$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Serverspec at JTF2014

Serverspec at JTF2014

Gosuke Miyashita
PRO

June 22, 2014
Tweet

More Decks by Gosuke Miyashita

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ServerspecʹݟΔ
  ٕज़τϨϯυΛ
  ੜΈग़͢ώϯτ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  4 ٶԼ ߶ี
  4 http://mizzy.org/
  4 mizzy@github
  4 gosukenator@twitter
  4 ϑϦʔϥϯεΤϯδχΞ/Serverspec Operations

  View Slide

 3. ΞδΣϯμ
  4 ࠷ۙͷΠϯϑϥܥٕज़τϨϯυ
  4 Serverspecͱ͸
  4 Serverspec͕ੜ·Εͨഎܠ
  4 Serverspecͷೝ஌౓
  4 Serverspecͷ੒ޭཁҼ
  4 ·ͱΊ

  View Slide

 4. ࠷ۙͷΠϯϑϥؔ࿈ٕज़
  τϨϯυৼΓฦΓ

  View Slide

 5. ஫: OS͔Βϛυϧ΢ΣΞ
  ͱ͍ͬͨιϑτ΢ΣΞϨΠϠʔΛ
  ࢦ͢ݴ༿ͱͯ͠ͷΠϯϑϥͰ͢

  View Slide

 6. Πϯϑϥؔ࿈ٕज़τϨϯυ
  4 αʔόߏ੒؅ཧπʔϧ
  4 Chefਓؾ
  4 ࠓ೥ʹͳͬͯ4݄,5݄ͱཱͯଓ͚ʹॻ੶ൃץ
  4 USͰ͸2014೥ʹPuppetͷγΣΞΛ௒͑ͨΒ͍͠
  4 Ansible
  4 Chef΁ͷΧ΢ϯλʔ

  View Slide

 7. Πϯϑϥؔ࿈ٕज़τϨϯυʢ͖ͭͮʣ
  4 Ծ૝Խؔ࿈πʔϧ
  4 Vagrant
  4 Docker
  4 ςετۦಈΠϯϑϥͱΠϯϑϥCI
  4 Test Kitchen
  4 Serverspec

  View Slide

 8. Πϯϑϥؔ࿈ٕज़τϨϯυʢ͖ͭͮʣ
  4 Immutable Infrastructure
  4 Trash Your Servers and Burn Your Code:
  Immutable Infrastructure and Disposable
  Components
  4 WEB+DB PRESS Vol.81

  View Slide

 9. ςετۦಈΠϯϑϥ
  ΠϯϑϥCI

  View Slide

 10. View Slide

 11. ςετۦಈΠϯϑϥ/ΠϯϑϥCI
  4 ΞϓϦέʔγϣϯ։ൃͷख๏ΛΠϯϑϥߏஙʹԠ༻
  4 @riywo͘Μ͕2012೥ʹΠϯϑϥCIʹ͍ͭͯॻ͍ͯΔ
  4 http://blog.riywo.com/2012/05/27/145310
  4 ࣗ෼ࣗ਎ߏ૝͸2007೥͙Β͍͔Β͋ͬͨ
  4 ʮςετۦಈαʔόߏஙʯͱ͍͏ݴ༿Λߟ͍͑ͯͨ
  4 http://d.hatena.ne.jp/dayflower/
  20070405/1175782564#c

  View Slide

 12. ςετۦಈΠϯϑϥ/ΠϯϑϥCI
  4 Ҏલ͔Β֓೦͸͋ͬͨͱ͸͍͑ʮΠϯϑϥΛςετՄೳʹ
  ͢Δʯͱ͍͏ੈքΛ޿͛ͨͷ͸Serverspec
  4 ୯ʹςετՄೳʹ͢Δ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺGitHub FlowʹΑΓ
  ΠϯϑϥมߋΛϓϧϦΫΤετ͠ɺCIαʔόʹΑΓܧଓత
  ʹςετ͢Δɺͱ͍͏ੈքΛ։͍ͨ

  View Slide

 13. View Slide

 14. Serverspec

  View Slide

 15. Serverspecͱ͸
  4 2013೥3݄຤ʹϦϦʔε
  4 RSpecͰαʔόͷঢ়ଶΛςετ
  4 ຊ࣭͸αʔόͷঢ়ଶΛهड़ͨ͠ίʔυΛςετ
  4 PuppetϚχϑΣετ΍ChefϨγϐͳͲ
  4 Πϯϑϥίʔυͷ։ൃ΍ϦϑΝΫλϦϯάΛޮ཰ྑ͘ߦ͏
  ͨΊͷπʔϧ

  View Slide

 16. ServerspecʹΑΔςετίʔυ
  describe package('nginx') do
  it { should be installed }
  end
  describe service('nginx') do
  it { should be_enabled }
  it { should be_running }
  end

  View Slide

 17. Serverspecͷεϖϧ
  4 ਖ਼
  4 Serverspec/serverspec/SERVERSPEC
  4 ޡ
  4 ServerSpec/Server Spec

  View Slide

 18. Serverspec͸ͳͥ
  ੜ·Εͨͷ͔ʁ

  View Slide

 19. ςετπʔϧ։ൃͷ͖͔͚ͬ
  4 2006೥ʹPuppetΛ࢖͍࢝Ίͨ
  4 αʔόߏங͸PuppetʹΑͬͯࣗಈԽͰ͖ͨ
  4 ͡Ό͋࣍͸ߏஙޙͷνΣοΫΛࣗಈԽ͍ͨ͠
  4 ExcelνΣοΫγʔτͰͷ໨ࢹ֬ೝ΍Ί͍ͨ

  View Slide

 20. Assurer
  4 2007೥ʹͭͬͨ͘Perl੡αʔόςετϑϨʔϜϫʔΫ
  4 ϓϥάΠϯͰ֦ுՄೳ
  4 PlaggerͷӨڹ
  4 Filter, Format, Notify, Publish, Test
  4 make testͰςετΛ࣮ߦ/TAPܗࣜͰ݁Ռग़ྗ
  4 CPAN AuthorͳͷͰPerlͰͷςετͷ΍ΓํΛ౿ऻ

  View Slide

 21. AssurerͷഊҼ
  4 Serverspecͱҧ͍ৼΔ෣͍Λςετ
  4 ঢ়ଶͷςετΑΓ΋ཁ͕݅ෳࡶ
  4 ཉுͬͯ৭ʑ٧ΊࠐΈ͗ͯ͢ߋʹෳࡶʹͳͬͨ
  4 ϑΣʔζ෼͚/ϓϥΨϒϧ/෼ࢄॲཧ/γΣϧ
  4 ίϯηϓτ͕Serverspec΄Ͳ໌֬Ͱ͸ͳ͔ͬͨ
  4 ։ൃऀͰ͋Δࣗ෼͢Β࢖Θͳ͍΋ͷʹͳͬͨ

  View Slide

 22. AssurerҎޙ
  4 ࣌ʑࢥ͍ฦ͢͜ͱ͸͚͋ͬͨͲੵۃతʹԿ͔͠Α͏ͱ΋͠
  ͳ͔ͬͨ
  4 ݱ৔͔Βएׯڑ཭Λஔ͍͍ͯͯɺPuppetͳͲ΋ͦΜͳʹ৮
  Βͳ͘ͳͬͨ

  View Slide

 23. ·ͨPuppet͞ΘΓ͸͡Ίͨ
  4 ࣗ෼͕͔ͭͯॻ͍ͨPuppetϚχϑΣετ͕ϨΨγʔίʔυ
  ʹͳ͍ͬͯͨ
  4 ϦϑΝΫλϦϯάͨ͘͠ͳͬͨ
  4 ϦϑΝΫλϦϯά͢ΔͳΒ౰વςετ͕ඞཁͩ͠CI΋΍Γ
  ͍ͨ

  View Slide

 24. Πϯϑϥςετͷલ४උ
  4 ΠϯϑϥCI΍Ζ͏ͱࢥͬͯɺ·ͣ͸CIΛ࣮ߦ͢Δ؀ڥΛ੔
  ͑ͨ
  4 LXCίϯςφͰςετ͢ΔͨΊʹɺίϯςφΛͬ͘͞ͱͭ
  ͘ΕΔPuppetϚχϑΣετॻ͍ͨ
  4 ͪΐ͏Ͳಉ͡λΠϛϯάͰDocker͕ग़͖ͯͯແ༻ͷ௕
  ෺ʹͳͬͨ

  View Slide

 25. ςετπʔϧ୳͠
  4 ؀ڥ͸໨ॲ͕͍ͭͨͷͰ࣍͸ςετπʔϧ
  4 ·ͣ͸طଘͷ΋ͷͰΑ͛͞ͳ΋ͷ͕ͳ͍͔୳ͨ͠
  4 rspec-puppet͙Β͍͔͠PuppetͰ࢖͑Δ΋ͷ͸ͳ͞
  ͦ͏
  4 Chefपลͷํ͕ॆ࣮
  4 ChefSpec, Test Kitchen, Cucumber-Chef,
  minitest-chef-handler

  View Slide

 26. ࣗલͰͭ͘Δ͜ͱʹͨ͠
  4 ͨͩ͠rspec-puppet͸͖ͪΜͱϞδϡʔϧԽ͞Ε͍ͯͳ
  ͍ͱ࢖͑ͳ͍
  4 ࣗ෼ͷϚχϑΣετ͸ϞδϡʔϧԽ͞Εͯͳ͍ϨϕϧͷϨ
  Ψγʔ͞
  4 rspec-puppet͸࣮ࡍͷαʔόͷঢ়ଶΛςετ͢ΔΘ͚
  ͡Όͳ͍
  4 ͡Ό͋ࣗ෼Ͱ࡞Δ͔ɺͬͯ͜ͱʹ

  View Slide

 27. Serverspec஀ੜ
  4 ౰࣌ͷಉ྅(@hiboma)͕LXCͷίϯςφΛςετ͢Δίʔ
  υΛRSpecͰॻ͍͍ͯͨ
  4 Α͠ɺͦΕύΫͬͯ൚༻తʹ࢖͑ΔΑ͏͠Α͏
  4 ϓϩτλΠϓΛҰ೔Ͱͭ͘Γɺཌ೔ʹ͸rubygems.orgͰ
  ެ։

  View Slide

 28. ॳظͷServerspec
  4 ࠷ॳ͸RedHatܥLinuxͷΈରԠɺSSHόοΫΤϯυͷΈɻ
  ExecόοΫΤϯυ͸ͳ͔ͬͨɻ
  4 @tkmr͞Μ͕ෳ਺OSରԠͱDebianରԠͯ͘͠Εͨ
  4 @raphink͞Μ͕όοΫΤϯυ੾Γସ͑ରԠͯ͘͠Εͨ
  4 ͜Μͳײ͡Ͱ৭ΜͳਓΛר͖ࠐΜͩ

  View Slide

 29. Serverspecͦͷޙ
  4 Star: 738, Fork: 149, Contributors: 69
  4 ରԠOS૿͑ͨΓɺαϙʔτ͢Δػೳ΋૿͑ͨΓ
  4 ݱࡏv2.0ʹ޲͚ͨ࡞ۀத
  4 ΑΓ֦ு͠΍͘͢͢ΔͨΊͷϦϑΝΫλϦϯά͕ϝΠϯ

  View Slide

 30. ຊ౰ʹ޿͘
  ࢖ΘΕͯΔͷʁ

  View Slide

 31. Serverspecͷೝ஌౓
  4 Black Duck Open Source Rookies of the Year 2013
  4 Docker, InfluxDB, Appium౳ͱฒΜͰड৆
  4 Thought Works Technology Radar 2014
  4 Provisioning Testingͷ߲໨ʹServerspecͷจࣈ͕ग़
  ͯ͘Δ
  4 rubygems.orgͰͷμ΢ϯϩʔυ਺໿30ສ
  4 Chef͕໿400ສ

  View Slide

 32. View Slide

 33. ࡶࢽʹ͓͚Δݴٴ
  4 WEB+DB PRESS Vol.75
  4 WEB+DB PRESS Vol.76
  4 WEB+DB PRESS Vol.80
  4 WEB+DB PRESS Vol.81

  View Slide

 34. View Slide

 35. ॻ੶ʹ͓͚Δݴٴ
  4 Test-Driven Infrastructure with Chef, 2nd Edition
  4 Chef׆༻ΨΠυ
  4 νʔϜ։ൃ࣮ફೖ໳
  4 Chef࣮ફೖ໳
  4 ύʔϑΣΫτRuby on Rails

  View Slide

 36. View Slide

 37. View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. ւ֎Ͱͷ൓Ԡ

  View Slide

 42. View Slide

 43. View Slide

 44. View Slide

 45. View Slide

 46. View Slide

 47. View Slide

 48. ͳͥServerspec͸
  ੒ޭͨ͠ͷ͔ʁ

  View Slide

 49. ೳಈతͳཁҼ

  View Slide

 50. ผྖҬͰ੒ޭ͍ͯ͠ΔϓϥΫςΟε
  Λ࣋ͪࠐΉ
  4 ιϑτ΢ΣΞ։ൃͷੈքͷϓϥΫςΟε
  4 ςετۦಈ։ൃ
  4 ܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯ
  4 ಉ͡༻ޠ࢖͏ͱΠϝʔδ΋͠΍͍͢
  4 ςετۦಈΠϯϑϥ/ΠϯϑϥCI

  View Slide

 51. ໊લॏཁ
  4 Server + RSpecͱ͍͏௚ٿͳ໊લ
  4 ໊લ͔ΒԿΛ͢Δ΋ͷͳͷ͔͕ྨਪ͠΍͍͢
  4 ֮͑΍͍͢

  View Slide

 52. ӳޠυΩϡϝϯτ
  4 ೔ຊࠃ֎Ͱ΋޿͘ೝ஌ͯ͠΋Β͓͏ͱࢥͬͨΒɺ͜Ε͸େ
  લఏ
  4 README΍serverspec.orgͳͲ͸࠷ॳ͔ΒӳޠͰॻ͍ͨ

  View Slide

 53. ϝδϟʔͳΩʔϫʔυ/ϓϩμΫτ
  ʹͷ͔ͬΔ
  4 Puppet΍Chefͱ͍ͬͨϫʔυΛࢄΓ͹ΊΔ
  4 ࣮ࡍʹؔ࿈͢Δπʔϧͩ͠
  4 Puppet΍ChefͷதͷਓʹरΘΕͯɺ൴Β͕πΠʔτ͢Δ
  ͜ͱͰ޿·ͬͨײ

  View Slide

 54. υΩϡϝϯτͷΘ͔Γ΍͢͞
  4 ӳޠͰυΩϡϝϯτΛॻ͍ͯɺϝδϟʔͳϫʔυࢄΓ͹Ί
  ͯϦʔνϟϏϦςΟߴΊΔ͚ͩͰ͸·ͩෆे෼
  4 ͬ͟ͱࣼΊಡΈ͚ͨͩ͠ͰԿ͕Ͱ͖Δπʔϧͳͷ͔͙͢ʹ
  Θ͔ΔΑ͏ʹ͢Δͷ͕ॏཁ
  4 ͙͢ʹΘ͔Βͳ͍ͱɺڵຯΛࣦͬͯ཭୤͞Εɺೋ౓ͱ໭Β
  ͳ͍͔΋͠Εͳ͍

  View Slide

 55. πʔϧࣗମͷγϯϓϧ͞
  4 υΩϡϝϯτΛΘ͔Γ΍͘͢͢ΔͨΊʹ͸ɺπʔϧͦͷ΋
  ͷ͕γϯϓϧͰΘ͔Γ΍͍͢ඞཁ͕͋Δ
  4 Serverspec͸ςετͷΈʹಛԽͨ͠
  4 ଞͷπʔϧʹ͋Δߏ੒؅ཧπʔϧͱͷ࿈ܞ΍VMͷૢ࡞
  ౳͸ল͍ͨ
  4 Ώ͑ʹγϯϓϧͰΘ͔Γ΍͍͢

  View Slide

 56. γϯϓϧ͚ͩͲ֦ு͠΍͍͢
  4 جຊతͳػೳ͸͋·Γ૿΍͞ͳ͍ํ਑
  4 ͨͩ͠ϓϩάϥϜΛॻ͍֦ͯு͠΍ͯ͘͢͠Δ
  4 ଞͷπʔϧͱ΋૊Έ߹Θͤ΍͍͢
  4 UNIX఩ֶ
  4 Keep It Simple, Stupid

  View Slide

 57. ଞπʔϧͱͷ૊Έ߹Θͤ
  4 busser-serverspec
  4 beaker-rspec
  4 vagrant-serverspec
  4 sensu-community-plugins/plugins/serverspec

  View Slide

 58. ΤʔδΣϯτϨε
  4 ͍͘ΒศརͰ΋ɺαʔόʹ৭ʑೖΕΔͷ͸ݏͰ͢ΑͶʁ
  4 Serverspec͸ςετΛ࣮ߦ͢ΔϚγϯʹRuby͕͋Ε͹OK
  4 ςετର৅ͷϚγϯʹ͸SSHͰΞΫηεͰ͖Ε͹OK
  4 Ruby͢Βඞཁͳ͍

  View Slide

 59. ࢖͏·ͰͷෑډΛԼ͛Δ
  4 Serverspec͸Ruby 1.8.7Ҏ߱Λαϙʔτ
  4 RedHat 6ܥͷύοέʔδΠϯετʔϧͰೖΔRubyʹରԠ
  4 ผ్RubyΛμ΢ϯϩʔυͯ͠ίϯύΠϧɺͳͲ͢Δඞ
  ཁ͕ͳ͍
  4 serverspec-initίϚϯυ
  4 ίϚϯυҰൃͰͻͳܗΛੜ੒͙ͯ͢͠ʹࢼͤΔ

  View Slide

 60. ࣗ෼ҰਓͰ΍Γ͗͢ͳ͍
  4 ࣗ෼͕࢖͏ػೳ͔͠جຊతʹ͸࣮૷͠ͳ͍
  4 γϯϓϧʹอͭ͏͑Ͱ΋େࣄ
  4 ཉ͍͠ػೳ͕͋Ε͹ࣗ෼Ͱ࣮૷ͯ͘͠Εɺͱ͍͏ελϯε
  4 OSSͳͷͰ
  4 ݁Ռͱͯ͠ଟ͘ͷਓΛר͖ࠐΊͨ

  View Slide

 61. ೳಈతཁҼ·ͱΊ
  4 ଞྖҬͷϓϥΫςΟεΛ࣋ͪࠐΉ
  4 ໊લ΍υΩϡϝϯτॏཁ
  4 ϝδϟʔͳϓϩμΫτʹ৐͔ͬΔ
  4 γϯϓϧ͔֦ͭுՄೳ
  4 ࢖͏ෑډΛԼ͛Δ
  4 ଞऀΛר͖ࠐΉ

  View Slide

 62. ٕज़τϨϯυཁҼ

  View Slide

 63. αʔόߏ੒؅ཧπʔϧͷ੒ख़
  4 Puppetొ৔͔Β9೥
  4 Chefొ৔͔Β5೥
  4 ΈΜͳ͕ͦͷ࣍Λݟਾ͑ͩͨ͠

  View Slide

 64. Vagrantͷීٴ
  4 ςετΛ࣮ߦ͢ΔͨΊʹ͸खݩͰVMΛಈ͔ͤΔํ͕ḿΔ
  4 VagrantʹΑΓखݩͰςετίʔυΛॻ͍࣮ͯߦ͢Δ؀ڥ
  ͕ͭ͘Γ΍͘͢ͳͬͨ

  View Slide

 65. Chefք۾Ͱͷςετͷ੝Γ্͕Γ
  4 ݩʑChefք۾ͷਓͨͪ͸ςετʹର͢Δҙ͕ࣝߴ͔ͬͨ
  4 ChefSpec, Test Kitchen, Cucumber-Chef, minitest-
  chef-handlerͳͲςετܥπʔϧ͸Chefք۾͕ॆ࣮

  View Slide

 66. Jenkins΍CI as a Serviceͷීٴ
  4 Jenkins͕։ൃͷੈքͰ͸౰ͨΓલͷΑ͏ʹ࢖ΘΕ͍ͯΔ
  4 CI as a Serviceͷීٴ
  4 Travis, CircleCI, Drone, WerckerͳͲ

  View Slide

 67. GitHubͷීٴ
  4 GitHubͰΠϯϑϥίʔυΛ؅ཧ
  4 ϓϧϦΫΤετϕʔεͰมߋ
  4 CI as a Serviceͱͷ࿈ܞ
  4 ςετۦಈΠϯϑϥ/CIͱ૬ੑ͕ྑ͍

  View Slide

 68. ٕज़τϨϯυཁҼ·ͱΊ
  4 ߏ੒؅ཧ+Ծ૝Խ+ςετ+CIͱ͍͏τϨϯυ
  4 GitHub͕͜ͷτϨϯυΛߋʹޙԡ͠
  4 Ծ૝Խɺߏ੒؅ཧɺCIʹ͍ͭͯ͸ఆ൪͕Ͱ͖ͯͨ
  4 ςετπʔϧ͸ܾఆ൛͕ͳ͔ͬͨ
  4 ͦ͜ʹServerspec͕͸·ͬͨ
  4 ͦΕʹΑΓ͜ͷτϨϯυΛߋʹՃ଎ͤ͞Δ͜ͱʹͳͬͨ

  View Slide

 69. ·ͱΊ

  View Slide

 70. Serverspecͷ੒ޭཁҼ
  4 ଞྖҬͰ੒ޭ͍ͯ͠ΔϓϥΫςΟεΛ࣋ͪࠐΉ
  4 ςετۦಈ։ൃ/ܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯ
  4 ࠷ॳ͔ΒීٴΛҙࣝͨ͠׆ಈ
  4 ໊લɺυΩϡϝϯτɺϝδϟʔϓϩμΫτʹͷ͔ͬΔ
  4 γϯϓϧ͔֦ͭுՄೳʹ
  4 UNIX఩ֶ/Keep It Simple, Stupid

  View Slide

 71. Serverspecͷ੒ޭཁҼ
  4 ׶͑ͯ伱Λͭͬͯ͘ਓΛר͖ࠐΉ
  4 τϨϯυʹͷ͔ͬΔ
  4 ߏ੒؅ཧ+Ծ૝Խ+ςετ+CI
  4 ςετπʔϧҎ֎ͷఆ൪͸طʹ͋ͬͨ
  4 伱ؒΛຒΊͨͷ͕Serverspec

  View Slide

 72. Serverspecͷ੒ޭཁҼ
  4 Өڹྗͷ͋ΔਓʹϦʔν͢Δ
  4 ࠃ಺Ͱ͸ҏ౻௚໵ࢯͷϒϩάΤϯτϦ΍ࡶࢽهࣄͷӨڹ
  ͕େ͖ͦ͏

  View Slide

 73. Serverspecͷ੒ޭཁҼ
  4 ٕज़τϨϯυΛੜΉͱ͔ߟ͑ͳ͍
  4 ੜ΋͏ͱࢥͬͯੜΊΔ΋ͷͰ΋ͳ͍
  4 ࣗ෼͕ཉ͍͠΋ͷɺ͓΋͠Ζ͍ͱࢥ͏΋ͷΛࣗ෼ͷͨΊʹ
  ͭ͘Δ
  4 ਓྨͷٕज़ൃలͨΊͷແঈ։ൃɺͱ͍͏ελϯεͰ͸͍
  ͍΋ͷ͸Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 74. ·ͱΊ
  4 ٕज़τϨϯυΛੜΈग़ۙ͢ಓ͸ͳ͍
  4 গͳ͘ͱ΋ࣗ෼͸஌Βͳ͍
  4 ͨͩࣗ෼͕ཉ͍͠΋ͷɺ͓΋͠Ζ͍ͱ͓΋͏΋ͷΛͭ͘Δ/
  ެ։͢Δ
  4 ͦͷੵΈॏͶ͕ૉ੖Β͍͠΋ͷΛੜΉ͜ͱʹͭͳ͕Δ
  4 ࣗ෼͕ͭͬͯ͘ެ։ͨ͠΋ͷ͸ɺখ͞ͳ΋ͷؚΊͯ100
  Ҏ্͸͋Δ

  View Slide

 75. Shut the fuck up and write some code
  Openness is our driver for excellence
  ஌೭ऀෆ೗޷೭ऀ޷೭ऀෆ೗ᒜ೭ऀ

  View Slide