Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

テレビのサーバレス視聴データ収集・分析の仕組みのご紹介

 テレビのサーバレス視聴データ収集・分析の仕組みのご紹介

#logben
#GCP

74cec195bfb6cb5165256d88cb7fcf0f?s=128

Kazuki Miura

June 26, 2020
Tweet

More Decks by Kazuki Miura

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ςϨϏͷαʔόϨεࢹௌσʔλ ऩूɾ෼ੳͷ࢓૊Έͷ͝঺հ ࡾӜҰथ

 2. ࡾӜҰथ ๺ւಓςϨϏ์ૹ +"846(ࡳຈ .FEJB+"84 +1@4USJQFTࡳຈ ήετϒϩΨʔ ࣗݾ঺հ

 3. wલճɺࢀՃͯͦ͠ͷޙͷϑΟʔυόοΫ wςϨϏͷࢹௌσʔλͬͯʁ wऩूͷ࿩ w෼ੳͷ࿩ AGENDA

 4. લճͷϑΟʔυόοΫ MPHCFO

 5. ഑৴୲౰ͱͯ͠ࢀՃ͠·ͨ͠

 6. ຊ౰ʹυϯϐγϟͰɺͦͷ··ߏங͠·ͨ͠

 7. MPHCFOײँ

 8. "848"'ͷϩάΛ ผΞΧ΢ϯτʹஔ͘ͱ͖ʹϋϚͬͨ

 9. $MPVE'PSNBUJPOͰղܾʂ ͋ͱͰࢿྉπΠʔτ͓͖ͯ͠·͢

 10. ςϨϏͷࢹௌσʔλͬͯʁ MPHCFO

 11. None
 12. None
 13. ʷ

 14. Broadcast Markup Language

 15. ʷ #.-

 16. #.- ʷ

 17. #.- ʷ

 18. #.- ʷ #.-ϒϥ΢β ΠϕϯτΛर͏

 19. #.- ݟͯͳ͍ ݟͯΔ

 20. #.- ผͷDI ͏ͪͷDI POMPBE POVOMPBE

 21. #.- ిݯ0'' ిݯ0/ POMPBE POVOMPBE

 22. #.- ిݯ0'' ిݯ0/ POMPBE POVOMPBE ʷ

 23. #.- ిݯ0'' ిݯ0/ POMPBE POVOMPBE /73".

 24. #.- ిݯ0'' ిݯ0/ POMPBE POVOMPBE /73". POMPBE

 25. ऩूͷ࿩ MPHCFO

 26. ձࣾʹఏҊ͢Δ΋༧ࢉ͕ͳ͍ αʔόͱ͔Θ͔Βͳ͍

 27. ձࣾʹఏҊ͢Δ΋༧ࢉ͕ͳ͍ αʔόͱ͔Θ͔Βͳ͍ →⽉10万は超えたらダメ →サーバレスで

 28. ɾ#.-͸ಉظॲཧ0/-: ɾ਺ඵؒͰ਺ສͷΞΫηε͕༧૝͞ΕΔ Ϩεϙϯε͕དྷΔ·Ͱಈ͔ͳ͍ ɾਂ໷ͱ͔͸ͦΜͳʹ͜ͳ͍ ཁ݅

 29. ɾ#.-͸ಉظॲཧ0/-: ɾ਺ඵؒͰ਺ສͷΞΫηε͕༧૝͞ΕΔ Ϩεϙϯε͕དྷΔ·Ͱಈ͔ͳ͍ ɾਂ໷ͱ͔͸ͦΜͳʹ͜ͳ͍ ཁ݅ མͪͳ͍ʂ ੍ݶͳ͍ʂ ࢖ͬͨ෼͚ͩʂ

 30. ɾ#.-͸ಉظॲཧ0/-: ɾ਺ඵؒͰ਺ສͷΞΫηε͕༧૝͞ΕΔ Ϩεϙϯε͕དྷΔ·Ͱಈ͔ͳ͍ ɾਂ໷ͱ͔͸ͦΜͳʹ͜ͳ͍ ཁ݅ མͪͳ͍ʂ ੍ݶͳ͍ʂ ࢖ͬͨ෼͚ͩʂ 'BB4 'BB4

 31. ɾ#.-͸ಉظॲཧ0/-: ɾ਺ඵؒͰ਺ສͷΞΫηε͕༧૝͞ΕΔ Ϩεϙϯε͕དྷΔ·Ͱಈ͔ͳ͍ ɾਂ໷ͱ͔͸ͦΜͳʹ͜ͳ͍ ཁ݅ མͪͳ͍ʂ ੍ݶͳ͍ʂ ࢖ͬͨ෼͚ͩʂ 'BB4 'BB4

  -BNCEB
 32. None
 33. ͩͱා͍ͳ͊ ্ݶ؇࿨ͬͯख΋͋Δ͚Ͳ΋ɻɻ #JH2VFSZ࢖͍͍ͨ͠

 34. ೥౰࣌ Ќ൛ൃදʂʂ

 35. ඵؒͰ௒͑ͳ͔ͬͨΒ͍͍Β͍͠

 36. None
 37. ೥("

 38. ೥(" ඵ͋ͨΓ  

 39. ೥(" ඵ͋ͨΓ ԯ

 40. ೥(" ඵ͋ͨΓ ສ

 41. ͜ΕͰ҆৺

 42. ࣮ࡍʹඵͰສ͸ࡹ͍ͨ

 43. ৄ͍͠ͷ͸ࣄྫهࣄಡΜͰͶ

 44. 'BBT ΩϡʔΠϯά &5- %8) &%" #.-

 45. ෼ੳͷ࿩ MPHCFO

 46. ແྉͷ෼ੳ4BB4 (16516ແྉʂ ϕʔεͷ෼ੳ؀ڥ

 47. None
 48. (4VJUFͷਓ͸࢖͍΍͍͔͢΋

 49. #2΋௚઀͔͚Δ

 50. ϝϞϦ࢖͍·͘Δͱ (#ΛׂΓ౰ͯ΋Βͬͨ͜ͱ΋

 51. Έͳ͞ΜͲΜͳ؀ڥͰ ऩूɾ෼ੳ΍ͬͯ·͔͢ʁ

 52. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ MPHCFO