Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JAWS-UG広島@酒まつり 2019/10/13 ランチセッション

JAWS-UG広島@酒まつり 2019/10/13 ランチセッション

広島と北広島市の関係と
JAWS FESTA 2019について

Kazuki Miura

October 13, 2019
Tweet

More Decks by Kazuki Miura

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ޿ౡͱ
  ๺޿ౡࢢͱ
  JAWS FESTA

  View Slide

 2. ࡾӜҰथ
  Twitter @miu_crescent
  JAWS ࡳຈ Media-JAWS
  ੜ·Ε͸
  ळాͷถ೶Ո
  େֶͰ౦ژˠब৬Ͱ๺ւಓ
  ޷͖ͳ೔ຊञੜ䷡଄ΓͰ೤ᗎ

  View Slide

 3. ࡳຈ͔Βདྷ·ͨ͠ʂ

  View Slide

 4. ͓Έ΍͛

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. ࠓɺ๖͍͑ͯΔࣄ

  View Slide

 10. ࠓɺ๖͍͑ͯΔࣄ

  View Slide

 11. ࠷ॳʹ࡞ͬͨίϨ͕
  ϘπʹͳͬͨͷͰ
  ϥϯνηογϣϯ

  View Slide

 12. Body text. Can add shape
  under text if it’s too hard to
  read on image
  ݁ߏɺԕ͔ͬͨ

  View Slide

 13. Body text. Can add shape
  under text if it’s too hard to
  read on image
  ʮ͖ͨͻΖʯͳΒ
  ͙͢ͳͷʹ

  View Slide

 14. View Slide

 15. ๺޿ౡࢢ

  View Slide

 16. ࡳຈ։୓࣌୅ʹ
  ޿ౡ͔Β25ށ103ਓ͕Ҡॅ
  ʮ޿ౡଜʯΛ։ଜ
  1884೥

  View Slide

 17. ࢢ੍ࢪߦ
  ʮೆࡳຈࢢʹ͢Δʁʯ
  ʮզʑͷϧʔπ͸޿ౡʹ༗Γʯ

  ʮ๺޿ౡࢢʯ஀ੜ
  1996೥

  View Slide

 18. ๺޿ౡࢢ
  ޿ౡͷແݶͷൃలΛද௃ͨ͠΋ͷ

  View Slide

 19. View Slide

 20. ๺޿ౡࢢͷҒۀ

  View Slide

 21. ΫϥʔΫത࢜ தࢁٱଂ

  View Slide

 22. ΫϥʔΫത࢜ தࢁٱଂ

  View Slide

 23. ΫϥʔΫത࢜
  χϯδϯ
  δϟΨΠϞ
  λϚωΪ
  Ϛανϡʔηοπࣜ࠿ഓ๏ΛऔΓೖΕͯ
  ೔ຊͰ࠿ഓʹ੒ޭ

  View Slide

 24. ΫϥʔΫത࢜
  ೔ຊਓถ޷͖͗ͩ͢Ζɻ
  ๺ւಓɺפͯ͘Ҵ࡞ແཧͩͬͯɺɺɺ
  ஋ஈ͸͕͋ΔΘɺ૪͍͸ى͖ΔΘɻɻ
  جຊถېࢭͳɻύϯ৯͑ύϯ
  ͨͩ͠ɺϥΠεΧϨʔ͸ڐ͢
  χϯδϯ
  δϟΨΠϞ
  λϚωΪ
  ΧϨʔͱ͍͑͹

  View Slide

 25. ΫϥʔΫത࢜
  Ҵ࡞΋͏ېࢭͳ

  View Slide

 26. தࢁٱଂ
  ถېࢭʁʁ
  ͋Γ͑Μ΍Ζɻɻɻ

  View Slide

 27. தࢁٱଂ
  ίϝ৯΂͍ͨɺɺɺ
  വؗͰ͸͏·͘Ͱ͖͍ͯΔ…
  ͦͷछ΋ΈΛ
  औΓدͤΔΜ͡Όʂ
  ݱࡏʮ๺ేࢢʯ͔Β
  ʲ੺ໟʳͱ͍͏඼छ
  ΛऔΓدͤΔ

  View Slide

 28. தࢁٱଂ
  ίϝ৯΂͍ͨɺɺɺ
  വؗͰ͸͏·͘Ͱ͖͍ͯΔ…
  ͦͷछ΋ΈΛ
  औΓدͤΔΜ͡Όʂ
  ݱࡏʮ๺ేࢢʯ͔Β
  ʲ੺ໟʳͱ͍͏඼छ
  ΛऔΓدͤΔ

  View Slide

 29. View Slide

 30. ͓Έ΍͛ʹͥͻ

  View Slide

 31. தࢁٱଂ
  ਫԹ͑͞Ұఆʹอͯ͹͍͚ͦ͏
  24࣌ؒମ੍ͰσʔλΛͱͬͯԹ౓؅ཧ
  ೔ޫΛΑΓ౰ͯΔͨΊʹ
  ΫωΫωͷ༻ਫ࿏Λ࡞ͬͨΓ
  ͓෩࿊ͷ͓౬ΛࠞͥͨΓ
  ͦͯ͠ɺ͍ͭʹ
  פྫྷ஍ͰͷҴ࡞ͷख๏Λཱ֬ʂʂ

  View Slide

 32. தࢁٱଂ
  ࠇాਗ਼ོ
  େٱอར௨
  ͔Βදজ

  View Slide

 33. 1990೥ ͖ΒΒ397
  ೪Γؾ͕গͳ͘
  က෺ʹ࠷ద
  ๺ւಓͷถ͸·͍ͣɻΛ෴ͨ͠

  View Slide

 34. ඒຯ͍͓͠ถ͕ͨ͘͞Μ

  View Slide

 35. ञถ΋ඒຯ͘͠ҭ͍ͬͯ·͢

  View Slide

 36. ౦޿ౡࢢ ๺޿ౡࢢ
  ࣮͸࢞ຓ౎ࢢ

  View Slide

 37. ຊՈΛࢀߟʹ๺ւಓͰ΋ञ·ͭΓ

  View Slide

 38. ޿ౡ͕ϧʔπͳΜͩɻɻɻ
  ๺ւಓʹߦͬͯΈ͍ͨͳ͊ɻɻɻ

  View Slide

 39. ͍ͭͰʹ
  Ϋϥ΢υͷษڧͱ͔Ͱ͖ͨΒ࠷ߴͳͷʹɺ

  View Slide

 40. ͦΜͳɺ͋ͳͨʹʂ
  ͓͢͢ΊͷΠϕϯτ͕͋Γ·͢ʂʂ

  View Slide

 41. ͍ͨͩ·ࢀՃਃ͠ࠐΈड෇தʂʂ

  View Slide

 42. ͍ͨͩ·ࢀՃਃ͠ࠐΈड෇தʂʂ

  View Slide

 43. JAWS FESTA
  LET’S JOIN
  IN SAPPORO

  View Slide

 44. JAWS-UG ࡳຈ

  View Slide

 45. ̏ʙ̐ϲ݄ʹҰճͷϖʔεͰ։࠵ͯ͠·͢ʂ
  +"84ࡳຈ

  View Slide

 46. ࣍͸͍Α͍Α'&45"ʂʂ
  5/24 ୈ23ճ JAWS-UGࡳຈ 49ਓ
  ॳ৺ऀ޲͚ճ

  View Slide

 47. ࣍͸͍Α͍Α'&45"ʂʂ
  9/12 ୈ24ճ JAWS-UGࡳຈ 47ਓ
  ػցֶशͱ͔

  View Slide

 48. ࣍͸͍Α͍Α'&45"ʂʂ
  ࠙਌ձ͸10ਓલޙ

  View Slide

 49. ࣍͸͍Α͍Α'&45"ʂʂ

  View Slide

 50. ಓ࢈ࢠ૯Ϋϥ΢υΤϯδχΞԽܭը

  View Slide

 51. ݸਓతʹฉ͖͍ͨηογϣϯ
  ॳ୅AWS Samurai ͕جௐߨԋ
  1 10୅ΤϯδχΞ͕̎ਓ΋ʂʁ
  2 ૯຿͕ࢿ֨Λऔͬͯى͖ͨมԽ
  3

  View Slide

 52. ϚϧνAZ͸
  ৑௕ੑͷເΛݟΔ͔
  ੢ాཾే͞Μ
  ౦ژϦʔδϣϯͷେن໛ো֐Λ͖͔͚ͬ
  ʹɺΫϥ΢υϓϩόΠμΛѻ͏֤اۀ͕ࣗ
  ਎ͰαʔϏεͷ৴པੑɾՄ༻ੑΛ޲্ͤ͞
  Δʹ͸ԿΛ͢Δ΂͖͔ɻ

  View Slide

 53. ΋͜͞Μ
  "84ͷಋೖΛݕ౼͍ͯ͠Δํɺ࠷ۙ"84ͷΛ
  ৮Γ࢝Ίͨํ͔Βɺ"84ʹਫ਼௨ͨ͠ΤΩεύʔ
  τ·Ͱɺʮָ͠ΜͰ"84ͷ஌ࣝΛ͚ͭΔʯ͜ͱ
  ͕ग़དྷΔηογϣϯʹͳ͓ͬͯΓ·͢ɻ
  ○○ΛAWSͰ࡞Δʹ͸Ͳ͏͢Ε͹͍͍ʁ
  ~ ߏஙྫͱΞʔΩςΫνϟਤΛఴ͑ͯ

  View Slide

 54. ాᬑ༑ܙ͞Μ
  ຊηογϣϯͰ͸ɺ࢒೦ͳ*5Ϧςϥγʔͷࢲ
  ͕"84ೝఆΫϥ΢υϓϥΫςΟγϣφʔऔ
  ಘʹνϟϨϯδͨ͠ܦҢͱ߹֨·Ͱ͚͗ͭ͜
  ͨษڧํ๏ΛৼΓฦ͑Γͳ͕Βɺࢿ֨Λऔಘ
  ͢Δ͜ͱͰىͬͨ͜มԽΛ͓࿩͠͠·͢
  ૯຿ελοϑͷࢲ͕AWS ೝఆΫϥ΢υ
  ϓϥΫςΟγϣφʔऔಘʹνϟϨϯδ͠
  ͨཧ༝ͱมԽͷ͓࿩

  View Slide

 55. ా໊ล݈ਓ͞Μ
  ۭ͕ͲΜͳʹ෼ް͍Ӣʹ෴ΘΕ͍ͯͨͱͯ͠΋ɺ
  ͦͷ্ʹ͸͍ͭ΋੨ۭ͕޿͕͍ͬͯ·͢ɻΫϥ΢
  υͷͦͷઌʹ͸ɺՌͯ͠ͳ͘޿͕Δੈք͕͋Δͷ
  Ͱ͢ɻ΋͠΋͋ͳ͕ͨ஍্͔ΒӢΛݟ্͛ͯΔͩ
  ͚ͳΒ͹ɺࠓ͙͢΍ΊͯඈͼཱͭͷͰ͢ɻਓੜ͸
  ༗ݶͳͷ͔ͩΒɻ
  Ӣͷ޲͜͏͸ɺ͍ͭ΋੨ۭ

  View Slide

 56. LTืूதʂ
  ̍ਓ͔΋ʁ(μϝͳΒݴͬͯ)

  View Slide

 57. Έͳ͞Μͷ͓ӽ͠Λ͓଴͓ͪͯ͠Γ·͢ʂ

  View Slide