Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

カンファレンスアプリを作ったぞ!! / builderscon tokyo 2017 LT

828a043ea62abb720c882a4f77d495e6?s=47 morizooo
August 06, 2017

カンファレンスアプリを作ったぞ!! / builderscon tokyo 2017 LT

builderscon tokyo 2017 LT

828a043ea62abb720c882a4f77d495e6?s=128

morizooo

August 06, 2017
Tweet

More Decks by morizooo

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ΧϯϑΝϨϯεΞϓϦ Λ࡞ͬͨͧʂʂ builderscon tokyo 2017

 2. ࣗݾ঺հ • @morizooo • builderscon2016͔ΒӡӦελοϑ • ScalaͰαʔόʔαΠυͱAndroidॻ͍ ͯ·͢

 3. None
 4. ໌೔·Ͱͷ໋ͳͷͰ ࢖͍ͬͯͩ͘͞ʂʂ

 5. ΞϓϦΛ࡞ͬͨཧ༝ • ࠷ߴͷλΠϜςʔϒϧ͕ཉ͍͠ʂʂʂ • POΛ΍ͬͯΈ͔ͨͬͨ • ಉ྅݉ӡӦελοϑͷiOSΤϯδχ ΞΛ༠ͬͨ

 6. ͲͷΑ͏ʹiOSΞϓϦΛ࡞͔ͬͨ • ݄̒த०։ൃ։࢝ • POͱͯ͠ΞϓϦͷߏ੒ΛܾΊΔ • iOSΤϯδχΞʹ౤͛Δ • ΞΠίϯͷ༻ҙ΍؆୯ͳ෦෼͸࣮૷

 7. None
 8. None
 9. ػೳ࡟͚ͬͨͲͰ͖ͨʂ ߇͑Ίʹݴͬͯ࠷ߴʂʂʂ

 10. POͱͯ͠΍ͬͨ͜ͱ •ؤுΒͤΔ ɹ ຾͍ͷͰ໌೔Ͱ΋͍͍Ͱ͔͢ʁ ͜Ε͸ࠓ೔தʹ΍͍ͬͯͩ͘͞ɻ ϋϯάΞ΢τ͠Α͏ɻը໘ڞ༗͍ͯͩ͘͠͞ɻɹɹɹɹɹ ϦϦʔεؒʹ߹Θͳ͔ͬͨΒແՁ஋Ͱ͢ʂʂʂ ʢ໷த1࣌ʣ

 11. iOSΤϯδχΞࢹ఺ͷৄࡉ͸ iOSDC Japan 2017Ͱʂ

 12. 7/21 Ξοϓϧ৹ࠪఏग़ ʢϦϦʔε͸7/28ʣ

 13. ͲͷΑ͏ʹAndroidΞϓϦΛ ࡞͔ͬͨ • എܠ:ӡӦϝϯόʔʹAndroid൛͕ཉ͍͠ͱݴΘΕͯͨ • 7/21 iOS৹ࠪఏग़ޙ ߏ੒ܾ·ͬͯΔ͠ɺࠓ͔Β΍Ε͹ؒʹ߹͏ͷͰ͸ʁ ΍ͬͯΈ·͠ΐ͏ ৑ஊ͔ͱࢥͬͯͨ

 14. None
 15. None
 16. ཱ৔ٯస͍ͯͨ͠

 17. ͱΓ͋͑ͣؒʹ߹ΘͤΔ • ࣗલ࣮૷ΑΓϥΠϒϥϦ • ં֯ͳΒʂͱAndroidStudio Preview+kotlin • λΠϜςʔϒϧ͸DroidKaigi2017Λྲྀ༻ࢀߟ • σβΠϯ͸iOS൛Λྲྀ༻

 18. λΠϜςʔϒϧϜζΧγΠ • λΠϜςʔϒϧͱ͍͏֓೦͕ෳࡶ • ιʔεݟͯ΋ɺߏ଄͕ཧղͰ͖ͳ͍ • DI΍RxΛ࡟আͯ͠JavaϑΝΠϧΛҠಈ • ͳΜͱ͔ಈ͘Α͏ʹͯ͠KotlinԽͨ͠

 19. None
 20. 7/31 ϦϦʔε

 21. ͳΜͱ͔ͳͬͨͳ⾺⾺

 22. None
 23. ΢ο!!!

 24. ͔͠͠ Կ͕ѱ͍Μͩ!?

 25. None
 26. ηογϣϯʹࢀՃͨ͠ (࢘ձͨ͠)

 27. ବ໨ͩͬͨͱ͜Ζ • iOSͷσβΠϯྲྀ༻ • ճస࣌(ϥΠϑαΠΫϧ)ͷॲཧ ͷΞϯνύʔλϯʹϋϚ͍ͬͯͨ मਖ਼ͯ͠ϦϦʔε͔͚ͨͬͨ͠Ͳؒʹ߹͍·ͤ ΜͰͨ͠

 28. ΞϓϦ࡞ͬͯ Α͔ͬͨʂ

 29. ஌Βͳ͔ͬͨΛ ฉ͍ͨͧʂʂ