Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

SmartHRの採用の特徴 / SmartHR @ Scrum Recruiting LABO

SmartHRの採用の特徴 / SmartHR @ Scrum Recruiting LABO

「Scrum Recruiting LABO #2」の登壇資料です。(2019/4/23 @ eureka社)

↓解説付きのブログを書いてますのでどうぞ!
https://blog.shojimiyata.com/entry/2019/04/26/095827

Shoji Miyata

April 23, 2019
Tweet

More Decks by Shoji Miyata

Other Decks in Business

Transcript

 1. 4DSVN3FDSVJUJOH-"#0
  !FVSFLB

  View Slide

 2. View Slide


 3. View Slide

 4. ೥൒લ

  View Slide

 5. View Slide

 6. ໊ʢࣾһ໊ʣ

  View Slide

 7. View Slide

 8. 4NBSU)3ͷ
  ࠾༻ͷಛ௃

  View Slide

 9. 4NBSU)3ͷ
  ࠾༻ͷಛ௃
  ˞ٶాͷओ؍ͳͷͰϝϯόʔʹฉ͘ͱҧ͏౴͕͑ؼͬͯ͘Δ͔΋

  View Slide

 10. Φʔϓϯ
  มͳاը
  ϝϯόʔ͕ओମత

  View Slide

 11. Φʔϓϯ
  มͳاը
  ϝϯόʔ͕ओମత

  View Slide

 12. ໘઀༻ͷࢿྉΛ
  8FCެ։͍ͯ͠·͢

  View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. ݁Ռ

  View Slide

 18. View Slide

 19. ʊਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼ ഒ ʻ
  ʉ:?:?:?:?:ʉ

  View Slide

 20. View Slide

 21. ʊਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼ ສճ ʻ
  ʉ:?:?:?:?:ʉ

  View Slide

 22. View Slide

 23. ମݧೖ੍ࣾ౓

  View Slide

 24. View Slide

 25. Φʔϓϯ
  มͳاը
  ϝϯόʔ͕ओମత

  View Slide

 26. ࡢ೥݄

  View Slide

 27. ΤϯδχΞΛ
  ൒೥ؒ࠾༻Ͱ͖ͯͳ͍
  ࡢ೥݄

  View Slide

 28. ΤϯδχΞఆྫ.5(ʹͯ

  View Slide

 29. ׻ܴձͷ΍ΓํΛ
  ๨Εͦ͏
  ΤϯδχΞఆྫ.5(ʹͯ

  View Slide

 30. αΠθϦΞͷ

  View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼ ϲ݄Ͱ໊ ʻ
  ʉ:?:?:?:?:?:?:ʉ

  View Slide

 37. View Slide

 38. γϟτϧόε
  εϙϯαʔ
  ࣋ͪࠐΈاը

  View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. άϧϝϚοϓ
  όεͷ࠲੮Ͱ഑෍

  View Slide

 42. View Slide

 43. View Slide

 44. View Slide

 45. View Slide

 46. Φʔϓϯ
  มͳاը
  ϝϯόʔ͕ओମత

  View Slide

 47. ʮࣗ཯ۦಈʯ

  View Slide

 48. ମݧೖ੍ࣾ౓

  View Slide

 49. ࠾༻Πϕϯτ

  View Slide

 50. มͳاը

  View Slide

 51. اըʙ࣮ߦ·Ͱ
  ࣗ཯ۦಈͰ

  View Slide

 52. ໊͘Β͍͕
  ϦϑΝϥϧ
  ˞঺հ੍౓͋Γʢສԁʣ

  View Slide

 53. νʔϜઐଐϦΫϧʔλʔతʹ
  ͳ͍ͬͯΔਓ΋͍Δ

  View Slide

 54. ͳͥʁ

  View Slide

 55. ฉ͍ͯΈ·ͨ͠

  View Slide

 56. ʢ͍͍͜ͱݴͬͯ΋Β͑ͦ͏ʣ

  View Slide

 57. ʰΦϯϥΠϯηʔϧε৬͸ɺ࠾༻ࢢ৔͕ڱͯ͘
  ੵۃతʹൃ৴͠ͳ͍ͱީิऀʹಧ͔ͳ͍͔Βʱ

  View Slide

 58. ʰԠืΑΓ΋ϦϑΝϥϧͷ΄͏͕
  ࠾༻཰͕ߴͯ͘ޮ཰తͳͷͰʱ

  View Slide

 59. ʰݱ৔ͷ΄͏͕׆༂͢Δਓͷཁ͕݅
  Θ͔͍ͬͯΔͷͰɺεΫϦʔೋϯά΍
  ॻྨબߟ͸ͪ͜ΒͰ΍Δ΄͏͕ޮ཰త͔ͩΒʱ

  View Slide

 60. ʰ࠾༻ͷίετ͕Լ͕Δ͔ΒͰ͔͢Ͷɻ
  ͋ͱɺ͓ۚେ޷͖ʂ ʱ
  ˞঺հ੍౓͋Γʢສԁʣ

  View Slide

 61. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼ ΈΜͳυϥΠ ʻ
  ʉ:?:?:?:?:?:?:ʉ

  View Slide

 62. ʰ͜ͷձࣾͷࠓ͕ɺ
  ਖ਼͍͠ձࣾͷ͋Γํͩͱࢥͬͯͯɺ
  ͜͏͍͏ձࣾʹ͏·͍ͬͯ͘ཉ͍͔͠Βʱ

  View Slide

 63. ͍͍࿩

  View Slide

 64. ࠾༻ʹશྗ

  View Slide

 65. Ҡస͠·ͨ͠ʂ

  View Slide

 66. ໊·Ͱ
  ࠾༻͢Δͧʂ

  View Slide

 67. ࠷ޙʹʢͦͷʣ

  View Slide

 68. View Slide

 69. ࠷ޙʹʢͦͷʣ

  View Slide

 70. ʲٸืʳ
  ਓࣄ ໊

  View Slide

 71. 4NBSU)3࠾༻ ݕࡧ

  View Slide

 72. 8FBSF)JSJOH

  View Slide