Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

SmartHRの採用の特徴 / SmartHR @ Scrum Recruiting LABO

SmartHRの採用の特徴 / SmartHR @ Scrum Recruiting LABO

「Scrum Recruiting LABO #2」の登壇資料です。(2019/4/23 @ eureka社)

↓解説付きのブログを書いてますのでどうぞ!
https://blog.shojimiyata.com/entry/2019/04/26/095827

Shoji Miyata

April 23, 2019
Tweet

More Decks by Shoji Miyata

Other Decks in Business

Transcript

 1. 4DSVN3FDSVJUJOH-"#0
  !FVSFLB

  View full-size slide

 2. ໊ʢࣾһ໊ʣ

  View full-size slide

 3. 4NBSU)3ͷ
  ࠾༻ͷಛ௃

  View full-size slide

 4. 4NBSU)3ͷ
  ࠾༻ͷಛ௃
  ˞ٶాͷओ؍ͳͷͰϝϯόʔʹฉ͘ͱҧ͏౴͕͑ؼͬͯ͘Δ͔΋

  View full-size slide

 5. Φʔϓϯ
  มͳاը
  ϝϯόʔ͕ओମత

  View full-size slide

 6. Φʔϓϯ
  มͳاը
  ϝϯόʔ͕ओମత

  View full-size slide

 7. ໘઀༻ͷࢿྉΛ
  8FCެ։͍ͯ͠·͢

  View full-size slide

 8. ʊਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼ ഒ ʻ
  ʉ:?:?:?:?:ʉ

  View full-size slide

 9. ʊਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼ ສճ ʻ
  ʉ:?:?:?:?:ʉ

  View full-size slide

 10. ମݧೖ੍ࣾ౓

  View full-size slide

 11. Φʔϓϯ
  มͳاը
  ϝϯόʔ͕ओମత

  View full-size slide

 12. ΤϯδχΞΛ
  ൒೥ؒ࠾༻Ͱ͖ͯͳ͍
  ࡢ೥݄

  View full-size slide

 13. ΤϯδχΞఆྫ.5(ʹͯ

  View full-size slide

 14. ׻ܴձͷ΍ΓํΛ
  ๨Εͦ͏
  ΤϯδχΞఆྫ.5(ʹͯ

  View full-size slide

 15. αΠθϦΞͷ

  View full-size slide

 16. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼ ϲ݄Ͱ໊ ʻ
  ʉ:?:?:?:?:?:?:ʉ

  View full-size slide

 17. γϟτϧόε
  εϙϯαʔ
  ࣋ͪࠐΈاը

  View full-size slide

 18. άϧϝϚοϓ
  όεͷ࠲੮Ͱ഑෍

  View full-size slide

 19. Φʔϓϯ
  มͳاը
  ϝϯόʔ͕ओମత

  View full-size slide

 20. ʮࣗ཯ۦಈʯ

  View full-size slide

 21. ମݧೖ੍ࣾ౓

  View full-size slide

 22. ࠾༻Πϕϯτ

  View full-size slide

 23. اըʙ࣮ߦ·Ͱ
  ࣗ཯ۦಈͰ

  View full-size slide

 24. ໊͘Β͍͕
  ϦϑΝϥϧ
  ˞঺հ੍౓͋Γʢສԁʣ

  View full-size slide

 25. νʔϜઐଐϦΫϧʔλʔతʹ
  ͳ͍ͬͯΔਓ΋͍Δ

  View full-size slide

 26. ฉ͍ͯΈ·ͨ͠

  View full-size slide

 27. ʢ͍͍͜ͱݴͬͯ΋Β͑ͦ͏ʣ

  View full-size slide

 28. ʰΦϯϥΠϯηʔϧε৬͸ɺ࠾༻ࢢ৔͕ڱͯ͘
  ੵۃతʹൃ৴͠ͳ͍ͱީิऀʹಧ͔ͳ͍͔Βʱ

  View full-size slide

 29. ʰԠืΑΓ΋ϦϑΝϥϧͷ΄͏͕
  ࠾༻཰͕ߴͯ͘ޮ཰తͳͷͰʱ

  View full-size slide

 30. ʰݱ৔ͷ΄͏͕׆༂͢Δਓͷཁ͕݅
  Θ͔͍ͬͯΔͷͰɺεΫϦʔೋϯά΍
  ॻྨબߟ͸ͪ͜ΒͰ΍Δ΄͏͕ޮ཰త͔ͩΒʱ

  View full-size slide

 31. ʰ࠾༻ͷίετ͕Լ͕Δ͔ΒͰ͔͢Ͷɻ
  ͋ͱɺ͓ۚେ޷͖ʂ ʱ
  ˞঺հ੍౓͋Γʢສԁʣ

  View full-size slide

 32. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼ ΈΜͳυϥΠ ʻ
  ʉ:?:?:?:?:?:?:ʉ

  View full-size slide

 33. ʰ͜ͷձࣾͷࠓ͕ɺ
  ਖ਼͍͠ձࣾͷ͋Γํͩͱࢥͬͯͯɺ
  ͜͏͍͏ձࣾʹ͏·͍ͬͯ͘ཉ͍͔͠Βʱ

  View full-size slide

 34. ࠾༻ʹશྗ

  View full-size slide

 35. Ҡస͠·ͨ͠ʂ

  View full-size slide

 36. ໊·Ͱ
  ࠾༻͢Δͧʂ

  View full-size slide

 37. ࠷ޙʹʢͦͷʣ

  View full-size slide

 38. ࠷ޙʹʢͦͷʣ

  View full-size slide

 39. ʲٸืʳ
  ਓࣄ ໊

  View full-size slide

 40. 4NBSU)3࠾༻ ݕࡧ

  View full-size slide