Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

SmartHRの採用の特徴 / SmartHR @ Scrum Recruiting LABO

SmartHRの採用の特徴 / SmartHR @ Scrum Recruiting LABO

「Scrum Recruiting LABO #2」の登壇資料です。(2019/4/23 @ eureka社)

↓解説付きのブログを書いてますのでどうぞ!
https://blog.shojimiyata.com/entry/2019/04/26/095827

29d6cf1e2bf67869f375dd1b9dd558a8?s=128

Shoji Miyata

April 23, 2019
Tweet

More Decks by Shoji Miyata

Other Decks in Business

Transcript

 1. 4DSVN3FDSVJUJOH-"#0 !FVSFLB

 2. None
 3. ໊

 4. ೥൒લ

 5. None
 6. ໊ʢࣾһ໊ʣ

 7. None
 8. 4NBSU)3ͷ ࠾༻ͷಛ௃

 9. 4NBSU)3ͷ ࠾༻ͷಛ௃ ˞ٶాͷओ؍ͳͷͰϝϯόʔʹฉ͘ͱҧ͏౴͕͑ؼͬͯ͘Δ͔΋

 10. Φʔϓϯ มͳاը ϝϯόʔ͕ओମత

 11. Φʔϓϯ มͳاը ϝϯόʔ͕ओମత

 12. ໘઀༻ͷࢿྉΛ 8FCެ։͍ͯ͠·͢

 13. None
 14. None
 15. None
 16. None
 17. ݁Ռ

 18. None
 19. ʊਓਓਓਓਓਓʊ ʼ ഒ ʻ ʉ:?:?:?:?:ʉ

 20. None
 21. ʊਓਓਓਓਓਓʊ ʼ ສճ ʻ ʉ:?:?:?:?:ʉ

 22. None
 23. ମݧೖ੍ࣾ౓

 24. None
 25. Φʔϓϯ มͳاը ϝϯόʔ͕ओମత

 26. ࡢ೥݄

 27. ΤϯδχΞΛ ൒೥ؒ࠾༻Ͱ͖ͯͳ͍ ࡢ೥݄

 28. ΤϯδχΞఆྫ.5(ʹͯ

 29. ׻ܴձͷ΍ΓํΛ ๨Εͦ͏ ΤϯδχΞఆྫ.5(ʹͯ

 30. αΠθϦΞͷ

 31. None
 32. None
 33. None
 34. None
 35. None
 36. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓʊ ʼ ϲ݄Ͱ໊ ʻ ʉ:?:?:?:?:?:?:ʉ

 37. None
 38. γϟτϧόε εϙϯαʔ ࣋ͪࠐΈاը

 39. None
 40. None
 41. άϧϝϚοϓ όεͷ࠲੮Ͱ഑෍

 42. None
 43. None
 44. None
 45. None
 46. Φʔϓϯ มͳاը ϝϯόʔ͕ओମత

 47. ʮࣗ཯ۦಈʯ

 48. ମݧೖ੍ࣾ౓

 49. ࠾༻Πϕϯτ

 50. มͳاը

 51. اըʙ࣮ߦ·Ͱ ࣗ཯ۦಈͰ

 52. ໊͘Β͍͕ ϦϑΝϥϧ ˞঺հ੍౓͋Γʢສԁʣ

 53. νʔϜઐଐϦΫϧʔλʔతʹ ͳ͍ͬͯΔਓ΋͍Δ

 54. ͳͥʁ

 55. ฉ͍ͯΈ·ͨ͠

 56. ʢ͍͍͜ͱݴͬͯ΋Β͑ͦ͏ʣ

 57. ʰΦϯϥΠϯηʔϧε৬͸ɺ࠾༻ࢢ৔͕ڱͯ͘ ੵۃతʹൃ৴͠ͳ͍ͱީิऀʹಧ͔ͳ͍͔Βʱ

 58. ʰԠืΑΓ΋ϦϑΝϥϧͷ΄͏͕ ࠾༻཰͕ߴͯ͘ޮ཰తͳͷͰʱ

 59. ʰݱ৔ͷ΄͏͕׆༂͢Δਓͷཁ͕݅ Θ͔͍ͬͯΔͷͰɺεΫϦʔೋϯά΍ ॻྨબߟ͸ͪ͜ΒͰ΍Δ΄͏͕ޮ཰త͔ͩΒʱ

 60. ʰ࠾༻ͷίετ͕Լ͕Δ͔ΒͰ͔͢Ͷɻ ͋ͱɺ͓ۚେ޷͖ʂ ʱ ˞঺հ੍౓͋Γʢສԁʣ

 61. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓʊ ʼ ΈΜͳυϥΠ ʻ ʉ:?:?:?:?:?:?:ʉ

 62. ʰ͜ͷձࣾͷࠓ͕ɺ ਖ਼͍͠ձࣾͷ͋Γํͩͱࢥͬͯͯɺ ͜͏͍͏ձࣾʹ͏·͍ͬͯ͘ཉ͍͔͠Βʱ

 63. ͍͍࿩

 64. ࠾༻ʹશྗ

 65. Ҡస͠·ͨ͠ʂ

 66. ໊·Ͱ ࠾༻͢Δͧʂ

 67. ࠷ޙʹʢͦͷʣ

 68. None
 69. ࠷ޙʹʢͦͷʣ

 70. ʲٸืʳ ਓࣄ ໊

 71. 4NBSU)3࠾༻ ݕࡧ

 72. 8FBSF)JSJOH