 53. • OSɾϛυϧ΢ΣΞͷӡ༻ɾӡ༻ઃܭɾ։ൃ
  • ϓϩηεվળɾۀ຿ޮ཰ͷվળ
  • ϓϩδΣΫτ؅ཧɾεέδϡʔϧ؅ཧ
  • ٕज़ڭҭɾ৽ਓݚम
  • ಛʹOSɾϛυϧ΢ΣΞͱӡ༻ٕज़ͷ෼໺͕޷͖
  53
  ޷͖ͳྖҬ

  View Slide

 54. ௨ৗɺࣄۀߩݙ͕ඞཁͳاۀͰ͸
  ͳ͔ͳ͔ࣗ෼ݸਓͷ޷͖ͳݚڀ͕Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 55. Ͱ΋๻͸޷͖ͳઐ໳෼໺ͷΛਂֶ͘ͼ͍ͨ

  View Slide

 56. ͦͷͨΊʹ͸ࣄۀͱ͸཭Εͨ৔ॴͰ
  ॆ෼ʹ࣌ؒΛॻ͚ͯݚڀ͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 57. ͔ͩΒձࣾΛࣙΊͨ

  View Slide

 58. ࢓ࣄͱ͍͏࿮૊Έͷதʹ͍ͯ΋
  ޷͖ͳ͜ͱʹରͯ͠ૉ௚ʹͳͬͯΈΔ

  View Slide

 59. ڭ܇1
  ޷͖ͳ͜ͱʹૉ௚ʹͳΔ͜ͱ

  View Slide

 60. 2.
  2011೥ ത࢜՝ఔ΁௅ઓ

  View Slide

 61. 7೥લ

  View Slide

 62. 27ࡀ

  View Slide

 63. ֶ෦ଔ

  View Slide

 64. • ڭतʹ͓ձ͍ͯ͠૬ஊ
  • म࢜͸޷͖ͳݚڀ͕ͳ͔ͳ͔Ͱ͖ͳ͍
  • ޷͖ͳݚڀΛ΍Γ͍ͨͳΒത࢜՝ఔ͔Β
  • ͋…๻͸ֶ෦ଔ
  64
  म͔࢜ΒೖΔ༧ఆͩͬͨ

  View Slide

 65. म࢜ଔ૬౰ͷ࣮ྗ

  View Slide

 66. • ࣾ֎΍ֶज़ํ໘΁ͷΞ΢τϓοτ͕ͳ͔ͬͨ
  • ͱʹ͔ࣾ͘಺Ͱͷ࣮੷Λ·ͱΊΔ
  • ಺༰͸ྑ͍Ͱ͠ΐ͏ͱݴͬͯ௖͘
  • Α͠ʂ
  66
  म࢜ଔ૬౰ͷ࣮੷͕ඞཁ

  View Slide

 67. • ത࢜՝ఔͷೖֶ৹ࠪΛड͚ΔͨΊͷम࢜૬౰ͷࢿ֨Λ৹ࠪ
  • ·ͱΊͨࢿྉ͸໿50ϖʔδ
  • ݚڀܦաใࠂॻ΋࡞੒
  • ॻྨબߟ͕߹֨ͨ͠Βޱ಄ࢼ໰
  67
  ത࢜՝ఔग़ئࢿ֨(म࢜૬౰ͷࢿ֨)৹ࠪॻ

  View Slide

 68. ݁Ռ

  View Slide

 69. ෆ߹֨

  View Slide

 70. • ͋ͬ͞Γॻྨબߟམͪ
  • ڳ͕௧͍
  • Ͳ͏͠Α͏
  • Ӭԕʹ߹֨Ͱ͖ͳ͔ͬͨΒ……
  70
  طʹୀ৬Λ఻͑ͨޙ

  View Slide

 71. • લʹਐΜͰͷࣦഊ͸ྑ͍ࣦഊ
  • ߹֨͢Δ·Ͱ௅ઓ͠ଓ͚Ε͹Α͍
  • ߹֨͢Δ·Ͱษڧ͠ଓ͚Ε͹Α͍
  • ࣗ෼ʹ͸΍Γ਱͛Δ·Ͱ௅ઓ͢Δ֮ޛ͕͋Δ
  • Կ౓Ͱ΋ࣦഊ͢Ε͹ྑ͍
  • ͍ͭͷ·ʹ͔ͪΐͬͱͨ͠ઈ๬ʹ͸׳Ε͍ͯͨ
  71
  Ͱ΋ཹ೥ͨ࣌͠΄ͲͰ͸ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 72. ത࢜՝ఔग़ئࢿ֨৹ࠪͷ࠶௅ઓ

  View Slide

 73. • ಛڐग़ئͱࠪಡ෇͖࿦จԽɾର֎ൃද
  • ࣾ௕ʹ௚ஊ൑͢Δ
  • ৽͍͠ผͷݚڀͷ࿨ӳͷ࿦จԽɾࠃࡍձٞͰaccept
  • ΑΓৄࡉͳݚڀܭըΛࣥච
  • ൒೥ؒͰࠪಡ෇͖࿦จ1ຊɺࠃࡍձٞ࿦จ1ຊɺֶձൃද2ຊɺಛڐग़ئ1ຊ
  73
  ࣾ಺ͷ࣮੷ΛΑΓΦʔϓϯʹ

  View Slide

 74. ݁Ռ

  View Slide

 75. ߹֨

  View Slide

 76. ޱ಄ࢼ໰΋໔আ

  View Slide

 77. Α͠ʂ

  View Slide

 78. ത࢜՝ఔೖֶऀબൈࢼݧ

  View Slide

 79. ത࢜՝ఔΛ΍Γ͖ΔݟࠐΈ͕͋Δ͔
  ͕໰ΘΕΔ

  View Slide

 80. • ത࢜՝ఔͰͷݚڀܭը
  • ࿦จ࣮੷΍ݚڀۀ੷·ͱΊ
  • খ࿦จͷචهࢼݧͱTOEIC
  • ത࢜՝ఔͰͷৄࡉͳݚڀܭըͷϓϨθϯ
  • ৘ใֶݚڀՊͷڭतɾ।ڭतɾߨࢣɾॿڭ૯੎໿50໊ͷલͰൃද
  • ౰࣌͸ਓੜͰ࠷΋ϓϨογϟʔΛײͨ͡Πϕϯτ
  80
  ͔͜͜Β͕ຊ൪

  View Slide

 81. ݁Ռ

  View Slide

 82. ߹֨

  View Slide

 83. Α͠ʂ

  View Slide

 84. 3೥ؒۈΊͨձࣾΛࣙΊͯ
  2012೥4݄ʹ28ࡀͰത࢜՝ఔೖֶ

  View Slide

 85. ڭ܇2
  ਐΈ͍ͨํ޲΁Ұา౿Έग़ͯ͠ΈΔ͜ͱ

  View Slide

 86. 3.
  2012೥ mrubyͱͷग़ձ͍

  View Slide

 87. 6೥લ

  View Slide

 88. 28ࡀ

  View Slide

 89. ※ গ͠ઐ໳తͳ༻ޠ͕ొ৔͠·͕ͦ͢͏͍
  ͏ٕज़͕͋ΔΜͩͱ͍͏ཧղͰे෼Ͱ͢

  View Slide

 90. େֶͰΠϯλʔωοτج൫ٕज़ʹؔ͢Δ
  ݚڀΛ͸͡Ί͍ͯͨ

  View Slide

 91. WebαʔόͷߴूੵϚϧνςφϯτ
  ΞʔΩςΫνϟʹؔ͢Δݚڀ

  View Slide

 92. ͦ͜Ͱͳͥؔ܎ͷແͦ͞͏ͳ
  mrubyͳͷ͔ʁ

  View Slide

 93. • mrubyͱ͸૊ࠐΈεΫϦϓτݴޠͷͻͱͭ
  • খ͞ͳ૊ࠐΈػثʹ૊ΈࠐΉ͜ͱ͕໨తͷͻͱͭ
  • ΞϓϦ૊ΈࠐΈͱ͍͏ํ޲ੑ͸౰࣌΄΅ͳ͔ͬͨ
  • ಛʹ౰࣌ͷݚڀͱ͸ؔ܎ͳ͔ͬͨ
  • Rubyͷ෕·ͭ΋ͱΏ͖ͻΖ͞Μͷ৽͍͠OSS
  93
  2012೥4݄20೔ʹެ։

  View Slide

 94. ͳΜ͔͍͢͝

  View Slide

 95. ΍͹͍

  View Slide

 96. Ϗοά΢Σʔϒ͕དྷͨ

  View Slide

 97. ࣌ؒ΋͋ΔͷͰݚڀͷଉൈ͖ʹدΓಓ

  View Slide

 98. ͦ͏ͩ
  ݚڀର৅ͷWebαʔόʹ૊ΈࠐΊͳ͍͔ͳ

  View Slide

 99. • ୅දతͳWebαʔόʹ૊ΈࠐΉͱͲ͏ͳΔͷ͔ͳ
  • WebαʔόͷৼΔ෣͍Λ؆୯ʹ੍ޚͰ͖ͯศརͦ͏
  • ໘നͦ͏ͳͷͰͱΓ࣮͋͑ͣ૷ͯ͠ΈΑ͏
  • mod_perlʹͪͳΜͰmod_mrubyɾngx_mrubyͱ໊෇͚ͨ
  • ౰࣌28ࡀ
  99
  ͱΓ͋͑ͣ૊ΈࠐΜͰΈΑ͏

  View Slide

 100. ప໷Ͱ࣮૷ͯ͠mrubyެ։ͷ࣍ͷ೔ʹެ։

  View Slide

 101. 101

  View Slide

 102. 102

  View Slide

 103. • ͋ʂ·ͭ΋ͱΏ͖ͻΖ͞Μ͕πΠʔτͨ͠Γ঺հͨ͠Γͯ͘͠Εͨ
  • ໊લ͚ͩ஌͍ͬͯΔ༗໊ͳਓʑ͕໘നͦ͏ͱݴͬͯ͘Εͨ
  • ࣮૷ָ͕͔ͬͨ͠ͷͰͱΓ͋͑ͣͦΕΛଓ͚Δ
  • ໘ന͍ͷͰຖ೔໷஗͘·Ͱ࣮૷
  • සൟʹϒϩάΛॻ͍ͯϑΟʔυόοΫ΋Β࣮ͬͯ૷
  103
  mod_mruby͕ҙ֎ͱ஫໨͞Εͨ

  View Slide

 104. 104

  View Slide

 105. ࿦จͰॻ͍ͯΈ·ͤΜ͔ʁ

  View Slide

 106. • ͼͬ͘Γͨ͠
  • ָ͍͠ͷͰద౰ʹझຯͰ΍͍ͬͯͨ
  • Ͱ΋࣮੷ʹͳΔͷͳΒخ͍͠ͷͰྃঝ
  106
  ͍͖ͳΓࢦಋڭһͷڭत͔ΒTwitterͷDM

  View Slide

 107. ݚڀͱͯ͠࠶ఆٛ

  View Slide

 108. • ݚڀऀࢹ఺
  • ྑ͍ಓ۩Λ࢖͍ͬͯΔ͔Β༏Ε͍ͯΔͷ͔ʁ
  • ࣮૷Ҏલͷ؍఺Ͱ৽نੑɾ༗ޮੑΛݕ౼͢΂͖
  • ͋ͳͨͷݚڀͷීวతͳֶज़తߩݙͱ͸ʁ
  • ژ౎େֶ৘ใֶݚڀՊത࢜՝ఔͷதؒൃදͰ໰ΘΕΔ
  • ͱʹ͔͘࿦จͷαʔϕΠ΍ίϯϐϡʔλαΠΤϯεΛษڧͯࠩ͠Λ஌Δ
  108
  ํࣜͱͯ͠Կ͕༏Ε͍ͯΔͷ͔

  View Slide

 109. • ΤϯδχΞࢹ఺
  • ྑ͍ಓ۩Λ࠾༻͢Δ͜ͱͷϝϦοτ
  • ࢖͍खͷ࢖͍΍͢͞΍ར༻ऀͷଟ͞ɾଟ༷ੑ
  • ͍͔ʹݱ৔Ͱӡ༻ɾ࣮ફ͠΍͍࣮͢૷ʹམͱ͔͢
  • ܧଓతͳϝϯςφϯεͱͦͷऔΓ૊Έ΍͢͞
  • ͱʹ͔͘ίʔυΛॻ͍ͯ࢖͍΍͢͞΍ಋೖɾϝϯςφϯε͠΍͢͞Λ௥ٻ
  109
  ͱ͸͍࣮͑૷΋ॏཁ

  View Slide

 110. mrubyΛ࢖ͬͨߩݙ͕
  ΞΧσϛΞ΍اۀ͔ΒೝΊΒΕΔ

  View Slide

 111. • 2012೥ ୀ৬ͯ͠େֶӃ΁
  • 2013೥ IOTS2013 ༏ल࿦จ৆
  • 2014೥ ϑΫΦΧRubyେ৆ ༏ल৆
  • 2014೥ ୈ9ճ೔ຊOSS঑ྭ৆
  • 2014೥ ৘ใॲཧֶձ ࢁԼه೦ݚڀ৆
  • 2014೥ Ruby Prize ࠷ऴϊϛωʔτ
  • 2015೥ ϑΫΦΧRubyେ৆ اۀ৆
  • 2015೥ ژ౎େֶ૯௕৆ʢֶ໰ʣͷީิऀ
  111
  mruby΍ֶज़ݚڀΛ௨ͨ͡ධՁʢ௚ۙ5೥ؒʣ
  • 2016೥ ϑΫΦΧRubyେ৆ ঑ྭ৆
  • 2016೥ ৘ใॲཧֶձ IPSJ-ONE2016 ొஃ
  • 2016೥ ৘ใॲཧֶձ IOTݚڀձӡӦҕһब೚
  • 2017೥ ژ౎େֶത࢜ʢ৘ใֶʣत༩

  View Slide

 112. 112

  View Slide

 113. ϖύϘʹ΋ೖࣾͰ͖ͨ

  View Slide

 114. ͋ΜͪΆ͞Μͱ
  ϖύϘݚڀॴ΋࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ

  View Slide

 115. ژ౎େֶത࢜ʢ৘ใֶʣ΋औಘͰ͖ͨ

  View Slide

 116. υϯͱݟ͍ͤͨςΩετΛೖΕΔ

  View Slide

 117. View Slide

 118. دΓಓ͕ࣗ෼ͷಘҙ෼໺ʹ

  View Slide

 119. ڭ܇3
  ڵຯͷ͋Δ͜ͱ΁دΓಓͯ͠ΈΔ͜ͱ

  View Slide

 120. 4.
  2013೥ ֶज़ݚڀͱOSS։ൃ

  View Slide

 121. 5೥લ

  View Slide

 122. 29ࡀ

  View Slide

 123. Φʔϓϯιʔειϑτ΢ΣΞʢOSSʣ
  ͱͯ͠։ൃ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 124. • ιϑτ΢ΣΞΛ։ൃͯ͠ιʔείʔυΛެ։͢Δ
  • কདྷੑ͕͋Ε͹ະख़ͳঢ়ଶ͔ΒͰ΋ެ։͢Δ
  • ϑΟʔυόοΫΛ໯ͬͯΫΦϦςΟΛ্͍͛ͯ͘
  • ਐḿ΍ΞΠσΞɺ࣮૷΋Φʔϓϯʹͯ͠ΫΦϦςΟΛ্͛Δ
  • ࣗ෼ɾࣾ಺ͱଞਓɾࣾ֎ͱڞಉͯ͠։ൃӡ༻͕࣮ݱՄೳ
  124
  Webٕज़Ͱ͸Α͋͘Δ΍Γํ

  View Slide

 125. Φʔϓϯʹֶज़ݚڀ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 126. • ࿦จެ։·ͰΦʔϓϯʹ͸Ͱ͖ͳ͍
  • ݚڀͷωλ΍ਐḿɺ࣮૷Λެ։͠ͳ͍
  • جຊతʹ͸࿦จʹ·ͱΊ͔ͯ͠Δ΂͖ձٞ΍ࡶࢽͰެ։
  126
  ࣮͸೉͍͠৔߹͕ଟ͍

  View Slide

 127. Ͱ΋๻͸OSS։ൃͷΑ͏ʹݚڀΛͨ͠

  View Slide

 128. • ݚڀ͸ͦ͏͍͏΍ΓํΛ͠ͳ͍Αʁ
  • ͦΜͳ͜ͱͯͨ͠Β࿦จʹ΋ݚڀʹ΋ͳΒͳ͍Αʁ
  • ࿦จԽͷલʹϒϩάʹॻ͘ͱ࿦จʹͳΒͳ͍͔΋Αʁ
  • ॏཁͳωλ΍ਐḿΛϒϩάʹॻ͘ͳΜͯԿΛߟ͍͑ͯΔͷ͔ʁ
  128
  ൷൑Λड͚ͨ

  View Slide

 129. ࣗ෼ࣗ਎ͷݚڀΛΦʔϓϯʹ͢Δͷ͔ͩΒ
  ؒҧͬͨ͜ͱ͸͍ͯ͠ͳ͍

  View Slide

 130. ΍Γ͍ͨΑ͏ʹ΍Δ

  View Slide

 131. ͱ͸͍͑ෆ҆ͩͬͨ

  View Slide

 132. ۮવ࿓ԼͰग़ձͬͨࢦಋڭһͷڭतʹ
  ೰ΈΛ૬ஊͯ͠Έͨ

  View Slide

 133. ڭतͷݴ༿

  View Slide

 134. ʮੲͷ΍ΓํʹनΘΕͳͯ͘ྑ͍Ͱ͢ɻ
  দຊ͞Μ͕ྑ͍ͱࢥ͏΍ΓํͰ
  ޷͖ͳΑ͏ʹ΍ͬͯԼ͍͞ɻ
  ࠓͷ΍Γํɺྑ͍ͱࢥ͍·͢Αɻʯ

  View Slide

 135. • ໎͍͕ফ͑ͨ
  • Φʔϓϯʹݚڀɾ։ൃ͕Ͱ͖Δ
  • ࣗ෼ͷ΍Γ͍ͨ͜ͱ͕Ͱ͖Δ…..
  135
  ٹΘΕͨ

  View Slide

 136. ϑΟʔυόοΫͷதͰ੒௕

  View Slide

 137. • ༗໊ͳٕज़ऀ͕৘ใ֦ࢄΛͯ͘͠Εͨ
  • தʹ͸ωΨςΟϒͳίϝϯτ΋୔ࢁ͋ͬͨ
  • ͦΕΛͲ͏ʹ͔ٕज़Ͱݟฦ͢Α͏ʹߟ͑ͨ
  • ࣗ෼ʹ͸େ͖ͳ໨ඪ͕͋ΔͷͰͭ·͍ͮͯΒΕͳ͍
  • গͣͭ͠ߨԋ΋ґཔ͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • ֶज़ɾاۀͰͷධՁʹܨ͕͍ͬͯͬͨ
  • ͱʹ͔͘໘ന͔ͬͨͷͰίπίπͱऔΓ૊ΈΞ΢τϓοτ͠ଓ͚ͨ
  137
  ୔ࢁϑΟʔυόοΫΛಘΒΕͨ

  View Slide

 138. ͋Δ࣌ৼΓฦΔͱେ͖ͳ੒Ռʹͳ͍ͬͯͨ

  View Slide

 139. ੈͷதͰͷࣗ෼ͷཱͪҐஔΛ஌Δ

  View Slide

 140. • ͍ͭͷ·ʹ͔஌Γ߹͍ʹͳ͍ͬͯͨ
  • ҰॹʹτʔΫηογϣϯΛ͍ͯͨ͠
  • ҰॹʹOSS։ൃΛͯٞ͠࿦΋͍ͯͨ͠
  • ڧ͍ٕज़ऀʹ΋·Εͯ͞Βʹڧ͘ͳ͍ͬͯ͘
  • ֶͿ΄Ͳʹࣗ෼Λ஌Γ΋ͬͱֶͼͨ͘ͳΔ
  140
  ੲ͸ԕ͍ଘࡏͩͬͨ༗໊ਓ

  View Slide

 141. • ༗໊ͱ͞ΕΔٕज़ऀͷ৘೤͸͍͢͝
  • ٕज़͕ͨͩͨͩ໘ന͍ɺ࡞Γ্͛Δָ͠͞
  • ࣗ෼΋ͨͩͨͩ಺ൃతʹऔΓ૊Ή͜ͱͰ৘೤͕૿෯͍ͯ͘͠
  • ೤ҙΛٕ࣋ͭज़ऀͱͷؔ܎ͷதͰ৘೤͕͞ΒʹඈͼՐ͢Δ
  141
  ৘೤͕ඈͼՐ͢Δ

  View Slide

 142. ݟ͑ͳ͔ͬͨ௖্

  View Slide

 143. • ࣗ෼ͷઐ໳෼໺Ͱͷࣗ෼ͷཱͪҐஔ
  • ࣗ෼ͷऔΓ૊ΈΛΦʔϓϯʹ͢Δ͜ͱͰࣗ෼Λ஌Δ
  • τοϓϨϕϧͷٕज़͸Ͳ͔͜ԿΛ΍Ε͹ḷΓ͚ͭΔ͔
  • ࣗ෼ͷٕज़͕࠷΋׆͖Δಓ͸Ͳ͔͜
  • ࣗ෼ͷಘҙ෼໺ͰੈքҰΛ໨ࢦ͢
  • ເͰ͸ແ͍
  143
  ௖্͕ݟ͑࢝Ίͨ

  View Slide

 144. ڭ܇4
  ಘͨ஌ݟΛͱʹ͔͘ܧଓతʹ
  ެ։ͯ͠ΈΔ͜ͱ

  View Slide

 145. 4ͭͷڭ܇Λಘͨ

  View Slide

 146. 1. ޷͖ͳ͜ͱʹૉ௚ʹͳΔ͜ͱ
  2. ਐΈ͍ͨํ޲΁Ұา౿Έग़ͯ͠ΈΔ͜ͱ
  3. ڵຯͷ͋Δ͜ͱ΁ͱدΓಓΛͯ͠ΈΔ͜ͱ
  4. ಘͨ஌ݟΛͱʹ͔͘ܧଓతʹެ։ͯ͠ΈΔ͜ͱ
  146
  ͜Ε·Ͱʹಘͨ4ͭͷڭ܇

  View Slide

 147. ຊষͷ࠷ޙʹ

  View Slide

 148. ͨͬͨͻͱͭͷڭ܇

  View Slide

 149. 4ͭͷڭ܇ΛಘΔʹࢸͬͨ
  ͨͬͨͻͱͭͷڭ܇

  View Slide

 150. ʮࣗ෼Λ৴͡Δ͜ͱʯ

  View Slide

 151. 1. (ࣗ෼Λ৴ͯ͡)޷͖ͳ͜ͱʹૉ௚ʹͳΕͨ
  2. (ࣗ෼Λ৴ͯ͡)ਐΈ͍ͨํ޲΁Ұา౿Έग़ͤͨ
  3. ڵຯͷ͋Δ͜ͱ΁ͱ(ࣗ෼͸େৎ෉ͩΖ͏ͱ)دΓಓ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ
  4. (͍ͣΕͦΕ͕େ͖ͳ੒ՌʹͳΔͱ৴ͯ͡)ಘͨ஌ݟΛͱʹ͔͘ܧଓతʹެ։
  ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ
  151
  ࣗ෼Λ৴͡Δ͜ͱ͕Ͱ͖͔ͨΒͦ͜

  View Slide

 152. ʮੲͷ΍ΓํʹनΘΕͳͯ͘ྑ͍Ͱ͢ɻ
  দຊ͞Μ͕ྑ͍ͱࢥ͏΍ΓํͰ
  ޷͖ͳΑ͏ʹ΍ͬͯԼ͍͞ɻ
  ࠓͷ΍Γํɺྑ͍ͱࢥ͍·͢Αɻʯ

  View Slide

 153. ਓͷݴ༿͸ͦͷਓͷੜ͖ํ͑͞΋
  ม͑Δྗ͕͋Δ

  View Slide

 154. ࣗ෼Λྑ͍ͱࢥ͏΍ΓํͰ޷͖ͳΑ͏ʹ
  ಺ͳΔࣗ෼ͷελΠϧΛຏ͖ଓ͚ͨ

  View Slide

 155. ݁Ռతʹ಺ൃతʹಈػ෇͚ΒΕΔߦಈ͸
  ࣗવͱ৘೤ͱେ͖ͳ໨ඪ͕ੜ͡͸͡Ίͨ

  View Slide

 156. ৘೤͕͋Δ͔Βখ͞ͳ࣮੷Ͱ΋
  ࣗ෼Λ৴ͯ͡ܧଓతʹऔΓ૊Μͩ

  View Slide

 157. ͋Δ࣌ৼΓฦΔͱ
  ͱͯ΋େ͖ͳ੒Ռʹͳ͍ͬͯͨ

  View Slide

 158. ࣗ෼Λ৴ͯ͡େ͖ͳ໨ඪΛ࣋ͪ
  খ͞ͳ໰୊Λա৴͢Δ͜ͱͳ͘޲͖߹͍
  ࣮֬ʹҰาͣͭਐΜͰ͍͘

  View Slide

 159. લྫ͸ࣗ෼ࣗ਎Ͱ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 160. ʮࣗ෼Λ৴͡Δ͜ͱʯ

  View Slide

 161. 3. ͓ΘΓʹ

  View Slide

 162. ࠓ೔ͷ࿩͸͋͘·Ͱࢲͷ෺ޠ

  View Slide

 163. օ༷͸ੋඇࣗ෼ͷελΠϧΛ
  ࡞Γ্͛ͯԼ͍͞

  View Slide

 164. ΩϟϦΞΩʔϊʔτΛ࡞ΔͨΊʹ
  ৼΓฦΔͱࣗ෼͕ܦݧͨ͠᱘Γ΍ࣦഊͰ
  ҙຯͷͳ͍͜ͱͳͲͻͱͭ΋ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 165. ແବͱࢥ͑Δ͜ͱͰ΋ͦ͜ʹ
  ԿΒ͔ͷҙຯΛݟग़͢ͷ͸ࣗ෼ࣗ਎

  View Slide

 166. ࣗ෼ͷελΠϧΛ࡞Δʹ͸
  ͋ΒΏΔ஌͕ࣝඞཁʹͳΔ

  View Slide

 167. ࠓ·Ͱಘͨڭ܇Λ͞Βʹந৅Խ

  View Slide

 168. ࢲͷݱࡏͷߦಈࢦ਑3ͭ

  View Slide

 169. 1. ࣗ෼Λ৴ָͯ͡͠Ή͜ͱ

  View Slide

 170. 2. ͋ΒΏΔ͜ͱʹؔ৺Λ࣋ͪ
  ڞ௨఺Λݟग़͢͜ͱ

  View Slide

 171. 3. ܧଓతʹऔΓ૊Ή͜ͱ

  View Slide

 172. ͜ͷߦಈࢦ਑͕ҧ͍Λ஌Γ
  ࣗ෼ͷελΠϧ(=ࠩผԽ)Λৢ੒ͤ͞Δ

  View Slide

 173. ੋඇօ༷͸ࢹ໺Λ޿͛ɺࢹ࠲ΛߴΊ
  ࣗ෼ͷελΠϧΛચ࿅ͤͯ͞ΈͯԼ͍͞

  View Slide

 174. օ༷͕׆༂͢Δ͜ͱΛָ͠Έʹ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 175. 175

  View Slide

 176. ࢲΛੋඇ౿Έ୆ʹ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide