$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Brief description of Docker and XaaS in the AI era

Brief description of Docker and XaaS in the AI era

Hidenori Matsuki

May 23, 2019
Tweet

More Decks by Hidenori Matsuki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. AI࣌୅ͷDocker+XaaS؆୯ཧղ
  MATSUKI Hidenori, DeNA AIγεςϜ෦ٕज़ڞ༗ձ May 23, 2019

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • দ໦Ͱ͢
  • https://github.com/mazgi
  • MLΤϯδχΞϦϯάάϧʔϓ
  • ே׆த
  2

  View Slide

 3. ࠓ೔ͷ͓࿩
  • Dockerͷ࿩
  • ศར͞ͷ֬ೝʙMLฤʙ
  • Dockerͬ͘͟Γཧղ
  • Docker ComposeͰ΋ͬͱศརʹ
  • DockerfileʢͪΐͬͱʣϕετϓϥΫςΟε
  • XaaSʢβʔεʣͷ࿩
  • ਎ۙͳXaaS
  • DockerͰGPUΛ࢖͏ͨΊͷIaaSͱIaC
  3

  View Slide

 4. 4
  ͦͷલʹ

  View Slide

 5. ͳͥ͜ͷςʔϚ͔
  • զʑ͕΍Γ͍ͨ͜ͱ
  • ʮ͍ͭͰ΋Ͳ͜Ͱ΋ίϯϐϡʔλʔʹܭࢉ͍ͤͨ͞ʯ
  • ʮGPU΋ඞཁͳ͚ͩ࢖͍͍ͨʯ
  • ʮ҆શʹσʔλΛѻ͍͍ͨʯ
  • ࠓ೔͸⬆ Λ࣮ݱ͢ΔͨΊͷͬ͘͟Γͱͨ͠࿩Ͱ͢
  5

  View Slide

 6. Poll͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ
  6
  ʢ͝ଘ஌͔΋͠Ε·ͤΜ͕ʣ
  DockerΛΑΓศརʹ࢖͍ͬͯͨͩ
  ͚Δ Docker Compose ͱ IaaS ͷ
  ࿩Λ͠·͢ɻ

  View Slide

 7. Poll͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ
  7
  ϩʔΧϧʢMacʣͱIaaSͦΕͧΕ
  Ͱ࢖͑ΔαϯϓϧΛ༻ҙ͠·͠

  View Slide

 8. Poll͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ
  8
  ηογϣϯͷ࠷ޙʹͥͻ۩ମ
  తͳ಺༰Λڭ͍͑ͯͩ͘͞

  View Slide

 9. ࠓ೔ͷαϯϓϧ
  • Dockerfileଞαϯϓϧ
  • mazgi-sandbox/201905.note.brief-description-of-docker-and-xaas-in-the-ai-era
  • IaCαϯϓϧ
  • mazgi/terraform-aws-simple-vpc/tree/v2019.05.2
  9

  View Slide

 10. ँࣙʗࢀߟࢿྉ
  ⏬ Λࢀߟʹ͍͖ͤͯͨͩ͞·ͨ͠
  • ެࣜυΩϡϝϯτ https://docs.docker.com/
  • ʮϚϯΨͰΘ͔ΔDockerʯγϦʔζ
  • #ϚϯΨͰΘ͔ΔDocker ᶃ https://llminatoll.booth.pm/items/825879
  • #ϚϯΨͰΘ͔ΔDocker ᶄ https://llminatoll.booth.pm/items/1036317
  • DockerΛࢧ͑Δٕज़ https://www.amazon.co.jp/dp/B00VHW3PKW
  10

  View Slide

 11. 11
  Dockerͷ࿩

  View Slide

 12. ศར͞ͷ֬ೝʙMLฤʙ
  Dockerͷ࿩
  12

  View Slide

 13. Docker͸ɾɾɾʁ
  • ؀ڥͷΠϝʔδԽ
  • ⬇ 1ߦͰ୭Ͱ΋Ͳ͜Ͱ΋TensorFlowͷಈ͘Jupyter Notebook͕ىಈͰ͖Δ
  • docker run -p 8888:8888 --rm -it tensorflow/tensorflow:latest-py3-jupyter
  13

  View Slide

 14. Docker͸ɾɾɾʁ
  • “ίϯςφΠϝʔδ”ͷ࡞੒ɺڞ༗ɺ࣮ߦ͕Ͱ͖Δ
  • “Securely build, share and run any application, anywhere”
  • by https://www.docker.com/
  • ͢Ͱʹଟ͘ͷίϯςφΠϝʔδ͕ڞ༗͞Ε͍ͯΔ
  • https://hub.docker.com/ ͳͲͰڞ༗Մೳ
  • ྫ: https://hub.docker.com/r/tensorflow/tensorflow/tags
  • ίϯςφΠϝʔδ͸શͯʮ࣮ߦՄೳͳLinuxʢͷίϯςφʣ؀ڥʯ
  14

  View Slide

 15. Dockerͬ͘͟Γཧղ
  Dockerͷ࿩
  15

  View Slide

 16. Dockerͬ͘͟Γཧղ
  • “Linuxίϯςφ”ͱ͸ʁ ▶ ࣍ͷϖʔδͰਤΛ঺հ͠·͢
  • ίϯςφͱ͸ҎԼͷ෼཭
  • ϓϩηεۭؒ, ϑΝΠϧγεςϜ, ωοτϫʔΫ, ܭࢉϦιʔεʢCPU, Memʣ
  • VirtualBoxͷΑ͏ͳԾ૝ϚγϯʢVMʣͰ͸ͳ͍
  • VM͸จࣈ௨Γϋʔυ΢ΣΞͷந৅Խ
  • pipͷΑ͏ͳιϑτ΢ΣΞύοέʔδͰ͸ͳ͍
  • ιϑτ΢ΣΞύοέʔδ͸͋͘·Ͱʢ࣮ߦՄೳϑΝΠϧΛؚΉʣσʔλ
  • venvͷΑ͏ͳ؀ڥ੾Γସ͑πʔϧͰ͸ͳ͍
  • ؀ڥ੾Γସ͑πʔϧ͸ओʹ؀ڥม਺ͳͲΛ੾Γସ͍͑ͯΔ
  16

  View Slide

 17. Container Runtime
  Process(es)
  bin lib
  Container Runtime
  Process(es)
  bin lib
  Container Runtime
  Process(es)
  bin lib
  Container Runtime
  Process(es)
  bin lib
  Dockerͬ͘͟Γཧղ
  17
  HW
  OS OS(Guest)
  OS(Host)
  HW
  HyperVisor
  pip ͳͲ
  ෺ཧϚγϯ্ͰVMΛհͣ͞ʹ
  ίϯςφΛಈ͔͢͜ͱ΋Մೳ
  Docker for Mac, GKEͳͲ͸
  VM্ͰίϯςφΛಈ͔͍ͯ͠Δ
  VirtualBox ͳͲ

  View Slide

 18. Dockerͬ͘͟Γཧղ
  • ࣮͸ίϯςφ≠Docker
  • DockerҎ֎ͷίϯςφٕज़΋͋Δ(LXC, Solaris Containers, etc.)
  • Ͱ͕͢ࠓ೔͸Dockerͷ࿩͚ͩ
  • Docker͸LinuxͷϦιʔε෼཭ػೳ(namespace)Λ࢖༻
  • Mount namespace, PID namespace, etc.
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_namespaces
  • ͳͷͰDocker for Mac͸macOS্ͷLinux্Ͱಈ͍͍ͯΔ
  • https://blog.docker.com/2016/03/docker-for-mac-windows-beta/
  18

  View Slide

 19. Dockerͬ͘͟Γཧղ
  • Ͳ͏΍ͬͯΠϯετʔϧ͢Ε͹͍͍ͷʁ on macOS
  • ࣮͸⬇ ͷ2ίϚϯυ͚ͩͰΠϯετʔϧͰ͖·͢
  • /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/
  master/install)"
  • brew cask install docker
  • ࢀߟ: https://brew.sh/
  19

  View Slide

 20. Docker ComposeͰ΋ͬͱศརʹ
  Dockerͷ࿩
  20

  View Slide

 21. Docker ComposeͰ΋ͬͱศརʹ
  • Docker Composeͱ͸ʁ
  • ෳ਺ͷίϯςφΛ؅ཧͰ͖Δπʔϧ
  • Կ͕Ͱ͖Δͷʁ
  • ʢ౰વʣෳ਺ίϯςφͷ؅ཧ
  • ྫ: WebΞϓϦέʔγϣϯ։ൃͰϑϩϯτΤϯυ, αʔόʔαΠυ, DBΛಉ࣌ʹىಈ
  • mazgi-showcase/docker-compose.webapp-dev-envs/blob/2019.04.0/rails-webapp/
  docker-compose.yml
  • ࠓ೔͸͋·Γ৮Ε·ͤΜ
  • ίϚϯυϥΠϯҾ਺ͷఆٛͱ؅ཧ
  • ʮdocker run …ͳΜ͚ͩͬʯͬͯͳΔ͜ͱͳ͍Ͱ͔͢ʁ
  • ͦΕɺYAMLܗࣜͰఆٛͰ͖·͢ɺ΋ͪΖΜGitͰόʔδϣϯ؅ཧՄೳ
  21

  View Slide

 22. Docker ComposeͰ΋ͬͱศརʹ
  • ͔͜͜ΒεΫγϣଟΊͰ͍͖·͢
  • ͕࣌ؒ͋Ε͹Demo΋͠·͢
  • αϯϓϧʢ࠶ܝʣ
  • mazgi-sandbox/201905.note.brief-description-of-docker-and-xaas-in-the-ai-era
  22

  View Slide

 23. Docker ComposeͰ΋ͬͱศརʹ
  23
  sample-files/01.docker-compose-2.3-tensorflow/docker-compose.yml
  ⬇ ΛYAMLͰఆٛ
  - DockerΠϝʔδ໊
  - ϙʔτϑΥϫʔυઃఆ

  View Slide

 24. Docker ComposeͰ΋ͬͱศརʹ
  24
  sample-files/02.docker-compose-2.3-tensorflow/docker-compose.yml
  ΠϝʔδͰ͸ͳ͘DockerfileΛϏϧυ
  Dockerfileͷத਎͸લϖʔδͱಉ͡
  ※SHA256ϋογϡΛࢦఆ͢Δͱ࣮֬ʹಉ͡
  ΠϝʔδΛݩʹͰ͖Δ
  sample-files/02.docker-compose-2.3-tensorflow/Dockerfile

  View Slide

 25. Docker ComposeͰ΋ͬͱศརʹ
  25
  sample-files/03.docker-compose-2.3-tensorflow/docker-compose.yml
  Dockerfileͷ໊લΛ”Dockerfile”Ҏ֎ʹ
  ͍ͨ͜͠ͱɺ͋Γ·͢ΑͶ
  sample-files/03.docker-compose-2.3-tensorflow/Dockerfile.03-2
  ϑΝΠϧΛ௥Ճ͍ͨ͜͠ͱ͋Γ·͢ΑͶ

  View Slide

 26. Dockerfileʢͪΐͬͱʣ
  ϕετϓϥΫςΟε
  Dockerͷ࿩
  26

  View Slide

 27. DEMO
  DockerfileʢͪΐͬͱʣϕετϓϥΫςΟε
  27
  sample-files/04.docker-tensorflow/Dockerfile.04-01.unfavorable
  sample-files/04.docker-tensorflow/Dockerfile.04-02.favorable
  ͍ͭ”RUN”໋ྩΛԿߦ΋ॻ͍ͯ͠·͍
  ·͕͢”RUN”͝ͱʹϨΠϠʔ͕࡞ΒΕ
  ΠϝʔδαΠζ͕૿͑ΔͷͰྑ͋͘Γ
  ·ͤΜɻ
  “RUN”໋ྩΛͰ͖Δ͚ͩগͳ͘͢Δ͜
  ͱͰॏͳΔϨΠϠʔΛݮΒ͢͜ͱ͕Ͱ
  ͖·͢ɻ

  View Slide

 28. DEMO
  DockerfileʢͪΐͬͱʣϕετϓϥΫςΟε
  28
  sample-files/05.docker-tensorflow/Dockerfile.05-01.fail
  build࣌ʹϓϥΠϕʔτϦϙδτϦ͔Β
  git clone͍ͨ͜͠ͱ͋Γ·͢ΑͶ
  Ͱ΋݁Ռ͸ɾɾɾ伴͕ͳ͍ͨΊcloneͰ͖·ͤΜ
  Permission denied (publickey).
  fatal: Could not read from remote repository.

  View Slide

 29. DEMO
  DockerfileʢͪΐͬͱʣϕετϓϥΫςΟε
  29
  sample-files/05.docker-tensorflow/Dockerfile.05-02.insecure
  ͦΜͳ࣌ɺ”COPY”໋ྩͰ伴ϑΝΠϧ
  Λίϐʔ͢Ε͹buildதʹgit cloneͰ͖
  ·͕͢ɺ͜Ε͸ةݥͰ͢ʂ
  “COPY”ͷϨΠϠʔΛࢦఆͯ͠؆୯ʹ伴ϑΝΠϧ
  ΛऔΓग़͢͜ͱ͕Ͱ͖ͯ͠·͍·͢ɻ
  ܁Γฦ͠·͕͢ɺ͜Ε͸ͱͯ΋ةݥͰ͢ʂ
  Ͱ΋“COPY”ͷ࣌ʹ࡞ΒΕͨϨΠϠʔ
  ͸͔ͬ͠Γͱ࢒͍ͬͯ·͢ɻ

  View Slide

 30. DEMO
  DockerfileʢͪΐͬͱʣϕετϓϥΫςΟε
  30
  sample-files/05.docker-tensorflow/Dockerfile.05-03.secure-with-buildkit
  ͦ͜Ͱ”RUN”໋ྩʹΦϓγϣϯΛ
  ౉ͤΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ɻ
  build࣌ʹ΋͜ͷΑ͏ͳࢦఆΛ͢Δඞཁ͕͋Γ·͢
  DOCKER_BUILDKIT=1 docker build . \
  —secret id=github_private_key,src=$(pwd)/.ssh/deploy-key.id_rsa \
  -f Dockerfile.05-03.secure-with-buildkit

  View Slide

 31. 31
  XaaSʢβʔεʣͷ࿩

  View Slide

 32. ਎ۙͳXaaS
  XaaSʢβʔεʣͷ࿩
  32

  View Slide

 33. ਎ۙͳXaaS
  • XaaS == Anything as a ServiceɺIaaS, FaaS, SaaS ͳͲͷ૯শ
  • IaaS == Infrastructure as a Service
  • αʔόʔϋʔυ΢ΣΞͷαʔϏεԽ
  • Ϣʔβʔ͸OSͱωοτϫʔΫΛѻ͑Δ
  • FaaS == Function as a Service
  • ʢϓϩάϥϛϯάతҙຯͷʣؔ਺࣮ߦ؀ڥͷαʔϏεԽ
  • Ϣʔβʔ͸ؔ਺Λఆ࣮ٛ͠ߦͰ͖Δ
  • SaaS == Software as a Service
  • ΞϓϦέʔγϣϯͷαʔϏεԽ
  • Ϣʔβʔ͸ʢWebϒϥ΢βӽ͠ʹʣܾ·ͬͨΞϓϦέʔγϣϯΛ࢖༻Ͱ͖Δ
  33

  View Slide

 34. ???
  Process(es)
  bin lib
  ???
  Process(es)
  bin lib
  ਎ۙͳXaaS
  34
  OS(Guest)
  OS(Host)
  HW
  HyperVisor
  ???
  Process(es)
  bin lib
  Data
  IaaS FaaS SaaS
  VMҎԼΛ͓೚ͤ ΞϓϦ࣮ߦ؀ڥ·Ͱ͓೚ͤ σʔλҎ֎શ෦͓೚ͤ
  Gmail
  AWS Lambda
  Cloud Functions
  Google Calendar
  AWS EC2
  GCP GCE
  ౰વϋʔυ΢ΣΞ͕
  ͋Δ”͸ͣ”ɻ
  ͖ͬͱLinuxͳͲ͕
  ಈ͍͍ͯΔ”͸ͣ”ɻ
  ΋͸΍Ϣʔβʔ͔Β͸
  ࢓૊Έ͕ݟ͑ͳ͍ɻ

  View Slide

 35. ਎ۙͳXaaS
  35
  https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-runtimes.html
  ྫ͑͹AWS Lambda͸Amazon
  LinuxͰಈ͍͍ͯΔɻ

  View Slide

 36. DockerͰGPUΛ࢖͏ͨΊͷ
  IaaSͱIaC
  XaaSʢβʔεʣͷ࿩
  36

  View Slide

 37. DockerͰGPUΛ࢖͏ͨΊͷIaaSͱIaC
  • զʑ͕΍Γ͍ͨ͜ͱ
  • ʮ͍ͭͰ΋Ͳ͜Ͱ΋ίϯϐϡʔλʔʹܭࢉ͍ͤͨ͞ʯ
  • ʮGPU΋ඞཁͳ͚ͩ࢖͍͍ͨʯ
  • ʮ҆શʹσʔλΛѻ͍͍ͨʯ
  • ⬆ Λ࣮ݱ͢ΔͨΊʹඞཁͳͷ͸ɾɾɾʁ
  37

  View Slide

 38. DockerͰGPUΛ࢖͏ͨΊͷIaaSͱIaC
  • ʮ͍ͭͰ΋Ͳ͜Ͱ΋ίϯϐϡʔλʔʹܭࢉ͍ͤͨ͞ʯ
  • IaaSͰੈքதͲ͔͜ΒͰ΋Ծ૝Խ͞Εͨίϯϐϡʔλʔ͕࢖͑Δ✅
  • DockerΛ࢖͑͹؀ڥΛ؆୯ʹ࠶ݱͰ͖Δ✅
  • IaaSʹDockerͷΠϯετʔϧ͕ඞཁɾɾɾʁ
  38

  View Slide

 39. DockerͰGPUΛ࢖͏ͨΊͷIaaSͱIaC
  • ʮGPU΋ඞཁͳ͚ͩ࢖͍͍ͨʯ
  • IaaSͰେྔʹGPUΛ࢖͑Δ✅
  • Docker͔ΒGPUͬͯͲ͏΍ͬͯ࢖͑͹ɾɾɾʁ
  39

  View Slide

 40. DockerͰGPUΛ࢖͏ͨΊͷIaaSͱIaC
  • ʮ҆શʹσʔλΛѻ͍͍ͨʯ
  • IaaSͳΒ͍ͭ͘Ͱ΋ִ཭ͨ͠؀ڥ࡞Εͯ҆શ✅
  • Ͱ΋ͦͷ··Ͱ͸ੈքதͲ͔͜ΒͰ΋ΞΫηεͰ͖ͯ͠·͏ͷͰ͸ɾɾɾʁ
  • ౎౓ִ཭ͨ͠؀ڥ࡞ΔͷେมͰ͸ɾɾɾʁ
  40

  View Slide

 41. DockerͰGPUΛ࢖͏ͨΊͷIaaSͱIaC
  • IaC == Infrastructure as Code
  • ʮΠϯϑϥΛίʔυͰఆٛ͢Δʯߟ͑ํ
  • ίʔυͳͷͰ
  • όʔδϣϯ؅ཧͰ͖Δ
  • ෳ੡Ͱ͖Δ
  • ܁Γฦ͠΍෼ذ͕Ͱ͖Δʢݶఆతʣ
  • ଟ͘ͷπʔϧ͕͋Δ
  41

  View Slide

 42. DEMO
  DockerͰGPUΛ࢖͏ͨΊͷIaaSͱIaC
  • αϯϓϧʢ࠶ܝʣ
  • https://github.com/mazgi/terraform-aws-simple-vpc/tree/v2019.05.2/examples/
  simple-ml
  • ࠓճͷDemo ▶ ࣍ͷϖʔδͰߏ੒ਤΛ঺հ͠·͢
  • TerraformͰAWSΛઃఆ͢Δ
  • ಈը ▶ https://www.youtube.com/watch?v=aJiaQASr0G4
  • AWSఏڙͷDeep LearningΠϝʔδ͔ΒԾ૝ϚγϯΛىಈ͢Δ
  • Ծ૝ϚγϯʢVMʣ΁ͷSSH઀ଓݩΛ೚ҙͷIPΞυϨεʹݶఆ͢Δ
  • VM্ͰDocker Composeͱnvidia-docker 2Λ࢖ͬͯTensorFlowίϯςφΛىಈ͢Δ
  • ϩʔΧϧ͔ΒWebϒϥ΢βͰDockerίϯςφ্ͷJupyter Notebookʹ઀ଓ͢Δ
  42

  View Slide

 43. DEMO
  DockerͰGPUΛ࢖͏ͨΊͷIaaSͱIaC
  43
  AWS VPC
  https://network.yamaha.com/support/download/tool/
  Your Place ( Office )
  Other Places
  GPU Instance
  SSH
  HTTP
  SSH

  View Slide