Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ホリネズミでもわかるGoroutine入門 / golang.tokyo#14

morikuni
April 16, 2018

ホリネズミでもわかるGoroutine入門 / golang.tokyo#14

morikuni

April 16, 2018
Tweet

More Decks by morikuni

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϗϦωζϛͰ΋Θ͔Δ
  Goroutineೖ໳
  golang.tokyo#14 2018/04/16

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ‣ Name: ৿ᅳ ହฏ (Morikuni Taihei)
  ‣ GitHub: @morikuni
  ‣ Twitter: @inukirom
  ‣ ॴଐ
  ‣ גࣜձࣾϝϧΧϦ
  ‣ GoͰόοΫΤϯυ։ൃ

  View full-size slide

 3. ຊ೔ͷ಺༰
  ॳ৺ऀ͕GoroutineΛ࢖͑ΔΑ͏ʹͳΔͨΊͷ࿩
  ‣ Goʹ͓͚Δฒߦॲཧʹ͍ͭͯ
  ‣ GoroutineΛ࢖ͬͨฒߦॲཧͷ஫ҙ఺ͱରࡦ
  ‣ ศརͳπʔϧͷ঺հ

  View full-size slide

 4. Goʹ͓͚Δฒߦॲཧʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 5. Goʹ૊Έࠐ·Ε͍ͯΔฒߦॲཧͷͨΊͷػೳ
  ‣ Goroutine
  ‣ chan
  ‣ select

  View full-size slide

 6. Goroutineʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 7. Goroutineͱ͸
  ‣ GoΛ୅ද͢Δػೳͷ1ͭ
  ‣ ฒߦॲཧΛߦ͏ͨΊͷػೳ(CPU͕ෳ਺͋Ε͹ฒྻ࣮ߦ΋Ͱ͖Δ)
  ‣ ϓϩηε΍εϨουΑΓ΋ܰྔ
  ‣ mainؔ਺΋Goroutineͱ࣮ͯ͠ߦ͞Ε͍ͯΔ

  View full-size slide

 8. Goroutineͷىಈ
  go Λ͚ͭͯؔ਺Λݺͼग़͢͜ͱͰGoroutine͕ىಈ͢Δ
  go Function()
  go obj.Method()
  go func() {
  fmt.Println("hello goroutine")
  }()
  go func(name string) {
  fmt.Println("hello "+name)
  }("morikuni") // Ҿ਺΋౉ͤΔ

  View full-size slide

 9. ࣮ߦॱং͸อূ͞Εͳ͍
  go func() {
  fmt.Println("goroutine 1")
  }()
  go func() {
  fmt.Println("goroutine 2")
  }()
  go func() {
  fmt.Println("goroutine 3")
  }()
  // goroutine 3
  // goroutine 1
  // goroutine 2

  View full-size slide

 10. GoroutineͱίʔϧελοΫ
  ‣ Goroutine͕ىಈͨ࣌͠఺Ͱؔ਺ͷίʔϧελοΫ͕෼཭͢Δ
  ‣ panic͸GoroutineͷίʔϧελοΫΛ໭͍ͬͯ͘
  ‣ ͭ·Γɺdefer & recover͸panic͕ൃੜͨ͠Goroutine಺Ͱ࢖͏ඞཁ͕͋Δ
  ‣ Devquiz࿮͸͜Ε͕ϋϚΓϙΠϯτ

  View full-size slide

 11. GoroutineͱίʔϧελοΫ
  GoroutineΛ࢖Θͳ͍৔߹ͷίʔϧελοΫ
  func A() {
  B()
  }
  func B() {
  defer func(){}()
  C()
  }
  func C() {
  D()
  }
  func D() {
  panic("dead")
  }

  View full-size slide

 12. GoroutineͱίʔϧελοΫ
  func A() {
  func B() {
  defer func(){}()
  func C() {
  func D() {
  panic("dead")
  }
  }
  }
  }
  ίʔϧελοΫ: A → B → C → D
  Bͷdefer͕࣮ߦ͞ΕΔ

  View full-size slide

 13. GoroutineͱίʔϧελοΫ
  GoroutineΛ࢖ͬͨ৔߹ͷίʔϧελοΫ
  func A() {
  B()
  }
  func B() {
  defer func(){}()
  go C() // goͰݺͼग़͢
  }
  func C() {
  D()
  }
  func D() {
  panic("dead")
  }

  View full-size slide

 14. GoroutineͱίʔϧελοΫ
  func A() {
  func B() {
  defer func(){}()
  }
  }
  func C() {
  func D() {
  panic("dead")
  }
  }
  ίʔϧελοΫ: C → D
  Bͷdefer͸࣮ߦ͞Εͳ͍

  View full-size slide

 15. chanʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 16. chanͱ͸
  ‣ Goroutineؒͷσʔλͷૹड৴΍ॲཧͷಉظΛߦ͏
  ‣ FIFOͷΩϡʔ(࠷ॳʹೖΕͨ஋͕࠷ॳʹऔΓग़͞ΕΔ)
  ‣ ༰ྔΛ࣋ͭ
  ‣ 3छྨͷܕ͕͋Δ
  ‣ Read Write
  ‣ Read only
  ‣ Write only

  View full-size slide

 17. chanͷ࢖͍ํ
  // chanͷ࡞੒
  c := make(chan int)
  // chan΁ͷॻ͖ࠐΈ
  c <- 1
  // chan͔ΒͷಡΈࠐΈ
  x := <- c
  for x := range c {
  ...
  }
  // chanΛด͡Δ
  close(c)
  ดͨ͡chan͔Β͸θϩ஋͕ಡΈࠐΊΔΑ͏ʹͳΓɺforϧʔϓ͕ऴྃ͢Δ
  ดͨ͡chanʹॻ͖ࠐΉͱpanic͢Δ

  View full-size slide

 18. chanͷܕ
  c := make(chan int) // RW chan
  func Publish(c chan <- int) { // WO chan
  ...
  }
  func Subscribe(c <-chan int) { // RO chan
  ...
  }
  // RW chan͸WOͱROʹ୅ೖՄೳ
  Publish(c)
  Subscribe(c)

  View full-size slide

 19. selectʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 20. selectͱ͸
  ‣ ෳ਺ͷchan΁ͷૢ࡞Λѻ͏ͨΊͷ΋ͷ
  ‣ ࣮ߦՄೳʹͳͬͨchan΁ͷૢ࡞Λ1͚࣮ͭͩߦ͢Δ
  ‣ defaultΛॻ͘͜ͱͰchanͷϒϩοΫΛ๷͛Δ

  View full-size slide

 21. selectͷ࢖͍ํ
  select {
  case v := <-c1:
  fmt.Println(v)
  case c2 <- "hello":
  }
  c1͔ΒͷಡΈࠐΈ or c2΁ͷॻ͖ࠐΈͷͲͪΒ͔Λ࣮ߦ͢Δ
  ࣮ߦͰ͖Δ·ͰϒϩοΫ͢Δ

  View full-size slide

 22. selectͷ࢖͍ํ
  select {
  case v := <-c1:
  fmt.Println(v)
  case c2 <- "hello":
  default:
  fmt.Println("not ready")
  }
  c1͔ΒͷಡΈࠐΈ΋c2΁ͷॻ͖ࠐΈ΋Ͱ͖ͳ͍৔߹ʹdefault͕࣮ߦ͞ΕΔ

  View full-size slide

 23. ͜͜·Ͱ͕Goʹ͓͚Δฒߦॲཧͷجૅ

  View full-size slide

 24. GoroutineΛ࢖ͬͨ
  ฒߦॲཧͷ஫ҙ఺ͱରࡦ

  View full-size slide

 25. Waitॲཧ
  func main() {
  go func() {
  fmt.Println("Hello World")
  }()
  }
  ͳʹ͕ग़ྗ͞ΕΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View full-size slide

 26. Waitॲཧ
  $ go run main.go
  (ͳʹ΋ग़ྗ͞Εͳ͍)
  ͳͥʁ

  View full-size slide

 27. Waitॲཧ
  Goroutineͷॲཧ͕࣮ߦ͞ΕΔલʹϓϩηε͕ऴྃͯ͠͠·͏͔Β
  func main() {
  go func() {
  fmt.Println("Hello World")
  }()
  }

  View full-size slide

 28. Waitॲཧ
  ରࡦ1: Sleep͢Δ
  func main() {
  go func() {
  fmt.Println("Hello World")
  }()
  time.Sleep(time.Second)
  }
  ॲཧ͕ऴΘͬͨͷʹ଴ͪଓ͚Δ͜ͱʹͳΔ
  ॻ͖ࣺͯͷίʔυͰΑ͘࢖͏

  View full-size slide

 29. Waitॲཧ
  ରࡦ2: channelΛ࢖͏
  func main() {
  c := make(chan struct{})
  go func() {
  defer func() { c <- struct{}{} }()
  fmt.Println("Hello World")
  }()
  <-c // close͞ΕΔ·Ͱ଴ͭ
  }
  chanͰॲཧͷ׬ྃΛ௨஌͢Δ
  deferͰඞ࣮ͣߦ͞ΕΔΑ͏ʹ͢Δ
  chan boolΛ࢖͏Α͏ͳྫ΋͋Δ͚Ͳɺstruct{}ͷ΄͏͕Ұൠత

  View full-size slide

 30. Waitॲཧ
  ରࡦ3: sync.WaitGroupΛ࢖͏
  func main() {
  var wg sync.WaitGroup
  wg.Add(1) // GoroutineΛݺͼग़͢લʹAdd͢Δ
  go func() {
  defer wg.Done() // GoroutineͷதͰdeferΛ࢖ͬͯDoneΛݺͼग़͢
  fmt.Println("Hello World")
  }()
  wg.Wait()
  }
  WaitGroup͸಺෦ͷΧ΢ϯλ͕0ʹͳΔ·Ͱwait͢Δ
  Done() = Add(-1)ͳͷͰAddͨ͠਺͚ͩDone͢Δඞཁ͕͋Δ

  View full-size slide

 31. Waitॲཧͷ·ͱΊ
  ‣ αϯϓϧίʔυͳͲ͸time.Sleepָ͕
  ‣ جຊతʹsync.WaitGroupΛ࢖͍ͬͯΕ͹͍͍
  ‣ chan͸ෳ਺ͷGoroutineͷ׬ྃΛ଴ͭͷʹ͸࢖͍ͮΒ͍
  ‣ golang.org/x/sync/errgroupͱ͍͏WaitGroupʹΤϥʔॲཧΛ௥Ճͨ͠΋
  ͷ΋͋Δ

  View full-size slide

 32. Goroutineͱforϧʔϓ

  View full-size slide

 33. Goroutineͱforϧʔϓ
  1, 2, 3, 4, 5Λग़ྗ͍ͨ͠(ॱෆಉ)
  xs := []int{1, 2, 3, 4, 5}
  for _, x := range xs {
  go func() {
  fmt.Println(x)
  }()
  }
  time.Sleep(time.Second)
  ͳʹ͕ग़ྗ͞ΕΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View full-size slide

 34. Goroutineͱforϧʔϓ
  $ go run main.go
  5
  5
  5
  5
  5
  ͳͥʁ

  View full-size slide

 35. Goroutineͱforϧʔϓ
  x͸ϧʔϓຖʹ஋Λ্ॻ͖͞Εͯ࢖͍ճ͞ΕΔ͔Β
  xs := []int{1, 2, 3, 4, 5}
  for _, x := range xs {
  go func() {
  fmt.Println(x)
  }()
  }
  time.Sleep(time.Second)

  View full-size slide

 36. Goroutineͱforϧʔϓ
  forͷ࣮૷Πϝʔδ
  func iterate(xs []int, x *int) func() {
  i := -1
  return func() {
  i ++
  *x = xs[i]
  }
  }
  xs := []int{1, 2, 3, 4, 5}
  var x int
  next := iterator(xs, &x)
  for i := 0; i < len(xs); i ++ {
  next()
  go func() {
  fmt.Println(x)
  }()
  }

  View full-size slide

 37. Goroutineͱforϧʔϓ
  ରࡦ: Ұ౓ม਺ʹ୅ೖ͢Δ
  for _, x := range xs {
  go func(x int) { // ؔ਺ͷҾ਺Ͱ͏͚ͱΔ
  fmt.Println(x)
  }(x)
  }
  for _, x := range xs {
  x := x // ผͷม਺ʹ୅ೖ͢Δ
  go func() {
  fmt.Println(x)
  }()
  }

  View full-size slide

 38. ڝ߹ঢ়ଶ
  xsͷ஋Λ2ഒͯ͠doubleʹॻ͖ࠐΈ͍ͨ(ॱෆಉ)
  xs := []int{1, 2, 3, 4, 5}
  var double []int
  for _, x := range xs {
  go func(x int) {
  double = append(double, x*2)
  }(x)
  }
  time.Sleep(time.Second)
  fmt.Println(double)
  ͳʹ͕ग़ྗ͞ΕΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View full-size slide

 39. ڝ߹ঢ়ଶ
  $ go run main.go
  [2 10]
  $ go run main.go
  [4 2 6 8 10]
  $ go run main.go
  [4 2 8]
  ͳͥʁ

  View full-size slide

 40. ڝ߹ঢ়ଶ
  doubleΛಡΈࠐΜͰɺॻ͖ࠐΉ·Ͱʹdouble͕ߋ৽͞Ε͍ͯΔ͔Β
  for _, x := range xs {
  go func(x int) {
  double = append(double, x*2)
  }(x)
  }
  ࣮ࡍʹ͸ಡΈࠐΈ͔Βॻ͖ࠐΈ·Ͱʹ͕͔͔͍࣌ؒͬͯΔ
  for _, x := range xs {
  go func(x int) {
  tmp := double
  tmp = append(tmp, x*2)
  double = tmp
  }(x)
  }

  View full-size slide

 41. ڝ߹ঢ়ଶ
  R: double͔ΒಡΈࠐΜͩ஋
  W: doubleʹॻ͖ࠐΉ஋

  View full-size slide

 42. ڝ߹ঢ়ଶ
  ରࡦ1: ௚઀Ͱॲཧ͢Δ
  ‣ ฒߦॲཧΛ͢Δͱڝ߹͕͓͖ΔͷͰɺഉଞ੍ޚΛߦ͏
  ‣ ഉଞ੍ޚΛҰ൪؆୯ʹ΍Δํ๏͸ɺ௚ྻͰॲཧ͢Δ͜ͱͳͷͰຊ౰ʹGoroutine
  ࢖͏ඞཁ͕͋Δ͔Λݕ౼ͯ͠ΈΔͱ͍͍

  View full-size slide

 43. ڝ߹ঢ়ଶ
  ରࡦ2: sync.MutexΛ࢖͏
  var mu sync.Mutex
  xs := []int{1, 2, 3, 4, 5}
  for _, x := range xs {
  go func(x int) {
  mu.Lock()
  defer mu.Unlock()
  double = append(double, x*2)
  }(x)
  }
  Ұ౓ʹmu.Lock()Ͱ͖Δͷ͸1Օॴ͚ͩ
  ଞͷՕॴ͸mu.Unlock()͞ΕΔ·ͰϒϩοΫ͞ΕΔ
  sync.RWMutexΛ࢖͏ͱɺಡΈࠐΈͱॻ͖ࠐΈͷLockΛ෼͚ͯಡΈࠐΈ͸ฒߦͰ
  ߦ͑Δ

  View full-size slide

 44. ڝ߹ঢ়ଶ
  ओʹ਺஋ܥ: sync/atomicύοέʔδΛ࢖͏
  var count int64
  atomic.AddInt64(&count, 1) // countʹ1Λ଍͢
  atomic.CompareAndSwapInt64(&count, 1, 10) // countͷ஋͕1ͳΒ10ʹ͢Δ
  v := atomic.LoadInt64(&count) // countͷ஋ΛಡΈࠐΉ
  atomic.StoreInt64(&count, 100) // countͷ஋Λ100ʹ͢Δ
  float64ͳͲ͸αϙʔτ͞Ε͍ͯͳ͍͕ؤுΕ͹࢖͑Δ
  (floatΛ಺෦తʹ͸uintͱͯ͠ѻ͍ɺmath.Float64frombitsͱ
  atomic.LoadUint64ͳͲΛ૊Έ߹ΘͤΔ)

  View full-size slide

 45. ڝ߹ঢ়ଶͷ·ͱΊ
  ‣ ௚ྻॲཧ(Goroutine͔ͭΘͳ͍)Ͱ͸μϝ͔ݕ౼
  ‣ ਺஋ܥ͸sync/atomic͕࢖͑ΔՄೳੑ͕͋Δ
  ‣ ͦΕҎ֎͸sync.Mutex, sync.RWMutexΛ࢖͑͹େମ໰୊ͳ͍

  View full-size slide

 46. Goroutine leak

  View full-size slide

 47. Goroutine leak
  websiteAͱwebsiteBͷͲͪΒ͔ͷ݁ՌΛग़ྗ͍ͨ͠
  type result struct {
  Response *http.Response
  Err error
  }
  func fetch(url string, c chan <- result) {
  res, err := http.Get(url)
  c <- result{res, err}
  }
  ch := make(chan result)
  go fetch("https: //websiteA", ch)
  go fetch("https: //websiteB", ch)
  fmt.Println( <-ch) // ࠷ॳʹฦ͖ͬͯͨํ͚ͩΛ࢖͏
  ͳʹ͕໰୊ʹͳΔͰ͠ΐ͏ʁ

  View full-size slide

 48. Goroutine leak
  type result struct {
  Response *http.Response
  Err error
  }
  func fetch(url string, c chan <- result) {
  res, err := http.Get(url)
  c <- result{res, err}
  }
  ch := make(chan result)
  go fetch("https: //websiteA", ch)
  go fetch("https: //websiteB", ch)
  fmt.Println( <-ch) // ࠷ॳʹฦ͖ͬͯͨํ͚ͩΛ࢖͏
  websiteAͱwebsiteBͷͲͪΒ͔ยํͷGoroutine͕leak͢Δ

  View full-size slide

 49. Goroutine leak
  ରࡦ: context.ContextͱselectΛ࢖͏
  func fetch(ctx context.Context, url string, result chan <- *http.Response) {
  res, err := http.Get(url) // ΄Μͱ͸Get΋contextΛ࢖ͬͨํ͕͍͍͚ͲྫͳͷͰׂѪ
  select {
  case c <- result{res, err}
  case <-ctx.Done(): // context͕׬͍ྃͯͨ͠ΒॲཧΛ΍ΊΔ
  }
  }
  ctx, cancel := context.WithCancel(context.Background())
  defer cancel() // ׬ྃޙʹcancelͯ͠contextΛdoneঢ়ଶʹ͢Δ
  ch := make(chan *http.Response)
  go fetch(ctx, "https: //websiteA", ch)
  go fetch(ctx, "https: //websiteB", ch)
  fmt.Println( <-ch) // ࠷ॳʹฦ͖ͬͯͨํ͚ͩΛ࢖͏
  websiteA͕׬ྃ → fmt.Println → defer cancel() →
  ctx.Done() → websiteBͷfetch͕ऴྃ → Goroutine͕ऴྃ

  View full-size slide

 50. GoroutineΛ࢖ͬͨฒߦॲཧͷ஫ҙ఺ͱରࡦͷ·ͱΊ
  ‣ forͰ͸ม਺ʹ୅ೖ͢Δ
  ‣ sync.WaitGroupͰ׬ྃΛ଴ͭ
  ‣ sync.MutexͰഉଞ੍ޚΛ͢Δ
  ‣ ਺஋ܥ͸sync/atomic͕ศར
  ‣ context.ContextͰGoroutine leakΛճආ͢Δ

  View full-size slide

 51. ศརͳπʔϧͷ঺հ

  View full-size slide

 52. gotrace
  ‣ https://github.com/divan/gotrace
  ‣ Goroutineͱchanͷ΍ΓͱΓΛՄࢹԽͰ͖Δ

  View full-size slide

 53. gotraceͷ࢖͍ํ
  gotraceίϚϯυΛΠϯετʔϧ͢Δ
  ͨͿΜmasterϒϥϯνͩͱಈ͔ͳ͍
  $ go get -u https: //github.com/divan/gotrace
  $ cd $(GOPATH)/github.com/divan/gotrace
  $ git checkout -b go18 origin/go18
  $ go install

  View full-size slide

 54. gotraceͷ࢖͍ํ
  ՄࢹԽ͍ͨؔ͠਺ͷઌ಄ʹ͜ΕΛॻ͘
  import "runtime/trace"
  f, err := os.Create("trace.out")
  if err != nil {
  log.Fatal(err)
  }
  defer f.Close()
  trace.Start(f)
  defer trace.Stop()

  View full-size slide

 55. gotraceͷ࢖͍ํ
  gotraceͰՄࢹԽ͢Δ
  ύονΛ౰ͯͨGoΛ࢖͏ඞཁ͕͋ΔͷͰdockerΛ࢖͏
  $ cd path/to/main # main.go͕͋ΔσΟϨΫτϦ
  $ docker run --rm -it \
  -e GOOS=darwin \
  -v (pwd):/src \
  divan/golang:gotrace \
  go build -o /src/binary /src/main.go
  $ ./binary
  $ gotrace ./trace.out

  View full-size slide

 56. gotraceΛಈ͔ͯ͠ΈΔ
  func Publish(c chan <- int) {
  c <- 1
  time.Sleep(time.Millisecond)
  c <- 2
  time.Sleep(time.Millisecond)
  c <- 3
  time.Sleep(time.Millisecond)
  }
  func Subscribe(c <-chan int) {
  for v := range c {
  fmt.Println(v)
  }
  }
  func main() {
  f, err := os.Create("trace.out")
  if err != nil {
  log.Fatal(err)
  }
  defer f.Close()
  trace.Start(f)
  defer trace.Stop()
  c := make(chan int, 0)
  go Publish(c)
  go Subscribe(c)
  time.Sleep(5 * time.Millisecond)
  }

  View full-size slide

 57. gotraceΛಈ͔ͯ͠ΈΔ

  View full-size slide

 58. Goroutine leakͱ͔ݟ͔ͭΔ͔΋?

  View full-size slide

 59. ࠓ೔ͷ·ͱΊ
  ‣ Go͸ݴޠతʹฒߦॲཧΛαϙʔτ͍ͯ͠Δ
  ‣ ฒߦॲཧ͸೉͍͚͠Ͳ͋Δఔ౓ύλʔϯԽͰ͖Δ
  ‣ syncܥύοέʔδศར
  ‣ gotrace͸ָ͍͠(খฒײ)

  View full-size slide

 60. ʕ◔ϖ◔ʔ < Goroutine΍͍͖ͬͯ

  View full-size slide